C-268/18 Onlineshop - Dom

C-268/18 Onlineshop - Dom

Foreløbig udgave

DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling)

2. maj 2019

»Præjudiciel forelæggelse – den fælles toldtarif – tarifering – den kombinerede nomenklatur – underposition 8526 91 20 og 8528 59 00 – GPS-navigeringssystem med flere funktioner«

I sag C-268/18,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Curtea de Apel Bacău (appeldomstol i Bacău, Rumænien) ved afgørelse af 5. april 2018, indgået til Domstolen den 18. april 2018, i sagen

SC Onlineshop SRL

mod

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) Direcţia Generală a Vămilor,

har

DOMSTOLEN (Tiende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, C. Lycourgos (refererende dommer), og dommerne M. Ilešič og I. Jarukaitis,

generaladvokat: G. Hogan,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

– SC Onlineshop SRL ved S. Ionaşcu-Strungariu,

– den rumænske regering ved C. Canţăr, O.-C. Ichim og A. Wellman, som befuldmægtigede,

– Europa-Kommissionen ved A. Caeiros og A. Armenia, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af underposition 8526 91 20 og 8528 59 00 i den kombinerede nomenklatur (herefter »KN«), der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT 1987, L 256, s. 1), i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2016/1821 af 6. oktober 2016 (EUT 2016, L 294, s. 1) og af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 698/2012 af 25. juli 2012 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT 2012, L 203, s. 34), som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 459/2014 af 29. april 2014 (EUT 2014, L 133, s. 43) (herefter »gennemførelsesforordning nr. 698/2012«).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en sag mellem SC Onlineshop SRL (herefter »Onlineshop«) og Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (den nationale styrelse for skatter og afgifter – generaldirektoratet for told, Rumænien) (herefter »ANAF-DGV«) vedrørende tariferingen af et flerfunktionsapparat af den art, der anvendes til motorkøretøjer, og hvis funktioner er radionavigering, lyd- og videogengivelse, radiofonimodtagelse og videoafspilning.

Retsforskrifter

KN

3 I henhold til artikel 9, stk. 1, og artikel 10 i forordning nr. 2658/87 udsteder Europa-Kommissionen bistået af Toldkodeksudvalget foranstaltninger vedrørende anvendelsen af KN, som udgør bilag I til forordning nr. 2658/87, for så vidt angår tarifering af varer.

4 Som det fremgår af artikel 12 i forordning nr. 2658/87, vedtager Kommissionen hvert år en forordning indeholdende en fuldstændig udgave af KN sammen med de tilhørende toldsatser i den fælles toldtarif, således som den følger af de foranstaltninger, som er vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller Kommissionen. Sidstnævnte forordning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 31. oktober og anvendes fra den 1. januar det følgende år.

5 På grundlag af disse bestemmelser blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1754 af 6. oktober 2015 om ændring af bilag I til forordning nr. 2658/87 (EUT 2015, L 285, s. 1) og gennemførelsesforordning 2016/1821 vedtaget. Hver af disse forordninger ændrede KN med virkning fra henholdsvis den 1. januar 2016 og den 1. januar 2017.

6 Afsnit I i KN’s første del omfatter et punkt A med overskriften »Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur«, der bestemmer:

»Tariferingen af varer i den kombinerede nomenklatur sker efter følgende regler:

1. Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

[...]

3. Såfremt varer […] kan henføres under to eller flere positioner, afgøres tariferingen efter følgende regler:

[...]

c) Når hverken den foran under a) eller den foran under b) angivne regel kan anvendes ved tariferingen, henføres varen under den position, som har det højeste nummer blandt de positioner, der i lige grad kan komme i betragtning.

[...]

6. Tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser samt – med de fornødne tillempninger – efter ovennævnte bestemmelser, idet kun underpositioner på samme niveau er sammenlignelige. For denne bestemmelse gælder, at også relevante afsnits- og kapitelbestemmelser finder anvendelse, medmindre andet følger af sammenhængen.«

7 Anden del af KN med overskriften »Toldtariffen« indeholder afsnit XVI, der har overskriften »Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; elektrisk materiel; dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn; dele og tilbehør dertil«. Bestemmelse 3 under dette afsnit lyder således:

»Når andet ikke er bestemt, tariferes [...] maskiner, der er indrettet til at udføre to eller flere funktioner (komplementære eller alternative), efter den pågældende kombinations eller maskines hovedfunktion.«

8 Kapitel 85, der ligeledes er en del af nævnte afsnit, har overskriften »Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil« og indeholdt, som affattet ved forordning nr. 2015/1754, der fandt anvendelse i 2016, følgende positioner og underpositioner:

KN-kode

Varebeskrivelse

[...]

[...]

8526

Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater:

8526 10 00

– Radarapparater


– andre varer:

8526 91

– – Radionavigeringsapparater:

8526 91 20

– – – Radionavigeringsmodtagere

[...]

[...]

8528

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere; fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere:


– Monitorer med katodestrålerør:

[...]

[...]


– Andre monitorer:

8528 51 00

– – Af den art der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471

8528 59

– – I andre tilfælde:


– – – Fladskærme, som med et acceptabelt funktionsniveau kan vise signaler fra automatiske databehandlingsanlæg:

[...]

[...]

8528 59 70

– – – I andre tilfælde

[...]

[...]


9 Gennemførelsesforordning 2016/1821, der fandt anvendelse i 2017, ændrede ikke KN-position 8526 i forhold til det, der var fastsat i gennemførelsesforordning 2015/1754, men ændrede position 8528 som følger:

8528

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere; fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere:

[...]

[...]


– Andre monitorer:

8528 52

Som kan forbindes direkte til og er beregnet til brug i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471:

[...]

[...]

8528 59 00

– – I andre tilfælde

[...]

[...]


Gennemførelsesforordning nr. 698/2012

10 Artikel 1 i gennemførelsesforordning nr. 698/2012 fastsætter:

»De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-kode.«

11 Bilaget til denne forordning har følgende ordlyd:

Varebeskrivelse

Tarifering (KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

[...]

[...]

[...]

3. Et flerfunktionsapparat (»multimediecenter til motorkøretøjer«) af den art, der anvendes til motorkøretøjer.

Det er en radiofonimodtager sammenbygget med et lyd- og videogengivelsesapparat, radio-navigationsapparat og en LCD-farveskærm i et fælles kabinet. Skærmen har et diagonalmål på cirka 18 cm (7 tommer) og billedformatet 16:9.

Apparatet er udstyret med indgange til modtagelse af videosignaler fra eksterne enheder som f.eks. et bakkamera eller en DVB-T tuner.

Apparatet kan også gengive lyd og billeder fra et hukommelseskort.

Med apparatet følger to fjernbetjeninger.

En ekstra skærm kan tilsluttes apparatet.

8528 59 70

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 3 c) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 8528, 8528 59 og 8528 59 70.

Apparatet er beregnet til at udføre flere forskellige funktioner (lydgengivelse, videogengivelse, radionavigation, radiofonimodtagelse, videoafspilning), som dog ikke er karaktergivende i forhold til apparatets design og konstruktion.

I henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 3 c) skal apparatet […] derfor tariferes under KN-kode 8528 59 70 som andre monitorer.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

12 Den 18. juli 2016 anmodede SC Onlineshop ANAF-DGV om udstedelse af en bindende tariferingsoplysning (herefter en »BTO«) med hensyn til et apparat benævnt »GPS-navigeringssystem PNI S 506«, idet Onlineshop foreslog tarifering i KN-underposition 8526 91 20 vedrørende radionavigeringsmodtagere.

13 Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at apparatet i det væsentlige har fire funktioner, dvs. radionavigering, lyd- og videogengivelse, radiofonimodtagelse og videoafspilning. Apparatet kan således benyttes som GPS-navigeringssystem (GPS-modulet og -antennen er indbygget), men også som PC-tablet, og det har forskelligt tilbehør (forrudemontering, biloplader og dataoverføringskabel). Det vejer 152 g og måler 132 × 184 × 12 mm.

14 Ved afgørelse af 23. december 2016 udstedte ANAF-DGV en BTO til sagsøgeren, hvorved apparatet blev tariferet i KN-underposition 8528 59 00, idet der som begrundelse for denne tarifering blev henvist til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 3 c) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur. I afgørelsen blev endvidere nævnt gennemførelsesforordning nr. 698/2012.

15 Efter at have fået afslag på sin indledende klage af 11. januar 2017 over denne afgørelse, anlagde Onlineshop den 2. august 2017 sag ved den forelæggende ret.

16 Den forelæggende ret har anført, at Onlineshop til støtte for sin påstand om, at det i hovedsagen omhandlede apparat skal tariferes i KN-underposition 8526 91 20, har gjort gældende, at apparatets hovedfunktion er GPS-navigering ved hjælp af to forhåndsinstallerede navigeringsapplikationer, mens ANAF-DGV har gjort gældende, at ingen af apparatets funktioner er karaktergivende, og at dette følgelig skal tariferes i den position, som har det højeste nummer blandt de positioner, der i lige grad kan komme i betragtning, dvs. position 8528 svarende til dets funktion som monitor til videogengivelse.

17 Til støtte for den af Onlineshop anmodede tarifering har den forelæggende ret for det første nævnt den omstændighed, at de tyske, de franske og de nederlandske toldmyndigheder angiveligt anvender denne tarifering for produkter, der ifølge dette selskab har funktioner svarende til det i hovedsagen omhandlede apparats funktioner, i betragtning af, at disse produkters hovedfunktion er GPS-navigering. For det andet har den forelæggende ret bemærket, at apparatet, henset til den specifikke udformning af dets navigeringsfunktion, er beregnet til anvendelse i et køretøj, og at dets begrænsede mål (5 tommer, dvs. 12,7 cm) kunne tale for, at forbrugerne kun opfatter anvendelsen som PC-tablet som en tillægsfunktion.

18 Den forelæggende ret har henledt opmærksomheden på, at ANAF-DGV i BTO’en af 23. december 2016 henviste til bestemmelserne i gennemførelsesforordning nr. 698/2012, men samtidig tariferede det i hovedsagen omhandlede apparat i KN-underposition 8528 59 00, som affattet ved gennemførelsesforordning 2016/1821, selv om sidstnævnte først trådte i kraft den 1. januar 2017. Såfremt ANAF-DGV faktisk havde baseret sig på gennemførelsesforordning nr. 698/2012, skulle apparatet ifølge den forelæggende ret have været tariferet i underposition 8528 59 70.

19 I så henseende har den forelæggende ret bemærket, at ANAF-DGV begrundede henvisningen til gennemførelsesforordning nr. 698/2012 med det forhold, at det tredje produkt, beskrevet i forordningens bilag, »udviser en markant lighed med det af BTO-afgørelsen omfattede produkt hvad angår apparatets funktioner og sammensætning, hvilket er grunden til, at denne forordning nævnes som en hjemmel for tariferingen«.

20 Følgelig har den forelæggende ret rejst tvivl om, hvorvidt bestemmelserne i gennemførelsesforordning nr. 698/2012 finder anvendelse på tvisten i hovedsagen, og i givet fald, hvilken retsvirkning deres anvendelse vil få i det foreliggende tilfælde, for så vidt som tariferingen af det omhandlede apparat ikke blev foretaget i overensstemmelse med KN-koderne heri.

21 På denne baggrund har Curtea de Apel Bacău (appeldomstolen i Bacău, Rumænien) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal [KN], der er indeholdt i bilag I til [forordning nr. 2658/87], som ændret ved [gennemførelsesforordning 2016/1821], fortolkes således, at apparater som de GPS-navigeringssystemer PNI S 506, der udgør tvistens genstand, skal tariferes i KN-underposition 8526 91, underposition 8526 91 20, eller i KN-position 8528, underposition 8528 59 00?

2) Er de versioner af [KN], der successivt følger af [gennemførelsesforordning nr. 698/2012] og [gennemførelsesforordning nr. 459/2014], relevante med henblik på fastsættelse af den korrekte tarifering af apparater som de navigeringssystemer, der udgør tvistens genstand, således at de kan anvendes analogt på produkter, som ligner det omhandlede navigeringssystem, og kan analog anvendelse af disse bestemmelser understøtte den af toldmyndigheden anlagte fortolkning af den kombinerede nomenklatur?«

Om de præjudicielle spørgsmål

22 Indledningsvis bemærkes, at den affattelse af KN, der finder anvendelse, ifølge Domstolens praksis er den, der er i kraft på datoen for den nationale afgørelse om den omtvistede tarifering (jf. i denne retning dom af 8.6.2006, Sachsenmilch, C-196/05, EU:C:2006:383, præmis 18).

23 I det foreliggende tilfælde blev gennemførelsesforordning 2016/1821, der er omhandlet i det første præjudicielle spørgsmål, vedtaget den 6. oktober 2016, men den trådte først i kraft den 1. januar 2017. Den finder derfor ikke anvendelse på tvisten i hovedsagen, der opstod som følge af en BTO, som blev udstedt den 23. december 2016.

24 Som Kommissionen har anført, er den affattelse af KN, der finder anvendelse i hovedsagen, således den, der følger af gennemførelsesforordning 2015/1754, som blev vedtaget den 6. oktober 2015 og var gældende for 2016.

25 Skønt gennemførelsesforordning 2016/1852 i forhold til den ovennævnte gennemførelsesforordning lod KN-underposition 8526 91 20 være uændret, ændrede den imidlertid visse underpositioner i KN-position 8528, bl.a. den sidste underposition (»I andre tilfælde«), der ikke længere har toldkoden 8528 59 70, men 8528 59 00.

26 Herefter må det antages, at den forelæggende ret med de to spørgsmål, der skal behandles samlet, nærmere bestemt ønsker oplyst, om KN, i den affattelse, der følger af gennemførelsesforordning 2015/1754, skal fortolkes således, at et apparat som det i hovedsagen omhandlede, hvis funktioner er radionavigering, lyd- og videogengivelse, radiofonimodtagelse og videoafspilning, og som har tilbehør, der gør det muligt at anvende det i et motorkøretøj, er omfattet af position 8526 91 20 eller position 8528 59 70 i denne nomenklatur.

27 I så henseende bemærkes, at de almindelige bestemmelser til fortolkning af KN fastsætter, at tariferingen af varer skal ske i henhold til positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser, idet overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler alene tjener til orientering (dom af 15.11.2018, Baby Dan, C-592/17, EU:C:2018:913, præmis 49 og den deri nævnte retspraksis).

28 Af såvel retssikkerheds- som kontroltekniske hensyn vil det afgørende kriterium for tarifering af varer normalt være disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i KN og de supplerende bestemmelser til dennes afsnit og kapitler (dom af 13.9.2018, Vision Research Europe, C-372/17, EU:C:2018:708, præmis 22 og den deri nævnte retspraksis).

29 Varens bestemmelse kan udgøre et objektivt kriterium ved tariferingen, såfremt varen og dens bestemmelse hænger uløseligt sammen, og denne sammenhæng kan påvises ud fra varens objektive karakteristika og egenskaber (dom af 22.3.2017, GROFA m.fl., C-435/15 og C-666/15, EU:C:2017:232, præmis 40 og den deri nævnte retspraksis). De relevante forhold, der skal vurderes i så henseende, omfatter bl.a. den anvendelse, som fabrikanten har tiltænkt det pågældende produkt, samt fremgangsmåden og stedet for anvendelse heraf (dom af 4.3.2015, Oliver Medical, C-547/13, EU:C:2015:139, præmis 52).

30 Desuden skal maskiner, der er indrettet til at udføre to eller flere funktioner (komplementære eller alternative), i overensstemmelse med KN’s anden del, afsnit XVI, bestemmelse 3, tariferes efter den pågældende kombinations eller maskines hovedfunktion.

31 Domstolen har i denne forbindelse præciseret, at det er nødvendigt at tage i betragtning, hvad forbrugerne anser for hoved- eller tillægsegenskab (dom af 11.6.2015, Amazon EU, C-58/14, EU:C:2015:385, præmis 24 og den deri nævnte retspraksis).

32 I det foreliggende tilfælde fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at blandt de fire funktioner, som det i hovedsagen omhandlede apparat varetager, er dets hovedfunktion, i modsætning til det af ANAF-DGV anførte, radionavigering, når stedet og fremgangsmåden for den anvendelse, som apparatet er tiltænkt, tages i betragtning.

33 Desuden hænger denne hovedfunktion uløseligt sammen med apparatet, eftersom den følger af dettes karakteristika og objektive egenskaber. Rent bortset fra, at apparatet betegnes som et »GPS-navigeringssystem«, er dette således også beregnet til anvendelse som monitor til radionavigering i motorkøretøjer gennem to forhåndsinstallerede applikationer – selv om en af dem kræver en internetforbindelse gennem wifi-teknologi – og ved hjælp af tilbehør i form af forrudemontering og biloplader.

34 Derudover fremgår det af oplysningerne om faktum i forelæggelsesafgørelsen, at apparatets tre øvrige funktioner, der er nævnt i nærværende doms præmis 26, blot tilfører apparatet en merværdi, uden at nogen af dem i sig selv kan være afgørende for, at forbrugeren køber apparatet.

35 For det første er radiofonifunktionen, således som den forelæggende ret har anført, af basal karakter, idet den ikke opnås ved en radiofonimodtager, men ved en FM-sender, hvormed sangene i apparatets interne eller eksterne hukommelse kan afspilles på køretøjets FM-radio.

36 For det andet er lyd- og videogengivelsesfunktionen begrænset, idet det i hovedsagen omhandlede apparat ikke er udstyret med indgange til modtagelse af videosignaler fra eksterne enheder.

37 For det tredje er videoafspilningsfunktionen ligeledes begrænset, henset dels til det lille skærmmål (5 tommer, dvs. 12,7 cm), der ikke giver nogen god synskomfort, dels til den omstændighed, at denne funktion, selv om den tillader afspilning af installerede applikationer eller videofiler, ikke giver mulighed for tilslutning af en ekstra skærm til apparatet.

38 Henset til den hovedfunktion, som det varetager, skal et apparat som det i hovedsagen omhandlede således tariferes i KN-underposition 8526 91 20 vedrørende radionavigeringsmodtagere.

39 Denne analyse kan ikke drages i tvivl af de angivelser vedrørende det tredje produkt, som tariferes i KN-underposition 8528 59 70, i bilaget til gennemførelsesforordning nr. 698/2012, hvortil der henvises i forelæggelsesafgørelsen.

40 I så henseende bemærkes, at en tariferingsforordning i henhold til fast retspraksis er almengyldig, idet den ikke finder anvendelse på en bestemt erhvervsdrivende, men på alle de produkter, som svarer til dem, der er blevet forelagt Toldkodeksudvalget. Med henblik på at afgrænse anvendelsesområdet for en tariferingsforordning i forbindelse med fortolkningen heraf er det bl.a. nødvendigt at tage hensyn til dens begrundelse (dom af 22.3.2017, GROFA m.fl., C-435/15 og C-666/15, EU:C:2017:232, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).

41 Selv om en tariferingsforordning ikke finder direkte anvendelse på varer, som ikke er identiske, men alene svarer til den vare, som er genstand for forordningen, finder denne analog anvendelse på sådanne varer. En analog anvendelse af en tariferingsforordning på varer, der svarer til dem, der er omhandlet i forordningen, fremmer således en sammenhængende fortolkning af KN og ligebehandling af de erhvervsdrivende (dom af 22.3.2017, GROFA m.fl., C-435/15 og C-666/15, EU:C:2017:232, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).

42 For at en tariferingsforordning kan finde analog anvendelse, skal de varer, der skal tariferes, og dem, der er omfattet af forordningen, stadig være tilstrækkeligt sammenlignelige. I denne forbindelse skal der ligeledes tages hensyn til den pågældende forordnings begrundelse (dom af 22.3.2017, GROFA m.fl., C-435/15 og C-666/15, EU:C:2017:232, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis).

43 Den forelæggende ret har udelukket en direkte anvendelse af gennemførelsesforordning nr. 698/2012 i det foreliggende tilfælde, eftersom ingen af parterne i hovedsagen har hævdet, at det i hovedsagen omhandlede apparat er identisk med det tredje produkt, som er beskrevet i bilaget til denne forordning, men retten ønsker afklaret, om nævnte forordning finder analog anvendelse.

44 I betragtning af den forelæggende rets faktuelle konstateringer med hensyn til det i hovedsagen omhandlede apparat skal det bemærkes, at dette apparat og det tredje produkt, som er beskrevet i bilaget til gennemførelsesforordning nr. 698/2012, imidlertid ikke udviser ligheder af en sådan karakter, at de kan begrunde en analog anvendelse af denne forordning.

45 Foruden den omstændighed, at det sidstnævnte produkt varetager en reel radiofonifunktion, har det for at opfylde videoafspilningsfunktionen således en skærm, hvis diagonalmål er ca. 7 tommer, dvs. 18 cm, mens en ekstra skærm kan tilsluttes produktet. Det er endvidere udstyret med indgange til modtagelse af videosignaler fra eksterne enheder som f.eks. et bakkamera eller en DVB-T tuner. Endelig medfølger der to fjernbetjeninger.

46 Som det er anført i denne doms præmis 35-37, har det i hovedsagen omhandlede apparat derimod enten ikke sådanne funktioner eller en ringere ydeevne.

47 Gennemførelsesforordning nr. 698/2012 finder således hverken direkte eller analog anvendelse på et apparat som det i hovedsagen omhandlede.

48 Henset til ovenstående betragtninger skal de præjudicielle spørgsmål besvares med, at KN, i den affattelse, der følger af gennemførelsesforordning 2015/1754, skal fortolkes således, at et flerfunktionsapparat af den art, der anvendes til motorkøretøjer, som, ligesom det i hovedsagen omhandlede apparat, i et fælles kabinet sammenbygger – som hovedfunktion – en monitor til radionavigering gennem forhåndsinstallerede GPS-navigeringsapplikationer og – som tillægsfunktioner – et apparat til radiofonimodtagelse, et apparat til lyd- og videogengivelse og en skærm, hvis diagonalmål er ca. 5 tommer (12,5 cm), skal tariferes i underposition 8526 91 20 i denne nomenklatur.

Sagsomkostninger

49 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tiende Afdeling) for ret:

Den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1754 af 6. oktober 2015, skal fortolkes således, at et flerfunktionsapparat af den art, der anvendes til motorkøretøjer, som, ligesom det i hovedsagen omhandlede apparat, i et fælles kabinet sammenbygger – som hovedfunktion – en monitor til radionavigering gennem forhåndsinstallerede GPS-navigeringsapplikationer og – som tillægsfunktioner – et apparat til radiofonimodtagelse, et apparat til lyd- og videogengivelse og en skærm, hvis diagonalmål er ca. 5 tommer (12,5 cm), skal tariferes i underposition 8526 91 20 i denne nomenklatur.