C-62/20 Vogel Import Export - Dom

C-62/20 Vogel Import Export - Dom

Foreløbig udgave

DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling)

15. april 2021

»Præjudiciel forelæggelse – forordning (EU) nr. 2658/87 – toldunion – fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – toldpositioner – pos. 4407 og 4409 – høvlede træbrædder, hvor de fire kanter er blevet let afrundet i hele brættets længde«

I sag C-62/20,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (den nederlandsksprogede ret i første instans i Bruxelles, Belgien) ved afgørelse af 17. januar 2020, indgået til Domstolen den 6. februar 2020, i sagen

Vogel Import Export NV

mod

Belgische Staat,

har

DOMSTOLEN (Tiende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, M. Ilešič, og dommerne E. Juhász (refererende dommer) og I. Jarukaitis,

generaladvokat: G. Hogan,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

– Vogel Import Export NV ved advocaten J. De Bruyn og E. Gevers,

– den belgiske regering ved S. Baeyens, J.-C. Halleux og C. Pochet, som befuldmægtigede,

– Europa-Kommissionen ved M. Salyková og P. Vanden Heede, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af toldposition 4407 og 4409 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT 1987, L 256, s. 1), i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2016/1821 af 6. oktober 2016 (EUT 2016, L 294, s. 1) (herefter »KN«).

2 Denne anmodning er indgivet i forbindelse med en tvist mellem Vogel Import Export NV (herefter »Vogel«) og Belgische Staat (den belgiske stat) vedrørende toldtariferingen af høvlede træbrædder, hvor de fire kanter er blevet let afrundet i hele brættets længde.

Retsforskrifter

Folkeretten

3 Toldsamarbejdsrådet, nu Verdenstoldorganisationen (WCO), blev oprettet ved konventionen om oprettelse af nævnte råd, undertegnet i Bruxelles den 15. december 1950. Det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter »HS«) blev udarbejdet af Verdenstoldorganisationen og oprettet ved den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, der blev undertegnet i Bruxelles den 14. juni 1983, og som sammen med ændringsprotokollen hertil af 24. juni 1986 blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 (EFT 1987, L 198, s. 1) (herefter »HS-konventionen«).

4 I henhold til HS-konventionens artikel 3, stk. 1, forpligter hver af de kontraherende parter sig bl.a. til at drage omsorg for, at dens toldnomenklatur og statistiske nomenklatur er i overensstemmelse med HS, at anvende samtlige positioner og underpositioner i dette system, uden tilføjelser eller ændringer, samt de dertil knyttede koder og at følge nummerordenen i nævnte system. Samme bestemmelse forpligter de kontraherende parter til at anvende de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende fortolkningen af HS samt alle bestemmelser til de forskellige afsnit, kapitler og underpositioner i HS og til ikke at ændre rækkevidden heraf.

5 Verdenstoldorganisationen godkender på de i HS-konventionens artikel 8 fastsatte betingelser de forklarende bemærkninger og de tariferingsudtalelser, som vedtages af HS-udvalget.

6 De forklarende bemærkninger til HS vedrørende de relevante underpositioner i pos. 4407, der har overskriften »Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm«, fastsætter:

»Med få undtagelser omfatter denne position alt træ savet eller tilhugget i længderetningen, eller skåret eller skrællet og med en tykkelse på over 6 mm. Sådant træ forekommer i form af bjælker, planker, brædder, lameller, lægter etc. eller i form af produkter, der anses for at svare til savet træ, men som er tildannet ved grov høvling (chipping), hvorved der kan opnås meget nøjagtige mål samt et bedre overfladeudseende end det, der kan opnås ved savning; herved overflødiggøres yderligere høvling (planing). Positionen omfatter også plader, der fremkommer ved skæring eller skrælning, samt staver, tynde plader og lign. til gulvbelægning, bortset fra staver mv, der er profilerede i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overfladen (pos. 4409).

Positionen omfatter også træ, hvis tværsnit ikke er kvadratisk eller rektangulært, samt træ hvis tværsnit ikke er ens i hele længden.

Træet kan være høvlet (uanset om den vinkel, der dannes af to tilstødende sider, afrundes let ved denne proces), slebet eller sammensat, [f.eks.] ved fingerskarvning [...]

Undtaget fra denne position er endvidere:

[...]

d) Træ profileret i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader henhørende under pos. 44.09.

[...]«

7 De forklarende bemærkninger til HS vedrørende de relevante underpositioner i pos. 4409, der har overskriften »Træ (herunder ikke-sammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende«, har følgende ordlyd:

»Denne position omfatter træ, bl.a. i form af brædder, som efter at være firskåret eller savet er blevet profileret i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, enten for at lette sammenføjningen eller for at frembringe de i nr. 4 nedenfor omhandlede ramme- og møbellister, også høvlede, slebne eller samlede ende-til-ende [[f.eks.] ved fingerskarvning] [...]

[...]

Andre almindelige former for træ under denne position omfatter:

1) høvlede brædder med rundede kanter eller ender

2) træ samlet med v-samling (pløjet træ med delvist affasede kanter eller ender), herunder pløjet træ med en v-formet rille i midten, og som undertiden tillige er affaset på kanter eller ender

3) pløjede brædder til loftbeklædning mv, med en simpel profilering ved kanterne, enderne eller i midten

4) profilhøvlet træ (også kaldet profillister eller ramme- og møbellister), dvs. længder af træ med forskellig profil (fremstillet mekanisk eller i hånden), som anvendes til fremstilling af billedrammer, til vægdekoration eller til fremstilling af møbler, døre og andet snedker- og møbelsnedkerarbejde

5) trætråd er meget tynde pinde, sædvanligvis med rundt tværsnit; de anvendes til fremstilling af tændstikker, træpløkke til fodtøj, vinduesjalousier, tandstikkere, sier til ostefremstilling etc. Positionen omfatter også dyvler i løbende længder, i form af runde træstave eller træstænger med ensartet tværsnit, almindeligvis med en diameter på 2-75 mm og af længde 45-250 cm, af den art, der bl.a. anvendes til samling af møbeldele af træ.

Denne position omfatter også staver[, tynde plader og lign. til gulvbelægning] bestående af relativt smalle træstykker, forudsat at disse er kontinuerligt profileret ([f.eks.] forsynet med not og fjer). Såfremt de ikke er behandlet ud over at være høvlet, slebet eller samlet ende mod ende [f.eks.] ved fingerskarvning, henhører de under pos. 44.07.

Parketstaver af krydsfinér eller finéret træ er undtaget (pos. 44.12).

[...]«

EU-retten

8 Toldtarifering af varer, der indføres i Den Europæiske Union, fastsættes efter KN, der er baseret på HS.

9 I medfør af artikel 12, stk. 1, i forordning nr. 2658/87, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 254/2000 af 31. januar 2000 (EFT 2000, L 28, s. 16), vedtager Kommissionen hvert år en forordning indeholdende en fuldstændig udgave af KN sammen med toldsatserne, således som denne følger af de foranstaltninger, der er vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller Kommissionen. Forordningen anvendes fra den 1. januar det følgende år.

10 Den affattelse af KN, der finder anvendelse på de faktiske omstændigheder i hovedsagen, er, eftersom anmodningen om bindende tariferingsoplysninger blev indgivet den 30. oktober 2017, den, der vedrører 2017, og som følger af gennemførelsesforordning 2016/1821 om ændring af bilag I til forordning nr. 2658/87.

11 KN’s første del, der indeholder en række indledende bestemmelser, omfatter et afsnit I vedrørende almindelige bestemmelser, hvis punkt A med overskriften »Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur« (herefter »de almindelige bestemmelser«) bestemmer:

»Tariferingen af varer i [KN] sker efter følgende regler:

1. Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

2. a) Når en bestemt vare nævnes i en positionstekst, omfatter positionen også ukomplette eller ufærdige varer af den omhandlede art, for så vidt de fremtræder som i det væsentlige komplette eller færdige varer. Positionen omfatter endvidere varer af den pågældende art (herunder ukomplette eller ufærdige varer, som efter denne bestemmelse tariferes som komplette eller færdige varer), når de foreligger i adskilt eller ikke samlet stand.

b) Når et bestemt materiale nævnes i en positionstekst, henhører materialet under positionen såvel i ren tilstand som blandet med eller i forbindelse med andre materialer. Når varer fremstillet af et bestemt materiale nævnes, tages der herved sigte på varer fremstillet såvel helt som delvis af det pågældende materiale. Den nærmere fremgangsmåde ved tariferingen af blandinger og af sammensatte varer er angivet i punkt 3 nedenfor.

3. Såfremt varer ved anvendelse af ovennævnte punkt 2 b) eller af andre årsager kan henføres under to eller flere positioner, afgøres tariferingen efter følgende regler:

a) Den position, der har den mest specificerede varebeskrivelse, skal foretrækkes for positioner med en mere almindelig varebeskrivelse. Såfremt to eller flere positioner hver for sig kun nævner en del af de materialer, som indgår i blandinger eller sammensatte varer, eller en del af varer i sæt til detailsalg, betragtes disse positioner som lige specificerede for disse varer, selv om en af dem giver en mere fuldstændig eller præcis beskrivelse af varerne.

b) Når den foran under a) nævnte regel ikke kan anvendes ved tariferingen af blandinger eller sammensatte varer, bestående af forskellige materialer eller forskellige bestanddele, eller af varer i sæt til detailsalg, tariferes de pågældende varer, som om de bestod af det materiale eller den bestanddel, der er karaktergivende, for så vidt udøvelsen af et skøn herover forekommer mulig.

c) Når hverken den foran under a) eller den foran under b) angivne regel kan anvendes ved tariferingen, henføres varen under den position, som har det højeste nummer blandt de positioner, der i lige grad kan komme i betragtning.

[...]

6. Tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser samt – med de fornødne tillempninger – efter ovennævnte bestemmelser, idet kun underpositioner på samme niveau er sammenlignelige. For denne bestemmelse gælder, at også relevante afsnits- og kapitelbestemmelser finder anvendelse, medmindre andet følger af sammenhængen.«

12 KN’s anden del med overskriften »Toldtariffen« indeholder bl.a. afsnit IX, der har overskriften »Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer«.

13 Afsnit IX omfatter kapitel 44 med overskriften »Træ og varer deraf; trækul«.

14 KN’s kapitel 44 indeholder pos. 4407, hvorunder bl.a. underposition 4407 29 og 4407 29 83 henhører:

4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4407 29

– – Andre varer


– – – Abura, afrikansk mahogni, afrormosia, ako, [...] ipé, [...], teak, tiama, tola

4407 29 83

– – – – – – høvlet


15 KN’s kapitel 44 indeholder også pos. 4409, hvorunder bl.a. underposition 4409 22 00 henhører:

4409

Træ (herunder ikke-sammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

4409 22 00

– – Af tropisk træ


16 I medfør af artikel 9, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2658/87 vedtager Kommissionen forklarende bemærkninger til KN (herefter »de forklarende bemærkninger til KN«).

17 De forklarende bemærkninger til KN, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 4. marts 2015 (EUT 2015, C 76, s. 1), har følgende ordlyd for så vidt angår underposition 4407 21 10 til 4407 29 95:

»af tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel«

og

»Se tillige Forklarende Bemærkninger til HS-underpositioner, Almindelige bemærkninger, vedrørende navnene på visse tropiske træsorter. Se også bilaget til Forklarende Bemærkninger til HS, kapitel 44.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

18 Den 30. oktober 2017 indgav Vogel til den kompetente toldmyndighed en anmodning om en bindende tariferingsoplysning for brædder af Ipétræ, der er høvlet langs hver side, og hvor alle fire kanter er afrundet i hele brættets længde. Da der er lavet en glat afrunding i hele længden af de fire sider på den pågældende artikel, har denne ikke længere et rektangulært tværsnit.

19 For at kunne lave denne artikels profil, må der anvendes særligt til dette formål fremstillede knive, der monteres på høvlebænken. Handelsbetegnelsen for denne artikel betyder, at træet er høvlet på de fire sider, og at de fire kanter er afrundet.

20 Den 7. december 2017 udstedte toldmyndigheden en bindende tariferingsoplysning for »Høvlede brædder med et så godt som rektangulært tværsnit og let afrundede lange sider, som på ingen måde letter sammenføjningen (de er ikke pløjet, notet, falset, rejfet eller kelet), af Ipé[, der] har en tykkelse på 21 mm, er 145 mm brede og har en længde, der varierer mellem 1,82 og 4,53 m«, idet brædderne blev tariferet i KN-underposition 4407 29 83.

21 Da Vogel var af den opfattelse, at disse brædder henhørte under KN-underposition 4409 22 00, indgav selskabet den 12. januar 2018, suppleret med en skrivelse af 21. december 2018, en klage til forvaltningen over denne afgørelse.

22 Da klagen blev afslået den 13. marts 2019, anlagde Vogel sag ved Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (den nederlandsksprogede ret i første instans i Bruxelles, Belgien).

23 Denne ret har oplyst, at det er Vogels opfattelse, at da der er to toldpositioner, der kan finde anvendelse på disse varer, er det den position, der har den mest specificerede varebeskrivelse, nemlig toldposition 4409, og ikke toldposition 4407, der i overensstemmelse med bestemmelse 3, litra a), i de almindelige tariferingsbestemmelser skal foretrækkes. Selskabet har ligeledes for den nævnte ret gjort gældende, at for så vidt som denne regel ikke kan anvendes ved toldtariferingen, er det under alle omstændigheder den position, der har det højeste nummer, der skal anvendes i overensstemmelse med nævnte bestemmelse 3, litra c).

24 Den forelæggende ret har anført, at Vogel er af den opfattelse, at de i hovedsagen omhandlede brædder er profilerede i den forstand, at de er afrundede, og at de er omfattet af den tyske, den engelske og den franske sprogversion af beskrivelserne i pos. 4409. Ifølge dette selskab er der desuden blevet udstedt bindende tariferingsoplysninger, som konkluderede, at varer af samme art skulle tariferes i denne position i Tyskland, Frankrig og Nederlandene, og de belgiske myndigheder har ligeledes truffet en afgørelse, der peger i samme retning.

25 Denne ret har oplyst, at Belgische Staat for den pågældende ret har anført, at bestemmelse 3, litra a), i de almindelige tariferingsbestemmelser ikke finder anvendelse i det foreliggende tilfælde, eftersom de omhandlede varer kan tariferes i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1. Denne part i hovedsagen har gjort gældende, at afrundingen af disse varer ikke kan anses for at gøre dem profilerede, eftersom den ikke tjener til at lette sammenføjningen, og da de forklarende bemærkninger til HS vedrørende pos. 4407 klart angiver, at også træ uden firkantet eller rektangulært tværsnit, hvis kanter er let afrundede, er omfattet af denne position.

26 Den forelæggende ret har anført, at parterne i den tvist, der verserer for den, ikke har givet udtryk for uenighed med hensyn til de omhandlede varers art, og at diskussionen udelukkende drejer sig om fortolkningen af KN, idet retten har præciseret, at afgørelsen af den tvist, der er indbragt for den, ikke kræver anvendelse af nogen bestemmelse i national ret.

27 På denne baggrund har Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (den nederlandsksprogede ret i første instans i Bruxelles, Belgien) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal [KN] – også under hensyntagen til de forskellige sprogversioner af pos. 4409 og de forklarende bemærkninger til HS til pos. 4407 og 4409 – fortolkes således, at de i hovedsagen omhandlede varer, det vil sige høvlede [træbrædder], hvor de fire kanter er påført en afrunding i hele [brættets] længde, betragtes som »profileret i hele længden« og følgeligt tariferes under pos. 4409, eller kan afrundingen af kanterne ikke anses for at være »profileret i hele længden«, og skal varerne derfor tariferes under pos. 4407?

2) Er omfanget af afrundingen bestemmende for tariferingen under pos. 4407 eller pos. 4409?«

Om det første spørgsmål

28 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om KN skal fortolkes således, at høvlede træbrædder, hvor de fire kanter er blevet let afrundet i hele brættets længde, henhører under pos. 4407 eller pos. 4409 heri.

29 Indledningsvis bemærkes, at når Domstolen er forelagt en anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende tarifering, er dens opgave i højere grad at oplyse den nationale ret om de kriterier, ved anvendelse af hvilke den nationale ret er i stand til at tarifere de pågældende produkter korrekt i KN, end selv at foretage denne tarifering, og dette så meget desto mere som Domstolen ikke nødvendigvis er i besiddelse af alle de hertil nødvendige oplysninger. Den nationale ret er således under alle omstændigheder bedre i stand til at foretage tariferingen (dom af 30.4.2020, DHL Logistics (Slovakia), C-810/18, EU:C:2020:336, præmis 24 og den deri nævnte retspraksis). Det tilkommer derfor den forelæggende ret at foretage tariferingen af de i hovedsagen omhandlede varer i lyset af Domstolens svar.

30 De almindelige bestemmelser til fortolkning af KN fastsætter, at tariferingen af varer skal ske i henhold til positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser, idet overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler alene tjener til orientering (dom af 2.5.2019, Onlineshop, C-268/18, EU:C:2019:353, præmis 27 og den deri nævnte retspraksis).

31 De forklarende bemærkninger udarbejdet af Kommissionen for så vidt angår KN og de forklarende bemærkninger, der er vedtaget af Toldsamarbejdsrådet for så vidt angår HS, indeholder vigtige, om end ikke bindende, bidrag til fortolkningen af de forskellige toldpositioners rækkevidde. De forklarende bemærkninger til KN erstatter ikke de forklarende bemærkninger til HS, men bør betragtes som et supplement hertil og kan anvendes sammen med dem (dom af 13.9.2018, Vision Research Europe, C-372/17, EU:C:2018:708, præmis 23 og den deri nævnte retspraksis).

32 De forklarende bemærkninger til HS udgør således et vigtigt hjælpemiddel til at sikre en ensartet anvendelse af den fælles toldtarif, hvorfor de som sådan kan betragtes som gyldige bidrag til dens fortolkning (jf. i denne retning dom af 19.10.2017, Lutz, C-556/16, EU:C:2017:777, præmis 40 og den deri nævnte retspraksis).

33 Hensynet til retssikkerheden og kontrolmulighederne kræver, at det afgørende kriterium for varers tarifering i almindelighed skal søges i deres objektive karakteristika og egenskaber, således som disse fremgår af ordlyden af positionen i KN og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser (dom af 11.3.2020, Rensen Shipbuilding, C-192/19, EU:C:2020:194, præmis 22 og den deri nævnte retspraksis).

34 Varens bestemmelse kan i øvrigt udgøre et objektivt kriterium ved tariferingen, såfremt varen og dens bestemmelse hænger uløseligt sammen, og denne sammenhæng kan påvises ud fra varens objektive karakteristika og egenskaber (dom af 26.3.2020, Pfizer Consumer Healthcare, C-182/19, EU:C:2020:243, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis).

35 Det fremgår af ordlyden af KN-pos. 4409, der svarer til ordlyden af pos. 4409 i HS, at den omfatter »[t]ræ (herunder ikke-sammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende«.

36 Ifølge denne ordlyd er det, for at en vare kan tariferes i pos. 4409, nødvendigt, at træet er profileret i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader. I denne henseende indeholder den nævnte ordlyd i parentes en vejledende liste over de forskellige profileringsmetoder, idet ordet »lignende« i slutningen af denne liste indebærer, at den ikke er udtømmende.

37 Det fremgår i øvrigt af de forklarende bemærkninger til HS vedrørende pos. 4409, at denne position omfatter træ, bl.a. i form af brædder, som efter at være firskåret eller savet er blevet profileret i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader. Ifølge disse forklarende bemærkninger skal denne profilering i hele længden enten lette sammenføjningen eller gøre det muligt at frembringe ramme- og møbellister, som anvendes til fremstilling af billedrammer, til vægdekoration eller til fremstilling af møbler, døre og andet snedker- og møbelsnedkerarbejde. Det fremgår ligeledes af de forklarende bemærkninger, at pos. 4409 omfatter staver, tynde plader og lign. til gulvbelægning bestående af relativt smalle træstykker, forudsat at disse er kontinuerligt profileret, men at disse træstykker, såfremt de ikke er behandlet ud over at være høvlet, slebet eller samlet ende mod ende, henhører under pos. 4407.

38 Hvad angår KN-pos. 4407 omfatter denne ifølge sin ordlyd, der svarer til ordlyden af pos. 4407 i HS, »[t]ræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm«. KN-underposition 4407 29 83 omfatter specifikt inden for rammerne af KN-pos. 4407 visse træarter, når de er blevet »høvlet«.

39 I det foreliggende tilfælde bemærkes for det første, at de i hovedsagen omhandlede varer ifølge den bindende tariferingsoplysning af 7. december 2017 er »høvlede brædder med et så godt som rektangulært tværsnit og let afrundede lange sider, som på ingen måde letter sammenføjningen«, og at det ikke fremgår af nogen af de sagsakter, som Domstolen råder over, at en af parterne i hovedsagen har anfægtet denne beskrivelse af de nævnte varers objektive karakteristika og egenskaber.

40 Ifølge de forklarende bemærkninger til HS vedrørende de relevante underpositioner i pos. 4409 er træ, bl.a. i form af brædder, som er blevet profileret, blevet dette enten for at lette en sammenføjning eller for at frembringe sådanne ramme- eller møbellister, som er beskrevet i de forklarende bemærkningers nr. 4.

41 I denne henseende skal det dels fastslås, at Vogel hverken for den forelæggende ret eller inden for rammerne af retsforhandlingerne for Domstolen har gjort gældende, at det arbejde, der er udført på de i hovedsagen omhandlede brædder, gør det lettere at samle disse brædder. Dels fremgår det ikke af nogen af oplysningerne i sagsakterne, at det var hensigten under fremstillingen af de pågældende brædder at frembringe nogen form for ramme- eller møbelliste.

42 For det andet fremgår det udtrykkeligt af de forklarende bemærkninger til HS vedrørende de relevante underpositioner i pos. 4407, at denne position ligeledes omfatter træ, hvis kanter kun er »let afrundede«.

43 Derimod mangler adverbiet »let« i første afsnit i de forklarende bemærkninger til HS vedrørende pos. 4409, der nævner »brædder med rundede kanter eller ender«, hvilket indikerer, at brædderne for at kunne tariferes i denne pos. 4409 skal have betydelige afrundinger.

44 Hvad angår dette kendetegn fremgår det af den bindende tariferingsoplysning af 7. december 2017, hvis konstateringer, således som det allerede er blevet anført i denne doms præmis 39, hverken er blevet anfægtet for den nationale ret eller for Domstolen, at de i hovedsagen omhandlede træbrædder har let afrundede lange sider, og at deres tværsnit er så godt som rektangulært.

45 Så længe afrundingen således er begrænset, er det uden betydning, at kunderne, således som Vogel har hævdet, kan specificere profilerne på de omhandlede brædder, og at afrundingerne i siderne varierer alt efter kunde og efter hver profil.

46 For det tredje præciseres det i disse forklarende bemærkninger til HS vedrørende pos. 4409, at sidstnævnte desuden »omfatter staver[, tynde plader og lign. til gulvbelægning] bestående af relativt smalle træstykker, forudsat at disse er kontinuerligt profileret ([f.eks.] forsynet med not og fjer)[, og at s]åfremt de ikke er behandlet ud over at være høvlet, slebet eller samlet ende mod ende [f.eks.] ved fingerskarvning, henhører de under pos. 4407«.

47 Selv om de i hovedsagen omhandlede varer ganske vist ikke er staver, tynde plader og lign. til gulvbelægning bestående af relativt smalle træstykker, støtter disse forklarende bemærkninger ikke desto mindre den fortolkning, hvorefter træbrædder, der blot er høvlet og ikke profileret, skal tariferes i pos. 4407 og ikke i pos. 4409.

48 For det fjerde omfatter den første position, således som det fremgår af en sammenligning af ordlyden af henholdsvis pos. 4407 og 4409 i KN, enklere varer, som kun har undergået en minimal forarbejdning, der ikke gør det muligt at samle dem, og kun mere udviklede varer er omfattet af pos. 4409 i KN.

49 Disse betragtninger er i overensstemmelse med opbygningen af KN, hvis lavere positioner betegner mindre forarbejdede produkter, og hvor de højere positioner betegner mere forarbejdede produkter.

50 Det følger heraf, at eftersom den lette afrunding af træbræddernes kanter er resultatet af en høvlingsproces, og disse brædder ikke har undergået nogen behandling i form af en profilering, der gør det lettere at samle dem, eller som gør det muligt at frembringe ramme- eller møbellister, skal de nævnte brædder ikke tariferes i KN-pos. 4409, men i KN-pos. 4407.

51 Denne fortolkning kan ikke drages i tvivl af den forskel, der er mellem på den ene side den danske, den nederlandske og den slovenske sprogversion af KN-pos. 4409 og på den anden side de andre sprogversioner af denne toldposition, hvilken forskel består i den omstændighed, at mens tyve sprogversioner indeholder ordet »afrundet«, mangler dette udtryk i den danske, nederlandske og slovenske version af den nævnte toldposition.

52 Herved bemærkes, at i tilfælde af uoverensstemmelse mellem de forskellige sprogversioner af en EU-retlig bestemmelse skal denne fortolkes på baggrund af den almindelige opbygning af og formålet med den ordning, som den er led i (jf. i denne retning dom af 9.7.2020, Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein, C-297/19, EU:C:2020:533, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis). Endvidere kræver nødvendigheden af en ensartet anvendelse og dermed fortolkning af en EU-retsakt, at den fortolkes i overensstemmelse med såvel den reelle vilje hos bestemmelsens ophavsmand som det af sidstnævnte forfulgte mål, navnlig i lyset af dens affattelse i alle sprogversionerne (jf. i denne retning dom af 4.2.2016, C & J Clark International og Puma, C-659/13 og C-34/14, EU:C:2016:74, præmis 122 og den deri nævnte retspraksis).

53 Parterne i HS-konventionen forpligter sig til, at deres toldnomenklatur og statistiske nomenklatur er i overensstemmelse med HS, og toldtariferingen af varer indført til Unionen reguleres af KN, der er baseret på HS. Det fremgår, at ordlyden af pos. 4409 i HS indeholder udtrykket »afrundede«

54 Ifølge en ensartet fortolkning af KN-pos. 4409 inkluderer sidstnævnte udtrykket »afrundede«. I ordlyden af denne toldposition optræder udtrykket »afrundede« imidlertid i parentes efter ordet »profileret« blandt en vejledende liste over forskellige profileringsmetoder, således som det i øvrigt allerede er blevet fastslået i denne doms præmis 36. Der kan derfor ikke herske nogen tvivl om, at det var ophavsmanden til KN’s hensigt at fastsætte, at KN-pos. 4409 kun kan omfatte et afrundet træbræt, når dette er blevet gjort til genstand for en profilering.

55 Hvad angår hovedsagen fremgår det, henset til de oplysninger, der er anført i denne doms præmis 39-54, at de omhandlede varer kan henhøre under KN-pos. 4407 og ikke under KN-pos. 4409.

56 Uanset denne konstatering tilkommer det den forelæggende ret efter at have undersøgt disse varers objektive karakteristika at foretage den endelige tarifering heraf.

57 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at KN skal fortolkes således, at høvlede træbrædder, hvor de fire kanter er blevet let afrundet i hele brættets længde, ikke skal anses for profilerede og henhører under pos. 4407 heri.

Om det andet spørgsmål

58 Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om svaret på det første spørgsmål vil være anderledes, såfremt de i hovedsagen omhandlede træbrædders fire kanter er kendetegnet ved en større afrunding.

59 Der er intet i sagsakterne, der tyder på, at det for at løse tvisten i hovedsagen er nødvendigt at give den forelæggende ret en afklaring vedrørende den situation, hvor visse træbrædder, der skal tariferes i en toldposition i KN, er kendetegnet ved en større afrunding.

60 Følgelig kan det andet spørgsmål, der er af hypotetisk karakter, ikke antages til realitetsbehandling.

Sagsomkostninger

61 Da sagernes behandling i forhold til hovedsagernes parter udgør et led i de sager, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tiende Afdeling) for ret:

Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2016/1821 af 6. oktober 2016, skal fortolkes således, at høvlede træbrædder, hvor de fire kanter er blevet let afrundet i hele brættets længde, ikke skal anses for profilerede og henhører under pos. 4407 heri.