C-822/19 Flavourstream - Dom

C-822/19 Flavourstream - Dom

Foreløbig udgave

DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling)

3. juni 2021

»Præjudiciel forelæggelse – toldunion – fælles toldtarif – kombineret nomenklatur – tarifering – underposition 1702 90 95, 2912 49 00 og 3824 90 92 – vandig opløsning«

I sag C-822/19,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Curtea de Apel Alba Iulia (appeldomstolen i Alba Iulia, Rumænien) ved afgørelse af 9. oktober 2019, indgået til Domstolen den 5. november 2019, i sagen

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Vămilor Direcţia Regională Vamală Braşov Biroul Vamal de Interior Sibiu

mod

Flavourstream SRL,

har

DOMSTOLEN (Niende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, N. Piçarra (refererende dommer), og dommerne D. Šváby og K. Jürimäe,

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

– den rumænske regering ved E. Gane, O.-C. Ichim og L. Liţu, som befuldmægtigede,

– Europa-Kommissionen ved A. Armenia og C. Perrin, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af underposition 1702 90 95 og 2912 49 00 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT 1987, L 256, s. 1), i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1101/2014 af 16. oktober 2014 (EUT 2014, L 312, s. 1) (herefter »KN«).

2 Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov (det regionale generaldirektorat for offentlige finanser i Brașov, Rumænien) og Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ‐ Direcţia Generală a Vămilor ‐ Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu (skattestyrelsen – generaldirektorat for told – det regionale tolddirektorat i Brașov – toldstedet i Sibiu, Rumænien) på den ene side og Flavourstream SRL på den anden side vedrørende tariferingen af en vandig opløsning indført fra Canada og markedsført under navnet »AURIC GMO FREE«, opnået ved termisk nedbrydning af dextrose, og som anvendes i fødevareindustrien til at aromatisere fødevarer.

Retsforskrifter

Folkeretten

3 Det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter »HS«) blev oprettet ved den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, der blev undertegnet i Bruxelles den 14. juni 1983 inden for Verdenstoldorganisationens (WCO) rammer, og som sammen med ændringsprotokollen hertil af 24. juni 1986 blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 (EFT 1987, L 198, s. 1).

4 De forklarende bemærkninger til HS er udarbejdet af WCO i overensstemmelse med bestemmelserne i den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem.

5 Følgende fremgår af de almindelige bemærkninger i de forklarende bemærkninger til HS vedrørende kapitel 29 med overskriften »Organiske kemikalier«:

»En isoleret kemisk defineret forbindelse er et stof, der består af samme molekylære enhed ([f.eks.] kovalent eller ionisk), hvis sammensætning defineres som et konstant forhold mellem grundstoffer, og som kan repræsenteres ved et definitivt struktureret diagram. I et krystalgitter svarer de molekylære enheder til gentagelsesenheden.

En isoleret, kemisk defineret forbindelse, der indeholder andre stoffer, der bevidst er tilsat under eller efter dens fremstilling (herunder rensning), er undtaget fra dette kapitel. [...]

De isolerede, kemisk definerede forbindelser under dette kapitel kan indeholde urenheder [bestemmelse 1 a)]. [...]

Ved »urenheder« forstås udelukkende stoffer, hvis forbindelse med den enkelte kemiske forbindelse udelukkende og direkte er en følge af fremstillingsprocessen (herunder rensning). Urenhederne kan hidrøre fra ethvert af de produkter, der indgår i processen, og er som hovedregel følgende:

a) uomdannet udgangsmateriale

b) urenheder i udgangsmaterialet

c) reagenser, der er anvendt i fremstillingsprocessen (herunder rensning)

d) biprodukter.

Det skal imidlertid bemærkes, at sådanne stoffer ikke i alle tilfælde betragtes som »urenheder«, der er tilladt efter bestemmelse 1 a). Hvis sådanne stoffer bevidst er bibeholdt i produktet for at gøre det specielt egnet til visse formål eller forbedre dets egnethed til en bestemt anvendelse, betragtes de ikke som tilladte urenheder. [...]«

6 Det fremgår af bestemmelse 1 a), i de forklarende bemærkninger til HS vedrørende det nævnte kapitel, at positionerne i dette kapitel kun omfatter »isolerede kemisk definerede organiske forbindelser, også med indhold af urenheder«.

7 Det præciseres i bestemmelse 1 b), i de forklarende bemærkninger til HS vedrørende kapitel 38 heri med overskriften »Diverse kemiske produkter«, at dette kapitel ikke omfatter »blandinger af kemikalier med næringsstoffer eller andre stoffer med næringsværdi, af den art der anvendes ved fremstilling af næringsmidler (almindeligvis pos. 2106)«.

8 Følgende fremgår af de almindelige bemærkninger i de forklarende bemærkninger til HS vedrørende kapitel 38:

»Ved anvendelse af bestemmelse [1, litra b),] til kapitlet omfatter udtrykket »næringsstoffer eller andre stoffer med næringsværdi« især spiselige produkter henhørende under afsnit I-IV.

[...]

Den blotte tilstedeværelse af næringsstoffer eller andre stoffer med næringsværdi i en blanding er ikke tilstrækkelig til at udelukke blandingen fra kapitel 38 ved anvendelse af bestemmelse 1 b). Stoffer, der har en næringsværdi, som kun er ubetydelig for deres funktion som kemiske stoffer, fx som tilsætnings- eller hjælpestoffer til fødevarer, anses ikke som »næringsstoffer eller andre stoffer med næringsværdi« ved anvendelsen af denne bestemmelse. De blandinger, der udelukkes fra kap 38 ved anvendelse af bestemmelse 1 b), er dem, der er af den art, som anvendes ved fremstilling af fødevarer til mennesker, og som er kendt for deres ernæringsmæssige kvaliteter.«

EU-retten

KN

9 Ifølge artikel 1, stk. 1, i forordning nr. 2658/87, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 254/2000 af 31. januar 2000 (EFT 2000, L 28, s. 16), »opstiller [Europa-Kommissionen] en [kombineret nomenklatur], som på en og samme tid opfylder behovene i forbindelse med den fælles toldtarif, med statistikken over [Den Europæiske Unions] udenrigshandel og med andre fællesskabspolitikker for indførsel og udførsel af varer«.

10 Den kombinerede nomenklatur, som er indført ved forordning nr. 2658/87, bestemmer tariferingen af varer, der indføres i Den Europæiske Union. Den gengiver HS’ positioner og sekscifrede underpositioner, idet det syvende og ottende ciffer er underinddelinger, der er specifikke for KN.

11 I medfør af artikel 12, stk. 1, i forordning nr. 2658/87, som ændret ved forordning nr. 254/2000, vedtager Kommissionen hvert år en forordning indeholdende en fuldstændig udgave af den kombinerede nomenklatur sammen med toldsatserne, således som denne følger af de foranstaltninger, der er vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller Kommissionen. Denne forordning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 31. oktober, og den anvendes fra den 1. januar det følgende år.

12 KN’s anden del med overskriften »Toldtariffen« indeholder bl.a. et afsnit IV med overskriften »Produkter fra fødevareindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger«.

13 Dette afsnit indeholder et kapitel 17 med overskriften »Sukker og sukkervarer«, hvori det i supplerende bestemmelse 8 anføres, at »[o]veralt i nomenklaturen tariferes blandinger af sukker med små mængder af andre stoffer i kapitel 17, medmindre de har karakter af en tilberedning, der tariferes andetsteds«.

14 I det nævnte kapitel findes KN’s pos. 1702, der er opbygget på følgende måde:

»1702

Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

[...]

[...]

1702 90

‐ Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose:

[...]


1702 90 71


[...]

1702 90 75

1702 90 79

[...]

1702 90 95

[...]

‐ ‐ Karamel

‐ ‐ ‐ Med et sakkaroseindhold i tør tilstand på 50 vægtprocent og derover

[...]

‐ ‐ ‐ ‐ I form af pulver, også agglomereret

‐ ‐ ‐ ‐ Andre varer

[...]

‐ ‐ Andre varer«.


15 Afsnit VI i KN’s anden del indeholder kapitel 29 med overskriften »Organiske kemikalier«.

16 Bestemmelse 1, litra a) og d), til dette kapitel har følgende ordlyd:

»Hvor intet andet følger af sammenhængen, omfatter dette kapitel kun:

a) isolerede kemisk definerede organiske forbindelser, også med indhold af urenheder

[...]

d) de under [litra a)] nævnte stoffer opløst i vand.«

17 KN’s kapitel 29 indeholder pos. 2912, der er opbygget på følgende måde:

»2912

Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cycliske polymerer af aldehyder; paraformaldehyd:

[...]

[...]


– Aldehydalkoholer, aldehydethere, aldehydphenoler og aldehyder med andre oxygenholdige grupper:

[...]

2912 49 00

[…]


[...]

‐ ‐ Andre varer

[...]«


18 Afsnit VI i KN’s anden del indeholder derudover kapitel 38 med overskriften »Diverse kemiske produkter«.

19 Følgende fremgår af bestemmelse 1, litra a) og b), til dette kapitel:

»Dette kapitel omfatter ikke:

a) isolerede grundstoffer og isolerede kemisk definerede forbindelser, med undtagelse af følgende [nr. 1-5]:

[...]

b) blandinger af kemikalier med næringsstoffer eller andre stoffer med næringsværdi, af den art der anvendes ved fremstilling af næringsmidler (almindeligvis pos. 2106).«

20 KN’s kapitel 38 indeholder pos. 3824, der er opbygget på følgende måde:

»3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet:

[...]

[...]

3824 90

– Andre varer


[...]

– – I andre tilfælde:

[...]

– – I andre tilfælde:

[...]


– – – – Kemiske produkter eller præparater, overvejende bestående af organiske forbindelser, ikke andetsteds tariferet:

3824 90 92

[...]

– – – – – I flydende form ved 20°C

[...]«


Forordning (EF) nr. 1333/2008

21 Bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT 2008, L 354, s. 16), der indeholder EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og anvendelsesbetingelser herfor, indeholder i del B, nr. 1) med overskriften »Farvestoffer« »Karamel« (E 150a), og angiver i fodnote 1 vedrørende dette tilsætningsstof, at »[u]dtrykket »karamel« knytter sig til produkter med en mere eller mindre intens brun farve, der er beregnet til farvning«, og at »[b]egrebet ikke omfatter] det søde, aromatiske stof, der fremkommer ved opvarmning af sukker og anvendes som aromaer til fødevarer (f.eks. konfektureprodukter, bagværk og alkoholholdige drikkevarer)«.

Forordning (EF) nr. 1334/2008

22 Følgende er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i) og ii), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (EUT 2008, L 354, s. 34):

»Ved anvendelsen af nærværende forordning forstås endvidere ved:

a) »aromaer«: produkter:

i) som ikke er beregnet til at fortæres i uforarbejdet stand, og som tilsættes til fødevarer for at give dem eller ændre deres duft og/eller smag

ii) som er lavet af eller består af følgende kategorier: aromastof, aromapræparat, reaktionsaroma, røgaroma, aromaforstadie eller andre aromaer eller blandinger af disse.«

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

23 Flavourstream indførte et parti varer fra Canada til Den Europæiske Union bestående af tre containere indeholdende 3 300 kg af en vandig opløsning opnået ved termisk nedbrydning af dextrose, som anvendes i fødevareindustrien og markedsføres under navnet »AURIC GMO FREE«. Den 5. juni 2015 angav selskabet disse varer til Biroul Vamal de Interior Sibiu med henblik på overgang til fri omsætning under underposition KN-kode 1702 90 95 00, som omfatter »andre« sukkervarer under nomenklaturens pos. 1702, som ikke er tariferet i andre underpositioner, for hvilke der gælder en toldsats på 0,4 EUR pr. 100 kg.

24 Den told, der skulle opkræves for denne vare, blev beregnet på grundlag af den nævnte underposition.

25 Efter en kontrol fandt toldmyndighederne på grundlag af laboratorieanalyser, der var understøttet af analyseattester for det i hovedsagen omhandlede produkt, at dette produkt henhørte under KN-underposition 2912 49 00, som omfatter de »andre« aldehydalkoholer, aldehydethere, aldehydphenoler og aldehyder med andre oxygenholdige grupper, og som ikke tariferes i andre underpositioner. Følgelig vedtog disse myndigheder den 22. april 2016 en afgørelse om berigtigelse, hvorved de foretog en fornyet vurdering af den af Flavourstream opkrævede told og moms, med tillæg af morarenter og bøder for et samlet beløb på 102 079 rumænske lei (RON) (ca. 23 500 EUR) (herefter »afgørelsen af 22. april 2016«).

26 Ved afgørelse af 30. august 2016 forkastede Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov den af Flavourstream indgivne klage over afgørelsen af 22. april 2016.

27 Flavourstream anlagde sag til prøvelse af afgørelserne af 22. april og 30. august 2016 ved Tribunalul Sibiu (retten i første instans i Sibiu, Rumænien). Denne ret annullerede disse afgørelser og fritog selskabet for betaling af det beløb, der var blevet fastsat i afgørelsen af 22. april 2016, idet den fastslog, at selskabet korrekt havde angivet det i hovedsagen omhandlede produkt som henhørende under KN-underposition 1702 90 95, og at de kompetente myndigheders tarifering af dette produkt i KN-underposition 2912 49 00 derfor var ukorrekt.

28 Den forelæggende ret, ved hvilken der er iværksat appel til prøvelse af dommen fra Tribunalul Sibiu (retten i første instans i Sibiu), har for det første anført, at hydroxyacetaldehyd ifølge Flavourstream udgør en bestanddel, der er nødvendig for, at en fødevare, når den brunes, opnår den karakteristiske aroma, konsistens og brune farve. Den fødevare, som dette produkt påføres, opnår efter opvarmning samme udseende, som om den var behandlet med sukker inden tilberedningen. Det nævnte produkt, hvor sukkeret allerede er nedbrudt, har udelukkende til formål at reducere fødevarers forarbejdningstid. Anvendelsen af det i hovedsagen omhandlede produkt som sukkerderivat i fødevareforarbejdningsindustrien indebærer, at det er omfattet af anvendelsesområdet for forordning nr. 1334/2008.

29 For det andet har den forelæggende ret anført, at det endelige produkt, dvs. hydroxyacetaldehyd, ifølge de kompetente toldmyndigheder ikke kan tariferes i KN-underposition 1702 90 95, fordi denne kode er bestemt til råvaren til dette produkt, dvs. glukose, eftersom hydroxyacetaldehyd er helt adskilt fra denne råvare som følge af de to irreversible omdannelsesfaser, som den nævnte råvare er undergivet. Ligeledes kan det i hovedsagen omhandlede produkt, da det ikke indeholder sukker, ikke tariferes i denne underposition, som omfatter produkter, der i tør tilstand indeholder 50 vægtprocent fruktose. Dette produkt skal således ifølge disse myndigheder tariferes i KN-underposition 2912 49 00.

30 På denne baggrund har Curtea de Apel Alba Iulia (appeldomstolen i Alba Iulia, Rumænien) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal [den kombinerede nomenklatur], der er opført som bilag I til forordning nr. 2658/87, som ændret ved [Kommissionens] gennemførelsesforordning 2016/1821 (af 6.10.2016 (EUT 2016, L 294, s. 1)), fortolkes således, at produktet »AURIC GMO FREE«, som er genstand for [tvisten i hovedsagen], skal tariferes i KN-underposition 17 029 095 eller KN-underposition 29 124 900?«

Om det præjudicielle spørgsmål

31 Den forelæggende ret ønsker med spørgsmålet nærmere bestemt oplyst, om KN skal fortolkes således, at en vandig opløsning, opnået ved termisk nedbrydning af dextrose, og som navnlig består af vandopløselige aldehyder og ketoner, skal tariferes i KN-underposition 1702 90 95, som bl.a. omfatter invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose, som ikke er tariferet i andre underpositioner omfattet af KN’s pos. 1702, eller i KN-underposition 2912 49 00, som omfatter »andre« aldehydalkoholer, aldehydethere, aldehydphenoler og aldehyder med andre oxygenholdige grupper.

32 Eftersom gennemførelsesforordning 2016/1821, som det præjudicielle spørgsmål vedrører, først trådte i kraft den 1. januar 2017, mens den i hovedsagen omhandlede import fandt sted i 2015, er den affattelse af den kombinerede nomenklatur, som finder anvendelse ratione temporis på tvisten i hovedsagen, den, der følger af gennemførelsesforordning nr. 1101/2014, der blev vedtaget den 16. oktober 2014 og trådte i kraft den 1. januar 2015, og som i det væsentlige svarer til den, der fremgår af den af den forelæggende ret anførte forordning.

33 Indledningsvis bemærkes, at når Domstolen er forelagt en anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende tarifering, er dens opgave i højere grad at oplyse den nationale ret om de kriterier, ved anvendelse af hvilke den nationale ret er i stand til at tarifere de pågældende produkter korrekt i KN, end selv at foretage denne tarifering, og dette så meget desto mere som Domstolen ikke nødvendigvis er i besiddelse af alle de hertil nødvendige oplysninger (jf. i denne retning dom af 30.4.2020, DHL Logistics (Slovakia), C-810/18, EU:C:2020:336, præmis 24 og den deri nævnte retspraksis).

34 Ifølge de almindelige bestemmelser for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur skal tariferingen af varer ske i henhold til positionsteksterne og de til afsnit og kapitler i denne nomenklatur knyttede bestemmelser. Hensynet til retssikkerheden og kontrolmulighederne kræver, at det afgørende kriterium for varers tarifering i almindelighed skal søges i deres objektive karakteristika og egenskaber, således som disse fremgår af ordlyden af positionen i KN og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser. Varens bestemmelse kan udgøre et objektivt kriterium ved tariferingen, såfremt varen og dens bestemmelse hænger uløseligt sammen, og denne sammenhæng kan påvises ud fra varens objektive karakteristika og egenskaber (jf. i denne retning dom af 2.5.2019, Onlineshop, C-268/18, EU:C:2019:353, præmis 27-29 og den deri nævnte retspraksis).

35 Det er i lyset af denne retspraksis, at der skal foretages en fortolkning af de omhandlede KN-underpositioner.

36 Hvad for det første angår KN-underposition 1702 90, som omfatter »andre [sukker]varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose«, som ikke er tariferet i andre underpositioner omfattet af KN’s pos. 1702, er tariferingen af et produkt i denne underposition underlagt den betingelse, der følger af selve ordlyden heraf, at dette produkt har et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose.

37 I det foreliggende tilfælde fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at det i hovedsagen omhandlede produkt er en vandig blanding af kemikalier, der navnlig indeholder vandopløselige aldehyder og ketoner opnået ved enzymatiske oxyderingsreaktioner eller termiske reaktioner af monosakkarider – der er naturlige fødevaresødemidler. Produktet anvendes i fødevareindustrien som farvestof eller røgaroma. Det fremgår desuden af de sagsakter, som Domstolen råder over, at det nævnte produkt indeholder mindre end 1% glukose og sakkarose, hvilket udgør et sukkerindhold på under 1,6% i tør tilstand.

38 Det følger heraf, at det i hovedsagen omhandlede produkt, for så vidt som det ikke har et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose, ikke opfylder den betingelse, der kræves for at tariferes i KN-underposition 1702 90 og dermed i underposition 1702 90 95 heri.

39 Denne konklusion kan ikke ændres ved argumentet om, at det i hovedsagen omhandlede produkt anvendes som »sukkerderivat« i fødevareforarbejdningsindustrien, og at den fødevare, som det anvendes på, efter tilberedningen opnår samme udseende, som om den var behandlet med sukker inden tilberedningen.

40 Selv om det i hovedsagen omhandlede produkt anses for at være et »sukkerderivat« i fødevareforarbejdningsindustrien, er denne omstændighed nemlig ikke i sig selv tilstrækkelig til, at det kan konkluderes, at dette produkt skal tariferes i KN-underposition 1702 90 95, for så vidt som det ikke har et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose, hvilket udgør en betingelse for tarifering i denne underposition.

41 I øvrigt giver den omstændighed, at det i hovedsagen omhandlede produkt i givet fald er omfattet af forordning nr. 1334/2008 som aroma eller anden fødevareingrediens med aromagivende egenskaber, ingen vejledning med hensyn til, om produktet skal tariferes i KN-underposition 1702 90 95, eftersom definitionerne af aromaer og andre fødevareingredienser med aromagivende egenskaber som omhandlet i denne forordnings artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i) og ii), ikke fastsætter noget sukkerindhold.

42 Det skal tilføjes, at der i del B, nr. 1), med overskriften »Farvestoffer« til forordning nr. 1333/2008 henvises til »almindelig karamel« (E150a) som fødevaretilsætningsstof, der omfatter »produkter med en mere eller mindre intens brun farve, der er beregnet til farvning«, idet det præciseres, at »[b]egrebet ikke omfatter] det søde, aromatiske stof, der fremkommer ved opvarmning af sukker og anvendes som aromaer til fødevarer (f.eks. konfektureprodukter, bagværk og alkoholholdige drikkevarer)«. Den omstændighed, at det i hovedsagen omhandlede produkt ifølge oplysningerne i forelæggelsesafgørelsen er omfattet af denne definition, udgør snarere et indicium for, at dette produkt ikke er omfattet af KN’s kapitel 17 og derfor ikke kan tariferes under »Karamel«, som bl.a. er omfattet af KN-underposition 1702 90 heri.

43 Det følger heraf, at KN-underposition 1702 90 95, der omfatter »andet« sukker end det, der skal tariferes under andre underpositioner i underposition 1702 90 heri, skal fortolkes således, at et produkt, der ikke har et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose, ikke skal tariferes under denne underposition.

44 Hvad for det andet angår fortolkningen af KN-underposition 2912 49 00, der henhører under kapitel 29 heri med overskriften »Organiske kemikalier«, præciseres det i bestemmelse 1, litra a) og d), at hvor intet andet følger af sammenhængen, omfatter positionerne i dette kapitel kun »isolerede kemisk definerede organiske forbindelser, også med indhold af urenheder« og vandige opløsninger heraf.

45 Det fremgår af de almindelige bemærkninger til de forklarende bemærkninger til HS vedrørende kapitel 29 heri, at »[e]n isoleret kemisk defineret forbindelse er et stof, der består af samme molekylære enhed ([f.eks.] kovalent eller ionisk), hvis sammensætning defineres som et konstant forhold mellem grundstoffer, og som kan repræsenteres ved et definitivt struktureret diagram«. Det fremgår endvidere af disse forklarende bemærkninger, at en sådan forbindelse i princippet kan indeholde urenheder. Det præciseres for det første heri, at »[v]ed »urenheder« forstås udelukkende stoffer, hvis forbindelse med den enkelte kemiske forbindelse udelukkende og direkte er en følge af fremstillingsprocessen (herunder rensning)«, og for det andet, at »[u]renhederne kan hidrøre fra ethvert af de produkter, der indgår i processen«, herunder »[u]omdannet udgangsmateriale«, »[u]renheder i udgangsmaterialet«, og »[r]eagenser, der er anvendt i fremstillingsprocessen (herunder rensning)« samt biprodukter.

46 Hvad nærmere bestemt angår KN-position 2912 omfatter denne position »aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper«, »cycliske polymerer af aldehyder« og »paraformaldehyd«. Blandt de varer, som henhører under denne position, er navnlig »andre« aldehydalkoholer, aldehydethere, aldehydphenoler og aldehyder med andre oxygenholdige grupper, henhørende under KN-underposition 2912 49 00.

47 I det foreliggende tilfælde fremgår det for det første af de sagsakter, som Domstolen råder over, at det i hovedsagen omhandlede produkt ud over hydroxyacetaldehyd, som udgør 73,6% af indholdet af produktet i tør tilstand, indeholder andre aldehyder, levoglucosan, acetal samt eddikesyre og myresyre, der i tørret tilstand udgør 26,3% af produktet.

48 For så vidt som det i hovedsagen omhandlede produkt ud over vand indeholder andre stoffer end hydroxyacetaldehyd, hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve, er der imidlertid ikke tale om en vandig løsning af et stof, der består af en molekylær enhed, hvis sammensætning defineres som et konstant forhold mellem grundstoffer, og som kan repræsenteres ved et definitivt struktureret diagram som omhandlet i de forklarende bemærkninger til HS vedrørende kapitel 29 heri, der er nævnt i nærværende doms præmis 45. Disse andre stoffer, der forekommer i ikke ubetydelige mængder i det i hovedsagen omhandlede produkt, kan ikke udgøre »urenheder« som omhandlet i disse forklarende bemærkninger. Således som Kommissionen har anført som svar på et spørgsmål fra Domstolen, følger det nemlig af det patent, der er omhandlet i de sagsakter, som Domstolen råder over, at disse andre stoffer i betydeligt omfang er blevet bibeholdt bevidst i produktet, således at det i kraft af dets brunfarvningsegenskaber er egnet til en specifik anvendelse med henblik på farvning og aromatisering af fødevarer.

49 Selv om denne bestemmelse 1 til kapitel 29 i KN tillader tilstedeværelsen af urenheder i de produkter, som henhører under dette kapitel, må disse således nødvendigvis have karakter af rester, for at den omhandlede organiske forbindelses »isolerede« fremtoning ikke berøres. Når et produkt derimod indeholder urenheder, der stammer fra fremstillingsprocessen, og som gør produktet egnet til en særlig anvendelse, som er forskellig fra dets almindelige anvendelse, kan et sådan produkt ikke betragtes som »isolere[t]« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i bestemmelse 1, litra a), til kapitel 29 i KN, når sådanne urenheder er afgørende for produktets anvendelse (dom af 20.6.2013, Agroferm, C-568/11, EU:C:2013:407, præmis 32 og 35).

50 Under disse omstændigheder skal KN-underposition 2912 49 00 fortolkes således, at et produkt, hvori andre stoffer end hydroxyacetaldehyd forekommer i ikke ubetydelige mængder, og hvoraf visse synes at være blevet bibeholdt bevidst, således at dette produkt er egnet til en specifik anvendelse, ikke skal tariferes i denne underposition som en vandig opløsning af en isoleret kemisk defineret forbindelse.

51 For så vidt som Kommissionen i sit skriftlige indlæg for det tredje har gjort gældende, at det i hovedsagen omhandlede produkt kan tariferes i KN-underposition 3824 90 92 i kapitel 38, skal det for det første bemærkes, at ifølge bestemmelse 1, litra a), til dette kapitel med overskriften »Diverse kemiske produkter«, omfatter dette kapitel ikke isolerede grundstoffer og isolerede kemisk definerede forbindelser, med undtagelse af dette litra a), nr. 1-5, som ikke er relevante i den foreliggende sag. Det følger heraf, at det i hovedsagen omhandlede produkt, eftersom det ikke er en isoleret kemisk defineret forbindelse, ifølge denne bestemmelse kan tariferes i kapitel 38 i KN.

52 Det fremgår for det andet af bestemmelse 1, litra b), til dette kapitel, at kapitlet ikke omfatter »blandinger af kemikalier med næringsstoffer eller andre stoffer med næringsværdi, af den art, der anvendes ved fremstilling af næringsmidler«.

53 Det fremgår af de forklarende bemærkninger til HS vedrørende kapitel 38, at udtrykket »næringsstoffer eller andre stoffer med næringsværdi« især omfatter spiselige produkter henhørende under afsnit I-IV i HS. Det følger ligeledes af disse forklarende bemærkninger, at »[d]en blotte tilstedeværelse af næringsstoffer eller andre stoffer med næringsværdi i en blanding er ikke tilstrækkelig til at udelukke blandingen fra kapitel 38 ved anvendelse af bestemmelse 1 b), og at »[s]toffer, der har en næringsværdi, som kun er ubetydelig for deres funktion som kemiske stoffer, fx som tilsætnings- eller hjælpestoffer til fødevarer, anses ikke som »næringsstoffer eller andre stoffer med næringsværdi« ved anvendelsen af denne bestemmelse«. Det præciseres i øvrigt i de nævnte forklarende bemærkninger, at »[d]e blandinger, der udelukkes fra kap 38 ved anvendelse af bestemmelse 1 b), er dem, der er af den art, som anvendes ved fremstilling af fødevarer til mennesker, og som er kendt for deres ernæringsmæssige kvaliteter«.

54 Navnlig henhører KN’s pos. 3824 under kapitel 38 heri, der omfatter »[t]ilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet«, og nærmere bestemt underposition 3824 90 92 heri, der omhandler »kemiske produkter eller præparater, overvejende bestående af organiske forbindelser, ikke andetsteds tariferet«, »[i] flydende form ved 20°C«, hvilket udgør en opsamlingskategori inden for denne position.

55 Således som det fremgår af nærværende doms præmis 37 og 39, anvendes det i hovedsagen omhandlede produkt i fødevareindustrien som farvestof eller røgaroma som omhandlet i del B, nr. 1), i forordning nr. 1333/2008, under betegnelsen »karamel« (E 150a). En sådan anvendelse kan angive, at dette produkt i det væsentlige opfylder funktionen at blive anvendt som fødevaretilsætningsstof, selv om det også har en næringsværdi. Det i hovedsagen omhandlede produkt kan med forbehold for den forelæggende rets efterprøvelse heraf tariferes i KN-underposition 3824 90 92 i kapitel 38.

56 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at KN skal fortolkes således, at en vandig opløsning, opnået ved termisk nedbrydning af dextrose, og som navnlig består af vandopløselige aldehyder og ketoner, hverken skal tariferes i KN-underposition 1702 90 95, som bl.a. omfatter invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose, som ikke er tariferet i andre underpositioner omfattet af KN’s pos. 1702, eller i underposition 2912 49 00 heri, som omfatter »andre« aldehydalkoholer, aldehydethere, aldehydphenoler og aldehyder med andre oxygenholdige grupper, men i KN-underposition 3824 90 92 i kapitel 38, som omfatter »kemiske produkter eller præparater, overvejende bestående af organiske forbindelser, ikke andetsteds tariferet«, »[i] flydende form ved 20°C«, forudsat at denne opløsnings eventuelle næringsværdi kun er ubetydelig i forhold til opløsningens funktion som organisk kemikalie og fødevaretilsætningsstof.

Sagsomkostninger

57 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Niende Afdeling) for ret:

Den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen, og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1101/2014 af 16. oktober 2014, skal fortolkes således, at en vandig opløsning, opnået ved termisk nedbrydning af dextrose, og som navnlig består af vandopløselige aldehyder og ketoner, hverken skal tariferes i KN-underposition 1702 90 95, som bl.a. omfatter invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose, som ikke er tariferet i andre underpositioner omfattet af KN’s pos. 1702, eller i underposition 2912 49 00 heri, som omfatter »andre« aldehydalkoholer, aldehydethere, aldehydphenoler og aldehyder med andre oxygenholdige grupper, men i underposition 3824 90 92 i samme kombinerede nomenklatur, som omfatter »Kemiske produkter eller præparater, overvejende bestående af organiske forbindelser, ikke andetsteds tariferet«, »[i] flydende form ved 20°C«, forudsat at denne opløsnings eventuelle næringsværdi kun er ubetydelig i forhold til opløsningens funktion som organisk kemikalie og fødevaretilsætningsstof.