C-787/19 Kommissionen mod Autriche (TVA - Agences de voyages) - Dom

C-787/19 Kommissionen mod Autriche (TVA - Agences de voyages) - Dom

Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 27. januar 2021 –
Kommissionen mod Østrig (Moms – rejsebureauer)

(Sag C-787/19) (1)

»Traktatbrud – skatter og afgifter – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 306-310 – særordning for rejsebureauer – anvendelse på alle kundetyper – national lovgivning, der udelukker rejseydelser leveret til afgiftspligtige, som anvender ydelserne til brug for deres virksomhed – artikel 73 – afgiftsgrundlag – fastsættelse af et samlet afgiftsgrundlag for ydelseskategorier eller for samtlige ydelser, der er leveret i løbet af en afgiftsperiode – uforenelighed«

1. Traktatbrudssøgsmål – sagens genstand – fastlæggelse under den administrative procedure – ny formulering af klagepunkterne uden ændring eller udvidelse af sagens genstand – lovlighed

(Art. 258 TEUF)

(jf. præmis 19-21)

2. Traktatbrudssøgsmål – sagens genstand – fastlæggelse under den administrative procedure – klagepunkt udelukkende anført i stævningen som forebyggende og subsidiær – lovlighed

(Art. 258 TEUF)

(jf. præmis 22 og 23)

3. Harmonisering af afgiftslovgivningerne – det fælles merværdiafgiftssystem – særordning for rejsebureauer – national lovgivning, der udelukker rejseydelser leveret til afgiftspligtige, som anvender ydelserne til brug for deres virksomhed – fastsættelse af et samlet afgiftsgrundlag for ydelseskategorier eller for samtlige ydelser, der er leveret i løbet af en afgiftsperiode – ulovlighed

(Rådets direktiv 2006/112, art. 306-310)

(jf. præmis 36-39, 41-43, 59-62 og 66 samt domskonkl.)

4. Harmonisering af afgiftslovgivningerne – det fælles merværdiafgiftssystem – mulighed for medlemsstaterne for at opretholde visse afgiftsordninger midlertidigt – rækkevidde

(Rådets direktiv 2006/112, art. 370)

(jf. præmis 44-46)

Konklusion

1)

Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 73 og artikel 306-310 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, idet den har udelukket rejseydelser leveret til afgiftspligtige, som anvender ydelserne til brug for deres virksomhed, fra særordningen for merværdiafgift (moms), som finder anvendelse på rejsebureauer, og idet den i de tilfælde, hvor denne særordning finder anvendelse på rejsebureauer, har tilladt disse at fastsætte et samlet momsgrundlag for ydelseskategorier eller for samtlige ydelser, der er leveret i løbet af en afgiftsperiode.

2)

Republikken Østrig betaler sagsomkostningerne.