C-772/19 Bartosch Airport Supply Services - Dom

C-772/19 Bartosch Airport Supply Services - Dom

Foreløbig udgave

DOMSTOLEN (Niende Afdeling)

25. februar 2021

»Præjudiciel forelæggelse – den fælles toldtarif – kombineret nomenklatur – tarifering – toldposition 8701 og 8705 – fortolkning – flybugserer«

I sag C-772/19,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Verwaltungsgerichtshof (forvaltningsdomstol, Østrig) ved afgørelse af 9. oktober 2019, indgået til Domstolen den 22. oktober 2019, i sagen

Bartosch Airport Supply Services GmbH

mod

Zollamt Wien,

har

DOMSTOLEN (Niende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, N. Piçarra (refererende dommer), og dommerne S. Rodin og K. Jürimäe,

generaladvokat: E. Tanchev,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

– Bartosch Airport Supply Services GmbH ved Rechtsanwälte U. Schrömbges og J. Gesinn,

– Europa-Kommissionen ved R. Pethke og M. Salyková, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af toldposition 8705 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT 1987, L 256, s. 1), i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 af 6. oktober 2016 (EUT 2016, L 294, s. 1) (herefter »KN«).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Bartosch Airport Supply Services (herefter »Bartosch«) og Zollamt Wien (toldkontoret i Wien, Østrig) (herefter »toldmyndigheden«) vedrørende tariferingen af en »flybugserer, elektrisk uden anhængertræk«, der er konstrueret til at trække og skubbe luftfartøjer (herefter »flybugserer«).

Retsforskrifter

HS

3 Det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter »HS«) blev oprettet ved den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, der blev undertegnet i Bruxelles den 14. juni 1983 inden for Verdenstoldorganisationens (WCO) rammer, og som sammen med ændringsprotokollen hertil af 24. juni 1986 blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 (EFT 1987, L 198, s. 1).

4 HS-nomenklaturen indeholder et afsnit XVII, benævnt »Transportmidler«, som indeholder et kapitel 87, der har overskriften »Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil«. Dette kapitel indeholder bl.a. pos. 8701, »traktorer (undtagen traktorer henhørende under pos. 8709)«, og pos. 8705, »motorkøretøjer til specielle formål, undtagen motorkøretøjer konstrueret til person- eller godsbefordring (f.eks. bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr)«.

5 Den forklarende bemærkning til HS vedrørende kapitel 87 har følgende ordlyd:

»Almindelige bemærkninger

Kapitel 87 omfatter – bortset fra visse bevægelige maskiner henhørende under afsnit XVI (se de forklarende bemærkninger til pos 87.01, 87.05 og 87.16) følgende køretøjer:

1. [t]raktorer (pos. 87.01)

2. [m]otorkøretøjer til personbefordring (pos. 87.02 og 87.03), godsbefordring (pos. 87.04) eller til specielle formål (pos. 87.05)

3. [m]otortrucker uden løftemekanisme af de typer, der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande samt traktorer af de typer, der benyttes på jernbaneperroner (pos. 87.09).

[...]«

6 De forklarende bemærkninger til HS vedrørende pos. 8701 og dennes underpositioner har følgende ordlyd:

»Ved »traktorer« i denne position forstås med hjul eller larvebånd forsynede køretøjer, som er konstrueret til hovedsagelig at trække eller skubbe andre køretøjer, redskaber eller last. De kan tillige være udstyret med mindre væsentlige indretninger, som i forbindelse med deres hovedanvendelse tillader transport af værktøj, frø, gødningsstoffer mv., eller med simple anordninger til påmontering af arbejdsredskaber.

[...]

Positionen omfatter traktorer – bortset fra traktorer af den type, som anvendes på jernbaneperroner, henhørende under pos 87.09 – af enhver type og til enhver anvendelse (traktorer til land- og skovbrug, til brug på landevej, specielle kraftige traktorer til bygningsarbejder, traktorer med spil etc.), uanset fremdrivningsmiddel (forbrændingsmotor, elektromotor etc.). [...]

Traktorer under denne position kan være udstyret med et førerhus, eller de kan have sæder til betjeningsmandskabet. De kan være forsynet med en værktøjskasse, en anordning til at hæve eller sænke arbejdsredskaber, en koblingsanordning til påhængsvogne eller sættevogne ([f.eks.] på motorforvogne eller lignende traktorer) eller et kraftudtag til at drive stationære maskiner såsom tærskeværker, rundsave etc.

[...]

Positionen omfatter også traktorer udstyret med spil, [f.eks.] til ophaling af fastkørte køretøjer, til rydning og bortslæbning af træer eller til at trække landbrugsredskaber etc. [...]

Positionen omfatter ikke kranvogne og lignende lastvogne, udstyret med kraner, taljer, spil osv. (pos. 87.05).

[...] 8701 91/95

Disse underpositioner omfatter køretøjer, der er konstrueret til at trække sættevogne over korte afstande. Disse køretøjstyper er kendt under forskellige navne (f.eks. »terminaltraktorer«, »havnetraktorer« osv.) og er bestemt til at placere eller flytte sættevogne inden for et bestemt område. De er ikke egnede til transport over lange afstande, som traktorer (motorforvogne) under [underposition] 8701 20 er konstrueret til. De adskiller sig fra traktorer (motorforvogne) derved, at de som regel er udstyret med dieselmotorer, at deres maksimalhastighed normalt ikke overstiger 50 km/t, og at de sædvanligvis har en lille, lukket kabine med et enkelt sæde til føreren alene.«

7 Følgende anføres i de forklarende bemærkninger til HS vedrørende pos. 8705 og dennes underpositioner:

»Denne position omfatter en række specielt konstruerede eller tilpassede automobiler, der er udstyret med forskellige anordninger eller apparater, som sætter køretøjerne i stand til at udføre funktioner af ikke-transportmæssig art, dvs. at køretøjernes hovedfunktion ikke er befordring af personer eller gods.

Positionen omfatter bl.a.:

1. Bugseringsvogne bestående af et lastvogns(truck)chassis, med eller uden lad, udstyret med løfteanordninger, [f.eks.] ikke-drejelige kraner, bukke, taljer, spil etc., til at løfte og slæbe havarerede biler.

[...]«

KN

8 Toldtarifering af varer, der indføres i Den Europæiske Union, fastsættes efter KN. I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning nr. 2658/87 gengiver denne sidstnævnte HS’ positioner og sekscifrede underpositioner, idet det syvende og ottende ciffer er underinddelinger, der er specifikke for KN.

9 KN’s første del, der omfatter et afsnit I, som indeholder de almindelige bestemmelser, herunder underafsnit A med overskriften »Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende [KN]«, foreskriver følgende:

»Tariferingen af varer i [KN] sker efter følgende regler:

1. Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

[...]

3. Såfremt varer ved anvendelse af ovennævnte punkt 2 b) eller af andre årsager kan henføres under to eller flere positioner, afgøres tariferingen efter følgende regler:

a) Den position, der har den mest specificerede varebeskrivelse, skal foretrækkes for positioner med en mere almindelig varebeskrivelse. Såfremt to eller flere positioner hver for sig kun nævner en del af de materialer, som indgår i blandinger eller sammensatte varer, eller en del af varer i sæt til detailsalg, betragtes disse positioner som lige specificerede for disse varer, selv om en af dem giver en mere fuldstændig eller præcis beskrivelse af varerne.

[...]

c) Når hverken den foran under a) eller den foran under b) angivne regel kan anvendes ved tariferingen, henføres varen under den position, som har det højeste nummer blandt de positioner, der i lige grad kan komme i betragtning.

[...]

6. Tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser samt – med de fornødne tillempninger – efter ovennævnte bestemmelser, idet kun underpositioner på samme niveau er sammenlignelige. For denne bestemmelse gælder, at også relevante afsnits- og kapitelbestemmelser finder anvendelse, medmindre andet følger af sammenhængen.«

10 Anden del af KN med overskriften »Toldtariffen« omfatter bl.a. et afsnit XVII med overskriften »Transportmidler«, der indeholder kapitel 87 om køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil. Følgende fremgår af bestemmelse 2 til kapitel 87 vedrørende pos. 8701:

»Ved »traktorer« forstås i dette kapitel køretøjer, der er konstrueret hovedsagelig til at trække eller skubbe andre køretøjer, redskaber eller last, selv om de tillige er udstyret med mindre væsentlige indretninger, der i forbindelse med deres hovedanvendelse tillader transport af værktøj, frø, gødningsstoffer mv.

[...]«

11 Pos. 8701 og 8705 i dette kapitel 87 har følgende ordlyd:

»8701

Traktorer (undtagen traktorer henhørende under pos. 8709):

8701 10 00

Enakslede traktorer

8701 20

Traktorer (motorforvogne) til sættevogne:

8701 20 10

– – Nye

8701 20 90

– – Brugte

8701 30 00

Traktorer på larvebånd


– Andre traktorer, med motoreffekt:

8701 91

– – Ikke over 18 kW:

8701 91 10

– – – Have- og landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul

8701 91 90

– – – Andre traktorer

8701 92

– – Over 18 kW, men ikke over 37 kW:

8701 92 10

– – – Have- og landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul

8701 92 90

– – – Andre traktorer

[...]

8705

Motorkøretøjer til specielle formål, undtagen motorkøretøjer hovedsagelig konstrueret til person- eller godsbefordring ([f.eks.] bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr):

8705 10 00

– Autokraner

8705 20 00

– Mobile boretårne

8705 30 00

– Brandbiler

8705 40 00

‐ Betonblandevogne

8705 90

– Andre motorkøretøjer:

8705 90 30

– – Motorkøretøjer med betonpumpe

8705 90 80

– – Andre motorkøretøjer

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

12 Den 23. februar 2017 anmodede Bartosch toldmyndigheden om en bindende tariferingsoplysning vedrørende en flybugserer. Sidstnævnte beskrives i anmodningen om præjudiciel afgørelse som et køretøj, der kan slæbe fly med en vægt på op til 54 432 kg, og som består af en metalplatform med fire hjul, har en elektromotor med en motorydelse på 33,8 kW, start-, bremse- og styreanordninger, to førersæder, der er placeret over for hinanden, og som på begge sider er udstyret med betjeningshåndtag. Køretøjet er ligeledes udstyret med et trækspil med bæltetrækanordning og en elektrohydraulisk løfteanordning. Med spillet trækkes flyets næsehjul op på den hydrauliske løfteanordning og løftes derefter ved hjælp af denne anordning. I denne position kan flyet slæbes eller skubbes.

13 Bartosch anførte, at et sådant køretøj skulle tariferes i underposition 8705 90 80 i KN, som svarer til motorkøretøjer til specielle formål, undtagen motorkøretøjer hovedsagelig konstrueret til person- eller godsbefordring, for hvilke der gælder en toldsats på 3,7%.

14 Ved afgørelse af 8. maj 2017 udstedte toldmyndigheden en bindende tariferingsoplysning, hvorved det nævnte køretøj blev tariferet i underposition 8701 92 90 i KN som »andre traktorer«. Der anvendes en sats på 7% for varer henhørende under denne underposition.

15 Efter at Bartosch’ klage over denne afgørelse blev afvist, indbragte selskabet sagen for Bundesfinanzgericht (forbundsdomstol i skatte- og afgiftsretlige sager, Østrig). Denne ret frifandt toldmyndigheden, idet den fandt, at alene køretøjer, hvis vigtigste funktion er at løfte og slæbe havarerede køretøjer, er omfattet af kvalificeringen »bugseringsvogne« som omhandlet i pos. 8705 i KN. Ifølge denne ret henhører en flybugserer under pos. 8701 i KN med den begrundelse, at denne position generelt og utvetydigt omfatter »traktorer«.

16 Bartosch har iværksat revisionsanke af denne dom ved den forelæggende ret, Verwaltungsgerichtshof (forvaltningsdomstol, Østrig).

17 Sidstnævnte har indledningsvis anført, at ifølge de forklarende bemærkninger til HS omfatter pos. 8701 i KN traktorer af enhver type og til enhver anvendelse, uanset fremdrivningsmiddel. Positionen omfatter ikke kranvogne og lignende lastvogne udstyret med kraner, taljer og spil, som henhører under pos. 8705 i KN. Pos. 8705 i KN omfatter en række specielt konstruerede eller tilpassede automobiler, der er udstyret med forskellige anordninger eller apparater, som sætter køretøjerne i stand til at udføre funktioner, som ikke er befordring af personer eller gods. Der er navnlig tale om bugseringsvogne, der er konstrueret til at løfte og slæbe havarerede biler. Heraf har den forelæggende ret udledt, at pos. 8705 i KN omfatter en mere specifik kategori af køretøjer end denne nomenklaturs pos. 8701.

18 Den forelæggende ret har dernæst tilføjet, at en flybugserer, for så vidt som den er beregnet til at trække eller skubbe fly i lufthavne, ikke hovedsagelig er beregnet til befordring af personer eller gods. Den svarer dog ikke til nogen af de anvendelser, der er opregnet som eksempel i pos. 8705.

19 Den forelæggende ret har endelig fremhævet, at i den engelske og den franske sprogversion af KN er de køretøjer, der er nævnt i pos. 8705, og som henholdsvis benævnes »break down lorries« og »dépanneuses«, udelukkende bestemt til at slæbe havarerede køretøjer, hvilket ikke taler for, at en flybugserer skal tariferes i denne toldposition.

20 På denne baggrund har Verwaltungsgerichtshof (forvaltningsdomstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal pos. 8705 i [KN] fortolkes således, at stangløse motorkøretøjer med et trækspil med en bæltetrækanordning til at trække og en elektrohydraulisk løfteanordning til at skubbe fly er omfattet af denne position?«

Om det præjudicielle spørgsmål

21 Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om KN skal fortolkes således, at denne nomenklaturs pos. 8705 omfatter et køretøj, der er konstrueret til at slæbe eller skubbe fly, og som benævnes »flybugserer«.

22 I denne henseende bemærkes for det første, at det følger af såvel retssikkerheds- som kontroltekniske hensyn, at det afgørende kriterium for tarifering af varer normalt vil være disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position og underposition i KN og de supplerende bestemmelser til dennes afsnit og kapitler, inden de andre regler i de almindelige bestemmelser kommer i betragtning (jf. i denne retning bl.a. dom af 11.12.2008, Kip Europe m.fl., C-362/07 og C-363/07, EU:C:2008:710, præmis 39, af 12.7.2012, TNT Freight Management (Amsterdam), C-291/11, EU:C:2012:459, præmis 31, af 19.12.2019, Amoena, C-677/18, EU:C:2019:1142, præmis 39 og 40, og af 26.3.2020, Pfizer Consumer Healthcare, C-182/19, EU:C:2020:243, præmis 37).

23 For det andet indeholder de forklarende bemærkninger, der for så vidt angår KN er udarbejdet af Kommissionen og for så vidt angår HS er udarbejdet af WCO, på trods af deres manglende bindende virkning, vigtige bidrag til fortolkningen af de forskellige toldpositioners rækkevidde (jf. i denne retning dom af 15.5.2014, Data I mod O, C-297/13, EU:C:2014:331, præmis 33, og af 15.5.2019, Korado, C-306/18, EU:C:2019:414, præmis 35).

24 For det tredje bemærkes, at hvis tariferingen ikke kan foretages alene på grundlag af den omhandlede vares objektive karakteristika og egenskaber, kan varens bestemmelse udgøre et objektivt kriterium ved tarifering, forudsat at varen og dens bestemmelse hænger uløseligt sammen. Denne sammenhæng skal kunne påvises ud fra varens objektive karakteristika og egenskaber (jf. i denne retning dom af 5.9.2019, TDK-Lambda Germany, C-559/18, EU:C:2019:667, præmis 27, og af 26.3.2020, Pfizer Consumer Healthcare, C-182/19, EU:C:2020:243, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis).

25 Hvad angår den forelæggende rets tvivl med hensyn til tariferingen af flybugsereren bemærkes, at denne tvivl hænger tæt sammen med anvendelsen af udtrykket »Abschleppwagen« i den tyske sprogversion af pos. 8705 i KN. Dette udtryk betegner nemlig traktorer bestemt til at slæbe andre køretøjer, uanset om disse er havarerede eller ikke, mens udtrykkene »dépanneuses« og »break down lorries« i denne nomenklaturs franske og engelske sprogversion udelukkende betegner køretøjer, der bruges til at slæbe havarerede køretøjer.

26 Det følger af Domstolens faste praksis, at den formulering, der er anvendt i en af sprogversionerne af en EU-retlig bestemmelse, ikke kan tjene som eneste grundlag for bestemmelsens fortolkning eller tillægges større betydning end de øvrige sprogversioner. Nødvendigheden af en ensartet fortolkning og anvendelse af hver bestemmelse i EU-retten udelukker således, at denne betragtes isoleret i en af sine sprogversioner, idet det tværtimod er påkrævet, at den fortolkes på baggrund af den almindelige opbygning af og formålet med den ordning, som den er en del af (jf. i denne retning bl.a. dom af 27.10.1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, præmis 14, og af 8.6.2017, Sharda Europe, C-293/16, EU:C:2017:430, præmis 21).

27 Det fremgår således af såvel formålet med som opbygningen af pos. 8705 i KN, fortolket i lyset af de forklarende bemærkninger til HS, at denne position kun omfatter køretøjer, der anvendes til at slæbe havarerede køretøjer, mens køretøjer, der anvendes til slæbe køretøjer, som ikke er havarerede, henhører under denne nomenklaturs pos. 8701.

28 Indledningsvis anføres det i bestemmelse 2 til kapitel 87 i KN vedrørende sidstnævntes pos. 8701 – ligesom de forklarende bemærkninger til pos. 8701 i HS – at begrebet »traktorer« betegner køretøjer, der er konstrueret hovedsagelig til at trække eller skubbe andre køretøjer, redskaber eller last, selv om de tillige er udstyret med mindre væsentlige indretninger, der i forbindelse med deres hovedanvendelse tillader transport af værktøj, frø, gødningsstoffer mv. Det følger ligeledes af den forklarende bemærkning til HS, at pos. 8701 omfatter traktorer af enhver type og til enhver anvendelse, bl.a. traktorer med spil, f.eks. til ophaling af fastkørte køretøjer eller til at trække landbrugsredskaber. Ifølge samme forklarende bemærkning omfatter pos. 8701 derimod ikke kranvogne og lignende lastvogne – som anvendes til at slæbe havarerede køretøjer – der er udstyret med kraner, taljer, spil, og som henhører under pos. 8705.

29 De forklarende bemærkninger til HS vedrørende særligt underposition 8701 91 til 8701 95 præciserer i øvrigt, at disse omfatter køretøjer, der er konstrueret til at trække sættevogne over korte afstande, såsom havnetraktorer.

30 Dernæst følger det af den almindelige tariferingsbestemmelse 3, litra a), i KN, at såfremt varer kan henføres under to eller flere positioner, afgøres tariferingen ved at give forrang for den specificerede varebeskrivelse i forhold til positioner med en mere generel varebeskrivelse.

31 Det fremgår således af denne doms præmis 26-28, at pos. 8701 i KN, som omhandler traktorer, er mere specifik end denne nomenklaturs pos. 8705, som mere generelt henviser til køretøjer til specielle formål, undtagen motorkøretøjer, der hovedsagelig er konstrueret til person- eller godsbefordring.

32 En sådan fortolkning af pos. 8701 i KN understøttes endelig af dom af 27. april 2006, Kawasaki Motors Europe (C-15/05, EU:C:2006:259), vedrørende tarifering af et terrængående køretøj. Det fremgår nemlig af denne doms præmis 46, at trækkapaciteten for et køretøj udgør en objektiv egenskab, der gør det muligt at fastslå, om det er konstrueret hovedsageligt til at trække eller skubbe andre redskaber, køretøjer eller last, eller modsat til personbefordring. Heraf udledte Domstolen i den nævnte doms præmis 55, at disse køretøjers objektive karakteristika og egenskaber svarer til ordlyden i bestemmelse 2 til kapitel 87 i KN, idet de er konstrueret hovedsagelig til at trække eller skubbe andre køretøjer. Anvendelsen af den almindelige tariferingsbestemmelse 1 i KN indebærer derfor en tarifering af disse køretøjer i pos. 8701 i denne nomenklatur.

33 Henset til det ovenstående skal det fastslås, at et køretøj, der har de egenskaber, som kendetegner den i hovedsagen omhandlede flybugserer, henhører under pos. 8701 i KN, idet dette køretøj ikke anvendes til at slæbe havarerede køretøjer og ikke har nogen anden særlig funktion end at trække og skubbe fly over korte afstande.

34 Det forelagte spørgsmål skal derfor besvares med, at KN skal fortolkes således, at denne nomenklaturs pos. 8705 ikke omfatter et køretøj, der er konstrueret til at slæbe eller skubbe fly, og som benævnes »flybugserer«, idet dette sidstnævnte henhører under den nævnte nomenklaturs pos. 8701.

Sagsomkostninger

35 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Niende Afdeling) for ret:

Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2016/1821 af 6. oktober 2016, skal fortolkes således, at denne nomenklaturs pos. 8705 ikke omfatter et køretøj, der er konstrueret til at slæbe eller skubbe fly, og som benævnes »flybugserer«, idet dette sidstnævnte henhører under den nævnte nomenklaturs pos. 8701.