C-51/18 Kommissionen mod Østrig - Ny sag

C-51/18 Kommissionen mod Østrig - Ny sag

Sag anlagt den 29. januar 2018 – Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved N. Gossement og B. R. Killmann, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Østrig

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til momsdirektivets artikel 2, idet det har opkrævet merværdiafgift af vederlaget i henhold til følgeretten for ophavsmanden til et originalkunstværk.

Republikken Østrig tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for stævningen har sagsøgeren gjort følgende anbringender gældende:

Østrig har opkrævet merværdiafgift af vederlaget til ophavsmanden til et originalt billedkunstværk i forbindelse med videresalg heraf i henhold til følgeretten, som Østrig har indført inden for rammerne af gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001 om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk. Østrig har derved tilsidesat momsdirektivets artikel 2.

I henhold til følgeretten består der ingen udveksling af ydelser mellem ophavsmanden og den betalingspligtige person. Den del af provenuet, der skal betales til ophavsmanden i henhold til følgeretten følger af loven og er indrettet således, at sælgeren – eller hvem end der var part i videresalget – skal betale ophavsmanden et vederlag, uden at denne leverer nogen ydelse i denne forbindelse. Ophavsmanden har således leveret sin ydelse før selve videresalget, da han første gang solgte det originale værk.

Det vederlag, som følger af følgeretten og skal betales til ophavsmanden, modsvarer ikke værdien af nogen ydelse, som ophavsmanden har leveret, men fastsættes alene på grundlag af den pris, der er opnået ved videresalget, uden at ophavsmanden kan påvirke størrelsen af dette beløb. Ophavsmanden modtager vederlaget, uden at denne skal eller kan levere nogen ydelse – hvad enten der måtte være tale om at handle eller at undlade at handle. Vederlaget som følge af følgeretten er dermed ikke en betaling for en levering eller en ydelse som omhandlet i momsdirektivets artikel 2.