Dokumentets metadata

Dokumentets dato:22-05-2012
Offentliggjort:31-05-2012
SKM-nr:SKM2012.347.SR
Journalnr.:12-037380
Referencer.:Aktieavancebeskatningsloven
Dokumenttype:Bindende svar


Omdannelse af et hollandsk selskab - afståelse af aktier

Skatterådet kan ikke bekræfte, at omdannelsen af et hollandsk Coöperatieve U.A. til et hollandsk B.V. ikke vil have skattemæssige konsekvenser for selskabets danske investor, A ApS. Udfra en samlet vurdering af det oplyste findes ændringen af den juridiske enhed, Coöperatieve G U.A., til den nye juridiske enhed, B.V., at indebære, at værdipapirerne væsentligt ændrer identitet samt karakter. Der er her henset til de fremlagte vedtægter og det i øvrigt oplyste, og hvorefter enhederne selskabsretligt, skatteretligt m.v. ikke fuldt ud er sammenlignelige og identiske. Dette uanset det oplyste om, at selskabet efter omdannelsen ikke ændrer registreringsnummer, at aktiviteten og kontrakter i øvrigt fortsætter uændret m.v. Omdannelsen af Coöperatieve G U.A til B.V, må sidestilles med afståelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 30


Spørgsmål

Kan SKAT bekræfte, at omdannelsen af et hollandsk Coöperatieve U.A. til et hollandsk B.V. ikke vil have skattemæssige konsekvenser for selskabets danske investor, A ApS?

Svar

Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ApS er investor i det hollandske selskab Coöperatieve G U.A. A ApS ejer 0,68 % af andelene i Coöperatievet. Selskabet blev investor i Coöperatieve G U.A. ved, at selskabets aktier i det nu likviderede selskab C A/S blev ombyttet med andele i Coöperatievet. De resterende aktier i C A/S var på ombytningstidspunktet ejet af B ApS (0,55%) og udenlandske investorer. B ApS er ikke længere investor i Coöperatieve G U.A.

C A/S blev stiftet den xxxx 2004 med det formål at være holdingselskab og erhverve kapitalandele i andre selskaber.

C A/S ejede 100 % det hollandske selskab D B.V. D B.V. blev stiftet i forbindelse med opkøbet af E- koncernen den xxxx 2005. Endvidere blev det hollandske selskab F købt af D B.V. i marts 2006.

Koncernens aktiviteter forblev imidlertid kun koncentreret omkring Holland, og investorerne ønskede derfor et hollandsk selskab placeret, som øverste moderselskab. Som følge heraf anmodede A ApS i 2007 om bindende svar på spørgsmålet om, hvorvidt et hollandsk Coöperatieve U.A. kunne betragtes som et selskab ud fra et dansk skattemæssigt synspunkt, og om en eventuel ombytning af aktierne i et dansk aktieselskab med andelene i et hollandsk Coöperatieve U.A. var mulig. Skatterådet besvarede spørgsmålene bekræftende.

Som følge af ovenstående anmodede de danske aktionærer i C A/S om tilladelse til en skattefri ombytning af deres aktier i C A/S med andele i det hollandske Coöperatieve G U.A. Coöperatieve G U.A. var på daværende tidspunkt søsterselskab til C A/S.

Den xxxx 2007 gav SKAT tilladelse til den anmodede aktieombytning. Tilladelsen blev givet med anmeldelsesvilkår.

Det blev herefter påtænkt at sælge D B.V. til Coöperatieve G U.A. og at likvidere C A/S. A ApS oplyste derfor den xxxx 2009 til SKAT, at de forudsætninger, der var lagt til grund ved behandlingen af anmodningen om tilladelse til skattefri aktieombytning, havde ændret sig. SKAT meddelte den xxxx 2009, at de ændrede forudsætninger ikke gav anledning til bemærkninger, og at tilladelsen af xxx 2007 blev fastholdt.

Som følge af ovenstående ser koncernstrukturen nu således ud:

Visning af billede: koncernstruktur

Den ønskede omstrukturering

Coöperatieve G U.A. ønskes nu omdannet til et B.V. Baggrunden for omdannelsen er, at nogle af Coöperatievets investorer overvejer at afstå deres investeringer i selskabet, såfremt en passende køber måtte vise sig. En omdannelse fra et Coöperatieve U.A. til et B.V. vil gøre investeringen mere attraktiv for en potentiel køber. Det skyldes, at potentielle købere generelt har et bedre kendskab til den hollandske selskabsform B.V. Deltagernes rettigheder og forpligtelser fremstår således mere tydeligt i et B.V. frem for i et Coöperatieve U.A., da rettigheder og forpligtelser i sidstnævnte ofte følger af et omfattende aftalegrundlag.

Såfremt et Coöperatieve U.A. indgår i en hollandsk sambeskatning, er det endvidere et krav i Holland, at Coöperatievet indsættes som øverste selskab i sambeskatningen. Dette er ikke et krav for et hollandsk B.V., og Coöperatieve-selskabsformen giver således mindre fleksibilitet for en investor i en købssituation.

Som følge af ovenstående ønsker investorerne at omdanne selskabet til et B.V.

Til nærmere belysning heraf, har repræsentanten vedhæftet et memo, som uddybende beskriver de forskellige karakteristika for et Cooperatieve og et B.V.

I memoet, udarbejdet af en hollandsk advokat, er nærmere beskrevet de karakteristika samt forskelle, der foreligger ved et B.V. (besloten vennootschap met aansprakelijkheid) og Coöperatieve G U.A. Det er heri bl.a. fastsat:

"

Legal characteristics:

Liability

  1. Cooperative W.A.: legal liability (wettelijke aansprakelijkheid), the members are fully liable to contribute to a deficit of a co-operative;
  2. Cooperative B.A.: reduced liability (beperkte aansprakelijkheid), the liability of the members is limited to their funding contributions;
  3. Cooperative U.A.: excluded liability (uitgesloten aansprakelijkheid), the members are not liable to contribute to a deficit of a co-operative.

G Coop (Coöperatieve G U.A) falls under the third category above, and has excluded any liability of its members to contribute to a deficit.

Shareholding/Membership. Pledge:

In the general meeting of members, each member has at least one vote. The articles of association of a Cooperative may, however, provide additional voting rights to certain members, e.g. on the basis of the amount of capital contributed. For the BV, the voting right attached to the share is based on the nominal value of the share, which is mandatory and consequently less flexible. For G Coop, the number of votes is linked directly to the amounts contributed to each member's account, so as to ensure a resemblance to a BV."

Endvidere har repræsentanten i forbindelse med anmodningen fremsendt udkast til omdannelsesdokument og vedtægter, samt en kopi af Cooperatieve G U.A.'s nuværende vedtægter.

Af udkast til omdannelsesdokument fremgår det:

"The general meeting of members of Coöperatieve G U.A., a cooperative incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office in Amsterdam (the Netherlands) and its business office at ...., has resolved on the [?] day of [?] two thousand and twelve to convert the Cooperative into a private company with limited liability and to amend and completely renew the articles of association of the Cooperative as stated hereinafter as well as to authorize the appearer to execute this deed of conversion and amendment of the articles of association, of which resolutions appear from the minutes of the general meeting of members attached to this deed.

Det fremgår videre om kapitalforhold:

  1. The authorised capital amounts to xxxx euro.
  2. The authorised capital is divided into xxxx .shares of ten euro cent (EUR 0.10)] each.
  3. All shares are to be registered shares and are continuously numbered from 1.
  4. No share certificates shall be issued.

The full nominal amount of each share must be paid in on issue. Payment for a share must be made in cash insofar as no other manner of payment has been agreed on

I artikel 10 er det om "Transfer of shares. Shareholders' rights. Life interest ("Vruchtgebruik"). Pledging ("Pandrecht")" fastsat:

Each share confers the right to cast one vote.

Each shareholder shall be authorized to attend and address the general meeting, either in person or by proxy, and via electronic means of communication, and to exercise his voting right.

The financial year shall be the calendar year.

Liquidation

Final statements

Finally, the appearer has declared:

Af fremlagt oversat tekst af Cooperatieve G U.A.'s nuværende vedtægter, fremgår bl.a. følgende:

“Coöperatieve G U.A., a cooperative incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Amsterdam (the Netherlands) and business office...

Admission of new Members requires a resolution of the General Meeting. In the events as described in the relevant Membership Agreement in respect to admission of new Members, the Supervisory Board is authorized to resolve to admit new Members.

The Board keeps a list of Members in which the names and places of residence or places of establishment of the Members of the Cooperative, the dates of commencement of the Membership, and the amount of each Member Account and Reserve Account shall be recorded. The list of Members shall be updated by the Board each time a change occurs.

A transfer of Membership is only possible in accordance with the relevant Membership Agreement and with these articles of association.

The transfer of the Membership and of all rights and obligations connected thereto requires a private instrument to which the transferor, the transferee and the Cooperative are a party.

The Cooperative shall have a Board, consisting of at least two (2) and with a maximum of three (3) Directors. Directors shall be appointed by the General Meeting. A vacancy shall be fulfilled as soon as possible. The General Meeting shall appoint a chairman from among the Directors.

The Board represents the Cooperative.

The Cooperative shall have a Supervisory Board, consisting of at least five (5) and with a maximum of eight (8) natural persons. The Supervisory Directors shall be appointed by the General Meeting.

The Cooperative's financial year shall be concurrent with the calendar year.

The profits of the Cooperative shall be at the disposal of the General Meeting.

The General Meeting shall determine the allocation of accrued profits. The profits can be added to the general reserve of the Cooperative or added to a Member Account/Reserve Account or the General meeting can determine that a dividend becomes avfilable.

Distribution of profits will take place pro rata to the amounts, contributed by Members to the Member Accounts.

All Members, either in person or by means of a person holding a written proxy, shall be entitled to attend a General Meeting and to address that meeting. The Director or Directors shall have, in this capacity, an advisory vote in the General Meeting.

Each Member who is not suspended is authorized to vote at a General Meeting.

Members shall have a number of votes pro rata to the aggregate amount of their Member Accounts compared to the total amount on the Member Accounts.

The Cooperative shall maintain in its accounts for each Member a Member Account, on which Member Account the amounts contributed by the Members will be recorded. A Member may only transfer its Member Account to another Member with due observance of Article 6.

To each Member Account will be attached one Reserve Account. A Reserve Account can not be separated from the Member Account to which it is attached.

An additional contribution by a Member to its Member Account requires the prior approval of the General Meeting.

Without prejudice to Article 17.5, the amount credited on the Member Account shall be repaid only upon termination of the Membership or after the dissolution of the Cooperative, in accordance with the provisions of Article 18.

The General Meeting may resolve to repay in whole or in part the Member Account(s) of one or more of the Members.

Any Member may request the Board to repay the amounts that are allocated to its Reserve Account.

The General Meeting may resolve to merge the Cooperative, to divide the Cooperative, to amend the articles of association or to dissolve the Cooperative.

In the event that a resolution to dissolve the Cooperative is adopted, the liquidation shall be arranged by the Board, unless the court should appoint, another liquidator or other liquidators. If a resolution to liquidate the Cooperative is passed, a resolution regarding the remuneration to be paid to the liquidator, or the joint liquidators, must be passed at the same time.

If, after the repayment referred to in Article 17.7, a liquidation surplus remains, this surplus shall be distributed to the Members pro rata to their Member Accounts as per the moment of the resolution to dissolve the Cooperative."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Repræsentanten har anført, at udgangspunktet for nærværende anmodning er, at aktionæren A ApS har aktier i et hollandsk Coop, og at disse aktier behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Spørgsmålet er nu alene, hvorvidt omdannelsen af et Coop til et BV anses som en ændring af aktiernes identitet, med den konsekvens at aktierne i Coop'et eventuelt kan anses som afstået, og nye aktier i BV'et kan anses som erhvervet. Vurderingen heraf bør efter repræsentantens opfattelse foretages uafhængigt af EU retlige direktiver, men derimod ud fra identiteten af aktierne.

Repræsentanten har yderligere anført, at opmærksomheden henledes på, at det selskab, der ønskes omdannet er et Cooperatieve U.A., og at hverken et B.V. eller et Cooperatieve U.A. har udvidet hæftelse for deltagerne.

Skatterådet bedes ved besvarelsen lægge følgende oplysninger til grund:

Det er repræsentantens opfattelse, at omdannelsen af Coöperatieve G U.A. til et BV kan sidestilles med omdannelsen af et dansk anpartsselskab til et aktieselskab. En sådan dansk omdannelse betragtes efter repræsentantens opfattelse, som hovedregel ikke som en afståelse af anparter og generhvervelse af aktier, forudsat at aktiernes identitet bevares, jf. den juridiske vejleding afsnit C.B. 2.1.4.8.

I vurderingen af om ejerandelene skifter identitet, er det særligt ændringer i retten til udbytte, der ifølge praksis ses at give anledning til et skift. I denne forbindelse kan Skatterådet lægge til grund, at aktionærernes ret til udbytte er uændret efter omdannelsen.

Det fremgår af selskabsloven § 319, at anpartshaverne med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, kan vedtage at omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab.

En sådan omdannelse anses ikke for at være en afståelse efter aktieavancebeskatningsloven § 1, og omdannelsen har således ingen skattemæssige konsekvenser for anpartshaverne.

Det er repræsentantens opfattelse, at en omdannelse af et Coöperatieve U.A. til et B.V. kan sidestilles med en omdannelse af et anpartsselskab til et aktieselskab, såfremt det kan godtgøres, at

  1. selskabsformerne er sammenlignelige
  2. fremgangsmåderne for omdannelse er sammenlignelige

Ad 1: Selskabsformerne skal være sammenlignelige

Danske aktie- og anpartsselskaber er kendetegnede ved, at kapitalejerne ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser. Kapitalejerne hæfter således alene med deres indskud. Endvidere har kapitalejerne ret til en andel i selskabets overskud, og retten til overskud fordeles i forhold til kapitalejernes ejerandel.

Som oplyst ovenfor tog SKAT i 2007 stilling til, om et hollandsk Coöperatieve U.A. kunne betragtes som et selskab ud fra et dansk skattemæssigt synspunkt, og om en eventuel ombytning af aktierne i et dansk aktieselskab med andelene i et hollandsk Coöperatieve U.A. var mulig. Skatterådet besvarede spørgsmålene bekræftende. Coöperatieve G U.A. blev således anset for at være et selskab omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 1 og fusionsskatteloven § 11. Som følge heraf, skal der tages stilling til om et hollandsk B.V. ligeledes kan sidestilles med et dansk anparts- eller aktieselskab.

Et hollandsk B.V. er en juridisk enhed, hvis egenkapital er fordelt på aktier. Når et B.V. stiftes, er det et krav, at en minimumkapital er indbetalt. B.V. står for "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".

Ligesom i et dansk anparts- eller aktieselskab hæfter kapitalejerne i et B.V. alene med deres indskud. Aktionærerne hæfter således ikke personligt for selskabets forpligtelser. Endvidere har kapitalejerne ret til en andel i selskabets overskud. Overskuddet fordeles i forhold til kapitalejernes ejerandel.

Et hollandsk B.V. er således sammenligneligt med et dansk anparts- eller aktieselskab, og en dansk selskabsaktionærs kapitalandele i et B.V. vil derfor skulle behandles efter reglerne i aktieavancebskatningslovens kapitel 3.

Endelig skal det bemærkes, at såvel anpartsselskaber og aktieselskaber, som Coöperatiever og B.V.er anses for at være omfattet af Rådets direktiv 2003/123/EF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater.

Ad 2: Fremgangsmåderne for omdannelse er sammenlignelige

I forbindelse med omdannelsen af et hollandsk Coöperatieve U.A. til et hollandsk B.V. er det i Holland et krav, at der udarbejdes en åbningsbalance og en vurderingsberetning. Endvidere skal der udarbejdes et omdannelsesdokument og nye vedtægter. Herefter godkender ledelsen omdannelsen, og endelig træffer generalforsamlingen beslutning om at gennemføre omdannelsen.

Ifølge hollandsk selskabsret (§ 2, stk. 18) fører ovennævnte omdannelse ikke til ophør af Coöperatievet. Derimod bevarer selskabet sin identitet og sit registreringsnummer efter omdannelsen. Aktiviteten og kontrakter fortsætter dermed uændret og alene navnet skal således ændres. Endvidere har omdannelsen ingen skattemæssige konsekvenser i Holland.

Den hollandske proces for omdannelse af et hollandsk Coöperatieve U.A. til et B.V. må derfor anses for i al væsentlighed at være identisk med omdannelsen af et dansk anpartsselskab til et dansk aktieselskab.

Omdannelsen bør dermed ikke have skattemæssige konsekvenser for A ApS.

Som følge af ovenstående er det repræsentantens opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med "ja".

Bemærkninger til Skatteministeriets indstilling

Repræsentanten har i anledning af Skatteministeriets indstilling anført, at det kan konstateres, at Skatteministeriet principielt er enig i, at et hollandsk Cooperatieve U.A. (COOP) som udgangspunkt kan konverteres til et hollandsk B.V., uden at dette vil have skattemæssige konsekvenser for en dansk investor. Det skyldes, at konverteringen er sammenlignelig med en omdannelse fra et ApS til A/S eller omvendt. Repræsentanten er enig i Skatteministeriets fremstilling af det relevante retsgrundlag.

Grundet de faktiske omstændigheder, vælger Skatteministeriet imidlertid i sagen, at besvare spørgsmålet med et "nej" ud fra en "samlet konkret vurdering", og udkast til indstillingen er herudover meget sparsomt begrundet.

Den eneste oplysning, Skatteministeriet har anført i indstillingen, om hvilke konkrete forhold der har indgået i vurderingen, er, at et COOP har medlemmer mens et B.V. har anparter/aktier. Dette er et faktum, og ændringen, vil således forekomme hver gang et COOP konverteres til et B.V. Derfor står repræsentanten uforstående overfor, at dette i sig selv kan begrunde en afståelse, særligt når henses til ovenstående udgangspunkt for vurderingen, samt at SKAT tidligere har bekræftet, at det danske medlem behandles som en aktionær.

Repræsentanten hæfter sig imidlertid ved det forhold, at sagen er konkret begrundet, og således ikke rykker ved det principielle udgangspunkt, at en konvertering fra et COOP til et B.V. ud fra de konkrete forhold, kan svare til en omdannelse fra et ApS til A/S.

Repræsentanten har endelig henvist til den offentliggjorte afgørelse, SKM2012.235.SR . Denne afgørelse skal tages i betragtning ved vurderingen i nærværende sag.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at omdannelsen af et hollandsk Coöperatieve U.A. til et hollandsk B.V. ikke vil have skattemæssige konsekvenser for selskabets danske investor, A ApS.

Efter aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2, medregnes fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier til den skattepligtige indkomst.

Selskaber, der er skattepligtige efter selskabsskatteloven, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne gevinst og tab på aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9 og § 1, når der ikke er tale om gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 8, jf. § 4 A og § 4 B.

Ved afståelse forstås i denne lov salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 30.

Ombytning af aktier i et selskab med andre aktier i samme selskab sidestilles som udgangspunkt med salg respektive køb af de pågældende aktier. Hvis der i realiteten er identitet mellem de gamle og de nye aktier, udløses beskatning imidlertid ikke. Dette beror på en konkret vurdering.

Foretages der vedtægtsændringer i et selskab, sidestilles dette efter praksis med overdragelse af aktier, når aktierne efter vedtægtsændringen vurderes at have en anden identitet. Det beror på en konkret bedømmelse af sagens omstændigheder, om ændringen er af en sådan karakter, at den må sidestilles med en afståelse.

Ved denne vurdering henses til indholdet af ændringerne, herunder om de rettigheder, der er knyttet til en aktiepost, gennem en vedtægtsændring får et væsentligt andet indhold, således at der reelt ikke længere er identitet mellem aktierne før og efter ændringen, om vedtægtsændringen medfører en formueforskydning mellem selskabets aktionærer, og i bedømmelsen vil desuden indgå oplysninger om aktionærkredsens sammensætning - herunder om selskabet er ejet af få aktionærer, der eventuelt har interessefællesskab, eller om selskabet er ejet af en bred kreds af investorer, sammenholdt med bevæggrundene for vedtægtsændringerne, og hvad der skattemæssigt og økonomisk i øvrigt opnås herved m.v.

Skatteministeriet skal herefter bemærke, at i det bindende svar fra 2007 er det vurderet, at Coöperatieve G U.A. er at anse for et selvstændigt skattesubjekt omfattet af fusionsskattedirektivet (direktiv 2009/133/EF), og at selskabet dermed var omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 36.

Både hollandske "coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij" og "andre selskaber, der er oprettet efter nederlandsk ret og underlagt nederlandsk selskabsbeskatning" er omfattet af fusionsdirektivet.

Det bemærkes imidlertid, at vurderingen af, om et Cooperatieve er at anse for et selvstændigt skattesubjekt, sker på baggrund af en konkret vurdering - efter danske regler - af det enkelte coöperatieve, uanset at det fremgår af fusionsdirektivet, at et hollandsk Coöperatie er omfattet af direktivet.

Det er Skatteministeriets vurdering, at Coöperatieve G U.A , samt senere ved omdannelsen fremkomne B.V. er at anse for et selvstændigt skattesubjekt.

Skatteministeriet skal herefter bemærke, at der i nærværende sag er tale om, at Coöperatieve G U.A. påtænkes omdannet til et B.V., hvorefter spørgeren i stedet for at være selskabsdeltager i et Coöperatieve U.A. ejer kapitalandele i et B.V., "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".

Et hollandsk B.V. er en juridisk enhed, hvis egenkapital er fordelt på aktier. Når et B.V. stiftes, er det et krav, at en minimumkapital er indbetalt. Af det oplyste fremgår det, at et “Coöperatieve U.A. derimod mere er en foreningslignende enhed, hvor kapitalen ikke formelt er opdelt i kapitalandele, men hvor det enkelte medlem/deltager har en konto ("account") i enheden. Der er her begrænsninger i omsætteligheden. I begge enheder er generalforsamlingen øverste myndighed, deltagere har stemmeret i forhold til ejerskabsandel, der er en selvstændig bestyrelse i enhederne, ved opløsning fordeles likvidationsprovenu i forhold til ejerandele/"account" m.v.

Skatteministeriet bemærker, at i den konkrete sag, er det i det bindende svar fra 2007 vurderet, at Coöperatieve G U.A. er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 36, hvilket forudsætter, at enheden er at sammenligne med et dansk anparts- eller aktieselskab.

Af udkast til omdannelsesdokumentet fremgår det, at ved omdannelsen af Coöperatieve G U.A til B.V., vil der blive udstedt en selskabskapital på EUR xxxx, fordelt på xxxx kapitalandele, a nom. værdi 10 eurocent, og hvor hver selskabsdeltager får en forholdsmæssig andel svarende til dennes andel i Coöperatieve G U.A., og Coöperatieve G U.A´s på omdannelsestidspunktet værende kapital vil udgøre kapitalen i det omdannede B.V.

Skatteministeriet bemærker i den forbindelse, at der ikke er nærmere oplysninger om de nuværende ejer- og kapitalforhold i Coöperatieve G U.A., udover det oplyste om de procentvise ejerforhold, herunder at spørger, A ApS, således ejer 0,68 %, medens resterende 99,32 % bl.a. ejes af kapitalfonde m.v., samt at den nuværende ejerstruktur er fremkommet ved en skattefri aktieombytning, hvor det dog i den forbindelse ikke er nærmere oplyst, hvorledes ombytningsforholdet ved den skattefri aktieombytning er gennemført, herunder om det er sket til handelsværdier m.v.

Det er i sagen oplyst, at Coöperatieve G U.A. er omfattet af den hollandske selskabsskat, "vennootschapsbelasting". Det omdannede selskab under selskabsformen B.V., "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vil ligeledes være omfattet af den hollandske selskabsskat, "vennootschapsbelasting". Repræsentanten har i den forbindelse anført, at omdannelsen ingen skattemæssige konsekvenser har i Holland.

Det er endelig anført, at i følge hollandsk selskabsret fører ovennævnte omdannelse ikke til ophør af Coöperatievet. Derimod bevarer selskabet sin identitet og sit registreringsnummer efter omdannelsen. Aktiviteten og kontrakter fortsætter dermed uændret, og alene navnet skal således ændres.

Den påtænkte omdannelse svarer således ifølge repræsentanten til en omdannelse af et anpartsselskab til et aktieselskab efter selskabslovens § 319.

Skatteministeriet bemærker hertil, at i Den Juridiske Vejledning, 2012-1, afsnit C.B . 2.1.4.8., som repræsentanten har henvist til, står ovenstående problemstilling dog ikke omtalt, ligesom der ikke er omtalt offentliggjorte afgørelser herom.

Det er imidlertid Skatteministeriets opfattelse, at ombytning af anparter til aktier i forbindelse med selskabets omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab ikke skal sidestilles med afståelse, når henses til den efter dansk ret sammenlignelighed mellem et anpartsselskab og aktieselskab. For at en ombytning af anparter til aktier i forbindelse med selskabets omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab ikke skal sidestilles med afståelse, er det dog en forudsætning, at der ikke i øvrigt sker vedtægtsændringer, herunder væsentlige vedtægtsændringer.

Begge de hollandske selskaber, er omfattet af fusionsskattedirektivet, men reglen om, at omdannelse fra et dansk ApS til et dansk A/S, ikke anses for en afståelse omfattet af aktieavancebeskatningsloven, er ikke omfattet af fusionsdirektivet.

Udfra en samlet vurdering af det oplyste finder Skatteministeriet, at ændring af den juridiske enhed, Coöperatieve G U.A., til den nye juridiske enhed, B.V., indebærer at værdipapirerne væsentligt ændrer identitet samt karakter. Der er her henset til de fremlagte vedtægter og det i øvrigt oplyste, og hvorefter enhederne selskabsretligt, skatteretligt m.v. ikke fuldt ud er sammenlignelige og identiske. Dette uanset det oplyste om, at selskabet efter omdannelsen ikke ændrer registreringsnummer, at aktiviteten og kontrakter i øvrigt fortsætter uændret m.v. Der er bl.a. henset til, at Ccoperativet har medlemmer, hvorimod B.V.´et har anparter/aktier.

Skatteministeriet finder derfor, at omdannelsen af Coöperatieve G U.A til B.V, må sidestilles med afståelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 30.

Skatteministeriet bemærker supplerende, at omdannelsen i øvrigt ikke findes at kunne gennemføres skattefrit og med skattemæssig succession efter fusionsskattelovens eller aktieavancebeskatningslovens bestemmelser om skattefrie omstruktureringer, og hvorved fusionsskattedirektivet i øvrigt er implementeret i dansk ret.

Omstruktureringen/omdannelsen i Holland og gennemført efter hollandsk selskabsret kan ikke klassificeres som en skattefri omstrukturering i henhold til dansk ret. En i udlandet gennemført omstrukturering skal svare til en omstrukturering efter danske regler, før den kan få effekt som en skattefri transaktion i den danske beskatning, og såfremt der i øvrigt er særskilt hjemmel hertil. Når udenlandske transaktioner skal vurderes, er det den enkelte transaktion, der skal svare til en efter danske normer anerkendt transaktionstype.

Fusionsskatteloven indeholder ingen bestemmelse om skattemæssig succession i forbindelse med en omdannelse af et anpartsselskab til aktieselskab, samt i forbindelse med omdannelse af selskaber hjemmehørende i udlandet.

Der er således ikke i fusionsskattelovens bestemmelser mulighed for skattemæssig succession for selskabsdeltageren i det hollandsk Coöperatieve U.A. i forbindelse med omdannelse af det hollandsk Coöperatieve U.A. til B.V.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.