C-695/17 Metirato - Ny sag

C-695/17 Metirato - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Helsingin käräjäoikeus (Finland) den 12. december 2017 – Metirato Oy under likvidation mod Den finske stat/Verohallinto og Den estiske stat/Maksu- ja Tolliamet

Den forelæggende ret

Helsingin käräjäoikeus

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Metirato Oy under likvidation

Sagsøgte: Den finske stat/Verohallinto og Den estiske stat/Maksu- ja Tolliamet

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 13, stk. 1, i direktiv 2010/24/EU , for så vidt som det heri bestemmes, at [org. s. 5] fordringer, for hvilke der er fremsat anmodning om inddrivelse, i den bistandssøgte medlemsstat skal behandles på samme måde som hvis det drejede sig om den bistandssøgte medlemsstats egne fordringer, fortolkes således,

a) at den bistandssøgte medlemsstat også er part i en retssag, der vedrører tilbagebetalingen af de beløb, der er blevet betalt som følge af inddrivelsen, eller

b) at den bistandssøgte medlemsstat alene forestår inddrivelsen af fordringen i forbindelse med eksekutionen og anmelder fordringen i en egentlig insolvensbehandling, mens den bistandssøgende medlemsstat derimod i forbindelse med en omstødelsessag, der vedrører omfanget af de aktiver, der indgår i insolvensboet, er sagsøgte?

Skal direktivet fortolkes således, at en anden stats fordringer på grundlag af en anmodning om inddrivelse inddrives med de samme midler, men dog således, at de inddrevne aktiver forbliver adskilte og ikke blandes med den bistandssøgte stats aktiver, eller således, at de inddrives sammen med statens egne fordringer og derfor blandes med den bistandssøgte medlemsstats aktiver? Med andre ord: Har direktivet alene til formål at forbyde, at en anden stats fordringer stilles ringere?

Kan en retssag, der vedrører en omstødelse ved insolvens, sidestilles med en tvist vedrørende eksekutionsforanstaltninger som omhandlet i artikel 14, stk. 2, og kan det på grundlag heraf sluttes, at den bistandssøgte medlemsstat i henhold til direktivet også er sagsøgte i denne retssag?