C-544/18 HM Revenue & Customs - Ny sag

C-544/18 HM Revenue & Customs - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Upper Tribunal (Det Forenede Kongerige) den 20. august 2018 – HM Revenue & Customs mod HD

Den forelæggende ret

Upper Tribunal

Parter i hovedsagen

Appellant: HM Revenue & Customs

Indstævnt: HD

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 49 TEUF da skal fortolkes således, at en sådan person, som er ophørt med selvstændig erhvervsvirksomhed under omstændigheder, hvor der er fysiske begrænsninger i forbindelse med en graviditets sene stadier og eftervirkningerne af en fødsel, bevarer sin status som selvstændig erhvervsdrivende som omhandlet i denne artikel, forudsat at hun vender tilbage til at udøve økonomisk virksomhed eller finder arbejde inden for en rimelig tid efter sit barns fødsel?