E.A.4.6.11.4 Godtgørelse for anden erhvervsvirksomhed

Dette afsnit handler om, hvornår andre former for erhvervsvirksomhed end landbrugsvirksomhed mv. har mulighed for at få godtgørelse af energiafgift.

Afsnittet indeholder:

Afprøvning af gasmotorer

Der ydes afgiftsfritagelse for naturgas og bygas, der anvendes ved afprøvning af gasmotorer i forbindelse med produktionen af disse. Se GASAL § 10, stk. 2, 3. pkt.

Der kan stadig ikke opnås fradrag for afgift af naturgas, der anvendes ved afprøvning i forbindelse med vedligeholdelse af gasmotorer.

Ved spørgsmål om hvornår der er tale om produktion, og hvornår der er tale om vedligeholdelse, vil blandt andet følgende momenter kunne pege i retning af, at der er tale om produktion:

Bestemmelsen er indført ved LOV nr. 1289 af 20/12 2000 "Lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas mv.", der trådte i kraft den 1. januar 2001.

Fyringsolie anvendt til rustbeskyttelse af værktøj

Se afsnit E.A.4.1.7 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum og SKM2008.520.LSR, hvor der ikke blev godkendt fradrag for afgift af farvet fyringsolie anvendt til rustbeskyttelse af værktøj.

Eksempler hvor der ikke ydes godtgørelse

Der ydes ikke afgiftsgodtgørelse på forbrug af motorbrændstof i følgende tilfælde: