C-573/16 Air Berlin - Ny sag

C-573/16 Air Berlin - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division) (Det Forenede Kongerige) den 14. november 2016 – Air Berlin plc mod Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Den forelæggende ret

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Air Berlin plc

Sagsøgt: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Præjudicielle spørgsmål

Er en medlemsstats opkrævning af en stempelafgift på 1,5% ved overdragelsen, som beskrevet ovenfor, under de ovenfor beskrevne omstændigheder i strid med en eller flere af følgende:

1) første direktivs artikel 10 eller 11

2) andet direktivs artikel 4 eller 5 eller

3) EF-traktatens artikel 12, 43, 48, 49 eller 56?

Er svaret på det første spørgsmål forskelligt under omstændigheder, hvor overdragelsen af aktier til clearingtjenesten var nødvendig for at lette det pågældende selskabs notering på en børs i den pågældende medlemsstat eller en anden medlemsstat?

Er svaret på det første spørgsmål eller det andet spørgsmål forskelligt under omstændigheder, hvor medlemsstatens nationale lovgivning har gjort det muligt for en operatør af en clearingtjeneste, såfremt denne får tilladelse hertil af afgiftsmyndigheden, at vælge, at der ikke skal betales stempelafgift ved overdragelsen af aktier til clearingtjenesten, men at SDRT i stedet skal betales ved hvert efterfølgende salg af aktier inden for clearingtjenesten (med en sats på 0,5% af vederlaget for salget)?

Er svaret på det tredje spørgsmål forskelligt under omstændigheder, hvor strukturen af de af det pågældende selskab valgte transaktioner betyder, at det ikke er muligt at drage fordel af valget?