15-3223598 Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal

Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal


1. Sammenfatning

I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende sikkerhedsstillelser for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen. I styresignalet fastsættes også en frist for genoptagelse.

Baggrunden for styresignalet er Skatterådets bindende svar i SKM2015.745.SR.

2. Underkendt praksis

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.C.5.2.10, at "Beløbet til beskatning efter denne regel anses for overført uden for den almindelige hæverækkefølge".

3. Baggrunden for ændring af praksis

Skatterådet har i det bindende svar SKM2015.745.SR ikke fundet, at ordlyden af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 er tilstrækkelig klar til at udgøre en selvstændig beskatningshjemmel. Skatterådet fandt derimod, at den mest naturlige forståelse af ordlyden af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 er, at den deri nævnte overførsel skal anses for foretaget i overensstemmelse med virksomhedsskattelovens § 5.

4. Ny praksis

Det følger af SKM2015.745.SR, at hvis der stilles sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen, anses dette, jf. virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, for en overførsel i overensstemmelse med virksomhedsskattelovens § 5. Der bortses sikkerhedsstillelser der er undtaget efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 7-9.

Et beløb svarende til sikkerhedens størrelse skal således ikke beskattes direkte, men anses for en hævning i hæverækkefølgen jf. virksomhedsskattelovens § 5.

Konsekvenserne heraf afhænger af den enkelte skatteyders forhold. Hævningen vil betyde, at

  • der skal ske hel eller delvis endelig beskatning af årets opsparede overskud og/eller

  • tidligere års opsparede overskud helt eller delvist undergives endelig beskatning og/eller

  • indskudskontoen reduceres med det hævede beløb.

5. Genoptagelse

Virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, blev indført ved lov nr. 992 af 16. september 2014. Sikkerhedsstillelser for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen, er omfattet af loven, hvis de foretages efter 10. juni 2014.

Skattepligtige, der er blevet beskattet af sikkerhedsstillelser udenom hæverækkefølgen i virksomhedsskattelovens § 5, kan anmode om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26.

Efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af en skatteansættelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår, hvori afståelsen af knowhow har fundet sted.

Da de indkomstår, der kan genoptages i medfør af SKM2015.745.SR, er omfattet af den ordinære ligningsfrist, finder skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, om praksisændring ikke anvendelse.

6. Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT, enten elektronisk via SKAT.dk eller fysisk til SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og CVR-nr., eller cpr.nr., og være vedlagt relevant bilagsmateriale, som dokumenterer anskaffelsessummen.

7. Gyldighed

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2016-2, afsnit C.C.5.2.10.

Efter udgivelsen af Den juridiske vejledning 2016-2 er styresignalet ophævet.