T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen - Dom

T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen - Dom

Rettens dom (Første Afdeling) af 17. september 2019 –
Italien og Eurallumina mod Kommissionen

(Forenede sager T-119/07 og T-207/07)

»Statsstøtte – direktiv 2003/96/EF – punktafgifter på mineralolie – mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid – fritagelse for punktafgift – selektiv karakter – retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte – Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse af 2001 – berettiget forventning – formodning for, at institutionernes retsakter er lovlige – princippet om god forvaltningsskik – begrundelsespligt – selvmodsigende begrundelse«

1. Retslig procedure – fremsættelse af nye anbringender under sagens behandling – betingelser – anbringender støttet på omstændigheder, som er kommet frem under sagens behandling i første instans – foreligger ikke – uddybning af et allerede fremført anbringende – uddybning foreligger ikke – afvisning

[Statutten for Domstolen, art. 21, stk. 1, og art. 53, stk. 1; Rettens procesreglement (1991), art. 44, stk. 1, litra c), og art. 48, stk. 2]

(jf. præmis 56-58 og 142-144)

2. Retslig procedure – stævning – formkrav – kort fremstilling af søgsmålsgrundene – abstrakt angivelse – afvisning

[Statutten for Domstolen, art. 21, stk. 1, og art. 53, stk. 1; Rettens procesreglement (1991), art. 44, stk. 1, litra c), og art. 48, stk. 2]

(jf. præmis 61-63)

3. Statsstøtte – begreb – foranstaltningens selektive karakter – undtagelse fra den almindelige beskatningsordning – begrundet med systemets karakter og opbygning – bevisbyrde

(Art. 87, stk. 1, EF)

(jf. præmis 70-74 og 154-156)

4. Statsstøtte – Rådets og Kommissionens respektive beføjelser – afgørelse fra Rådet, hvorved en medlemsstat gives tilladelse til at indføre en fritagelse for punktafgift – uden betydning for traktatens fordeling af de pågældende kompetencer

(Art. 87 og 88 EF; Rådets direktiv 2003/96, art. 18, stk. 1, og bilag II)

(jf. præmis 77, 78, 117 og 147)

5. Statsstøtte – forbud – undtagelser – støtte, der kan betragtes som forenelig med fællesmarkedet – støtte til regionsudvikling – kriterier – tilstedeværelsen af en særlig regional ulempe – forpligtelse til at godtgøre støttens nødvendighed for regionsudviklingen

[Art. 87, stk. 3, litra a), EF; Kommissionens meddelelse 98/C 74/06, punkt 4.15-4.17]

(jf. præmis 86 og 87)

6. Statsstøtte – forbud – undtagelser – støtte, der kan betragtes som forenelig med fællesmarkedet – støtte til miljøbeskyttelse – Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse – støtte i form af en afgiftsfritagelse – bedømmelseskriterier

(Art. 87, stk. 3, EF; Kommissionens meddelelse 2001/C 37/03)

(jf. præmis 93-95 og 98-104)

7. Statsstøtte – tilbagesøgning af en ulovlig støtte – støtte ydet i strid med procedurereglerne i artikel 88 EF – eventuelt berettiget forventning hos støttemodtagerne – beskyttelse – betingelser og grænser – usædvanlige omstændigheder – foreligger ikke

(Art. 87, stk. 1, EF og art. 88 EF; Rådets direktiv 2003/96)

(jf. præmis 111-122)

8. Statsstøtte – forbud – undtagelser – Kommissionens skøn – kommissionsbeslutning, der betinger udbetaling af en støtte af, at den pågældende virksomhed først tilbagebetaler en tidligere ulovligt modtaget støtte – betingelse opstillet for at undgå kumulation af støtte, der ændrer handelsvilkårene til skade for den fælles interesse – beslutning, der er omfattet af Kommissionens kompetence

(Art. 88, stk. 2, EF)

(jf. præmis 130-134)

9. Statsstøtte – Kommissionens beslutning – vurdering af lovligheden ud fra de oplysninger, der forelå på tidspunktet for vedtagelsen af beslutningen

(Art. 88, stk. 2, EF)

(jf. præmis 157)

10. EU-ret – principper – ligebehandling – nødvendigheden af at overholde legalitetsprincippet – ikke muligt at påberåbe sig en ulovlighed, der er begået til fordel for andre

(jf. præmis 158)

11. Institutionernes retsakter – begrundelse – forpligtelse – rækkevidde – afgørelse truffet under omstændigheder, som er den pågældende bekendt, og som gør det muligt for vedkommende at forstå, hvilke konsekvenser den trufne foranstaltning har for denne – kortfattet begrundelse tilladt

(Art. 253 EF)

(jf. præmis 169 og 170)

Angående

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens beslutning 2007/375/EF af 7. februar 2007 om den punktafgiftsfritagelse for mineralolie anvendt som brændsel ved produktion af aluminiumoxid i Gardanne, Shannon-regionen og på Sardinien, som henholdsvis Frankrig, Irland og Italien har indført (sag C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)) (EUT 2007, L 147, s. 29), for så vidt som det heri fastslås, at Den Italienske Republik fra den 1. januar 2004 havde indrømmet statsstøtte i form af en punktafgiftsfritagelse for mineralolie anvendt som brændsel ved produktion af aluminiumoxid på Sardinien (Italien), og Den Italienske Republik blev pålagt at tilbagesøge denne støtte eller standse eller stille udbetalingen heraf i bero.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Den Italienske Republik betaler sagsomkostningerne i sag T-119/07.

3)

Eurallumina SpA betaler sagsomkostningerne i sag T-207/07.