C-568/17 Geelen - Ny sag

C-568/17 Geelen - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 27. september 2017 – Staatssecretaris van Financiën mod L.W. Geelen

Den forelæggende ret

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Staatssecretaris van Financiën

Sagsøgt: L.W. Geelen

Præjudicielle spørgsmål

a) Skal artikel 9, stk. 2, litra c), første led, i sjette direktiv henholdsvis artikel 52, litra a) i momsdirektivet af 2006 (i den indtil 1. januar 2010 gældende affattelse) fortolkes således, at også levering af interaktive erotiske webcamsessioner mod vederlag er omfattet heraf?

b) Såfremt det første spørgsmål, litra a), skal besvares bekræftende, skal sætningsleddet »det sted, hvor disse tjenesteydelser faktisk udføres« i artikel 9, stk. 2, litra c), i sjette direktiv og sætningsleddet »det sted, hvor ydelsen faktisk præsteres« henholdsvis i artikel 52 i momsdirektivet af 2006, fortolkes således, at det afgørende er det sted, hvor modellerne optræder foran kameraet eller det sted, hvor de besøgende betragter billederne, eller kan også et andet sted komme i betragtning?

Skal artikel 9, stk. 2, litra e), tolvte led, i sjette direktiv henholdsvis artikel 56, stk. 1, litra k), i momsdirektivet af 2006 (i den indtil 1. januar 2010 gældende affattelse), sammenholdt med artikel 11 i momsforordningen af 2005 , fortolkes således, at levering af interaktive erotiske webcamsessioner mod vederlag kan betragtes som »elektronisk leverede tjenesteydelser«?

Såfremt såvel det første spørgsmål, litra a), som det andet spørgsmål besvares bekræftende, og fastlæggelsen af leveringsstedet ifølge de relevante direktivbestemmelser, fører til forskellige resultater, hvorledes skal leveringsstedet for disse ydelser da fastlægges?