C-98/16 Kommissionen mod Grækenland - Ny sag

C-98/16 Kommissionen mod Grækenland - Ny sag

Sag anlagt den 17. februar 2016 – Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved W. Roels og D. Triantafyllou)

Sagsøgt: Den Hellenske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 63 TEUF og artikel 40 i EØS-aftalen, idet den har vedtaget og opretholdt en lovgivning, som fastsætter en gunstig skattesats for donationer til foreninger, der drives uden gevinst for øje, etableret i andre medlemsstater i EU/EØS med forbehold for gensidighed.

Den Hellenske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Den Hellenske Republik har fastsat en nedsat skattesats for donationer til juridiske personer, som ikke arbejder med gevinst for øje (filantropiske organisationer mv.) Den nedsatte sats finder imidlertid ikke anvendelse på donationer til tilsvarende juridiske personer i udlandet medmindre de pågældende medlemsstater også anerkender en mere favorabel behandling af donationer til fordel for græske juridiske personer, der arbejder uden gevinst for øje (det vil sige med forbehold for gensidighed).

Denne lovgivning indeholder en forskelsbehandling til skade for juridiske personer (som ikke arbejder med gevinst for øje) i andre medlemsstater i EU og EØS, som udgør en begrænsning af de frie kapitalbevægelser (artikel 63 TEUF).

Denne begrænsning er ikke omfattet af undtagelserne i artikel 65 TEUF.

Den kan heller ikke begrundes med, at byrden på det nationale budget lettes med aktiviteterne for foreningerne, der ikke arbejder med gevinst for øje (et ikke-acceptabelt økonomisk argument).

Princippet om gensidighed kan endelig ikke begrunde en tilsidesættelse af princippet om de frie kapitalbevægelser gennem forskelsbehandling.