T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen - Dom

T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen - Dom

Rettens dom (Første Afdeling) af 17. september 2019 –
Irland og Aughinish Alumina mod Kommissionen

(Forenede sager T-129/07 og T-130/07)

»Statsstøtte – direktiv 2003/96/EF – punktafgifter på mineralolier – mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid – punktafgiftsfritagelse – foranstaltningens selektive karakter – fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse«

1. Statsstøtte – begreb – foranstaltningens selektive karakter – undtagelse fra den almindelige beskatningsordning – begrundet med systemets karakter og opbygning – bevisbyrde – fritagelse fra punktafgift på svær brændselsolie, der anvendes til produktion af aluminiumoxid – ingen forhold, der godtgør denne begrundelse

(Art. 87, stk. 1, EF)

(jf. præmis 55, 56, 60, 61, 65, 69-72 og 89-93)

2. Retslig procedure – stævning – formkrav – klar og præcis fremstilling af de påberåbte anbringender – tilsvarende krav for argumenter, der fremføres til støtte for et anbringende – generel henvisning til en fælles erklæring fra Rådet og Kommissionen ved vedtagelsen af et direktiv – formaliteten

[Statutten for Domstolen, art. 21, stk. 1, og art. 53, stk. l; Rettens procesreglement (1991), art. 44, stk. 1, litra c)]

(jf. præmis 80-86)

3. Statsstøtte – forbud – undtagelser – støtte, der kan betragtes som forenelig med fællesmarkedet – støtte til miljøbeskyttelse – Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse – støtte i form af en afgiftsfritagelse – bedømmelseskriterier

(Art. 6 EF og art. 87, stk. 3, EF; Kommissionens meddelelse 2001/C 37/03, punkt 51, stk. 1)

(jf. præmis 102-109 og 111)

Angående

Søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om hel eller delvis annullation af Kommissionens beslutning 2007/375/EF af 7. februar 2007 om den punktafgiftsfritagelse for mineralolie anvendt som brændsel ved produktion af aluminiumoxid i Gardanne, Shannon-regionen og på Sardinien, som henholdsvis Frankrig, Irland og Italien har indført (sag C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)) (EUT 2007, L 147, s. 29), for så vidt som det heri fastslås, at Irland fra den 1. januar 2004 har ydet statsstøtte på grundlag af punktafgiftsfritagelsen for mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid i Shannon-regionen (Irland), og for så vidt som det heri pålægges Irland at tilbagesøge den nævnte støtte eller annullere eller udsætte udbetalingen heraf.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Irland betaler sagsomkostningerne i sag T-129/07.

3)

Aughinish Alumina Ltd betaler sagsomkostningerne i sag T-130/07.