C-760/19 JCM Europe - Dom

C-760/19 JCM Europe - Dom

Foreløbig udgave

DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling)

4. februar 2021

»Præjudiciel forelæggelse – toldunion – fælles toldtarif – kombineret nomenklatur – tarifering – pos. 8472 og 9031 – mekanisme til kontrol af pengesedler og seddelkasser – apparat, der skal integreres i en værtsenhed og forbindes med en ekstern styreenhed – gennemførelsesforordning (EU) 2016/1760 – gyldighed«

I sag C-760/19,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber) (ret i første instans (afdelingen for sager om skatter og afgifter), Det Forenede Kongerige) ved afgørelse af 8. oktober 2019, indgået til Domstolen den 16. oktober 2019, i sagen

JCM Europe (UK) Ltd

mod

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

har

DOMSTOLEN (Niende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, N. Piçarra (refererende dommer), og dommerne D. Šváby og S. Rodin,

generaladvokat: E. Tanchev,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

– JCM Europe (UK) Ltd ved S. Cock, bistået af V. Sloane, QC,

– Det Forenede Kongeriges regering ved S. Brandon, som befuldmægtiget, bistået af barrister B. McGurk,

– Europa-Kommissionen ved J. Hradil og M. Salyková, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører gyldigheden af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1760 af 28. september 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT 2016, L 269, s. 6).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem JCM Europe (UK) Ltd og Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (skatte- og toldforvaltningen, Det Forenede Kongerige) vedrørende tariferingen af et af dette selskab indført produkt, nemlig iPRO-RC, som er et apparat, der består af en mekanisme til kontrol af pengesedler og seddelkasser.

Retsforskrifter

Den kombinerede nomenklatur

3 Tarifering af varer, der indføres i Den Europæiske Union, fastsættes efter den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT 1987, L 256, s. 1).

4 Den kombinerede nomenklatur er baseret på det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter »HS«), der er udarbejdet af Toldsamarbejdsrådet, nu Verdenstoldorganisationen, og som blev oprettet ved den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, der blev indgået i Bruxelles den 14. juni 1983. Konventionen blev, sammen med ændringsprotokollen hertil af 24. juni 1986, godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 (EFT 1987, L 198, s. 1). I overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning nr. 2658/87 gengiver den kombinerede nomenklatur HS’ positioner og sekscifrede underpositioner, idet alene det syvende og ottende ciffer er underinddelinger, der er specifikke for den nævnte nomenklatur.

5 Den affattelse af den kombinerede nomenklatur, som finder anvendelse på hovedsagen, er den, der vedrører 2016, og som følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1754 af 6. oktober 2015 om ændring af bilag I til forordning nr. 2658/87 (EUT 2015, L 285, s. 1, herefter »KN«).

6 De almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende KN, der er indeholdt i denne nomenklaturs del I, afsnit I, punkt A, fastsætter:

»Tariferingen af varer i [KN] sker efter følgende regler:

1. Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

[...]

6. Tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser samt – med de fornødne tillempninger – efter ovennævnte bestemmelser, idet kun underpositioner på samme niveau er sammenlignelige. For denne bestemmelse gælder, at også relevante afsnits- og kapitelbestemmelser finder anvendelse, medmindre andet følger af sammenhængen.«

7 KN’s del II med overskriften »Toldtariffen« indeholder bl.a. afsnit XVI, der har overskriften »Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; elektrisk materiel; dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn; dele og tilbehør dertil«. Bestemmelserne til KN vedrørende dette afsnit er affattet således:

»1. Dette afsnit omfatter ikke:

[...]

m) instrumenter, apparater og andre varer henhørende under kapitel 90

[...]

3. Når andet ikke er bestemt, tariferes kombinerede maskiner, der består af to eller flere maskiner, der er sammenbygget til en enhed, samt andre maskiner, der er indrettet til at udføre to eller flere funktioner (komplementære eller alternative), efter den pågældende kombinations eller maskines hovedfunktion.

4. Såfremt en maskine (eller en kombination af maskiner) består af særskilte enheder (enten adskilte eller indbyrdes forbundne med rørsystemer, drivremme, elektriske ledninger eller på anden måde), som er bestemt til sammen at udføre en klart defineret funktion, som er beskrevet i en af positionerne i kapitel 84 eller kapitel 85, tariferes det hele i den position, som omfatter denne funktion.

[...]«

8 Det nævnte afsnit indeholder bl.a. kapitel 84 med overskriften »Atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil«. Kapitlet omfatter bl.a. pos. 8472, som er sålydende:

»Andre maskiner og apparater til kontorbrug (fx duplikatorer af hektograftypen og stencilduplikatorer, adresseringsmaskiner, automatiske seddelautomater, møntsorterings-, mønttælle- og møntpakkemaskiner, blyantspidsemaskiner, perforeringsmaskiner og hæftemaskiner)«.

9 Pos. 8472 i KN er opbygget på følgende måde:

»8472 10 00

– Duplikatorer

8472 30 00

– Maskiner til brevbehandling (sortering, sammenfoldning, kuvertering, omvikling med bånd, åbning, lukning, forsegling samt påsætning og stempling af frimærker)

8472 90

– – Andre maskiner og apparater

8472 90 10

– – Møntsorterings-, mønttælle- og møntpakkemaskiner

8472 90 30

– – Pengeautomater

8472 90 70

– – Andre varer«


10 I medfør af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 af 6. oktober 2016 om ændring af bilag I til forordning nr. 2658/87 (EUT 2016, L 294, s. 1) blev koden for underpositionen »Andre varer« i pos. 8472 i KN ændret fra 8472 90 70 til 8472 90 90 fra den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2019.

11 Afsnit XVIII i KN har overskriften »Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og ‑apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil«. Afsnittet indeholder bl.a. kapitel 90 med overskriften »Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og ‑apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; dele og tilbehør dertil«.

12 Bestemmelserne til KN vedrørende nævnte kapitel 90 har følgende ordlyd:

»1. Dette kapitel omfatter ikke:

[...]

g) væskepumper med målere (pos. 8413); tælle- og kontrolvægte samt vægtlodder, der foreligger særskilt (pos. 8423); maskiner og apparater til løftning eller flytning (pos. 8425-8428); skæremaskiner af enhver art til forarbejdning af papir eller pap (pos. 8441); specialtilbehør til justering af materiale eller værktøj på værktøjsmaskiner, henhørende under pos. 8466, også forsynet med optiske anordninger til aflæsning af skalaer (fx »optiske« delehoveder), undtagen sådanne apparater, der i sig selv hovedsagelig udgør optiske instrumenter (fx indstillingsteleskoper); regnemaskiner (pos. 8470); ventiler og andre varer henhørende under pos. 8481; maskiner og apparater (herunder apparater til projektion eller tegning af kredsløbsmønstre på følsomt halvledermateriale) henhørende under pos. 8486

[...]

3. Reglerne i bestemmelse 3 og 4 til afsnit XVI finder også anvendelse [på] dette kapitel.

[...]«

13 Nævnte kapitel omfatter bl.a. pos. 9031, som er sålydende:

»Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; profilprojektionsapparater«.

14 Pos. 9031 i KN er opbygget på følgende måde:

»[...]

[...]


– Andre optiske instrumenter og apparater

9031 41 00

– – Til kontrol af halvlederskiver eller ‑komponenter eller til kontrol af fotomasker eller retikler, der anvendes ved fremstilling af halvlederkomponenter

9031 49

– – I andre tilfælde

9031 49 10

– – – Profilprojektionsapparater

9031 49 90

– – – Andre varer

[...]

[...]«


Forordning (EU) nr. 952/2013

15 Artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT 2013, L 269, s. 1) har overskriften »Tarifering af varer« og fastsætter følgende i stk. 1 og 4:

»1. I forbindelse med anvendelse af den fælles toldtarif består tarifering af en vare i at fastslå, hvilken underposition eller yderligere underopdeling i [KN] den pågældende vare skal henføres under.

[...]

4. Kommissionen kan vedtage foranstaltninger med henblik på at fastlægge varers tarifering i overensstemmelse med stk. 1 og 2.«

16 Forordningens artikel 58 med overskriften »Tillæggelse af gennemførelsesbeføjelser« bestemmer følgende i stk. 2:

»Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter de i artikel 57, stk. 4, omhandlede foranstaltninger.

[...]«

17 Den nævnte forordnings artikel 285, stk. 1, fastsætter, at Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget ved udøvelsen af denne beføjelse.

Gennemførelsesforordning 2016/1760

18 Gennemførelsesforordning 2016/1760 blev vedtaget af Kommissionen på grundlag af artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, første afsnit, i forordning nr. 952/2013.

19 Gennemførelsesforordningens artikel 1 er sålydende:

»De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i [KN] under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.«

20 Gennemførelsesforordningen trådte i henhold til artikel 3 i kraft den 24. oktober 2016.

21 Bilaget til gennemførelsesforordning 2016/1760 er affattet således:

»Varebeskrivelse

Tarifering (KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Et apparat, som består af en mekanisme til kontrol af pengesedler og seddelkasser (en såkaldt »seddelfordeler«), og som måler ca. 10 × 24 × 44 cm.

Mekanismen til kontrol af pengesedler anvender optisk scanningsteknologi til at kontrollere pengesedlers ægthed ifølge en række foruddefinerede specifikationer.

Pengesedler, som godkendes af kontrolmekanismen, overføres til en seddelkasse. Når denne seddelkasse er fyldt op (typisk efter 30 pengesedler), bliver pengesedlerne automatisk sorteret og fordelt til andre seddelkasser, som typisk kan indeholde op til 300 pengesedler.

Apparatet anvendes f.eks. i spilleautomater, salgsautomater, parkeringsautomater, osv. ved betaling for den tjenesteydelse eller det produkt, som brugeren modtager.

Apparatet er også i stand til at udbetale pengesedler.

Apparatet er konstant i forbindelse med en såkaldt »styreenhed« (ikke forelagt sammen med nærværende vare), som styrer de foruddefinerede specifikationer for pengesedler og fordelingen af pengesedler til de forskellige seddelkasser.

Se billede (*)

8472 90 70

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende [KN] og teksten til KN-kode 8472, 8472 90 og 8472 90 70.

Tarifering under pos. 9031 som instrument til måling eller kontrollering er udelukket, da apparatet er mere end et instrument til kontrollering, som er dækket af denne position. Ud over at kontrollere pengesedlers ægthed udfører den også andre funktioner såsom sortering og fordeling af pengesedler mellem forskellige opbevaringskasser samt udbetaling af pengesedler. Alle apparatets funktioner er omfattet af pos. 8472.

Apparatet tariferes derfor under KN-kode 8472 90 70 som en maskine til kontorbrug.

(*) Billedet er kun vejledende.