C-476/19 Combinova - Dom

C-476/19 Combinova - Dom

Foreløbig udgave

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

8. oktober 2020

»Præjudiciel forelæggelse – EU-toldkodeksen – artikel 124, stk. 1, litra k) – toldskyldens ophør i tilfælde af varernes manglende anvendelse – begrebet »anvendt vare« – procedure for aktiv forædling – toldskyld opstået som følge af manglende overholdelse af reglerne i forbindelse med proceduren for aktiv forædling – manglende fremlæggelse af afslutningsopgørelsen inden for den fastsatte frist«

I sag C-476/19,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Kammarrätten i Göteborg (appeldomstolen for forvaltningsretlige sager i Göteborg, Sverige) ved afgørelse af 19. juni 2019, indgået til Domstolen den 19. juni 2019, i sagen

Allmänna ombudet hos Tullverket

mod

Combinova AB,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan og N. Jääskinen (refererende dommer),

generaladvokat: E. Tanchev,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

– Allmänna ombudet hos Tullverket ved M. Jeppsson, som befuldmægtiget,

– den tjekkiske regering ved M. Smolek, O. Serdula og J. Vláčil, som befuldmægtigede,

– den estiske regering ved N. Grünberg, som befuldmægtiget,

– Europa-Kommissionen ved K. Simonsson og F. Clotuche-Duvieusart, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 124, stk. 1, litra k), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT 2013, L 269, s. 1, berigtiget i EUT 2013, L 287, s. 90, herefter »toldkodeksen«).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Allmänna ombudet hos Tullverket (det svenske toldvæsens særlige befuldmægtigede, herefter »den særligt befuldmægtigede«) og Combinova AB vedrørende toldskyld opstået i forbindelse med en vareimport under proceduren for aktiv forædling.

Retsforskrifter

3 Af 38. betragtning til toldkodeksen fremgår:

»Det er rimeligt, at der tages hensyn til god tro i de tilfælde, hvor der opstår toldskyld som følge af manglende overholdelse af toldlovgivningen, og at forsømmelighed får så lille en virkning som muligt for debitor.«

4 Toldkodeksens artikel 5 bestemmer:

»I denne kodeks forstås ved:

[...]

16) »toldprocedure«: enhver af følgende procedurer, som varer kan henføres under i overensstemmelse med kodeksen:

[...]

b) særlige procedurer

[...]

37) »forædlingsprocesser«: en af følgende processer:

a) bearbejdning af varer, herunder montage og samling samt tilpasning til andre varer

b) forarbejdning af varer

[...]

d) reparation af varer, herunder istandsættelse og justering

[...]«

5 Kodeksens artikel 79, stk. 1 og 2, fastsætter følgende:

»1. For så vidt angår varer, der er importafgiftspligtige, opstår der toldskyld ved import ved manglende overholdelse af:

a) en af forpligtelserne i toldlovgivningen ved import af ikke-EU-varer i Unionens toldområde, ved deres fjernelse fra toldtilsyn eller ved transport, forædling, oplagring, midlertidig opbevaring, midlertidig import eller bortskaffelse af sådanne varer inden for dette område

b) en af forpligtelserne i toldlovgivningen om varers særlige anvendelsesformål inden for Unionens toldområde

c) en betingelse for at henføre ikke-fællesskabsvarer under en toldprocedure eller for at indrømme afgiftsfritagelse eller en nedsat importafgift på grund af varernes særlige anvendelsesformål.

2. Toldskylden opstår på et af følgende tidspunkter:

a) på det tidspunkt, hvor den forpligtelse, hvis manglende opfyldelse giver anledning til toldskylden, ikke er overholdt eller ophører med at være overholdt

b) på det tidspunkt, hvor en toldangivelse antages med henblik på at henføre varer under en toldprocedure, hvor det efterfølgende viser sig, at en af betingelserne for at henføre varerne under den pågældende procedure eller for at indrømme afgiftsfritagelse eller en nedsat importafgift på grund af varernes særlige anvendelsesformål reelt ikke var opfyldt.«

6 Toldkodeksens artikel 124 bestemmer:

»1. Med forbehold af de gældende bestemmelser om de tilfælde, hvor det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden, ikke kan inddrives, fordi debitor ad rettens vej er erklæret insolvent, ophører toldskylden ved import eller eksport på en af følgende måder:

[...]

k) når toldskylden opstod i henhold til artikel 79, og det på tilfredsstillende måde godtgøres over for toldmyndighederne, at varerne ikke er blevet anvendt eller forbrugt og er blevet ført ud af Unionens toldområde, jf. dog stk. 6.

[...]

6. I det tilfælde, der omhandles i stk. 1, litra k), ophører forpligtelsen til at betale toldskylden ikke for den eller de personer, der har forsøgt at begå urigtigheder.

[...]«

7 Toldkodeksens artikel 211, stk. 1, har følgende ordlyd:

»Der kræves bevilling fra toldmyndighederne til:

a) at benytte proceduren vedrørende aktiv eller passiv forædling, proceduren vedrørende midlertidig import eller proceduren vedrørende anvendelse til særligt formål

[...]

De betingelser, under hvilke det er tilladt at benytte en eller flere af de i første afsnit omhandlede procedurer eller at drive lagerfaciliteter, skal fremgå af bevillingen.«

8 Kodeksens artikel 256 vedrørende anvendelsesområdet for proceduren for aktiv forædling bestemmer i stk. 1:

»Med forbehold af artikel 223 kan der under proceduren for aktiv forædling anvendes ikke-EU-varer i Unionens toldområde i en eller flere forædlingsprocesser, uden at de gøres til genstand for følgende:

a) importafgifter

b) andre afgifter som fastsat i andre relevante gældende bestemmelser

c) handelspolitiske foranstaltninger, såfremt de ikke indeholder et forbud mod indpassage eller udpassage af varer til eller fra Unionens toldområde.«

9 I artikel 257, stk. 1, i samme kodeks fastsætter:

»1. Toldmyndighederne fastsætter det tidsrum, inden for hvilket proceduren for aktiv forædling skal afsluttes i overensstemmelse med artikel 215.

Tidsrummet løber fra den dato, på hvilken ikke-EU-varerne henføres under proceduren, og der skal tages hensyn til den tid, der er nødvendig til at gennemføre forædlingsprocesserne og til at afslutte proceduren.«

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

10 Den 23. november 2017 importerede Combinova med tilladelse fra Tullverket (toldvæsenet, Sverige) varer efter toldproceduren for aktiv forædling som omhandlet i toldkodeksens artikel 256. Den 11. december 2017 blev varerne dernæst reeksporteret.

11 Skønt Combinova skulle have indgivet afslutningsopgørelsen til toldmyndigheden senest den 22. februar 2018, dvs. 30 dage efter udløbet af fristen for afslutning af proceduren den 23. januar 2018, modtog toldvæsenet først afslutningsopgørelsen den 6. marts 2018.

12 Toldvæsenet fandt, at der ved overskridelsen af fristen for at indgive afslutningsopgørelsen var opstået en toldskyld i henhold til toldkodeksens artikel 79, og besluttede derfor at opkræve told fra Combinova med et beløb på 121 svenske kroner (SEK) (ca. 11,50 EUR) og merværdiafgift med et beløb på 2 790 SEK (ca. 265 EUR).

13 Förvaltningsrätten i Göteborg (forvaltningsdomstolen i Göteborg, Sverige), for hvilken Combinova anlagde søgsmål til prøvelse af denne afgørelse, fandt ved dom af 22. august 2018, at afgørelsen havde fornødent grundlag, og at Combinova ikke havde påvist nogen grunde til at antage, at toldskylden var ophørt.

14 Den særligt befuldmægtigede har appelleret denne dom til Kammarrätten i Göteborg (appeldomstolen for forvaltningsretlige sager i Göteborg, Sverige) og har til Combinovas fordel nedlagt påstand om, at det fastslås, at Combinovas toldskyld er ophørt.

15 Den særligt befuldmægtigede har herved gjort gældende, at det fremgår af toldkodeksens artikel 79, stk. 2, litra a), at toldskylden opstod på det tidspunkt, hvor afslutningsopgørelsen skulle have været indgivet, hvilket var den 22. februar 2018. På denne dato var de i hovedsagen omhandlede varer imidlertid allerede blevet udført af Unionens toldområde, som følge af deres reeksport den 11. december 2017. Der havde således ikke fundet nogen anvendelse af varerne sted på tidspunktet for toldskyldens opståen eller derefter. Den tidligere anvendelse af varerne før toldskyldens opståen havde intet at gøre med toldskyldens opståen og skete i overensstemmelse med den forædling, som toldmyndigheden havde givet tilladelse til. Endelig er der intet, som tyder på, at Combinova skulle have forsøgt at handle svigagtigt.

16 Under disse omstændigheder bør det ifølge den særligt befuldmægtigede ikke antages, at de i hovedsagen omhandlede varer er blevet anvendt på en sådan måde, at det skulle kunne forhindre, at toldskylden er ophørt i henhold til toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k).

17 Toldvæsenet, der ikke er ophavsmand til den for den forelæggende ret iværksatte appel, men som har afgivet indlæg i sagen, har ikke gjort gældende, at varerne er blevet forbrugt. Ifølge toldvæsenet er spørgsmålet snarere, om de er blevet »anvendt« som omhandlet i toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k). Begrebet »anvendte varer«, der ikke er defineret i EU-toldlovgivningen, kan imidlertid forstås på to måder, dvs. enten således at varerne er blevet anvendt på den måde, de er beregnet til at blive brugt, eller således at varerne er blevet anvendt på en eller anden måde, hvilket indebærer, at de er blevet bearbejdet. En grundlæggende tanke bag proceduren for aktiv forædling er, at varer skal bearbejdes på en eller anden måde. I det foreliggende tilfælde skulle Combinova i medfør af bevillingen til aktiv forædling have repareret og kalibreret forskellige instrumenter, som i henhold til toldkodeksens artikel 5, stk. 37, er forædlingsprocesser.

18 Toldvæsenet har tilføjet, at der, som det fremgår af toldkodeksens artikel 256, stk. 1, kan anvendes ikke-EU-varer under proceduren for aktiv forædling. Henset til denne bestemmelse betyder udtrykket »anvendte varer« således, at varerne skal være blevet bearbejdet på en eller anden måde.

19 Da det i det foreliggende tilfælde imidlertid ikke er blevet gjort gældende, at de i hovedsagen omhandlede varer ikke var blevet bearbejdet under proceduren for aktiv forædling, er de i toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k), fastsatte betingelser for toldskyldens ophør således ikke opfyldt.

20 Den forelæggende ret er i tvivl om, hvilken betydning der skal tillægges begrebet »anvendte varer« som omhandlet i denne bestemmelse. Den forelæggende ret har anført, at dette begreb forekommer flere steder i toldkodeksen, og at kodeksens artikel 256 fastsætter, at ikke-EU-varer, der er omfattet af proceduren for aktiv forædling, kan anvendes i Unionens toldområde i en eller flere forædlingsprocesser, uden at varerne er omfattet af bl.a. importafgifter.

21 Det skal således dels afgøres, hvilken betydning der skal tillægges begrebet »anvendte varer« som omhandlet i toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k), dels på det principielle plan defineres, hvornår denne bestemmelse finder anvendelse.

22 Under disse omstændigheder har Kammarrätten i Göteborg (appeldomstolen for forvaltningsretlige sager i Göteborg) besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»En toldskyld ved import eller eksport, som er opstået i henhold til artikel 79, ophører ifølge artikel 124, stk. 1, litra k), hvis der over for toldmyndighederne fremlægges tilstrækkelige beviser for, at varerne ikke er blevet anvendt eller forbrugt og er blevet ført ud af Unionens toldområde. Betyder begrebet »anvendt«, at en vare er blevet bearbejdet eller forædlet i overensstemmelse med formålet med den tilladelse, som et selskab har fået for varen, eller omfatter begrebet en anvendelse, der går ud over dette? Er det relevant, om anvendelsen finder sted før eller efter toldskyldens opståen?«

Om det præjudicielle spørgsmål

23 Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k), skal fortolkes således, at den anvendelse af varer, som denne bestemmelse henviser til, alene omfatter en anvendelse, der går ud over de forædlingsprocesser, som toldmyndighederne har tilladt under proceduren for aktiv forædling i kodeksens artikel 256, eller om den ligeledes omfatter en anvendelse, der er i overensstemmelse med de tilladte forædlingsprocesser.

24 I overensstemmelse med toldkodeksens artikel 256 kan der under proceduren for aktiv forædling »anvendes« ikke-EU-varer i Unionens toldområde i en eller flere forædlingsprocesser, uden at de gøres til genstand for bl.a. importafgifter.

25 I det foreliggende tilfælde fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at Combinova den 23. november 2017 importerede varer under proceduren for aktiv forædling efter at have fået bevilling hertil af toldmyndighederne i henhold til toldkodeksens artikel 211, og at disse varer blev reeksporteret den 11. december 2017. Da Combinova imidlertid ikke havde fremlagt afslutningsopgørelsen inden for 30 dage efter udløbet den 23. januar 2018 af fristen for afslutning af proceduren, der er fastsat i overensstemmelse med kodeksens artikel 257, er der opstået toldskyld i henhold til kodeksens artikel 79.

26 I henhold til sidstnævnte bestemmelse opstår der for så vidt angår importafgiftspligtige varer toldskyld ved import bl.a. ved manglende overholdelse af en af betingelserne for, at ikke-EU-varer kan henføres under en toldprocedure.

27 Ifølge toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k), ophører toldskyld, der er opstået i henhold til kodeksens artikel 79, imidlertid, når det godtgøres, dels at varerne ikke er blevet anvendt eller forbrugt, dels at de er blevet ført ud af Unionens toldområde, idet det dog præciseres, at selv i et sådant tilfælde, således som det er fastsat i toldkodeksens artikel 124, stk. 6, »ophører forpligtelsen til at betale toldskylden ikke for den eller de personer, der har forsøgt at begå urigtigheder«.

28 Mens den estiske og den tjekkiske regering samt den særligt befuldmægtigede i det væsentlige har gjort gældende, at den anvendelse af varerne, som toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k), henviser til, udelukkende omfatter anvendelsen af varer på en måde, der går videre end de forædlingsprocesser, som toldmyndighederne har tilladt i forbindelse med proceduren for aktiv forædling, er Kommissionen derimod af den opfattelse, idet den har støttet sig på den sædvanlige betydning af udtrykket »anvende« i almindelig sprogbrug, at denne anvendelse ligeledes omfatter en forarbejdning af varerne i overensstemmelse med denne bevilling.

29 I denne henseende skal det indledningsvis konstateres, at toldkodeksen ikke indeholder en definition af begrebet »anvendte varer« som omhandlet i toldkodeksen.

30 En komparativ analyse af de forskellige sprogversioner af toldkodeksen gør det i øvrigt muligt at konstatere, at i visse sprogversioner af toldkodeksen, såsom den svenske, den engelske, den finske og den nederlandske version, anvendes det samme udtryk i artikel 256, stk. 1, og artikel 124, stk. 1, litra k), mens der i andre sprogversioner af toldkodeksen, såsom den franske, den tyske og den rumænske, anvendes et særskilt udtryk i hver af disse to bestemmelser. I den franske sprogversion anvendes i artikel 124, stk. 1, litra k), således ordet »utilisées« og i artikel 256, stk. 1, udtrykket »mettre en œuvre«. På samme måde anvendes i den tyske sprogversion henholdsvis udtrykket »verwendet« og »unterzogen werden«. Hvad angår den rumænske sprogversion anvendes i denne henholdsvis »utilizate« og »folosirea«.

31 Det bemærkes i denne forbindelse, at det følger af Domstolens faste praksis, at den formulering, der er anvendt i en af sprogversionerne af en EU-retlig bestemmelse, ikke kan tjene som eneste grundlag for bestemmelsens fortolkning eller tillægges større betydning end de øvrige sprogversioner. EU-retlige bestemmelser skal nemlig fortolkes og anvendes ensartet i lyset af de versioner, der er udfærdiget på alle Unionens sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de forskellige sprogversioner skal den pågældende bestemmelse fortolkes på baggrund af den almindelige opbygning af og formålet med de retsforskrifter, som den udgør en del af (dom af 15.11.2012, Kurcums Metal, C-558/11, EU:C:2012:721, præmis 48, af 15.10.2015, Grupo Itevelesa m.fl., C-168/14, EU:C:2015:685, præmis 42, og af 23. januar 2020, Bundesagentur für Arbeit, C-29/19, EU:C:2020:36, præmis 48).

32 I denne henseende tilsigter toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k), i lyset af 38. betragtning hertil, og sammenholdt med kodeksens artikel 124, stk. 6, således som den tjekkiske regering har anført i sit skriftlige indlæg, at gøre det muligt, hvis ikke der foreligger forsøg på at begå urigtigheder, at bringe den toldskyld, der er opstået i henhold til kodeksens artikel 79, til ophør i tilfælde, hvor det på trods af den manglende overholdelse af visse betingelser eller forpligtelser, der følger af samme kodeks, er godtgjort, at varerne ikke er blevet anvendt på en måde, der begrunder pålæggelse af told, og at de er blevet ført ud af Unionens toldområde (jf. analogt dom af 5.10.1983, Esercizio Magazzini Generali og Mellina Agosta, forenede sager 186/82 og 187/82, EU:C:1983:262, præmis 14, og af 2.4.2009, Elshani, C-459/07, EU:C:2009:224, præmis 29).

33 Begrebet »anvendte varer« som omhandlet i toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k), skal derfor forstås således, at det ikke omfatter enhver anvendelse, men alene en anvendelse, der i sig selv giver anledning til en toldskyld.

34 Under proceduren for aktiv forædling pålægges varer, som udelukkende er genstand for tilladte forædlingsprocesser og efterfølgende reeksport fra Unionens område, og ikke en markedsføring eller en anden tilsvarende anvendelse, imidlertid ikke importafgifter.

35 Det følger heraf, at for så vidt angår de varer, der er henført under denne procedure, skal den anvendelse af varer, som toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k), henviser til, nødvendigvis forstås således, at den kun omfatter anvendelse, der går ud over de forædlingsprocesser, som toldmyndighederne har godkendt.

36 Hvis den anvendelse af varerne, som denne bestemmelse henviser til, også omfattede anvendelse, der er i overensstemmelse med disse forædlingsprocesser, ville et ophør i henhold til toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k), af den toldskyld, der er opstået i henhold til kodeksens artikel 79, være udelukket under proceduren for aktiv forædling, hvilket ville være i strid med formålet med den førstnævnte bestemmelse.

37 Toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k), udgør imidlertid, bl.a. henset til henvisningen i denne bestemmelse til kodeksens artikel 79, en bestemmelse, der finder anvendelse på alle de toldprocedurer, der er fastsat i nævnte kodeks.

38 Domstolen har ganske vist for så vidt angår proceduren for aktiv forædling i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT 1992, L 302, s. 1), som er blevet erstattet af toldkodeksen, fastslået, at eftersom denne procedure indebar klare risici for den korrekte anvendelse af EU-toldlovgivningen og for opkrævningen af de dermed forbundne afgifter, var de berettigede erhvervsdrivende i henhold til denne procedure forpligtet til nøje at overholde de forpligtelser, der fulgte heraf, og at der på samme måde skulle anlægges en streng fortolkning med hensyn til, hvilke konsekvenser det fik for disse erhvervsdrivende, såfremt de ikke overholdt deres forpligtelser. Domstolen har på denne baggrund udledt, at en tilsidesættelse af forpligtelsen til at fremlægge afslutningsopgørelsen inden fristens udløb vil føre til, at der opstår en toldskyld for den samlede mængde importvarer, der skal angives, herunder dem, som reeksporteres uden for Unionens område (jf. i denne retning dom af 6.9.2012, Döhler Neuenkirchen, C-262/10, EU:C:2012:559, præmis 41 og 48).

39 Hvad angår hovedsagen må det ikke desto mindre konstateres, at Domstolen ikke er blevet spurgt om, hvorvidt der opstår toldskyld i tilfælde af, at afslutningsopgørelsen i forbindelse med proceduren for aktiv forædling indgives for sent, idet den omstændighed, at en sådan toldskyld er opstået i henhold til toldkodeksens artikel 79, er ubestridt i det foreliggende tilfælde, men er blevet spurgt om, hvorvidt denne toldskyld er ophørt i henhold til kodeksens artikel 124, stk. 1, litra k).

40 Det fremgår af ordlyden af denne artikel 124, stk. 1, litra k), at en toldskyld, der er opstået i henhold til kodeksens artikel 79, ophører, medmindre der er tale om forsøg på urigtigheder, når betingelserne i den første af disse bestemmelser er opfyldt.

41 I det foreliggende tilfælde ophører den toldskyld, der er opstået i henhold til toldkodeksens artikel 79 som følge af Combinovas forsinkede indgivelse af afslutningsopgørelsen, hvis det, som det fremgår af denne doms præmis 35, bl.a. viser sig, at de i hovedsagen omhandlede varer ikke er blevet anvendt på en måde, der går ud over de forædlingsprocesser, som toldmyndighederne har tilladt, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

42 Den forelæggende ret ønsker desuden oplyst, om det har nogen betydning for fortolkningen af begrebet »anvendte varer« som omhandlet i toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k), om anvendelsen af de i hovedsagen omhandlede varer har fundet sted før eller efter toldskyldens opståen.

43 I denne henseende indeholder sidstnævnte bestemmelse ingen angivelse af, at det tidspunkt, hvor de i denne bestemmelse omhandlede varer anvendes, har nogen betydning for afgørelsen af, om de pågældende varer er blevet anvendt i bestemmelsens forstand.

44 Det skal imidlertid konstateres, at det følger af toldkodeksens artikel 79, stk. 2, litra a), at når toldskylden er opstået som følge af forsinket indgivelse af afslutningsopgørelsen, og når varerne allerede er blevet reeksporteret, kan de ikke anses for at være blevet anvendt på Unionens toldområde som omhandlet i toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k), efter at toldskylden er opstået.

45 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k), skal fortolkes således, at den anvendelse af varer, som denne bestemmelse henviser til, alene omfatter en anvendelse, der går ud over de forædlingsprocesser, som toldmyndighederne har tilladt under proceduren for aktiv forædling i kodeksens artikel 256, og ikke en anvendelse, der er i overensstemmelse med de tilladte forædlingsprocesser.

Sagsomkostninger

46 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

Artikel 124, stk. 1, litra k), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen skal fortolkes således, at den anvendelse af varer, som denne bestemmelse henviser til, alene omfatter en anvendelse, der går ud over de forædlingsprocesser, som toldmyndighederne har tilladt under proceduren for aktiv forædling i denne forordnings artikel 256, og ikke en anvendelse, der er i overensstemmelse med de tilladte forædlingsprocesser.