C-469/18 Belgische Staat - Ny sag

C-469/18 Belgische Staat - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van Cassatie (Belgien) den 19. juli 2018 – IN mod Belgische Staat

Den forelæggende ret

Hof van Cassatie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: IN

Sagsøgt: Belgische Staat

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolkes således, at bestemmelsen med hensyn til merværdiafgiftsansættelse under alle omstændigheder er til hinder for brug af bevismidler, der er tilvejebragt under tilsidesættelse af retten til respekt for privatlivet, som sikres af chartrets artikel 7, eller tillader den en national ordning, hvorefter den ret, der skal afgøre, om et sådant bevismiddel kan lægges til grund for en momsansættelse, skal foretage en afvejning som bekrevet i punkt 20 og 21 i denne afgørelse?