C-684/18 World Comm Trading Gfz - Ny sag

C-684/18 World Comm Trading Gfz - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bucureşti (Rumænien) den 6. november 2018 – World Comm Trading Gfz SRL mod Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) og Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i hovedsagen

Appellant: World Comm Trading Gfz SRL

Indstævnt: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) og Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 90 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og princippet om momsens neutralitet til hinder for nationale bestemmelser (eller en administrativ praksis baseret på uklare bestemmelser), hvorefter et selskab nægtes retten til momsfradrag proportionalt med værdien af den på nationale leveringer af varer ydede rabat, fordi fakturaen udstedt af den pågældende leverandør inden for Fællesskabet (i egenskab af repræsentant for en økonomisk koncern) angiver den samlede rabat, som er blevet ydet på både varer fra andre medlemsstater og indenlandske varer leveret i kraft af samme rammeaftale, men registreret som erhvervelser fra den pågældende medlemsstat (fra et medlem af koncernen med et andet momsregistreringsnummer end det, som er angivet i rabatfakturaen)?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, er proportionalitetsprincippet da til hinder for, at modtageren nægtes retten til momsfradrag proportionalt med værdien af den af leverandøren inden for Fællesskabet ydede samlede rabat, såfremt den lokale leverandør (medlem af samme koncern) har bragt sine økonomiske aktiviteter til ophør og ikke længere kan nedsætte afgiftsgrundlaget for leveringerne ved udstedelse af en faktura med dens eget momsregistreringsnummer med henblik på at opnå tilbagebetaling af overskydende moms?