C-16/17 TGE Gas Engineering - Ny sag

C-16/17 TGE Gas Engineering - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) den 13. januar 2017 – TGE Gas Engineering GmbH - Sucursal em Portugal mod Autoridade Tributária e Aduaneira

Den forelæggende ret

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: TGE Gas Engineering GmbH - Sucursal em Portugal

Sagsøgt: Autoridade Tributária e Aduaneira

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 44, 45, artikel 132, stk. 1, litra f), artikel 167, 168, 169, 178, 179, 192a, 193, 194 og 196 i momsdirektivet (direktiv 2006/112) , artikel 10 og 11 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 og neutralitetsprincippet fortolkes således, at de er til hinder for, at de portugisiske afgiftsmyndigheder afviser retten til momsfradrag for et tysk selskabs filial i et tilfælde, hvor:

‒ det tyske selskab fik tildelt et skatteregistreringsnummer i Portugal med henblik på en enkelt handling, nærmere bestemt »erhvervelse af aktier«, for en udenlandsk enhed uden fast adresse

‒ dette tyske selskabs filial senere blev registreret i Portugal, idet det fik tildelt sit eget skattenummer som dette selskabs faste adresse

‒ hvorefter det tyske selskab ved at anvende det første identifikationsnummer indgik en aftale med en anden virksomhed om oprettelse af en virksomhedssammenslutning med henblik på at gennemføre en bygge- og anlægskontrakt i Portugal

‒ hvorefter filialen ved at benytte sit eget skattenummer indgik en aftale om underleverance med virksomhedssammenslutningen, hvorved de aftalte de gensidige ydelser mellem filialen og virksomhedssammenslutningen, og at den sidstnævnte i de aftalte andele skulle fakturere subkontrahenterne for de udgifter, den afholdt

‒ på de debitnotaer, som virksomhedssammenslutningen udstedte for at debitere filialen udgifterne, anførte den sidstnævntes skatteidentifikationsnummer og fakturerede momsen på dette grundlag

‒ filialen fradrog den moms, der var betalt på disse debitnotaer;

‒ virksomhedssammenslutningens operationer består (i form af underentreprise) af de operationer, som filialen og den anden virksomhed, der er en del af virksomhedssammenslutningen, udfører, idet disse havde faktureret virksomhedssammenslutningen for alle de indtægter, som denne havde faktureret bygherren for?