C-496/15 Eschenbrenner - Ny sag

C-496/15 Eschenbrenner - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz (Tyskland) den 22. september 2015 – Alphonse Eschenbrenner mod Bundesagentur für Arbeit

Den forelæggende ret

Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Alphonse Eschenbrenner

Sagsøgt: Bundesagentur für Arbeit

Præjudicielle spørgsmål

Er det foreneligt med reglerne i primær og/eller sekundær EU-ret (navnlig artikel 45 TEUF (tidligere EF-traktatens artikel 39) og artikel 7 i forordning (EU) nr. 492/2011 ), at der for så vidt angår en arbejdstager, der i første omgang var beskæftiget i Tyskland, der bor i en anden medlemsstat, der ikke er indkomstskattepligtig i Tyskland, og for hvis vedkommende insolvensydelse [»Insolvenzgeld«] i henhold til de bestemmelser, der gælder for ham, ikke er underlagt skat, i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens fiktivt opkræves den skat af den for beregningen af den insolvensydelse, der tilkommer arbejdstageren, tilgrundliggende arbejdsløn, som ville blive opkrævet ved fradrag i lønnen, hvis arbejdstageren var indkomstskattepligtig i Tyskland, når denne ikke længere kan gøre kravet på den resterende bruttoløn gældende over for arbejdsgiveren?

Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, foreligger der da overensstemmelse med reglerne i primær og/eller sekundær EU-ret, såfremt arbejdstageren i den omhandlede situation stadig kan gøre kravet på den resterende bruttoløn gældende over for arbejdsgiveren?