C-72/21 PRODEX - Dom

C-72/21 PRODEX - Dom

Foreløbig udgave

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling)

28. april 2022

»Præjudiciel forelæggelse – toldunion – fælles toldtarif – kombineret nomenklatur – toldpositioner – underposition 4418 20 – rækkevidde – døre og rammer dertil, samt dørtærskler – MDF-plader og lister – første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende den kombinerede nomenklatur – ukomplette eller ufærdige varer – begreb«

I sag C-72/21,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Augstākā tiesa (Senāts) (øverste domstol, Letland) ved afgørelse af 2. februar 2021, indgået til Domstolen den 4. februar 2021, i sagen

»PRODEX« SIA

mod

Valsts ieņēmumu dienests,

har

DOMSTOLEN (Ottende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, N. Jääskinen, og dommerne N. Piçarra (refererende dommer) og M. Gavalec,

generaladvokat: T. Ćapeta,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

– »PRODEX« SIA ved advokāts J. Kārkliņš,

– den lettiske regering ved K. Pommere, J. Davidoviča og E. Bārdiņš, som befuldmægtigede,

– Europa-Kommissionen ved M. Salyková og E. Kalniņš, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af underposition 4418 20, pos. 4411 og 4412 i den kombinerede nomenklatur (herefter »KN«) samt første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende denne nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT 1987, L 256, s. 1), som affattet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 af 4. oktober 2013 (EUT 2013, L 290, s. 1).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem »PRODEX« SIA (herefter »Prodex«) og Valsts ieņēmumu dienests (skatte- og afgiftsmyndighed, Letland) (herefter »skatte- og afgiftsmyndigheden«) vedrørende tariferingen af varer, der er blevet indført under underposition 4418 20 i KN som døre og rammer dertil samt dørtærskler.

Retsforskrifter

HS

3 Det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter »HS«) blev oprettet ved den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, der blev undertegnet i Bruxelles den 14. juni 1983 inden for rammerne af Verdenstoldorganisationen (WCO), og som sammen med ændringsprotokollen hertil af 24. juni 1986 blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 (EFT 1987, L 198, s. 1). De forklarende bemærkninger til HS udarbejdes af Verdenstoldorganisationen i overensstemmelse med denne konventions bestemmelser.

4 I henhold til HS-konventionens artikel 3, stk. 1, forpligter hver af de kontraherende parter sig til at anvende de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende HS samt alle bestemmelser til de forskellige afsnit, kapitler og underpositioner og til ikke at ændre omfanget af afsnittene, kapitlerne eller underpositionerne i HS.

5 Det fremgår af første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende HS, at når en bestemt vare nævnes i en positionstekst, omfatter positionen også ukomplette eller ufærdige varer af den omhandlede art, for så vidt som de fremtræder som i det væsentlige komplette eller færdige varer, og af anden del heraf, at positionen endvidere omfatter varer af den pågældende art (herunder ukomplette eller ufærdige varer, som efter denne bestemmelse tariferes som komplette eller færdige varer), når de foreligger i adskilt eller ikke samlet stand.

6 Almindelig tariferingsbestemmelse 3 vedrørende HS er affattet som følger:

»Såfremt varer ved anvendelse af ovennævnte punkt 2 b) eller af andre årsager kan henføres under to eller flere positioner, afgøres tariferingen efter følgende regler:

[...]

b) Når den foran under a) nævnte regel ikke kan anvendes ved tariferingen af blandinger eller sammensatte varer, bestående af forskellige materialer eller forskellige bestanddele, eller af varer i sæt til detailsalg, tariferes de pågældende varer, som om de bestod af det materiale eller den bestanddel, der er karaktergivende, for så vidt udøvelsen af et skøn herover forekommer mulig.

[...]«

7 Følgende fremgår af punkt I, V og VI i almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende HS:

»I) Første del af tariferingsbestemmelse 2 a) udvider omfanget af enhver position, der omfatter en bestemt vare, til ikke blot at omfatte færdige varer, men også ukomplette eller ufærdige varer af den pågældende art, forudsat at de, som de foreligger, har den komplette eller færdige vares væsentlige karakteristika.

[...]

V) Anden del af tariferingsbestemmelse 2 a) bevirker, at komplette eller færdige varer, der foreligger i adskilt eller ikke samlet stand, tariferes i samme position som de tilsvarende samlede varer. Når varer foreligger i adskilt eller ikke samlet stand, skyldes det sædvanligvis emballeringsmæssige, håndteringsmæssige eller transportmæssige årsager.

VI) Denne tariferingsbestemmelse anvendes også for ukomplette eller ufærdige varer, som foreligger i adskilt eller ikke samlet stand, forudsat at de i henhold til første del af denne tariferingsbestemmelse betragtes som komplette eller færdige varer.

[...]«

8 Punkt X i de forklarende bemærkninger til HS vedrørende almindelig tariferingsbestemmelse 3 b) er sålydende:

»Ved anvendelse af denne tariferingsbestemmelse forstås ved »varer i sæt til detailsalg« varer, som opfylder følgende betingelser:

a) De skal bestå af mindst to forskellige varer, som umiddelbart kan henføres til forskellige positioner. [...]

[...]«

9 Tredje afsnit i de forklarende bemærkninger til pos. 4412 i HS har følgende ordlyd:

»Varer henhørende under nærværende position forbliver herunder, uanset om de er blevet bearbejdet til former som nævnt i pos. 4409, og de kan være bøjede, bølgede, perforerede, udskårne eller fremstillet i andre former end kvadratisk eller rektangulær, og uanset om de er overfladebehandlede, belagte eller overtrukne (f.eks. med stof, plast, maling, papir eller metal) eller har undergået enhver anden behandling, forudsat at de ikke ved denne behandling karakteriserer sig som varer henhørende under andre positioner.«

KN

10 Således som det fremgår af artikel 1, stk. 1, i forordning nr. 2658/87, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 254/2000 af 31. januar 2000 (EFT 2000, L 28, s. 16), regulerer den af Europa-Kommissionen etablerede KN tariferingen af de varer, der indføres i Den Europæiske Union. Den gengiver HS’ positioner og sekscifrede underpositioner, idet kun det syvende og ottende ciffer er underinddelinger, der er specifikke for KN.

11 I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning nr. 2658/87 vedtager Kommissionen hvert år en forordning indeholdende en fuldstændig udgave af KN sammen med de tilhørende autonome og bundne toldsatser i den fælles toldtarif, således som denne nomenklatur følger af de foranstaltninger, som er vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller Kommissionen. Nævnte forordning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 31. oktober, og den anvendes fra den 1. januar det følgende år.

12 Det fremgår af de for Domstolen fremlagte sagsakter, at den affattelse af KN, der finder anvendelse i hovedsagen, er den, som følger af gennemførelsesforordning nr. 1001/2013.

13 De almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende KN, som fremgår af del I, afsnit I, punkt A, i bilag I til denne gennemførelsesforordning, har følgende ordlyd:

»Tariferingen af varer i [KN] sker efter følgende regler:

1. Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

2. a) Når en bestemt vare nævnes i en positionstekst, omfatter positionen også ukomplette eller ufærdige varer af den omhandlede art, for så vidt de fremtræder som i det væsentlige komplette eller færdige varer. [...]

[...]«

14 KN’s del II med overskriften »Toldtariffen« indeholder afsnit IX, der har overskriften »Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer«, og som indeholder kapitel 44 med overskriften »Træ og varer deraf; trækul«, hvis bestemmelse 4 er sålydende:

»Varer henhørende under pos. 4410, 4411 og 4412 kan være bearbejdet til former som nævnt i pos. 4409, og de kan være bøjede, bølgede, perforerede, udskårne eller fremstillet i andre former end kvadratisk eller rektangulær, eller være undergået enhver anden behandling, forudsat at de ikke derved karakteriserer sig som varer henhørende under andre positioner.«

15 Toldtariffen i nævnte kapitel 44 i den affattelse, der finder anvendelse på tvisten i hovedsagen, indeholdt følgende positioner:

»KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

4411

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler
– Halvhårde fiberplader (MDF)[...]
4411 13

– – Af tykkelse over 5 mm, men ikke over 9 mm4411 13 10

– – – Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen

7

m

4411 13 90

– – – I andre tilfælde

7

m

4411 14

– – Af tykkelse over 9 mm4411 14 10

– – – Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen

7

m

4411 14 90

– – – I andre tilfælde

7

m

[...]
4412

Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter4412 10 00

– Af bambus

10

m


– Andet krydsfinér udelukkende bestående af plader af træ (bortset fra bambus), hvoraf hver enkelt er af højst 6 mm tykkelse[...]
4412 99

– – I andre tilfælde[...]
4412 99 85

– – – – I andre tilfælde

10

m

[...]
4418

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ, sammensatte gulvbrædder og tagspån (»shingles« og »shakes«), af træ[...]
4418 20

– Døre og rammer dertil, samt dørtærskler[...]
4418 20 50

– – Af nåletræ

fri

p/st*


*En dør med eller uden tilhørende ramme eller dørtærskel betragtes som en enhed.«

16 De forklarende bemærkninger til underposition 4418 20 10 – 4418 20 80 i KN er affattet på følgende måde:

»Disse underpositioner omfatter bl.a. dørplader af lamineret træ med en tyk kerne, forudsat at de er yderligere bearbejdet, således at de kan identificeres som udelukkende bestemt til anvendelsen som døre (f.eks. ved udskæringer til anbringelse af håndtag, låse eller hængsler). Undtaget herfra er ubearbejdede dørplader, selv om deres kanter er finerede (pos. 4412)«.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

17 Med henblik på deres overgang til fri omsætning anmeldte Prodex den 23. september 2014 varer, der var frembudt som indvendige døre af nåletræ med deres rammer og tærskler, under KN-kode 4418 20 50 til en importafgiftssats på 0%.

18 Ved afgørelse af 7. september 2015 fastslog skatte- og afgiftsmyndigheden, at de omhandlede varer på indførselstidspunktet ikke frembød kendetegnene for et samlet sæt til detailsalg, der klart kunne identificeres som en enkelt enhed. Den nævnte myndighed udledte heraf, at disse varer ikke kunne tariferes i underposition 4418 20 i KN, og at de derfor skulle tariferes hver for sig i underposition 4411 13 90 og 4411 14 90 i KN som »halvhårde fiberplader (MDF)« til en importafgiftssats på 7% samt i underposition 4412 99 85 som »krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter« til en importafgiftssats på 10%.

19 Prodex anlagde sag ved den administrative domstol med påstand om annullation af den nævnte afgørelse. Administratīvā apgabaltiesa (appeldomstol i forvaltningsretlige sager, Letland) forkastede den iværksatte appel. Prodex har herefter ved Augstākā tiesa (Senāts) (øverste domstol, Letland), dvs. den forelæggende ret, iværksat kassationsanke til prøvelse af sidstnævnte afgørelse.

20 Med henblik på at afgøre tvisten, der ifølge den forelæggende ret nærmere bestemt vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de omhandlede indførte varer er døre eller træplader, finder den forelæggende ret det for det første nødvendigt at fastlægge rækkevidden af underposition 4418 20 i KN. Den har i denne henseende anført, at det i fodnoten til denne underposition ikke præciseres, om en ramme eller en tærskel, der frembydes uden dør, ligeledes kan tariferes i denne underposition.

21 Den forelæggende ret har konstateret, at pos. 4418 i KN ifølge Prodex ikke kun dækker et komplet sæt, der omfatter en dør med sin ramme og tærskel, men også hver af disse varer isoleret set som færdige varer, mens skatte- og afgiftsmyndigheden på grundlag af en rekommandation fra Verdenstoldorganisationen har gjort gældende, at de omhandlede varer, som myndigheden har beskrevet som rammelister, ikke kan tariferes i pos. 4418, eftersom de ikke frembydes i sæt af ikke monterede varer til detailsalg.

22 Den forelæggende ret finder det således nødvendigt at fastlægge de væsentlige kendetegn – som omhandlet i første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende KN – som de omhandlede varer skal frembyde for at kunne anses for at være en ramme eller en dørstærskel og for at kunne tariferes i underposition 4418 20 i KN. Den forelæggende ret har for det første anført, at selv om de af Prodex indførte varer ved første øjekast kan forekomme som simple rammelister, peger disse varers kendetegn ikke desto mindre på, at de udelukkende og eksklusivt skal kunne anvendes som dørkomponenter, og for det andet, at skatte- og afgiftsmyndigheden, selv om den har afvist at tarifere disse varer som dørkomponenter, har sidestillet dem med rammelister til fremstilling af døre og ikke med halvfærdige generiske varer af træ. Den nævnte ret har i denne forbindelse bemærket, at de typer af trædøre, der anvendes nu, ikke længere kræver et specifikt arbejde, der er lige så omfattende som tidligere, for at det visuelt klart fremgår, at de er direkte forbundet med de færdige døre, og at der findes enkle teknikker til at samle de forskellige komponenter, som ikke kræver nogen særlige beslag.

23 Hvad angår almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende KN har den forelæggende ret anført, at skatte- og afgiftsmyndigheden samt domstolen i første instans har baseret sig på denne bestemmelses anden del vedrørende adskilte eller ikke samlede varer, mens Prodex har gjort gældende, at det er denne bestemmelses første del vedrørende ukomplette eller ufærdige varer, der skal finde anvendelse på de omhandlede varer.

24 Den forelæggende ret har bemærket, at selv om den første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) fortolkes således, at det færdiggørelsesniveau, der kræves med hensyn til varerne, er, at den eneste handling, der mangler at skulle foretages, for at disse varer kan sidestilles med færdige varer, er samlingen, er det på ingen måde sikkert, at denne bestemmelse finder anvendelse på de omhandlede varer. Den forelæggende ret har imidlertid anført, at en sådan fortolkning ikke kan udelukkes, henset til usikkerheden med hensyn til, hvordan denne almindelige tariferingsbestemmelse hænger sammen med de til kapitlerne knyttede bestemmelser og visse forklarende bemærkninger vedrørende de omhandlede varer.

25 På denne baggrund har Augstākā tiesa (Senāts) (øverste domstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal [KN] fortolkes således, at den kombinerede nomenklaturs underposition 4418 20 kan omfatte rammer til døre og dørtærskler som separate varer?

2) Kan [KN’s underposition] 4418 20 – henset til bestemmelse 2, litra a), første punktum, i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende [KN] – også omfatte ufærdige rammer til døre, dørplader og dørtærskler, såfremt disse fremtræder som i det væsentlige komplette og færdige rammer til døre og dørtærskler?

3) Skal de plader og rammelister af træ, der er omtvistede i hovedsagen, som fremtræder med en […] profil og [dekorativ] behandling, der objektivt set godtgør, at de er beregnet til fremstilling af døre, rammer dertil, samt dørtærskler, men som inden monteringen af døren skal afskæres for at justere deres længde, og som skal forsynes med placeringer til beslag og, om nødvendigt, til hængsler og til låse, tariferes i underposition 4418 20 eller, afhængig af de konkrete plader og rammelisters karakteristika, i den kombinerede nomenklaturs pos. 4411 og 4412?«

Om de præjudicielle spørgsmål

26 Med sine spørgsmål, som skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om underposition 4418 20 i KN, sammenholdt med første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende KN, skal fortolkes således, at den omfatter varer, der er beskrevet som værende plader og rammelister af træ, hvis profil og dekorative behandling objektivt peger på, at de er beregnet til fremstilling af rammer til døre og dørtærskler, som særskilte varer, selv når disse varer er ukomplette eller ufærdige.

27 Indledningsvis skal det bemærkes, at når Domstolen er forelagt en anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende tarifering, er dens opgave i højere grad at oplyse de nationale retter om de kriterier, ved anvendelse af hvilke disse retter er i stand til at tarifere de pågældende varer korrekt i KN, end selv at foretage denne tarifering. Den kvalificering af de omhandlede varer, der foretages med henblik på deres tarifering, følger nemlig af en ren konstatering af faktiske omstændigheder, som det ikke tilkommer Domstolen at foretage under en præjudiciel sag (jf. i denne retning kendelse af 27.2.2020, Gardinia Home Decor, C-670/19, EU:C:2020:117, præmis 35 og 39 og den deri nævnte retspraksis).

28 Det skal ligeledes præciseres, at i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 vedrørende KN skal tariferingen af varer ske i henhold til positionsteksterne og de til afsnit og kapitler i denne nomenklatur knyttede bestemmelser. Hensynet til retssikkerheden og kontrolmulighederne kræver, at det afgørende kriterium for varers tarifering i almindelighed skal søges i deres objektive karakteristika og egenskaber, således som disse fremgår af ordlyden af positionen i KN og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser. Varens bestemmelse kan udgøre et objektivt kriterium ved tariferingen, såfremt varen og dens bestemmelse hænger uløseligt sammen, og denne sammenhæng kan påvises ud fra varens objektive karakteristika og egenskaber (jf. i denne retning dom af 3.6.2021, Flavourstream, C-822/19, EU:C:2021:444, præmis 34, og af 28.10.2021, KAHL og Roeper, C-197/20 og C-216/20, EU:C:2021:892, præmis 31).

29 Dertil har Domstolen gentagne gang fastslået, at de forklarende bemærkninger til dels KN, dels HS, på trods af at de ikke har nogen bindende virkning, udgør et vigtigt hjælpemiddel til at sikre en ensartet anvendelse af den fælles toldtarif, hvorfor de som sådan kan betragtes som gyldige bidrag til dens fortolkning (jf. i denne retning dom af 12.6.2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C-330/13, EU:C:2014:1757, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).

30 Hvad for det første angår spørgsmålet om, hvorvidt de varer, hvortil der henvises i underposition 4418 20 i KN, kan tariferes i denne underposition som særskilte varer, skal det for det første fastslås, at intet i denne underpositions ordlyd opstiller et krav om, at døre og rammer dertil samt dørtærskler med henblik herpå skal frembydes i form af sæt til detailsalg.

31 For det andet kan det af fodnoten til underposition 4418 20 50 i KN – hvori det præciseres, at en dør, uanset om den er med eller uden tilhørende ramme eller dørtærskel, »betragtes som en enhed« – udledes, at en ramme eller en tærskel, der ikke frembydes med en dør, ligeledes skal anses for en særskilt del, der som sådan kan tariferes i denne underposition.

32 For det tredje anføres det i punkt 1 og 2 i del A i Kommissionens retningslinjer for tarifering i den kombinerede nomenklatur af varer i sæt til detailsalg (EUT 2013, C 105, s. 1), at ifølge almindelig tariferingsbestemmelse 3 b) vedrørende HS, sammenholdt med punkt X i den forklarende bemærkning til denne tariferingsbestemmelse, er den første betingelse for, at forskellige varer kan betragtes som varer i sæt til detailsalg, at disse varer henhører under forskellige positioner eller under forskellige underpositioner i en og samme position.

33 Døre og rammer dertil samt dørtærskler henhører imidlertid alle under underposition 4418 20, således at de, som Kommissionen har anført i sit skriftlige indlæg, ikke kan anses for varer i sæt til detailsalg og derfor kan anses for særskilte varer i forhold til denne underposition.

34 Det følger heraf, at underposition 4418 20 i KN skal fortolkes således, at den omfatter en ramme og en dørstærskel som særskilte varer.

35 Hvad for det andet angår spørgsmålet om, hvorvidt ukomplette eller ufærdige varer som omhandlet i første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende KN – hvis ordlyd er sammenfaldende med ordlyden af første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende HS – kan henføres til underposition 4418 20, skal det bemærkes, at det af denne bestemmelse fremgår, at når en bestemt vare nævnes i en positionstekst, omfatter positionen også ukomplette eller ufærdige varer af den omhandlede art, for så vidt som de fremtræder som i det væsentlige komplette eller færdige varer. Som det præciseres i punkt I i de forklarende bemærkninger til almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende HS, udvider den nævnte tariferingsbestemmelses første del derfor omfanget af enhver position, der indeholder en henvisning til en bestemt vare.

36 Det skal i denne henseende bemærkes, at det i de forklarende bemærkninger til KN vedrørende den nævnte underposition som eksempel præciseres, at dørplader af træ kan tariferes i underpositionen, forudsat at de er yderligere bearbejdet, således at de kan identificeres som udelukkende bestemt til anvendelsen som døre (f.eks. ved udskæringer til anbringelse af håndtag eller hængsler), mens ubearbejdede dørplader skal tariferes i pos. 4412.

37 Omvendt fremgår det af bestemmelse 4 vedrørende KN’s kapitel 44, sammenholdt med tredje afsnit i de forklarende bemærkninger til pos. 4412 i HS, at varer, der har undergået en behandling, kan tariferes i pos. 4412 som »krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter«, forudsat at de ikke ved denne behandling karakteriserer sig som varer henhørende under andre positioner.

38 Det følger heraf, at for at de omhandlede varer – uafhængigt af eventuel yderligere behandling som den, som den forelæggende ret har nævnt i sit tredje præjudicielle spørgsmål – skal kunne tariferes i underposition 4418 20 i KN som varer, der er ukomplette eller ufærdige, men som i det væsentlige fremtræder som varer henhørende under denne underposition som omhandlet i første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende KN, skal de have undergået en behandling, der indebærer, at de udelukkende kan anvendes som døre, rammer eller dørtærskler.

39 Såfremt der ikke foreligger nogen behandling, der gør det muligt at lægge til grund, at disse varer udelukkende er beregnet til at blive anvendt som døre, rammer eller tærskler, kan varerne derimod ikke tariferes i underposition 4418 20 og skal i givet fald tariferes i pos. 4411 eller 4412 i KN som træfiberplader eller som krydsfinér, finerede plader eller lignende laminerede træprodukter.

40 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal de forelagte spørgsmål besvares med, at underposition 4418 20 i KN, sammenholdt med første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende KN, skal fortolkes således, at den omfatter varer, der er beskrevet som værende plader og rammelister af træ, hvis profil og dekorative behandling objektivt peger på, at de er beregnet til fremstilling af rammer til døre og dørtærskler, som særskilte varer, selv når disse varer er ukomplette eller ufærdige, forudsat at disse varer er blevet behandlet på en sådan måde, at de udelukkende kan anvendes som sådan, og at de således i det væsentlige fremtræder som færdige varer.

Sagsomkostninger

41 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Ottende Afdeling) for ret:

Underposition 4418 20 i den kombinerede nomenklatur, sammenholdt med første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende denne nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som affattet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 af 4. oktober 2013, skal fortolkes således, at den omfatter varer, der er beskrevet som værende plader og rammelister af træ, hvis profil og dekorative behandling objektivt peger på, at de er beregnet til fremstilling af rammer til døre og dørtærskler, som særskilte varer, selv når disse varer er ukomplette eller ufærdige, forudsat at disse varer er blevet behandlet på en sådan måde, at de udelukkende kan anvendes som sådan, og at de således i det væsentlige fremtræder som færdige varer.