C-178/14 Vario Tek - Ny sag

C-178/14 Vario Tek - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgerichts Düsseldorf (Tyskland) den 11. april 2014 – Vario Tek GmbH mod Hauptzollamt Düsseldorf

Den forelæggende ret

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Vario Tek GmbH

Sagsøgt: Hauptzollamt Düsseldorf

Præjudicielle spørgsmål

Udelukker det forhold, at et videokamera ikke har nogen zoom-funktioner, at det kan tariferes i underposition 8525 80 9 i den kombinerede nomenklatur som affattet i Kommissionens forordning (EU) nr. 861/2010 af 5. oktober 2010 og Kommissionens forordning nr. 1006/2011 af 27. september 2011, begge om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 1 ?

Såfremt det første spørgsmål skal besvares benægtende, er et videokamera da til optagelse af lyd og billeder med fjernsynskameraet som omhandlet i KN-underposition 8525 80 91, hvis en video- eller audiofil fra et andet apparat kan kopieres over på det udskiftelige medium, der er nødvendigt for at kunne benytte kameraet, via et USB-stik i kameraet, også selv om kopieringen ikke kan ske på en sådan måde, at den pågældende fil kan ses eller høres alene ved hjælp af kameraet?