C-327/16 Jacob - Ny sag

C-327/16 Jacob - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil dʼÉtat (Frankrig) den 10. juni 2016 – Marc Jacob mod Ministre des finances et des comptes publics

Den forelæggende ret

Conseil dʼÉtat

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Marc Jacob

Sagsøgt: Ministre des finances et des comptes publics

Præjudicielle spørgsmål

Skal bestemmelserne i artikel 8 i direktivet af 23. juli 1990 fortolkes således, at de, i tilfælde af en aktie- eller anpartsombytningstransaktion, der falder ind under direktivets anvendelsesområde, er til hinder for en ordning for udskudt beskatning, hvorefter det, som en undtagelse til reglen om, at beskatningen af en kapitalgevinst indtræder i løbet af det år, den realiseres, fastsættes, at en kapitalgevinst ved ombytning konstateres og opgøres i anledning af aktie- eller anpartsombytningstransaktionen og beskattes i det år, i løbet af hvilket den begivenhed, som afslutter den udskudte beskatning, finder sted, idet denne begivenhed bl.a. kan være afhændelsen af de aktier eller anparter, der blev modtaget ved ombytningen?

Skal bestemmelserne i artikel 8 i direktivet af 23. juli 1990 fortolkes således, at de, i tilfælde af en aktie- eller anpartsombytningstransaktion, der falder ind under direktivets anvendelsesområde, er til hinder for, at kapitalgevinsten ved aktie- eller anpartsombytningen, såfremt den antages at være skattepligtig, kan beskattes af den stat, hvori den skattepligtige havde bopæl på tidspunktet for ombytningstransaktionen, selv om den skattepligtige, på datoen, hvor de aktier eller anparter, som blev modtaget i anledning af ombytningen, blev afhændet, og på hvilket tidspunkt kapitalgevinsten ved ombytningen faktisk beskattes, har flyttet sit skattemæssige hjemsted til en anden medlemsstat?