C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Ny sag

C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Ny sag

Den forelæggende ret

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i hovedsagen

Appellant: Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda

Appelindstævnt: Autoridade Tributária e Aduaneira

Præjudicielt spørgsmål

Omfatter begreberne »ydelse«, »formidling« eller »forvaltning af lån« i forbindelse med anvendelsen af den i momsdirektivets artikel 135, stk. 1, litra b) , fastsatte fritagelse overdragelsen til tredjemand mod vederlag af en momspligtig persons processuelle stilling i et fuldbyrdelsessøgsmål vedrørende inddrivelse af en fordring, som vedkommende har fået anerkendt ved en retslig afgørelse, og som er opstået på grund af misligholdelse af en aftale vedrørende formidling af fast ejendom, samt moms heraf med den på betalingstidspunktet gældende momssats, og med tillæg af de morarenter, der allerede er påløbet eller kan påløbe, indtil betaling sker?