C-288/18 X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format) - Dom

C-288/18 X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format) - Dom

Foreløbig udgave

DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling)

11. april 2019

»Præjudiciel forelæggelse – den fælles toldtarif – tarifering af varer – kombineret nomenklatur – underposition 8528 51 00 og 8528 59 40 – monitorer med LCD-fladskærm, der kan vise signaler fra et automatisk databehandlingsanlæg – aftalen om handel med informationsteknologiprodukter

I sag C-288/18,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol) ved afgørelse af 20. april 2018, indgået til Domstolen den 25. april 2018, i sagen:

X BV

mod

Staatssecretaris van Financiën,

har

DOMSTOLEN (Tiende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, C. Lycourgos (refererende dommer), og dommerne M. Ilešič og I. Jarukaitis,

generaladvokat: E. Sharpston

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

– X BV ved advocaat M. Chin-Oldenziel,

– den nederlandske regering ved M.K. Bulterman og P. Huurnink, som befuldmægtigede,

– Europa-Kommissionen ved A. Caeiros og P. Vanden Heede, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af underposition 8528 51 00 og 8528 59 40 i den kombinerede nomenklatur (herefter »KN«), som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT 1987, L 256, s. 1), som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012 (EUT 2012, L 304, s. 1).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem X BV og Staatssecretaris van Financiën (statssekretæren for finansielle anliggender, Nederlandene) vedrørende tarifering af fem large format informationsdisplays med LCD-skærm (herefter »de omtvistede skærme«).

Retsforskrifter

KN

3 KN, som er indført ved forordning nr. 2658/87, er baseret på det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter »HS«), der er udarbejdet af Toldsamarbejdsrådet, nu Verdenstoldorganisationen, og som blev oprettet ved den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, der blev indgået i Bruxelles den 14. juni 1983. Konventionen blev, sammen med ændringsprotokollen hertil af 24. juni 1986, godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 (EFT 1987, L 198, s. 1). KN gengiver HS’ positioner og sekscifrede underpositioner, idet alene det syvende og ottende ciffer er underinddelinger, der er specifikke for KN.

4 Den version af KN, der finder anvendelse på hovedsagen, er den, der følger af gennemførelsesforordning nr. 927/2012.

5 KN’s første del vedrørende indledende bestemmelser indeholder et afsnit I vedrørende »Almindelige bestemmelser«, hvori afdeling A med overskriften »Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur« fastsætter:

»Tariferingen af varer i den kombinerede nomenklatur sker efter følgende regler:

1. Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

[...]

6. Tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser samt – med de fornødne tillempninger – efter ovennævnte bestemmelser, idet kun underpositioner på samme niveau er sammenlignelige. For denne bestemmelse gælder, at også relevante afsnits- og kapitelbestemmelser finder anvendelse, medmindre andet følger af sammenhængen.«

6 Anden del af KN, som har overskriften »Toldtariffen«, indeholder afsnit XVI, hvis kapitel 85 har overskriften »Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil«.

7 KN’s kapitel 85 omfatter bl.a. følgende position og underpositioner:

8528

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere; fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere::


– Monitorer med katodestrålerør:


[...]


–andre monitorer:

8528 51 00

– – af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471

8528 59

– – i andre tilfælde:

8528 59 10

– – – til monokromt


– – – til farvede billeder:

8528 59 40

– – – – med LCD-skærm (med flydende krystaller)

8528 59 80

– – – – andre

De forklarende bemærkninger til HS

8 De forklarende bemærkninger til HS udarbejdes af Verdenstoldorganisationen i overensstemmelse med bestemmelserne i konventionen om oprettelse af toldsamarbejdsrådet.

9 Af de forklarende bemærkninger til HS i den udgave, som i løbet af 2012 blev vedtaget vedrørende pos. 8528 i HS, fremgår det bl.a.:

»[...]

Monitorer, projektionsapparater og fjernsynsmodtagere anvender forskellige teknologier såsom CRT (cathode ray tube), LCD (liquid crystal display), DMD (digital micromirror device), OLED (organic light emitting diode) og plasma til at vise billeder.

Monitorer og projektionsapparater kan modtage forskellige signaler fra forskellige kilder. Hvis de indeholder en fjernsynstuner, skal de anses som en fjernsynsmodtager«.

A. Monitorer af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 84.71

Denne gruppe omfatter CRT- og ikke-CRT(fladskærm)-monitorer, som giver en grafisk præsentation af de behandlede data. De adskiller sig på forskellig måde fra andre monitorer (se afsnit B nedenfor) og fjernsynsmodtagere. De omfatter bl.a.:

1) De monitorer, der kun er i stand til at modtage signaler fra centralenheden i en automatisk databehandlingsmaskine og derfor ikke kan gengive farvebilleder fra et sammensat videosignal, hvis bølgeform svarer til en radiofonistandard (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC etc.). De er forsynet med konnektorer, der er karakteristiske for automatiske databehandlingsmaskiner (fx RS-232C interface, DIN eller SUB-D forbindelser), og de har ikke et audiokredsløb. De kontrolleres ved hjælp af specielle adapterkredsløb (fx monokrome eller grafiske adaptere), som er integreret i den automatiske databehandlingsmaskines centralenhed.

2) CRT-monitorer, der har et display-pitch begyndende ved 0,41 mm for middel billedopløsning og som bliver mindre i takt med, at billedopløsningen forøges.

3) CRT-monitorer, som – for at kunne tilpasse præsentationen af små, men veldefinerede billeder – anvender mindre dot(pixel)størrelser og større konvergensstandard end dem, der er tilgængelige for monitorer (beskrevet under afsnit B nedenfor) og fjernsynsmodtagerapparater. (Konvergens er elektronkanonens mulighed for at fremkalde et enkelt punkt på katodestrålerørets overflade uden at forstyrre nogen af de tilstødende punkter.)

4) CRT-monitorer, hvis videofrekvens (båndbredde), som er det mål, der bestemmer, hvor mange dots der kan sendes pr. sekund for at danne billedet, almindeligvis 15 MHz eller derover. Derimod er båndbredden i monitorer beskrevet under afsnit B nedenfor) almindeligvis ikke over 6 MHz. Dataskærmenes horisontale scanningsfrekvens varierer for forskellige visningsbølger, almindeligvis fra 15 kHz til over 155 kHz. Mange er i stand til at anvende adskillige horisontale scanningsfrekvenser. Den horisontale scanningsfrekvens for videomonitorer henhørende under pos. 85.28 er fast, almindeligvis 15,6 eller 15,7 kHz afhængig af den tilgængelige fjernsynsstandard. Desuden fungerer monitorer under denne gruppe ikke i overensstemmelse med nationale eller internationale frekvensstandarder for radiofoni eller med frekvensstandarder for lukkede fjernsynskredsløb.

Monitorer under denne gruppe er karakteriseret ved lav udstråling fra et elektromagnetisk felt, og de indeholder ofte mulighed for at indstille skærmens hældning mv., har blændingsfrie overflader, flimringsfri skærm og andre ergonomiske karakteristika, som skal gøre det lettere at se på skærmen på tæt hold gennem længere perioder.

B. Monitorer, som ikke er af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 84.71

Denne gruppe omfatter monitorer, som er modtagere, der forbindes direkte til et videokamera eller videooptager med koaksialkabler, således at de højfrekvente kredsløb udskilles. Disse monitorer anvendes i fjernsynsselskaber eller til lukkede fjernsynskredsløb (f.eks. i lufthavne, på jernbanestationer, i industrianlæg, på hospitaler etc.) Disse apparater består i det væsentligste af anordninger til frembringelse og bevægelse af et lysende punkt på skærm synkroniseret med kildesignalet. De kan indeholde en eller flere videoforstærkere[, der gør det muligt at variere det lysende punkts intensitet]. De kan tillige have særskilte indgange til modtagelse af farverne rød (R), grøn (G) og blå (B), eller være kodet efter en særlig standard (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC etc.). For at kunne modtage et kodet signaler må monitoren have udstyr til dekodning (separering) af R-, G- og B-signalerne. Den mest almindelige komponent til gendannelse af billeder er et katodestrålerør (til direkte visning) eller et projektionsapparat indeholdende op til tre projicerende katodestrålerør; andre monitorer kan imidlertid frembringe de samme forhold med andre komponenter (fx skærm med flydende krystaller, overførsel af lysstråler på en oliefilm). De kan foreligge som CRT-monitorer eller med fladskærm, fx LCD, LED, plasma, etc.

[...]«

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

10 Tvisten i hovedsagen vedrører tarifering af de omtvistede skærme. Ifølge den forelæggende ret har skærmene en billeddiagonal på mellem 46 og 70 tommer, og de vejer mellem 19,3 og 81,7 kilo. Skærmene har forskellige indgange, der muliggør forbindelse til bl.a. en automatisk databehandlingsmaskine, et apparat til optagelse og gengivelse af lyd og billeder eller en dvd-afspiller, men de er uden indbygget fjernsynsmodtager. Skærmene sælges med fjernbetjening og forskellige kabler.

11 Den forelæggende ret har endvidere oplyst, at skærmene, uafhængigt af et automatisk databehandlingssystem, kan gengive farvebilleder fra et komposit videosignal. Skærmene er, henset til deres størrelse, vægt og funktion, ikke egnet til anvendelse på et kontor eller på et bord. Den forelæggende ret har anført, at skærmene endvidere ikke sælges til forbrugerne, men udbydes på fagmarkedet til anvendelse i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg i offentlige lokaler såsom lufthavne og banegårde for at give rejseinformationer eller i store kontorlokaler for at give generel information.

12 Den 24. og den 26. april 2013 udstedte Inspecteur bindende tariferingsoplysninger, hvori de omtvistede skærme blev tariferet i underposition 8528 59 40 i KN som »andre monitorer til farvede billeder med LCD-skærm (med flydende krystaller)«.

13 Sagsøgeren i hovedsagen klagede over de bindende tariferingsoplysninger under henvisning til, at de omtvistede skærme skulle tariferes i underposition 8528 51 00 i KN, idet de var monitorer af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471 i KN. Inspecteur afslog klagen og fastholdt de bindende tariferingsoplysninger.

14 Sagsøgeren i hovedsagen iværksatte appel af Inspecteurs afgørelse ved Gerechtshof Amsterdam (appeldomstolen i Amsterdam, Nederlandene), som konkluderede, at de omtvistede skærme skulle tariferes i underposition 8528 59 40 i KN. Som begrundelse for denne konklusion henviste den nævnte retsinstans i det væsentlige til, at de omtvistede skærme i modsætning til, hvad Domstolen havde fastslået i præmis 60 i dom af 19. februar 2009, Kamino International Logistics (C-376/07, EU:C:2009:105), ikke var beregnet til at skulle anvendes på nært hold, hvilket er et karakteristikum, som indikerer, at der ikke er interaktion mellem brugeren af monitoren og brugeren af den automatiske databehandlingsmaskine, hvorfor der ikke er tale om, at skærmene udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg.

15 Efter Gerechtshof Amsterdams (appeldomstolen i Amsterdam) dom iværksatte sagsøgeren i hovedsagen kassationsappel ved Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol) med påstand om, at de omtvistede skærme skulle tariferes i underposition 8528 51 00 i KN, eftersom de havde kendetegn og egenskaber, der gjorde dem særligt egnet til i store offentlige lokaler at vise informationer, der kommer fra en automatisk databehandlingsmaskine. En sådan tarifering finder støtte i de forpligtelser, der følger af overenskomsten af 13. december 1996 om informationsteknologiprodukter (herefter »ITA«), som blev godkendt ved Rådets afgørelse af 24. marts 1997 om fjernelse af told på informationsteknologiprodukter (EUT 1997, L 155, s. 1).

16 Den forelæggende ret har præciseret, at monitorer af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg, før HS blev ændret i 2007, blev tariferet i underposition 8471 60 90 i KN, der havde overskriften »udlæseenhed til et automatisk databehandlingsanlæg«. Det følger af de forklarende bemærkninger, som fandt anvendelse før 2007, og dem, der blev udarbejdet med ændringen af HS i 2007, at denne ændring tilsigter at tarifere de monitorer, som var omfattet af den tidligere underposition 8471 60 90 i KN, i en anden underposition, under pos. 8528 i HS, og fortsat at holde disse monitorer adskilt fra andre typer af videomonitorer og fjernsynsmodtagerapparater. I denne forbindelse er den forelæggende ret af den opfattelse, at Domstolens praksis med hensyn til underposition 8471 60 90 i KN beholder sin betydning for fortolkningen af underposition 8528 51 00 i KN.

17 Det er den forelæggende rets opfattelse, at det af ordlyden af underposition 8528 51 00 i KN fremgår, at en skærms egnethed til billedgengivelse fra andre kilder end en databehandlingsmaskine ikke nødvendigvis udelukker, at den tariferes i denne underposition.

18 For så vidt angår kriteriet om skærmes egnethed til anvendelse på tæt hold og spørgsmålet om, hvorvidt et sådant kriterium fordrer interaktion mellem brugeren af den automatiske databehandlingsmaskine og brugeren af skærmen i den forstand, at brugeren af den automatiske databehandlingsmaskine også er i stand til at aflæse skærmen ved behandlingen eller indlæsningen af data, har den forelæggende ret anført, at de omtvistede skærme ikke er beregnet som et middel til at indlæse og behandle data i et automatisk databehandlingsanlæg. I det foreliggende tilfælde ville kriteriet således ikke være opfyldt, såfremt en computermonitor for at kunne tariferes i underposition 8528 51 00 i KN skulle være fremstillet således, at den kan fungere i forbindelse et automatisk databehandlingsanlæg på denne måde.

19 Den forelæggende ret har endvidere anført, at det af de forklarende bemærkninger til HS vedrørende pos. 8528 ikke kan udledes, at underposition 8528 51 i HS er begrænset til monitorer, der er fremstillet og beregnet til arbejde på tæt hold eller at blive anvendt på tæt hold af personer, der behandler og/eller indfører data i den automatiske databehandlingsmaskine. Ifølge den forelæggende ret er disse begrænsninger ikke åbenlyse, og de ville medføre, at monitorer, der kun har en indgang til en forbindelse med en automatisk databehandlingsmaskine, men som ikke er egnet til at kunne anvendes på tæt hold, ikke ville kunne tariferes i denne underposition. Efter den forelæggende rets opfattelse har disse tekniske kriterier, som Domstolen fastsatte i dom af 19. februar 2009, Kamino International Logistics (C-376/07, EU:C:2009:105), og af 17. juli 2014, Panasonic Italia m.fl. (C-472/12, EU:C:2014:2082), kun betydning med hensyn til monitorer med katodestrålerør, og de finder derfor ikke anvendelse på de omtvistede skærme.

20 Som supplerende argument for, at de omtvistede skærme skal tariferes i underposition 8528 51 00 i KN, har den forelæggende ret anført de forpligtelser, som følger af ITA. Fladskærme, som er omfattet af ITA, er blandt de produkter, der er fritaget for importafgifter, uanset under hvilken position i HS de henhører. Den forelæggende ret er vel vidende om, at bestemmelserne i ITA ikke tillægger borgerne rettigheder, som kan påberåbes direkte, men er samtidig af den opfattelse, at underpositionerne i KN skal fortolkes i overensstemmelse med overenskomsten.

21 Den forelæggende ret har ligeledes anført, at det i en række rapporter fra Verdenstoldorganisationen er blevet konstateret, at opkrævning af afgifter i henhold til EU-retten med hensyn til visse fladskærme, som kan modtage og gengive videobilleder fra både automatiske databehandlingsmaskiner og andre kilder, ikke var foreneligt med den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 (EFT 1994, L 336, s. 11).

22 Den forelæggende ret har bekræftet, at Rådet for Den Europæiske Union ved forordning (EF) nr. 953/2013 af 26. september 2013 om ændring af bilag I til forordning nr. 2658/87 (EUT 2013, L 263, s. 4) ændrede underpositionerne til pos. 8528 i KN. Efter denne forordnings ikrafttræden er »fladskærme [...] [m]ed LCD-skærm« fritaget fra importafgift.

23 Den forelæggende ret har ligeledes henvist til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 112/2014 af 4. februar 2014 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur (EUT 2014, L 38, s. 18), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 114/2014 af 4. februar 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT 2014, L 38, s. 22) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 877/2014 af 8. august 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT 2014, L 240, s. 15), der, selv om de ratione temporis ikke finder anvendelse på tvisten i hovedsagen, viser, at Kommissionen med henblik på tarifering af visse LCD-fladskærme baserede sig på den omstændighed, at der skulle tages hensyn til en række kendetegn og egenskaber ved skærmene og ikke kun til, om de var beregnet til at blive anvendt på nært hold.

24 Den forelæggende ret er således i tvivl om, hvorvidt de omtvistede skærme allerede som følge af, at de ikke er beregnet til at skulle anvendes på tæt hold, ikke kan tariferes i underposition 8528 51 00 i KN.

25 På denne baggrund har Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal underposition 8528 51 00 og […] 8528 59 40 i [KN] (i den affattelse, der var gældende fra den 1.1.2007 til den 25.10.2013) fortolkes således, at flade [LCD]-skærme, der er fremstillet og beregnet til gengivelse af data fra en automatisk databehandlingsmaskine og sammensatte videosignaler fra andre kilder, uanset de øvrige objektive kendetegn og egenskaber ved den specifikke monitor, skal tariferes i underposition 8528 59 40 i KN, såfremt de på grund af deres mål, vægt og funktion ikke er egnet til at skulle anvendes på tæt hold? Har det herved betydning, om brugeren (læseren) af skærmen og den person, der behandler og/eller indfører dataene i den automatiske databehandlingsmaskine, er den samme?«

Det præjudicielle spørgsmål

26 Med det præjudicielle spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, om KN skal fortolkes således, at det med henblik på at afgøre, om flade LCD-skærme, der er fremstillet og beregnet til gengivelse af data fra en automatisk databehandlingsmaskine såvel som fra sammensatte videosignaler fra andre kilder, skal tariferes i underposition 8528 51 00 i KN eller i underposition 8528 59 40 i denne nomenklatur, er afgørende, hvorvidt disse skærme er egnet til at blive anvendt på tæt hold, uden at det er nødvendigt at tage hensyn til øvrige objektive kendetegn og egenskaber ved disse skærme, og om det i forbindelse med denne vurdering har nogen betydning, at brugeren af skærmen og den person, der behandler og/eller indfører dataene i den automatiske databehandlingsmaskine, er den samme.

27 I denne forbindelse skal det bemærkes, at det i henhold til fast retspraksis følger af såvel retssikkerheds- som kontroltekniske hensyn, at det afgørende kriterium for tarifering af varer normalt vil være disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i KN og de supplerende bestemmelser til dennes afsnit og kapitler (dom af 22.2.2018, Kubota (UK) og EP Barrus, C-545/16, EU:C:2018:101, præmis 25 og den deri nævnte retspraksis).

28 Det følger ligeledes af fast retspraksis, at de af Verdenstoldorganisationen udarbejdede forklarende bemærkninger vedrørende HS indeholder vigtige, om end ikke bindende, bidrag til fortolkningen af de forskellige toldpositioners rækkevidde (dom af 13.9.2018, Vision Research Europe, C-372/17, EU:C:2018:708, præmis 23 og den deri nævnte retspraksis).

29 For så vidt som disse bemærkninger har til formål at lette fortolkningen af KN med henblik på tariferingen, skal de fortolkes på en sådan måde, at den effektive virkning af underpositionerne i KN sikres. Ordlyden af disse bestemmelser skal derfor være i overensstemmelse med bestemmelserne i KN og må ikke ændre disses rækkevidde (dom af 5.3.2015, Vario Tek, C-178/14, ikke trykt i Sml., EU:C:2015:152, præmis 22 og den deri nævnte retspraksis).

30 Hvad angår ordlyden af de relevante bestemmelser i KN skal det bemærkes, at pos. 8528 i KN bl.a. omfatter monitorer og projektionsapparater, der lige som de omtvistede skærme ikke har en indbygget fjernsynsmodtager. Ordlyden af underposition 8528 51 00 i KN indeholder passagen »monitorer [...] [a]f den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471 [i KN]«. Ordlyden af underposition 8528 59 40 i KN omfatter passagen »andre [monitorer] [t]il farvede billeder [...] [m]ed LCD-skærm (med flydende krystaller)«.

31 Selv om underposition 8528 59 40 i KN udtrykkeligt omfatter LCD-skærme, skal det bemærkes, at underpositionens ordlyd er ret generel og frem for alt definerer monitorer, der er omfattet heraf, som »andre« end dem, som er omfattet af underposition 8528 51 00. Det følger heraf, at underposition 8528 59 40 i KN har karakter af en opsamlingsposition i forhold til underposition 8528 51 00 i KN i den forstand, at en monitor med LCD-skærm kun kan tariferes i førstnævnte underposition, hvis den ikke kan tariferes i underposition 8528 51 00 i KN.

32 Hvad angår den sidstnævnte underposition skal det bemærkes, at det generelle begreb »monitorer« indebærer, at flade LCD-skærme såsom de omtvistede skærme i princippet kan være omfattet af denne underposition.

33 Eftersom de omtvistede skærme, henset til deres objektive karakteristika, nemlig den omstændighed, at de bl.a. kan gengive et farvebillede fra andre apparater end en automatisk databehandlingsmaskine, ikke kan anses for at være monitorer, der udelukkende anvendes i et automatisk databehandlingsanlæg, som er omfattet af pos. 8471 i KN, er det i forbindelse med hovedsagen relevant at besvare spørgsmålet om, hvorvidt monitorer såsom de omtvistede skærme kan anses for at være monitorer, som hovedsageligt anvendes i forbindelse med et sådant anlæg og dermed er omfattet af underposition 8528 51 00 i KN.

34 Med henblik på at afgøre, om en monitor kan tariferes i denne underposition, har Domstolen fastslået, at det, henset til samtlige den pågældende monitors karakteristika og objektive egenskaber, skal undersøges, i hvor høj grad den kan udføre andre funktioner, og hvor meget den kan yde i forbindelse hermed (jf. i denne retning dom af 19.2.2009, Kamino International Logistics, C-376/07, EU:C:2009:105, præmis 57). Med henblik på at fastslå, hvad monitorens hovedfunktion er, og for derved at kunne afgøre, hvordan den skal tariferes, må der således foretages en sammenligning af dels en monitors egnethed til at blive anvendt som monitor i et automatisk databehandlingsanlæg og dens ydelsesevne i denne forbindelse, dels dens egnethed til at blive anvendt til andre funktioner og dens ydeevne i forbindelse med disse.

35 Hvad angår de karakteristika, som afgør en monitors egnethed til hovedsageligt at blive anvendt i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg, findes der i denne forbindelse væsentlige indicier i de forklarende bemærkninger til HS vedrørende pos. 8528, hvis del A omfatter monitorer af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471 i HS.

36 Først må det konstateres, at den gruppe monitorer, som er omfattet af del A, henset til første afsnit herunder, er CRT- og ikke-CRT-monitorer, herunder med fladskærm, som giver en grafisk præsentation af de behandlede data, og som bl.a. omfatter dem, der er opregnet i del A, nr. 1)-4). Det følger således af udtrykket »bl.a.«, at opregningen i del A, nr. 1)-4), af monitorer af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg, og deres tekniske karakteristika, som gør dem egnede til effektiv fremvisning af data fra et automatisk databehandlingsanlæg, blot er vejledende.

37 Det samme gør sig derimod ikke gældende for de karakteristika, som er opregnet i sidste afsnit i del A, som udtrykket »bl.a.« ikke omfatter. Dette afsnit indledes således med ordlyden »[m]onitorer under denne gruppe« og angiver derved, at det henviser til samtlige de monitorer, som er omfattet af del A i den forklarende bemærkning vedrørende pos. 8528 i HS, dvs. monitorer, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg.

38 Ifølge ordlyden af det nævnte sidste afsnit er monitorerne under denne gruppe karakteriseret ved lav udstråling fra et elektromagnetisk felt, og de indeholder ofte mulighed for at indstille skærmens hældning mv., har blændingsfrie overflader, flimringsfri skærm og andre ergonomiske karakteristika, som skal gøre det lettere at se på skærmen på tæt hold gennem længere perioder.

39 Det synes således at følge af det nævnte afsnit, at den omstændighed, at monitorer er beregnet til at skulle anvendes på tæt hold, er et nødvendigt karakteristikum for monitorer, som, idet de er beregnet til at skulle anvendes udelukkende eller hovedsagelig i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg, skal tariferes i underposition 8528 51 00 i KN.

40 De omhandlede forklarende bemærkninger kan imidlertid ikke fortolkes således, at der er tale om et absolut krav, idet de således ville medføre en ændring af rækkevidden af underpositionerne i KN. Et sådant krav ville resultere i, at monitorer, hvis konnektorer alene gjorde det muligt for dem at være tilsluttet en automatisk databehandlingsmaskine, men som ikke var egnet til at kunne anvendes på tæt hold, ikke ville kunne tariferes i underposition 8528 51 00 i KN, selv om de åbenlyst var beregnet til udelukkende at blive anvendt i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg.

41 Det må således antages, at selv om den omstændighed, at en monitor er beregnet til at skulle anvendes på tæt hold, ganske vist er særlig vigtig at tage hensyn til med henblik på at afgøre, om den kan tariferes i underposition 8528 51 00 i KN, kan denne omstændighed alene ikke være afgørende. Tariferingen af monitoren sker på grundlag af samtlige dens karakteristika og objektive egenskaber.

42 Selv om kriteriet om muligheden for at anvende monitoren på tæt hold endvidere, således som den forelæggende ret har gjort gældende, kan indebære, at læseren af monitoren og den person, som behandler og/eller indfører dataene i den automatiske databehandlingsmaskine, normalt er den samme, har dette sammenfald dog ikke nogen betydning for tariferingen af monitoren. Den omstændighed, at brugeren er den samme, udgør således ikke et karakteristikum eller en objektiv egenskab ved monitoren.

43 For så vidt angår ITA’s betydning for afgørelsen af den pågældende tarifering skal det bemærkes, at selv om bestemmelser i en aftale som ITA ikke efter deres karakter skaber nogen rettigheder for borgerne, som disse i medfør af EU-retten kan påberåbe sig direkte for de nationale domstole, følger det af fast retspraksis, at når der findes EU-regler på det omhandlede område, kræver den forrang, som internationale aftaler indgået af Unionen har i forhold til den afledte ret, at denne i videst muligt omfang fortolkes i overensstemmelse med disse aftaler (dom af 14.7.2016, Sprengen mod Pakweg Douane, C-97/15, EU:C:2016:556, præmis 48 og den deri nævnte retspraksis).

44 Det skal dog bemærkes, at selv om ITA vedrører toldafgifter, der er forbundet med bl.a. monitorer i pos. 8471 i HS, hverken påvirker eller ændrer den de tekniske karakteristika eller de objektive egenskaber, i henhold til hvilke varerne tariferes i bl.a. underposition 8528 51 00 og 8528 59 40 i KN. Overenskomsten foreskriver blot fritagelse for importafgift for visse varer. Således som den nederlandske regering med rette har anført, følger det heraf, at den omstændighed, at der foreligger en pligt til at fritage de produkter, som er omfattet af ITA, ikke kan ændre disse underpositioners rækkevidde.

45 Hvad endelig angår betydningen af gennemførelsesforordning nr. 112/2014, nr. 114/2014 og nr. 877/2014, som tariferer visse LCD-farvemonitorer i underposition 8525 59 31 i KN, skal det bemærkes, at disse forordninger trådte i kraft efter, at de bindende tariferingsoplysninger, som har givet anledning til hovedsagen, blev udstedt. Disse forordninger finder således ikke anvendelse ratione temporis, og de kan derfor ikke have indflydelse på afgørelsen af hovedsagen.

46 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at KN skal fortolkes således, at det med henblik på at afgøre, om flade LCD-skærme, der er fremstillet og beregnet til gengivelse af data fra en automatisk databehandlingsmaskine såvel som fra sammensatte videosignaler fra andre kilder, skal tariferes i underposition 8528 51 00 i den kombinerede nomenklatur eller underposition 8528 59 40 i denne nomenklatur, under hensyntagen til samtlige disse skærmes karakteristika og objektive genskaber skal undersøges, i hvor høj grad de kan udføre andre funktioner, og hvor meget de kan yde i forbindelse hermed, med henblik på at afgøre, om deres hovedfunktion er at skulle anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg. I denne forbindelse er det af særlig betydning, om skærmene er beregnet til at skulle anvendes på tæt hold. Det er derimod uden betydning, om brugeren af skærmen og den person, som behandler og/eller indfører dataene i den automatiske databehandlingsmaskine, er den samme.

Sagsomkostninger

47 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tiende Afdeling) for ret:

Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012, skal fortolkes således, at det med henblik på at afgøre, om flade LCD-skærme, der er fremstillet og beregnet til gengivelse af data fra en automatisk databehandlingsmaskine såvel som fra sammensatte videosignaler fra andre kilder, skal tariferes i underposition 8528 51 00 i den kombinerede nomenklatur eller underposition 8528 59 40 i denne nomenklatur, under hensyntagen til samtlige skærmenes karakteristika og objektive genskaber skal undersøges, i hvor høj grad de kan udføre andre funktioner, og hvor meget de kan yde i forbindelse hermed, med henblik på at afgøre, om deres hovedfunktion er at skulle anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg. I denne forbindelse er det af særlig betydning, om skærmene er beregnet til at skulle anvendes på tæt hold. Det er derimod uden betydning, om brugeren af skærmen og den person, som behandler og/eller indfører dataene i den automatiske databehandlingsmaskine, er den samme.