15-2867688 Udkast til styresignal om genoptagelse - fradrag i grundværdien for forbedringer - støjhegn

Udkast til styresignal om genoptagelse - fradrag i grundværdien for forbedringer - støjhegn


1. Sammenfatning

I dette styresignal beskrives ændring af praksis vedrørende fradrag i grundværdien for udgifter til etablering af støjhegn. Ændringen er en følge af Østre Landsrets dom i SKM2015.493.ØLR.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

Bestemmelserne om fradrag for grundforbedring blev afskaffet ved ændringslov nr. 925 af 18. september 2012, der trådte i kraft den 1. januar 2013. Efter overgangsbestemmelserne i ændringsloven opretholdes dog fradrag, der var givet på lovens ikrafttrædelsestidspunkt, ligesom det på visse betingelser er muligt at få fradrag for forbedringsarbejder, der var påbegyndt på det pågældende tidspunkt.

2. Underkendt praksis

Ifølge administrativ praksis omfatter grundværdien ikke værdien af hegn generelt, og støjhegn er hidtil anset som faldende ind under denne praksis. Af Den juridiske vejledning, 2015-2, afsnit H.A.3.1, fremgår det således bl.a. om grundværdien:

"Det forudsættes, at grunden ikke er tilført værdier, som kan henregnes til forskelsværdien. Se afsnit H.A.2.2.2 om forskelsværdien. I forhold til ejendomsværdien er det, der ikke medtages, især værdien af bygningerne, værdien af visse anlægsarbejder som pilotering og pladsbelægning samt værdien af hegn og beplantning."

Ved forskelsværdien forstås forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien, og foruden bygnings­værdien omfatter den ifølge afsnit H.A.2.2.2 også bl.a. hegn og beplantning.

Da udgifter til etablering af hegn således efter praksis ikke kan øge værdien af grunden i ubebygget stand, kan der heller ikke gives fradrag for forbedringer af grundværdien efter den nu ophævede bestemmelse i vurderingslovens (VUL) § 17.

Hvor det i en lokalplan er bestemt, at der skal ske særlige terrænarbejder vedrørende friarealer på grunden såsom fx støjvolde, er der derimod efter praksis fradrag for udgifterne til disse. Se Den juridiske vejledning afsnit H.A.3.3.2.

3. Baggrunden for ændring af praksis

Ved Østre Landsrets dom SKM2015.493.ØLR blev Skatteministeriet forpligtet til at anerkende, at et nærmere angivet støjhegn udgjorde en grundforbedring i vurderingslovens forstand, og sagen blev hjemvist til SKAT til beløbsmæssig opgørelse af fradragsansættelsen ved vurderingen pr. 1. oktober 2004.

Det var påbudt i lokalplanen for området at foretage den nødvendige støjafskærmning for at sikre friarealer og boliger acceptable støjforhold. Beskyttelsen bestod foruden af en jordvold også af et støjhegn på 2 meters højde bestående af støjskærmende plader.

Landsretten nævner i dommen, at det fremgår af lokalplanen, at der skal etableres "støjbeskyttelse svarende til en støjskærm" i vejskellet langs X-vej, herunder uden for ejendommen. Det bemærkes herefter, at "Opførelsen af støjhegnet tjener således til støjværn for hele det af lokalplanen omfattede område og ikke blot for de enkelte boliger".

På den baggrund fandt Landsretten, at støjhegnet ikke kunne sidestilles med hegn, der etableres for at afgrænse en ejendom til naboejendommen eller lignende, og som efter administrativ praksis henregnes til forskelsværdien.

Efter retspraksis forudsætter fradrag i grundværdien efter den dagældende VUL § 17 "en foranstaltning (ændring) af materiel karakter, der forøger grundens handelsværdi". Landsretten fandt , at etableringen af et 2 meter højt hegn må anses for en foranstaltning af materiel karakter, og bemærkede desuden, at den kontante handelsværdi af grunden ifølge skønsmandens erklæring ville være højere pr. 1. oktober 2004 med støjhegn end uden støjhegn. Under disse omstændigheder havde sagsøger godtgjort, at etableringen af støjhegnet udgjorde en forbedring i vurderingslovens forstand.

4. Ny praksis

Det følger af Østre Landsrets dom, at der er fradragsret for forbedringer i grundværdien ved etablering af støjhegn (støjskærm), når hegnet er påbudt i lokalplanen med henblik på den nødvendige støjafskærmning, dvs. for at sikre friarealer såvel som boliger acceptable støjforhold. Det er en forudsætning for fradragsretten, at opførelsen af støjhegnet tjener til støjværn for hele det område, der er omfattet af lokalplanen, og ikke blot for de enkelte boliger i området.

Desuden skal de almindelige betingelser for fradrag være opfyldt, herunder at der er tale om en foranstaltning af materiel karakter, der forøger grundens handelsværdi.

Praksis er ikke ændret for så vidt angår andre former for hegn, dvs. hegn, der tjener til at afgrænse en ejendom til naboejendommen, holde uvedkommende væk fra grunden o. lign. Tilsvarende gælder for beplantning.

5. Genoptagelse

Da SKATs praksis er blevet underkendt ved Østre Landsrets dom SKM2015.493.ØLR, kan der ske ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 4, efter anmodning.

Genoptagelsen har efter de gældende regler i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 8, skattemæssig virkning fra tidspunktet for den vurdering, som sagen ved domstolene handlede om. Det betyder her, at genoptagelsen har virkning fra tidspunktet for vurderingen pr. 1. oktober 2004.

Der kan dog kun gives fradrag for grundforbedringsarbejder, der ville have berettiget til fradrag ifølge den ændrede praksis og ved opfyldelse af de øvrige betingelser for fradrag senest pr. 1. januar 2013, dvs. det tidspunkt , hvor ændringslov nr. 925 af 18. september 2012 om afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring af regler om genoptagelse m.v. trådte i kraft. Det betyder bl.a., at der ikke kan gives fradrag i grundværdien for arbejder påbegyndt efter den 1. januar 2013.

5.1 Frister for genoptagelse

Praksisændringen er til gunst for skatteyderne. Skatteydere, der har sager, som de mener er omfattet af ovennævnte retningslinjer, kan anmode om ekstraordinær genoptagelse med henvisning til dette styresignal, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 4.

5.2. Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 33, stk. 5, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at den klageberettigede har fået kendskab til det forhold, der begrunder en genoptagelse.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside, www.skat.dk.

Anmodningen kan dog altid indgives inden for fristen for ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, dvs. senest den 1. maj i det fjerde kalenderår efter udløbet af det kalenderår, hvor den forkerte vurdering første gang er foretaget.

Forældelse af afledte krav

Der gælder en 10-årig forældelsesfrist for de afledte krav, jf. skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4. Fristen regnes fra tidspunktet for betaling af de pågældende skatter. Skæringsdatoen er dommens afsigelse den 22. juni 2015, hvorefter der kan ske genoptagelse for krav betalt i perioden 22. juni 2005 til 22. juni 2015.

Der kan dog være sager, hvor der ikke er indtrådt forældelse af skatter betalt før den 22. juni 2005.

Dette vil gælde situationer, hvor der er truffet afgørelse vedrørende den ordinære genoptagelses-anmodning på så sent et tidspunkt, at den et-årige forældelsesfrist efter skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 2, jf. forældelseslovens § 21, stk. 2, ikke er indtrådt.

Er der inden udløbet af den almindelige forældelsesfrist indgivet en anmodning om ordinær genoptagelse, er den almindelige forældelsesfrist foreløbig afbrudt, og forældelse indtræder herefter et år efter afgørelsestidspunktet.

Såfremt der eksempelvis er truffet afgørelse i sagen om ordinær genoptagelse i maj 2015, indtræder forældelse først i maj 2016, og det afledte skattekrav vil derfor ikke være forældet før i maj 2016, selv om skatterne er betalt før den 22. juni 2005.

5.3 Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse af vurderingen skal indgives til SKAT enten via:

www.skat.dk eller

SKAT, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing - fysisk post.

Det er en betingelse for genoptagelse, at der fremlægges fornødne oplysninger til begrundelse/sandsynliggørelse af, at der skal ske genoptagelse som følge af, at der er etableret støjhegn.

Hvad der skal fremlægges er en konkret vurdering, men kan bl.a. være:

Dokumentation for de udgifter, der er afholdt til anlæg af støjhegnet

Kopi af den lokalplan, der påbyder støjafskærmningen.

6. Ikrafttrædelse- og bortfaldstidspunkt

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2016-1, afsnit H.A.3.1., H.A.2.2.2 og H.A.3.3.2 . Herefter er styresignalet bortfaldet.