E.A.4.6.11.3 Godtgørelse for jordbrug, gartnerier og skovbrug mv.

Dette afsnit handler om, hvornår landbrugsvirksomheder mv. har mulighed for at få godtgørelse af energiafgift.

Afsnittet indeholder:

Regel

Der ydes afgiftsgodtgørelse for motorbrændstof med undtagelse af benzin, der anvendes til momspligtige aktiviteter inden for landbrugsvirksomhed mv. Se GASAL § 10, stk. 3, 1. og 2. pkt., og MINAL § 11, stk. 3, 1. og 2. pkt.

Der ydes kun godtgørelse, hvis der er anvendt afgiftsmærket landbrugsdiesel.

Se også

Se også afsnit E.A.4.1.7 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum.

xIndberetning til EU's statsstøtteregister ved godtgørelse af afgiften for landbrugsdiesel anvendt som motorbrændstof

Virksomheders godtgørelse af afgiften på motorbrændstof, der udelukkende anvendes til jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl er en ordning, som kan være omfattet af krav om indberetning til EU's statsstøtteregister.

Støttemodtagere er virksomheder, der benytter godtgørelsesordningen.

Satsen for motorbrændstof, der anvendes til jordbrug m.v., udgør 1,8 pct. af den fulde energiafgift. Støttebeløbet beregnes som forskellen mellem processatsen på 4,5 kr. pr. GJ og satsen efter godtgørelse for motorbrændstof, der anvendes til jordbrug m.v. det pågældende år.

Støttebeløbet svarer dermed ikke til den godtgørelse, virksomheden opnår via deres momsangivelse.

Processatsen på 4,5 kr. pr. GJ gælder generelt for øvrige processer, hvor der anvendes fossile brændsler.

Eksempelvis vil en virksomhed, der i perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016, der anvender 20.000 l dieselolie (ca. 717 GJ), der udelukkende anvendes til afgiftspligtig virksomhed efter momsloven med jordbrug m.v., som udgangspunkt skulle betale 60.420 kr. i mineralolieafgift i 2016 (302,1 øre pr. l i 2016 * 20.000 l). Efter godtgørelse skal virksomheden alene betale 1.088 kr. i mineralolieafgift i 2016, svarende til ca. 1,5 kr. pr. GJ eller 5,4 øre pr. liter i 2016 (1,8 pct. af 302,1 øre pr. l). Støtten i dette tilfælde ca. 3 kr. pr. GJ i 2016 (4,5 kr. pr. GJ - 1,5 kr. pr. GJ). Støttebeløbet udgør dermed 2.141 kr. i 2016.

Berørte virksomheder skal opgøre, hvor meget virksomhederne har modtaget i støtte, før det kan afgøres, hvorvidt de enkelte virksomheder er omfattet af kravet om indberetning. Virksomheder skal indberette til EU's statsstøtteregister, når støtten årligt udgør mere end 500.000 euro. Virksomheder, som er omfattet af kravet om indberetning, skal indberette relevante beløb og andre oplysninger til SKAT.

Se også afsnit E.A.4.3.9.6 om indberetning til EU's statsstøtteregisterx.

Eksempler på typer af transport inden for landbrugsvirksomhed mv., hvor der ydes godtgørelse

Der ydes eksempelvis afgiftsgodtgørelse af forbrug af motorbrændstof ved

Det bemærkes, at for forbrug omfattet af de to første punkter er det aktiviteten, der er afgørende for, om en virksomhed er berettiget til afgiftsgodtgørelse eller ej. Der skelnes dermed mellem primæraktiviteter (første to punkter) og transportopgaver (sidste punkt).

Der skal ikke betales energiafgift af det energiforbrug, der går til køling af kabiner i traktorer, mejetærskere m.m.

Landbrugsvirksomheder mv. kan ikke opnå afgiftsgodtgørelse for motorbrændstof, der anvendes i registrerede motorkøretøjer, fx person- og varebiler. Se GASAL § 10, stk. 3, sidste pkt., og MINAL § 11, stk. 3, sidste pkt.

Maskinstationer

Der gælder særlige regler for maskinstationer, der både udfører almindeligt maskinstationsarbejde i form af markarbejde for landbrugsvirksomheder mv. og fx entreprenøropgaver.

Se afsnit E.A.4.6.11.4 om regnskabsbestemmelser ved brug farvede olieprodukter som motorbrændstof.