C-543/19 Jebsen & Jessen - Dom

C-543/19 Jebsen & Jessen - Dom

Foreløbig udgave

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling)

15. oktober 2020

»Præjudiciel forelæggelse – toldunion – forordning (EØF) nr. 2913/92 – artikel 78 – artikel 236, stk. 1 – importprocedure – revision af toldangivelse – handelspolitik – antidumping – gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 – endelig antidumpingtold – pristilsagn – fritagelse – artikel 2, stk. 1 – krav om fremlæggelse af tilsagnsfaktura – manglende omtale af et forhold, som er opført i bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82«

I sag C-543/19,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Finanzgericht Hamburg (domstol i skatte- og afgiftsretlige sager i Hamburg, Tyskland) ved afgørelse af 1. juli 2019, indgået til Domstolen den 16. juli 2019, i sagen

Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

mod

Hauptzollamt Hamburg,

har

DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras (refererende dommer), og dommerne N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin og K. Jürimäe,

generaladvokat: G. Hogan,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

– Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG ved Rechtsanwälte J. Sparr og S. Pohl,

– den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato G. Albenzio,

– Europa-Kommissionen først ved T. Maxian Rusche og N. Kuplewatzky, derefter ved T. Maxian Rusche, K. Blanck og A. Demeneix, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 9. juli 2020,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 2, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 af 21. januar 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 og om en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT 2015, L 15, s. 8).

2 Anmodningen er indgivet i forbindelse med en tvist mellem Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG og Hauptzollamt Hamburg (hovedtoldkontoret, Hamburg, Tyskland) (herefter »toldkontoret«) vedrørende en ansøgning om fuldstændig fritagelse for en antidumpingtold, som virksomheden var blevet pålagt, idet den ikke havde fremlagt tilsagnsfakturaer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i gennemførelsesforordning 2015/82.

Retsforskrifter

EU-retten

Toldkodeksen

3 Artikel 62 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT 1992, L 302, s. 1), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 (EUT 2013, L 269, s. 1) (herefter »toldkodeksen«), bestemmer:

»1. Skriftlig angivelse foretages på en formular, der er i overensstemmelse med den med henblik herpå fastlagte officielle model. Angivelsen skal være underskrevet og indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af de bestemmelser, der gælder for den toldprocedure, som varerne angives til.

2. Med angivelsen skal følge samtlige dokumenter, som er nødvendige for anvendelsen af de bestemmelser, der gælder for den toldprocedure, som varerne angives til.«

4 Kodeksens artikel 68 bestemmer:

»Toldmyndighederne kan til verificering af de angivelser, som de har antaget, foretage:

a) en dokumentkontrol, som omfatter selve angivelsen og de vedlagte dokumenter. De kan i rimeligt omfang kræve, at klarereren fremlægger andre dokumenter, for at de kan verificere, at oplysningerne på angivelsen er rigtige

[...]«

5 Artikel 77 i nævnte kodeks er affattet således:

»1. Når toldangivelsen foretages på edb i henhold til artikel 61, litra b), eller mundtligt eller ved enhver anden handling i henhold til artikel 61, litra c), finder artikel 62 til 76 tilsvarende anvendelse, dog således at principperne i de nævnte bestemmelser overholdes.

2. Når toldangivelsen foretages på edb, kan toldmyndighederne tillade, at følgedokumenter, jf. artikel 62, stk. 2, ikke vedlægges angivelsen. I så tilfælde skal dokumenterne holdes til toldmyndighedernes disposition.«

6 Toldkodeksens artikel 78 har følgende ordlyd:

»1. Toldmyndighederne kan uden videre eller efter anmodning fra klarereren foretage en revision af angivelsen efter varernes frigivelse.

[...]

3. Fremgår det af en revision af angivelsen eller af den efterfølgende kontrol, at de bestemmelser, der gælder for den pågældende toldprocedure, er blevet anvendt på grundlag af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, træffer toldmyndighederne under overholdelse af eventuelle gældende bestemmelser de nødvendige foranstaltninger til at få afklaret situationen under hensyntagen til de foreliggende nye oplysninger.«

7 Toldkodeksens artikel 201, stk. 1, bestemmer:

»Toldskyld ved indførsel opstår, når en importafgiftspligtig vare

a) overgår til fri omsætning

[...]«

8 Artikel 236, stk. 1, i denne kodeks fastsætter:

»Godtgørelse af import- eller eksportafgifter ydes, hvis det godtgøres, at det pågældende beløb på betalingstidspunktet ikke var skyldigt efter lovgivningen, eller at beløbet er blevet bogført i strid med artikel 220, stk. 2.

Fritagelse for import- eller eksportafgifter ydes, hvis det godtgøres, at det pågældende beløb på bogføringstidspunktet ikke var skyldigt efter lovgivningen, eller at beløbet er blevet bogført i strid med artikel 220, stk. 2.

[...]«

Antidumpingreglerne

Gennemførelsesforordning 2015/82

9 Gennemførelsesforordning 2015/82 erstattede Rådets forordning (EF) nr. 1193/2008 af 1. december 2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om endelig opkrævning af den midlertidige told (EUT 2008, L 323, s. 1).

10 183.,184. og 186. betragtning til direktiv 2015/82 har følgende ordlyd:

»(183) Ved [Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/87 af 21. januar 2015 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT 2015, L 15, s. 75)] godkendte Kommissionen disse nye pristilsagn, der erstatter de gældende tilsagn. De nye pristilsagn fjerner dumpingens skadelige virkninger og begrænser i tilstrækkelig grad risikoen for omgåelse.

(184) For at give Kommissionen og toldmyndighederne bedre muligheder for effektivt at overvåge, om virksomhederne overholder tilsagnene, når der fremlægges en anmodning om overgang til fri omsætning for de relevante toldmyndigheder, skal fritagelsen for antidumpingtolden være betinget af, at

i) der fremlægges en tilsagnsfaktura, som er en handelsfaktura, der som minimum indeholder de oplysninger og den erklæring, der er anført i bilaget

[...]

(186) Importørerne bør være opmærksomme på, at der som en normal handelsrisiko kan opstå en toldskyld på tidspunktet for godtagelsen af angivelsen til overgang til fri omsætning, jf. betragtning 184 og 185, selv hvis Kommissionen har godtaget et tilsagn fra den producent, hos hvilken importørerne køber enten direkte eller indirekte.«

11 I henhold til denne gennemførelsesforordnings artikel 1, stk. 2, fastsættes den endelige antidumpingtold til følgende af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for citronsyre og trinatriumcitrat 2-hydrat fremstillet af Weifang Ensign Industry Co. Ltd (herefter »Weifang«) med hjemsted i Kina til 33,8%.

12 Gennemførelsesforordningens artikel 1, stk. 4, har følgende ordlyd:

»De gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.«

13 Gennemførelsesforordningens artikel 2 bestemmer:

»1. Importerede varer, der er angivet til overgang til fri omsætning og faktureret af virksomheder, som har afgivet tilsagn, der er godtaget af Kommissionen, og hvis navne er opført i gennemførelsesafgørelse [...] 2015/87, fritages fra den ved artikel 1 indførte antidumpingtold, forudsat at:

a) varerne er fremstillet, afsendt og faktureret direkte af nævnte virksomheder til den første uafhængige kunde i Unionen, og

b) en sådan import er ledsaget af en tilsagnsfaktura, der er en handelsfaktura, der som minimum indeholder de oplysninger og den erklæring, der er angivet i bilaget til denne forordning, og

c) de varer, der angives og forelægges toldmyndighederne, svarer nøjagtigt til beskrivelsen på tilsagnsfakturaen.

2. Der opstår en toldskyld på tidspunktet for godtagelsen af angivelsen til overgang til fri omsætning:

a) hvis det i forbindelse med den import, der er beskrevet i stk. 1, fastslås, at én eller flere betingelser i nævnte stykke ikke er opfyldt, [...]«

14 Bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82 opregner de oplysninger, der skal angives i den handelsfaktura, der ledsager virksomhedens salg til Unionen af varer, som er omfattet af tilsagnet. Disse oplysninger omfatter ifølge punkt 9 i denne opregning bl.a. navnet på den medarbejder i virksomheden, der har udstedt handelsfakturaen, og følgende underskrevne erklæring:

»Undertegnede bekræfter, at salget til direkte eksport til Den Europæiske Union af de varer, der er omfattet af denne faktura, finder sted inden for rammerne af og i henhold til bestemmelserne i det tilsagn, der er afgivet af [SELSKABETS NAVN], og som Europa-Kommissionen har godtaget ved afgørelse [2015/87.] Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«

15 I overensstemmelse med artikel 3 trådte gennemførelsesforordning 2015/82 i kraft den 23. januar 2015.

Gennemførelsesafgørelse 2015/87

16 11. betragtning til gennemførelsesafgørelse 2015/87 har følgende ordlyd:

»For at gøre det muligt for Kommissionen effektivt at overvåge, om virksomhederne overholder tilsagnene, når der forelægges en anmodning om overgang til fri omsætning i overensstemmelse med tilsagnene for de relevante toldmyndigheder, er fritagelsen for antidumpingtolden betinget af, at der forelægges en faktura, som mindst indeholder de oplysninger, der er anført i bilaget til gennemførelsesforordning [...] 2015/82. Disse oplysninger er også nødvendige, for at toldmyndighederne med en tilstrækkelig grad af nøjagtighed kan afgøre, om forsendelserne svarer til handelsdokumenterne. Hvis der ikke fremlægges en sådan faktura, eller hvis andre betingelser i ovennævnte gennemførelsesforordning ikke opfyldes, skal der betales antidumpingtold med den relevante sats.«

17 I henhold til denne gennemførelsesafgørelses artikel 1 blev tilsagnene fra Weifang, der er det kinesiske selskab, som eksporterer de af hovedsagen omhandlede varer, godkendt.

18 I nævnte gennemførelsesafgørelses artikel 2 anføres, at Kommissionens afgørelse 2008/899/EF af 2. december 2008 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT 2008, L 323, s. 62) ophæves.

19 I overensstemmelse med artikel 3 trådte gennemførelsesafgørelse 2015/87 i kraft den 23. januar 2015.

Tysk ret

20 § 8a i Zollverordnung (toldbekendtgørelsen) med overskriften »Deltagelse i elektronisk dataoverførsel« har i den udgave, der finder anvendelse på tvisten i hovedsagen, følgende ordlyd:

»Forbundsfinansministeriet fastsætter ved anvisning de betingelser [...], hvorunder de formaliteter, der skal opfyldes skriftligt, foretages ved edb [...] Deltagerne skal overholde de betingelser og regler, der fastsættes i anvisningen.«

21 Punkt 3.1.2 i Verfahrensanweisung zum IT-Verfahren ATLAS (anvisning om afvikling af IT-proceduren ATLAS) med overskriften »Fremlæggelse af dokumenter som led i deltagerens afgivelse af oplysninger« bestemmer i den udgave, der finder anvendelse på tvisten i hovedsagen:

»(1) I medfør af toldkodeksens artikel 77, stk. 2, kan deltagerne ved afgivelsen af oplysninger afholde sig fra at fremlægge dokumenter vedrørende de i stk. 2 omhandlede toldangivelser. Deltageren skal dog holde disse dokumenter til disposition og fremlægge dem efter anmodning herom fra toldembedsmanden.

(2) Følgende dokumenter skal i princippet fremlægges:

– alle handelsdokumenter (handelsfakturaer, fakturaer om fragt osv.) [...]«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

22 Sagsøgeren i hovedsagen og Weifang indgik den 9., 13. og 15. eller 16. januar 2015 aftale om levering af i alt 360 ton citronsyre til Unionen til en pris af 884,70 EUR pr. ton.

23 Ved en e-mail af 22. januar 2015 underrettede Kommissionen Weifangs advokater om offentliggørelsen af gennemførelsesforordning 2015/82 og af gennemførelsesafgørelse 2015/87 i Den Europæiske Unions Tidende samme dag.

24 Den 30. januar 2015 afsendte Weifang 360 ton citronsyre.

25 Ved 12 toldangivelser af 10. og 11. marts 2015, som blev foretaget efter IT-proceduren, angav sagsøgeren i hovedsagen importen af denne vare til overgang til fri omsætning under henvisning til tre fakturaer fra Weifang af 29. januar 2015.

26 Inden tilladelse til frigivelse af varerne anmodede toldkontoret om fremlæggelse af disse fakturaer, som alle indeholdt en erklæring, der, selv om den svarede til den, der er fastsat i punkt 9 i den opregning, der fremgår af gennemførelsesforordning 2015/82, imidlertid ikke henviste til gennemførelsesafgørelse 2015/87, men til forordning nr. 1193/2008 og afgørelse 2008/899.

27 De eksporttilsagnscertifikater, som blev fremlagt til støtte for disse fakturaer, blev ligeledes nævnt i sidstnævnte afgørelse.

28 Eftersom de fremlagte fakturaer ikke henviste til gennemførelsesafgørelse 2015/87, gav toldkontoret afslag på at indrømme en fritagelse for antidumpingtolden og pålagde importen den almindelige antidumpingtold på 42,7%.

29 Sagsøgeren i hovedsagen gjorde indsigelse mod afgørelserne om afslag på selskabets anmodning om godtgørelse af antidumpingtolden, idet det fremlagde tre korrigerede tilsagnsfakturaer af 29. januar 2015, som nævnte gennemførelsesforordning 2015/82 og gennemførelsesafgørelse 2015/87.

30 Ved afgørelse af 7. juni 2016 tog toldkontoret anmodningen fra sagsøgeren i hovedsagen til følge, hvorved selskabet subsidiært havde anmodet om anvendelse af den individuelle antidumpingtoldsats.

31 Ved afgørelse af 13. juni 2016 gav toldkontoret afslag på anmodningen om fritagelse for antidumpingtold, idet det lagde vægt på, at de fakturaer, som var blevet fremlagt med angivelsen om overgang af de importerede varer til fri omsætning, ikke opfyldte de formelle betingelser, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning 2015/82, eftersom de nævnte afgørelse 2008/899 i stedet for gennemførelsesafgørelse 2015/87.

32 Toldkontoret har gjort gældende, at gennemførelsesforordning 2015/82 var gældende på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen, og at det for at opnå fritagelsen for antidumpingtolden var afgørende, at retsgrundlaget nævntes korrekt i fakturaerne.

33 Den 18. juli 2016 har sagsøgeren i hovedsagen anlagt sag til prøvelse af denne afgørelse ved den forelæggende ret, Finanzgericht Hamburg (domstol i skatte- og afgiftsretlige sager i Hamburg, Tyskland), med påstand om i overensstemmelse med toldkodeksens artikel 236 at opnå godtgørelse af den antidumpingtold, som selskabet var blevet pålagt.

34 Selskabet har i denne henseende under henvisning til dom af 12. oktober 2017, Tigers (C-156/16, EU:C:2017:754), anført, at det var muligt at kontrollere toldangivelsen i overensstemmelse med kodeksens artikel 78. Det er selskabets opfattelse, at denne artikel tillader efterfølgende fremlæggelse af dokumenter, og at tilstedeværelsen af urigtige oplysninger i en toldangivelse er uden betydning, når de faktiske omstændigheder kan fastlægges som led i en kontrol af denne angivelse foretaget i henhold til denne artikel. Selskabet har anført, at toldkontoret selv har medgivet, at dokumenterne først kontrolleres efter antagelsen af en sådan angivelse.

35 Ifølge sagsøgeren i hovedsagen skal der for at afgøre, om betingelserne for fritagelse for antidumpingtolden er opfyldt, henvises til tidspunktet for indgåelsen af aftalen om køb af varerne, som i den foreliggende sag fandt sted i januar 2015, på grundlag af de minimumsimportpriser, som Kommissionen havde meddelt i december 2014.

36 Toldkontoret har derimod anført, at tvisten i hovedsagen adskiller sig fra den, der gav anledning til dom af 12. oktober 2017, Tigers (C-156/16, EU:C:2017:754), som vedrørte en antidumpingtold, der var specifik for den i denne sag omhandlede virksomhed. Toldkontoret har fremhævet, at artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordning 2015/82 kræver, at tilsagnsfakturaen fremlægges på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen. Det har anført, at selv om det følger af toldkodeksens artikel 77, stk. 2, at de dokumenter, der er relevante for en sådan angivelse, ikke kan fremlægges med denne, skal de imidlertid holdes til toldmyndighedernes disposition, som det foreskrives i anvisningen om afvikling af IT-proceduren ATLAS-proceduren. Toldkontoret har heraf udledt, at fritagelsen for antidumpingtold skal ske på grundlag af den faktura, der nævnes i toldangivelsen.

37 Den forelæggende ret har anført, at det nye tilsagn fra Weifang, henset til den konkrete ordlyd af gennemførelsesafgørelse 2015/87, var gyldigt på det tidspunkt, hvor de i hovedsagen omhandlede varer blev indført.

38 Den forelæggende ret ønsker oplyst, om de fakturaer, der blev fremlagt i forbindelse med kontrollen af toldangivelsen, opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning 2015/82 for at kunne anses for tilsagnsfakturaer, selv om det var åbenbart, at de formelle betingelser, der fremgår af punkt 9 i bilaget til denne gennemførelsesforordning, ikke var opfyldt.

39 Denne ret nærer imidlertid tvivl om betydningen af proportionalitetsprincippet, hvorefter en regel på antidumpingområdet skal fortolkes under hensyntagen til den sammenhæng, hvori den indgår, og formålene med den lovgivning, som den udgør en del af, idet en undtagelse kun skal fortolkes strengt, for så vidt som dette er nødvendigt for at nå dens formål.

40 I den foreliggende sag vil det således være uforholdsmæssigt at give afslag på fritagelsen for antidumpingtold.

41 Den forelæggende ret er endvidere af den opfattelse, at artikel 2, stk. 1, i gennemførelsesforordning 2015/82 ikke udtrykkeligt fastsætter det tidspunkt, hvor tilsagnsfakturaerne skal fremlægges.

42 Ifølge denne ret indebærer fremlæggelsen af toldangivelsen efter IT-proceduren, at tidspunktet for antagelsen af denne angivelse ikke kan være den sidste frist for at fremlægge disse dokumenter, eftersom de gældende bestemmelser om disse procedurer alene foreskriver, at dokumenterne skal holdes til toldmyndighedernes disposition.

43 Den forelæggende ret er derfor af den opfattelse, at artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordning 2015/82 kan forstås således, at den kun fastsætter tidspunktet for toldskyldens opståen.

44 Denne ret har præciseret, at det kan udledes af proportionalitetsprincippet, at visse oplysninger i en tilsagnsfaktura som de i hovedsagen omhandlede kan tilføjes eller korrigeres efterfølgende, for så vidt som det formål, der forfølges med antidumpingreglerne, fortsat kan opnås.

45 Den forelæggende ret har draget en parallel til Domstolens fortolkning af toldkodeksens artikel 78 i dom af 12. oktober 2017, Tigers (C-156/16, EU:C:2017:754), hvorefter opbygningen af denne artikel består i at bringe toldproceduren i overensstemmelse med den faktiske situation.

46 Det er på denne baggrund, at Finanzgericht Hamburg (domstol i skatte- og afgiftsretlige sager i Hamburg) har besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Er det i henhold til artikel 2, stk. 1, i gennemførelsesforordning [...] 2015/82 under de betingelser, der foreligger i tvisten i hovedsagen, til hinder for en fritagelse for den antidumpingtold, der er indført ved denne forordnings artikel 1, at en tilsagnsfaktura efter denne forordnings artikel 2, stk. 1, litra b), ikke anfører [...] gennemførelsesafgørelse [...] 2015/87, som er nævnt i punkt 9 i bilaget til denne forordning, men [...] afgørelse 2008/899[...]?

2) Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Kan en tilsagnsfaktura, der opfylder betingelserne i bilaget til gennemførelsesforordning [...] 2015/82, fremlægges inden for rammerne af en sag om [godtgørelse] af antidumpingtold for at opnå fritagelse i henhold til artikel 2, stk. 1, for den antidumpingtold, der er indført ved denne forordnings artikel 1?«

Retsforhandlingerne for Domstolen

47 På grund af COVID-19-epidemien blev det retsmøde for Domstolen, der var planlagt til den 6. maj 2020, aflyst.

48 Følgelig blev spørgsmålene til mundtlig besvarelse i retsmødet ved afgørelse af 20. april 2020 omdannet til spørgsmål til skriftlig besvarelse.

49 Sagsøgeren i hovedsagen, den italienske regering og Kommissionen fik derfor mulighed for at fremsætte deres synspunkter vedrørende alle de problemstillinger, der var blevet rejst i anmodningen om præjudiciel forelæggelse.

Om de præjudicielle spørgsmål

Om det første spørgsmål

50 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 2, stk. 1, i gennemførelsesforordning 2015/82 skal fortolkes således, at vareimport kan fritages for den antidumpingtold, der er indført ved denne gennemførelsesforordnings artikel 1, når den tilsagnsfaktura, der er nødvendig for at opnå en sådan fritagelse, i den erklæring, der er omhandlet i punkt 9 i gennemførelsesforordningens bilag, ikke anfører gennemførelsesafgørelse 2015/87, men afgørelse 2008/899.

51 Det fremgår af Domstolens praksis, at fritagelse for antidumpingtold og udligningstold kun kan indrømmes under visse forudsætninger og i bestemte, særlige situationer, og fritagelsen udgør således en undtagelse fra den normale antidumping- og udligningstoldordning. De bestemmelser, hvori en sådan fritagelse er fastsat, skal derfor fortolkes strengt (dom af 22.5.2019, Krohn & Schröder, C-226/18, EU:C:2019:440, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis).

52 Det skal ligeledes bemærkes, at anførelsen af en gennemførelsesafgørelse, hvormed Kommissionen har godkendt et tilsagn, har særlig betydning i forbindelse med en gennemførelsesforordning, der giver mulighed for fritagelse for en antidumpingtold som følge af et sådant tilsagn, for så vidt som den giver toldmyndighederne mulighed for på tidspunktet for de faktiske omstændigheder at undersøge, om alle kravene vedrørende den pågældende fritagelse for antidumpingtold og udligningstold er opfyldt (dom af 22.5.2019, Krohn & Schröder, C-226/18, EU:C:2019:440, præmis 55).

53 Artikel 2, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning 2015/82 foreskriver, at importerede varer, der er angivet til overgang til fri omsætning og faktureret af virksomheder, som har afgivet tilsagn, der er godtaget af Kommissionen, og hvis navne er opført i gennemførelsesafgørelse 2015/87, fritages fra den ved denne gennemførelsesforordnings artikel 1 indførte antidumpingtold, forudsat at de er ledsaget af en tilsagnsfaktura, der er en handelsfaktura, der som minimum indeholder de oplysninger og den erklæring, der er angivet i bilaget til denne forordning.

54 I denne henseende anføres i punkt 9 i opregningen i bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82, at denne handelsfaktura, der er udstedt af det selskab, som har afgivet sådanne tilsagn, skal indeholde en erklæring underskrevet af den ansvarlige medarbejder i virksomheden, hvorefter »salget til direkte eksport til [Unionen] af de varer, der er omfattet af denne faktura, finder sted inden for rammerne af og i henhold til bestemmelserne i det tilsagn, der er afgivet af [SELSKABETS NAVN], og som [Kommissionen] har godtaget ved afgørelse (EU) 2015/87«.

55 Det fremgår således af affattelsen af disse bestemmelser, at fritagelsen for antidumpingtold til fordel for import faktureret af det selskab, hvis tilsagn Kommissionen har godtaget, navnlig er underlagt den formelle betingelse, at den erklæring, der skal fremgå af den handelsfaktura, som ledsager de varer, der er angivet til overgang til fri omsætning, anfører, at denne faktura opfylder vilkårene for de tilsagn, som det eksporterende selskab har afgivet, således som de er godtaget ved gennemførelsesafgørelse 2015/87.

56 Hvad angår den sammenhæng, hvori artikel 2, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning 2015/82 indgår, fastlægger bestemmelsen en af de betingelser, der danner grundlag for, at den ved gennemførelsesforordningens artikel 1 fastsatte fritagelse for antidumpingtold indrømmes, når importen sker fra et selskab, hvis tilsagn om minimumsimportpriser Kommissionen har godtaget.

57 Gennemførelsesforordningens artikel 2, stk. 2, litra a), fastsætter konsekvenserne af, at en af de i samme gennemførelsesforordnings artikel 2, stk. 1, fastsatte betingelser ikke er opfyldt, idet denne bestemmelse præciserer, at der opstår en toldskyld på tidspunktet for antagelsen af angivelsen til overgang til fri omsætning, for så vidt som det godtgøres, at den i stk. 1 omtalte import ikke opfylder en eller flere af disse betingelser.

58 Hvad angår dens formål tilsigter den fritagelsesordning, der foreskrives i artikel 2, stk. 1, i gennemførelsesforordning 2015/82, og de heri fastsatte betingelser, som det fremgår af 183. og 184. betragtning hertil, og som generaladvokaten har anført i punkt 36 i forslaget til afgørelse, for det første at fjerne dumpingens skadelige virkninger ved at fritage visse eksportører fra den i denne gennemførelsesforordning fastsatte antidumpingtold, når de har givet tilsagn om at sælge den vare, som normalt er pålagt en sådan antidumpingtold, til en minimumspris i Unionen, og for det andet at begrænse risikoen for omgåelse af denne gennemførelsesforordning ved at pålægge disse selskaber et vist antal forpligtelser, således at både importøren af disse varer og medlemsstaternes toldmyndigheder kan afgøre, at en bestemt import faktisk er knyttet til et tilsagn fra et af disse selskaber, som er identificeret i gennemførelsesafgørelse 2015/87.

59 Denne fritagelsesordning og disse betingelser har følgelig ikke til formål at beskytte en bestemt importørs interesser, men derimod at sikre en beskyttelse mod dumpingimport, som kan skade EU-virksomhedernes interesser, med henblik på at bekæmpe den deraf følgende illoyale konkurrence.

60 Det følger af såvel en ordlydsfortolkning som en fortolkning ud fra sammenhængen og en formålsfortolkning af gennemførelsesforordning 2015/82, at den manglende anførelse af gennemførelsesafgørelse 2015/87 på den faktura, der er omhandlet af denne gennemførelsesforordnings artikel 2, stk. 1, litra b), hindrer importøren af den vare, der er omfattet af nævnte gennemførelsesforordning, i at drage fordel af den fritagelse for antidumpingtold, som er fastsat i denne gennemførelsesforordnings artikel 2, stk. 1, når en sådan faktura ikke er en »tilsagnsfaktura« som omhandlet i den førstnævnte bestemmelse.

61 I den foreliggende sag fremgår det af oplysningerne i sagsakterne for Domstolen, at de fakturaer, der blev fremlagt på tidspunktet for indgivelsen af de i hovedsagen omhandlede toldangivelser for varer med henblik på deres overgang til fri omsætning, nemlig den 10. og 11. marts 2015, ikke anførte gennemførelsesafgørelse 2015/87 om godtagelse af de tilsagn, som var afgivet af visse kinesiske eksporterende producenter, herunder den eksportør, der havde eksporteret disse varer, hvilken afgørelse i henhold til artikel 3 heri var trådt i kraft den 23. januar 2015. Henset til det ovenstående er sådanne fakturaer ikke »tilsagnsfakturaer« som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning 2015/82.

62 Endvidere kan den omstændighed, at gennemførelsesforordning 2015/82 og gennemførelsesafgørelse 2015/87 trådte i kraft en eller to uger efter indgåelsen af salgsaftalen, men en uge inden forsendelsen af den pågældende vare fra et tredjeland til Unionen, ikke påvirke betragtningen i den foregående præmis. De eksporterende selskaber er nemlig fra ikrafttrædelsen af disse retlige instrumenter forpligtede til at overholde de betingelser, som fastsættes i den nye lovgivning, for at kunne være begunstiget af en fritagelsesordning som følge af tilsagn, som Kommissionen har godtaget, hvilket gælder så meget desto mere i en situation, hvor Kommissionen har meddelt det pågældende eksporterende selskab denne nye lovgivning, inden den trådte i kraft.

63 Følgelig skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 2, stk. 1, i gennemførelsesforordning 2015/82 skal fortolkes således, at vareimport ikke kan fritages for den antidumpingtold, der er indført ved denne gennemførelsesforordnings artikel 1, når den faktura, der er nødvendig for at opnå en sådan fritagelse, i den erklæring, der er omhandlet i punkt 9 i gennemførelsesforordningens bilag, ikke anfører gennemførelsesafgørelse 2015/87, men afgørelse 2008/899.

Om det andet spørgsmål

64 Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om en tilsagnsfaktura, der indeholder alle de oplysninger, som er opregnet i bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82, kan fremlægges med henblik på at opnå den fritagelse, der foreskrives i gennemførelsesforordningens artikel 2, stk. 1, som led i den procedure, som er fastsat i toldkodeksens artikel 236, og som er indledt med henblik på godtgørelse af antidumpingtold.

65 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det følger af toldkodeksens artikel 236, stk. 1, at godtgørelse af import- eller eksportafgifter ydes, hvis det godtgøres, at det pågældende beløb på betalingstidspunktet ikke var skyldigt efter lovgivningen.

66 Endvidere indfører kodeksens artikel 78 en procedure, der gør det muligt for toldmyndighederne af egen drift eller efter anmodning fra klarereren at foretage en revision af angivelsen efter frigivelsen af de varer, som er omfattet af den pågældende angivelse, dvs. efter denne angivelse.

67 Det fremgår imidlertid af Domstolens praksis, at toldlovgivningen i sin helhed, sådan som den bl.a. er konkretiseret i toldkodeksen, kun finder anvendelse på antidumpingtold eller udligningstold, såfremt det følger af de forordninger, der indfører en sådan told (dom af 22.5.2019, Krohn & Schröder, C-226/18, EU:C:2019:440, præmis 33).

68 Det skal således afgøres, om bestemmelserne i gennemførelsesforordning 2015/82 fastsætter en undtagelse til toldlovgivningen, eller om det i henhold til disse bestemmelser tværtimod er muligt for importøren efter toldangivelsen for de importerede varer og deres overgang til fri omsætning at fremlægge en handelsfaktura, der er en tilsagnsfaktura, som gør det muligt at være begunstiget af en fritagelse for antidumpingtold som følge af tilsagn, som er afgivet af det selskab, der eksporterer disse varer, og som Kommissionen har godtaget.

69 Artikel 2, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning 2015/82 bestemmer, at »[i]mporterede varer, der er angivet til overgang til fri omsætning og faktureret af virksomheder, som har afgivet tilsagn, der er godtaget af Kommissionen, og hvis navne er opført i gennemførelsesafgørelse [...] 2015/87, fritages fra den ved artikel 1 indførte antidumpingtold, forudsat at [...] en sådan import er ledsaget af en tilsagnsfaktura, der er en handelsfaktura, der som minimum indeholder de oplysninger og den erklæring, der er angivet i bilaget til denne forordning«.

70 Opbygningen af denne artikel 2, stk. 1, litra b), indebærer, at den fritagelse for antidumpingtold, der fastsættes heri, som udtrykkeligt anført i denne bestemmelse kun kan indrømmes, når den angivne import til fri omsætning ledsages af en tilsagnsfaktura. I lighed med, hvad Kommissionen har gjort gældende i sine skriftlige bemærkninger, skal det heraf udledes, at denne faktura i overensstemmelse med denne bestemmelse skal fremlægges på tidspunktet for angivelsen for varer til toldmyndighederne med henblik på deres overgang til fri omsætning.

71 I denne forbindelse præciserer 184. betragtning til gennemførelsesforordning 2015/82, at »[f]or at give Kommissionen og toldmyndighederne bedre muligheder for effektivt at overvåge, om virksomhederne overholder tilsagnene, når der fremlægges en anmodning om overgang til fri omsætning for de relevante toldmyndigheder, skal fritagelsen for antidumpingtolden være betinget af, at [...] der fremlægges en tilsagnsfaktura, som er en handelsfaktura, der som minimum indeholder de oplysninger og den erklæring, der er anført i bilaget«.

72 Endvidere anføres i 11. betragtning til gennemførelsesafgørelse 2015/87, at for at gøre det muligt for Kommissionen effektivt at sikre, at de eksporterende virksomheder overholder deres tilsagn, når der forelægges en anmodning om overgang til fri omsætning i overensstemmelse med tilsagnene for de relevante toldmyndigheder, er fritagelsen for antidumpingtolden betinget af, at der forelægges en faktura, som mindst indeholder de oplysninger, der er anført i bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82. I denne betragtning tilføjes navnlig, at disse oplysninger også er nødvendige, for at toldmyndighederne med en tilstrækkelig grad af nøjagtighed kan afgøre, om forsendelserne svarer til handelsdokumenterne.

73 Følgelig kræver artikel 2, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning 2015/82, at den heri nævnte tilsagnsfaktura fremlægges på tidspunktet for toldangivelsen for de varer, som den vedrører, og ikke senere.

74 Som det fremgår af nærværende doms præmis 57, fastsætter gennemførelsesforordningens artikel 2, stk. 2, i øvrigt udtrykkeligt konsekvenserne af, at en af de i denne gennemførelsesforordnings artikel 2, stk. 1, fastsatte betingelser ikke er opfyldt, idet denne bestemmelse præciserer, at der opstår en toldskyld på tidspunktet for antagelsen af angivelsen til overgang til fri omsætning, for så vidt som det godtgøres, at den i denne artikels stk. 1 omtalte import ikke opfylder en eller flere af disse betingelser.

75 Herom anføres i 186. betragtning til samme gennemførelsesforordning, at en toldskyld opstår for importørerne på sådanne betingelser, »selv hvis Kommissionen har godtaget et tilsagn fra den producent, hos hvilken [disse importører] køber enten direkte eller indirekte«.

76 Hvad angår formålet med den betingelse, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning 2015/82, fremgår det af nærværende doms præmis 72, at den tilsigter at give både Kommissionen og medlemsstaternes toldmyndigheder mulighed for dels at sikre, at de eksporterende selskaber overholder deres tilsagn, dels med en tilstrækkelig grad af nøjagtighed at efterprøve, om importen svarer til handelsdokumenterne.

77 Det skal således fastslås, at den i hovedsagen omhandlede antidumpinglovgivning har en anden rækkevidde end den lovgivning, der blev undersøgt i dom af 12. oktober 2017, Tigers (C-156/16, EU:C:2017:754), hvorved Domstolen fastslog, at artikel 1, stk. 3, i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 af 13. maj 2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT 2013, L 131, s. 1) skulle fortolkes således, at den ikke forbød de berørte importører at fremlægge en handelsfaktura efter toldangivelsen.

78 Artikel 1, stk. 3, i gennemførelsesforordning nr. 412/2013 fastsatte nemlig ikke det tidspunkt, hvor handelsfakturaen skulle fremlægges for toldmyndighederne, idet den blot bestemte, at »[a]nvendelsen af de individuelle antidumpingtoldsatser, der er fastsat for de virksomheder, som er nævnt i stk. 2, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilag II«.

79 Det følger af det ovenstående, at gennemførelsesforordning 2015/82 indeholder en bestemmelse, dvs. gennemførelsesforordningens artikel 2, stk. 1, som i overensstemmelse med dens artikel 1, stk. 4, udtrykkeligt fraviger de gældende bestemmelser på toldområdet, herunder navnlig toldkodeksens artikel 78 og 236.

80 Følgelig skal det andet spørgsmål besvares med, at en tilsagnsfaktura, der indeholder alle de oplysninger, som er opregnet i bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82, ikke kan fremlægges med henblik på at opnå den fritagelse, der foreskrives i gennemførelsesforordningens artikel 2, stk. 1, som led i den procedure, som er fastsat i toldkodeksens artikel 236, og som er indledt med henblik på godtgørelse af antidumpingtold.

Sagsomkostninger

81 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Fjerde Afdeling) for ret:

1) Artikel 2, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 af 21. januar 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 og om en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009 skal fortolkes således, at vareimport ikke kan fritages for den antidumpingtold, der er indført ved denne gennemførelsesforordnings artikel 1, når den faktura, der er nødvendig for at opnå en sådan fritagelse, i den erklæring, der er omhandlet i punkt 9 i gennemførelsesforordningens bilag, ikke anfører Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/87 af 21. januar 2015 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, men Kommissionens afgørelse 2008/899/EF af 2. december 2008 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2) En tilsagnsfaktura, der indeholder alle de oplysninger, som er opregnet i bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82, kan ikke fremlægges med henblik på at opnå den fritagelse, der foreskrives i gennemførelsesforordningens artikel 2, stk. 1, som led i den procedure, som er fastsat i artikel 236 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013, og som er indledt med henblik på godtgørelse af antidumpingtold.