C-68/15 X - Ny sag

C-68/15 X - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Grondwettelijk Hof (Belgien) den 13. februar 2015 – X mod Ministerraad

(Sag C-68/15)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Grondwettelijk Hof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: X

Sagsøgt: Ministerraad

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fortolkes således, at den er til hinder for en national ordning, hvorefter

a) selskaber, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, og som har et fast driftssted i Belgien, beskattes, hvis de beslutter at udbetale overskud, der ikke er medtaget i selskabets endelige skattepligtige resultat, uanset om der er overført overskud fra det faste driftssted i Belgien til hovedsædet, mens selskaber, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, og som har et belgisk datterselskab, ikke undergives en sådan beskatning, hvis de beslutter at udlodde overskud, der ikke er medtaget i selskabets endelige skattepligtige resultat, uanset om datterselskabet har udbetalt en dividende eller ej

b) selskaber, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, og som har et fast driftssted i Belgien, beskattes ved fuldstændig hensættelse af det belgiske overskud, hvis de beslutter at udlodde overskud, der ikke er medtaget i selskabets endelige skattepligtige resultat, mens belgiske selskaber ved en fuldstændig hensættelse af overskud ikke undergives en sådan beskatning?

Skal artikel 5, nr. 1, i Rådets direktiv 2011/96/EU af 30. november 2011om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater fortolkes således, at der er tale om kildeskat, såfremt en bestemmelse i national ret foreskriver, at der ved udbetaling af overskud fra et datterselskab til moderselskabet pålægges en skat, når der i samme beskatningsperiode udloddes dividender, og det skattepligtige resultat helt eller delvist nedsættes med fradrag for risikokapital og/eller fremførte skattemæssige tab, mens overskuddet i henhold til den nationale lovgivning ikke beskattes, hvis det bliver hos datterselskabet og ikke udloddes til moderselskabet?

Skal artikel 4, stk. 3, i direktiv 2011/96/EU fortolkes således, at den er til hinder for en national ordning, hvorefter udlodning af dividende beskattes, såfremt ordningen har den virkning, at såfremt et selskab udlodder en modtaget dividende i et senere år end det år, hvori det selv har modtaget den, beskattes det af en del af dividenden, som overskrider tærsklen fastsat i direktivets artikel 4, stk. 3, mens dette ikke er tilfældet, såfremt selskabet udlodder dividenden på ny i det år, hvor det har modtaget den?