C-197/20 KAHL Roeper - Dom

C-197/20 KAHL Roeper - Dom

Foreløbig udgave

DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling)

28. oktober 2021

»Præjudiciel forelæggelse – toldunion – fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – underposition 1521 90 91 og 1521 90 99 – fortolkning af de forklarende bemærkninger til underposition 1521 90 99 – bivoks, der er blevet smeltet og på ny bragt til at størkne inden dens indførsel«

I de forenede sager C-197/20 og C-216/20,

angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Finanzgericht Hamburg (domstolen i skatte- og afgiftsretlige sager i Hamborg, Tyskland) ved afgørelser af 14. april 2020, indgået til Domstolen den 7. maj 2020, i sagerne

KAHL GmbH & Co. KG

mod

Hauptzollamt Hannover (sag C-197/20),

og

C.E. Roeper GmbH

mod

Hauptzollamt Hamburg (sag C-216/20),

har

DOMSTOLEN (Niende Afdeling),

sammensat af formanden for Tredje Afdeling, K. Jürimäe, som fungerende formand for Niende Afdeling, og dommerne S. Rodin og N. Piçarra (refererende dommer),

generaladvokat: J. Richard de la Tour,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

– KAHL GmbH & Co. KG ved Rechtsanwalt T. Peterka,

– C.E. Roeper GmbH ved Rechtsanwalt M. Hackert,

– Europa-Kommissionen ved L. Mantl og M. Salyková, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningerne om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af underpositionerne 1521 90 91 og 1521 90 99 i den kombinerede nomenklatur (herefter »KN«), der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT 1987, L 256, s. 1), i de affattelser, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1101/2014 af 16. oktober 2014 (EUT 2014, L 312, s. 1) og af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1754 af 6. oktober 2015 (EUT 2015, L 285, s. 1).

2 Disse anmodninger er blevet indgivet i forbindelse med to tvister mellem dels KAHL GmbH & Co. KG (herefter »KAHL«) og Hauptzollamt Hannover (hovedtoldkontoret i Hannover, Tyskland), dels C.E. Roeper GmbH (herefter »Roeper«) og Hauptzollamt Hamburg (hovedtoldkontoret i Hamborg, Tyskland) vedrørende tariferingen af bivoks, der er blevet smeltet og bragt til at størkne, og som disse selskaber har indført til Tyskland.

Retsforskrifter

Folkeretten

3 Det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter »HS«) blev oprettet ved den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, der blev undertegnet i Bruxelles den 14. juni 1983 inden for Verdenstoldorganisationens (WCO) rammer, og som sammen med ændringsprotokollen hertil af 24. juni 1986 blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 (EFT 1987, L 198, s. 1).

4 De forklarende bemærkninger til HS, der er udarbejdet i WCO i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention, indeholder i den affattelse, der finder anvendelse på de faktiske omstændigheder i hovedsagerne, de følgende angivelser vedrørende »Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet«, som henhører under underposition 1521 90 i HS:

»Bivoks er den substans, hvormed bier danner de sekskantede celler i bikagerne i deres bikuber. Den kan bestå af jomfruvoks eller voks, der er gul og med en granuleret struktur, lysegul, orange og undertiden brun med en særligt behagelig duft, eller af voks, der er bleget (i luften eller ved kemiske processer), hvid eller svagt gullig og med en svag duft.

Den anvendes bl.a. til fremstilling af voks, voksovertrukne stoffer, vokspapir, fugemasse, polérvoks eller bonevoks.

[...]

Bivoks og anden insektvoks kan foreligge enten i rå tilstand, også i form af bikager, eller smeltet, presset eller raffineret, også bleget eller farvet.«

EU-retten

KN

5 Som det fremgår af artikel 1, stk. 1, i forordning nr. 2658/87, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 254/2000 af 31. januar 2000 (EFT 2000, L 28, s. 16), regulerer den af Europa-Kommissionen etablerede KN tariferingen af de varer, der indføres i Den Europæiske Union. Den gengiver HS’ positioner og sekscifrede underpositioner, idet det syvende og ottende ciffer er underinddelinger, der er specifikke for KN.

6 De almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende KN, der er indeholdt i denne nomenklaturs del I, afsnit I, punkt A, fastsætter følgende:

»Tariferingen af varer i [KN] sker efter følgende regler:

1. Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

[...]

6. Tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser samt – med de fornødne tillempninger – efter ovennævnte bestemmelser, idet kun underpositioner på samme niveau er sammenlignelige. For denne bestemmelse gælder, at også relevante afsnits- og kapitelbestemmelser finder anvendelse, medmindre andet følger af sammenhængen.«

7 I medfør af artikel 12, stk. 1, i forordning nr. 2658/87, som ændret ved forordning nr. 254/2000, vedtager Kommissionen hvert år en forordning indeholdende en fuldstændig udgave af KN sammen med toldsatserne, således som denne følger af de foranstaltninger, der er vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller Kommissionen. Denne forordning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 31. oktober, og den anvendes fra den 1. januar det følgende år.

8 På grundlag af denne bestemmelse er gennemførelsesforordning nr. 1101/2014 og 2015/1754 blevet vedtaget. Hver af disse gennemførelsesforordninger ændrede KN med virkning fra henholdsvis den 1. januar 2015 og den 1. januar 2016. De bestemmelser i denne nomenklatur, som er relevante for hovedsagerne, har imidlertid beholdt den samme ordlyd.

9 Anden del af KN, således som den fremgår af hver af disse gennemførelsesforordninger, med overskriften »Toldtariffen«, indeholder et afsnit III med overskriften »Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks«.

10 Dette afsnit indeholder et kapitel 15, der har den samme overskrift og indeholder KN’s position 1521, som er således struktureret:

»KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

1521


Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet:


1521 10 00

– Vegetabilsk voks

[...]

1521 90

– Andre varer:


1521 90 10

‐ ‐ Spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet

[...]


‐ ‐ Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet


1521 90 91

‐ ‐ ‐ Rå varer

fri

1521 90 99

‐ ‐ ‐ Andre varer

2,5«

De forklarende bemærkninger til KN

11 De forklarende bemærkninger til KN vedtages af Kommission i medfør af artikel 9, stk. 1, litra a), første led, i forordning nr. 2658/87, som ændret ved forordning nr. 254/2000.

12 I de forklarende bemærkninger, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 4. marts 2015 (EUT 2015, C 76, s. 1), angives følgende:

»1521 90 91

Rå varer

Denne underposition omfatter også voks, der foreligger i naturlige celler.

1521 90 99

Andre varer

Denne underposition omfatter voks, presset eller raffineret, også bleget eller farvet.«

Forordning (EU) nr. 142/2011

13 Artikel 25, stk. 1, litra c), i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT 2011, L 54, s. 1), pålægger bivoks i form af bikage et forbud mod import og transit.

Tvisterne i hovedsagerne og de præjudicielle spørgsmål

Sag C-197/20

14 KAHL, der driver virksomhed med indførsel til Unionen og forarbejdning af voks, ansøgte den 11. december 2015 hovedtoldkontoret i Hannover om en bindende tariferingsoplysning vedrørende tariferingen af en vare, som dette selskab betegnede som »rå bivoks«, idet selskabet foreslog at tarifere varen i KN’s underposition 1521 90 91, som fastsætter en toldfritagelse.

15 Ved afgørelse af 10. februar 2016 gav hovedtoldkontoret i Hannover KAHL en bindende tariferingsoplysning, hvorved den omhandlede vare blev tariferet i KN’s underposition 1521 90 99, som omfatter »anden« bivoks, for hvilken der gælder en told på 2,5%.

16 Efter at KAHL fik afslag på sin klage, indgivet den 22. februar 2016, over denne afgørelse, har dette selskab den 30. august 2017 anlagt sag ved den forelæggende ret, idet selskabet til støtte for sin påstand om tarifering af den omhandlede vare i KN’s underposition 1521 90 91 har gjort gældende, at tariferingen af en bivoks i denne underposition ikke kan afhænge af graden af urenheder, som bivoksen indeholder, og at fjernelsen af visse fremmede substanser i forbindelse med smeltningen ikke har nogen betydning i denne henseende.

17 Hovedtoldkontoret i Hannover har fastholdt sin opfattelse, hvorefter den omhandlede vare ikke henhører under KN’s underposition 1521 90 91, men under KN’s underposition 1521 90 99, idet den ikke har form af bikager og ikke har de typiske urenheder for voks i denne form.

18 Den forelæggende ret har beskrevet den omhandlede vare som værende en bivoks, der er blevet smeltet og grovfiltreret i eksportstaten og derefter bragt til at størkne, før den er blevet eksporteret, og som består af smeltede stykker på ca. 15 x 5 centimeter (cm) og af fragmenter på ca. 7 x 4 cm, der er lette at skære i, i farven honninggul, med en duft af bivoks, med revner og strukturer, der er fremkommet ved størkningen af den smeltede voks, og som indeholder visse mørke urenheder, der klæber til ydersiden. Ifølge denne ret er det ikke muligt at afgøre, om der er tale om fremmede substanser, der befandt sig i voksen før smeltningen, eller om smuds, der stammer fra de forme, som den flydende voks er blevet afkølet i, da der ikke med det blotte øje kan ses nogen fremmedlegemer i voksen.

19 Desuden har den forelæggende ret bemærket, at der er en uoverensstemmelse mellem sprogversionerne af de forklarende bemærkninger til KN’s underposition 1521 90 99. Mens ordet »smeltet« føjer sig til ordene »presset eller raffineret« i visse versioner af disse bemærkninger, såsom den spanske, tyske, franske, italienske, nederlandske, portugisiske og rumænske sprogversion af bemærkningerne, er det således ikke nævnt ved siden af disse to sidstnævnte ord i andre, såsom den tjekkiske, danske, engelske, maltesiske, polske og svenske sprogversion af de nævnte bemærkninger. Den forelæggende ret er af den opfattelse, at det er nødvendigt at forelægge Domstolen det spørgsmål, om de forklarende bemærkninger til KN’s underposition 1521 90 99 skal anvendes i den sprogversion, hvor ordet »smeltet« er nævnt.

20 Den forelæggende ret er af den opfattelse, at såfremt Domstolen besvarer dette spørgsmål benægtende, bliver fortolkningen af ordet »Rå varer« i KN’s underposition 1521 90 91 afgørende med henblik på tariferingen af den bivoks, som delvist har fået fjernet fremmede substanser. Henset til den sædvanlige betydning af dette ord og til de definitioner heraf, der er specifikke for det pågældende område, er den tilbøjelig til at tarifere den omhandlede vare i KN’s underposition 1521 90 91, og det så meget desto mere som en sådan tarifering ifølge denne ret ligeledes svarer til offentlighedens opfattelse.

21 Under disse omstændigheder har Finanzgericht Hamburg (domstolen i skatte- og afgiftsretlige sager i Hamborg, Tyskland) besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Kan de forklarende bemærkninger til underposition 1521 90 99 i [KN] finde anvendelse, for så vidt som ordet »smeltet« forekommer deri?

2) Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Skal begrebet »rå« som omhandlet i underposition 1521 90 91 i [KN] fortolkes således, at bivoks, som er blevet smeltet i eksportlandet, og hvorfra der i forbindelse med smeltningen mekanisk udskilles fremmedlegemer, idet der stadig resterer fremmedlegemer i bivoksen, skal tariferes i denne underposition?«

Sag C-216/20

22 Roeper indfører bivoks til Unionen med henblik på dens videresalg til virksomheder, der foretager en dybtgående behandling af voksen for kosmetik-, medicinal- og fødevareindustrien. Den 7. januar 2015 anmeldte dette selskab 800 sække med bivoks til hovedtoldkontoret i Hamborg med henblik på deres overgang til fri omsætning.

23 Efter at have undersøgt en vareprøve vurderede hovedtoldkontoret i Hamborg, at den omhandlede vare skulle tariferes som »anden« bivoks i KN’s underposition 1521 90 99. Under disse omstændigheder pålagde dette toldkontor ved afgørelse af 4. november 2015 Roeper at betale et beløb på 2 614 EUR, svarende til den toldsats på 2,5%, som pålægges denne vare.

24 Efter at Roeper fik afslag på sin klage, indgivet den 1. december 2015, over denne afgørelse, har dette selskab den 25. september 2017 anlagt sag ved den forelæggende ret. Til støtte for sit synspunkt om, at den omhandlede vare udgør »rå« bivoks, som henhører under KN’s underposition 1521 90 91, har dette selskab gjort gældende, at ordet »smeltet« i den betydning, hvori det er anvendt i de forklarende bemærkninger til KN’s underposition 1521 90 99, ikke blot betegner varmebehandlingerne og den mekaniske filtrering af bivoksen, men også dækker den senere forarbejdning, som omfatter rensningen og udskillelsen af voksens bestanddele, idet disse sidstnævnte etaper først finder sted efter indførslen. Roeper har endvidere rejst tvivl om anvendelsen af graden af urenheder i voksen som kriterium for afgrænsningen mellem »rå« bivoks og »anden« bivoks.

25 Hovedtoldkontoret i Hamborg har fastholdt sin opfattelse, hvorefter den omhandlede vare henhører under KN’s underposition 1521 90 99, som omfatter »anden« bivoks, og ikke under KN’s underposition 1521 90 91, som omhandler »rå« bivoks.

26 Begrundelsen for anmodningen om præjudiciel afgørelse i sag C-216/20 svarer til begrundelsen for anmodningen om præjudiciel afgørelse i sag C-197/20, således som sammenfattet i denne doms præmis 18-20.

27 Under disse omstændigheder har Finanzgericht Hamburg (domstolen i skatte- og afgiftsretlige sager i Hamborg) besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen de præjudicielle spørgsmål, hvis ordlyd er identisk med ordlyden af de spørgsmål, der er forelagt i sag C-197/20 og angivet i denne doms præmis 21.

28 Ved afgørelse truffet af Domstolens præsident den 29. juni 2020 er sagerne C-197/20 og C-216/20 blevet forenet med henblik på retsforhandlingernes skriftlige og mundtlige del samt dommen.

Om de præjudicielle spørgsmål

29 Med sine spørgsmål, som skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om KN skal fortolkes således, at bivoks, der er blevet smeltet, og som mekanisk har fået udskilt en del af fremmedlegemerne under smeltningen, og som derefter er blevet bragt til at størkne for at danne blokke eller plader, henhører under denne nomenklaturs underposition 1521 90 91, som omfatter »rå« voks, eller under denne nomenklaturs underposition 1521 90 99, som omfatter »anden« voks.

30 Det skal indledningsvis præciseres, at da tvisten i sag C-197/20 er affødt af en bindende tariferingsoplysning udstedt af hovedtoldkontoret i Hannover den 10. februar 2016, og da de faktiske omstændigheder i hovedsagen i sag C-216/20 fandt sted i løbet af 2015, er de udgaver af KN, der finder tidsmæssig anvendelse på tvisterne i hovedsagen, dem, der følger af henholdsvis gennemførelsesforordning 2015/1754, der trådte i kraft den 1. januar 2016, og gennemførelsesforordning nr. 1101/2014, der trådte i kraft den 1. januar 2015 (jf. i denne retning dom af 8.9.2016, Schenker, C-409/14, EU:C:2016:643, præmis 10, og af 2.5.2019, Onlineshop, C-268/18, EU:C:2019:353, præmis 22-24). De bestemmelser i denne nomenklatur, som er relevante for hovedsagerne, har imidlertid beholdt den samme ordlyd, således som det er anført i denne doms præmis 8.

31 Hvad angår den ønskede fortolkning af KN skal det bemærkes, at ifølge de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur skal tariferingen af varer ske i henhold til positionsteksterne og de til afsnit og kapitler i denne nomenklatur knyttede bestemmelser. Hensynet til retssikkerheden og kontrolmulighederne kræver, at det afgørende kriterium for varers tarifering i almindelighed skal søges i deres objektive karakteristika og egenskaber, således som disse fremgår af ordlyden af positionen i KN og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser. Varens bestemmelse kan udgøre et objektivt kriterium ved tariferingen, såfremt varen og dens bestemmelse hænger uløseligt sammen, og denne sammenhæng kan påvises ud fra varens objektive karakteristika og egenskaber (dom af 3.6.2021, Flavourstream, C-822/19, EU:C:2021:444, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis).

32 Dertil har Domstolen gentagne gang fastslået, at de forklarende bemærkninger til KN og HS, på trods af at de ikke har bindende virkning, udgør et vigtigt hjælpemiddel til at sikre en ensartet anvendelse af den fælles toldtarif, hvorfor de som sådan kan betragtes som gyldige bidrag til dens fortolkning (dom af 18.6.2020, Hydro Energo, C-340/19, EU:C:2020:488, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).

33 Det følger tillige af fast retspraksis, at den formulering, der er anvendt i en sprogversion af en EU-retlig bestemmelse, ikke kan tjene som eneste grundlag for bestemmelsens fortolkning eller tillægges større betydning end de øvrige sprogversioner, eftersom EU-rettens bestemmelser skal fortolkes og anvendes ensartet i lyset af de versioner, der er udfærdiget på alle Unionens sprog (jf. bl.a. dom af 24.3.2021, A, C-950/19, EU:C:2021:230, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).

34 Hvad angår de bestemmelser i KN, der er relevante for hovedsagerne, er position 1521, som omfatter »[v]egetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet«, opdelt i to underpositioner, nemlig underposition 1521 10 00 med overskriften »[v]egetabilsk voks« og underposition 1521 90 med overskriften »Andre varer«. Blandt de produkter, der henhører under denne sidstnævnte underposition, er bl.a. »[b]ivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet«. Disse vokstyper er indeholdt i to underpositioner i KN, nemlig underposition 1521 90 91 med overskriften »Rå varer« og underposition 1521 90 99 med overskriften »Andre varer«. Sidstnævnte underposition er, som det fremgår af dens ordlyd, en opsamlingsunderposition, der omfatter bivoks og anden insektvoks, som ikke er omfattet af KN’s underposition 1521 90 91.

35 Bestemmelserne i KN rummer ikke nogen præciserende oplysninger om, indtil hvilken forarbejdningsgrad bivoks og anden insektvoks bevarer sin »rå« karakter i henseende til en tarifering i KN’s underposition 1521 90 91, og ved overskridelse af hvilken forarbejdningsgrad denne voks skal tariferes i KN’s underposition 1521 90 99 som »anden« voks. I mangel af en sådan præcisering i KN skal der tages udgangspunkt i den almindelige betydning af ordet »rå« i sædvanlig sprogbrug, som betegner det, der er i en naturlig tilstand, og som endnu ikke er blevet behandlet eller forarbejdet.

36 I denne forbindelse må den rette fortolkning af KN’s underposition 1521 90 91 være, at den voks, der har været genstand for en varmebehandling, hvorunder en del af de fremmede substanser fjernes, og som udgør den første etape i processen med forarbejdning og raffinering af denne voks, ikke falder ind under begrebet »rå« voks og dermed ikke er omfattet af denne underposition på grund af den almindelige betydning af ordet »rå« i sædvanlig sprogbrug, som der ifølge den i denne doms præmis 31 nævnte retspraksis skal tages udgangspunkt i af hensyn til retssikkerheden og toldkontrolmulighederne.

37 En sådan fortolkning af KN’s underposition 1521 90 91 understøttes af de forklarende bemærkninger til HS vedrørende underposition 1521 90 heri, som i deres officielle franske sprogversion og bl.a. i den tyske sprogversion præciserer, at »[b]ivoks og anden insektvoks kan foreligge enten i rå tilstand, også i form af bikager, eller smeltet, presset eller raffineret, også bleget eller farvet«. Opregningen af voks, der foreligger i smeltet form, blandt andre vokstyper, som har undergået behandlingsprocesser ved presning eller raffinering, viser, at smeltet voks ikke anses for at være voks »i rå tilstand«.

38 Selv om det er rigtigt, at ordet »smeltet« (»melted«) ikke findes i den officielle engelske sprogversion af de forklarende bemærkninger til HS vedrørende underposition 1521 90 heri, som kun indeholder ordene »pressed or refined«, følger det ikke desto mindre af sondringen i denne version og i den officielle franske version af disse bemærkninger mellem på den ene side voks »i rå tilstand« og på den anden side voks, der er »presset eller raffineret, også bleget eller farvet«, at den voks, som ikke er behandlet eller forarbejdet, anses for at være forskellig fra den voks, der har undergået en behandling, det være sig kemisk eller ikke-kemisk, med henblik på sin forarbejdning.

39 Den fortolkning, der er anlagt i denne doms præmis 36, bekræftes desuden af de forklarende bemærkninger til KN. Disse bemærkninger præciserer dels, at underposition 1521 90 91 »også [omfatter] voks, der foreligger i naturlige celler«, dels, at underposition 1521 90 99 »omfatter voks, presset eller raffineret, også bleget eller farvet«. Det fremgår af selve ordlyden af disse forklarende bemærkninger i de sprogversioner, hvor ordet »smeltet« er nævnt, dvs. i det mindste i den spanske, tyske, franske, italienske, nederlandske, portugisiske og rumænske sprogversion, at voks, der har undergået en behandling ved smeltning, henhører under KN’s underposition 1521 90 99.

40 Selv om ordet »smeltet« ikke findes i andre sprogversioner af de forklarende bemærkninger til KN, såsom den tjekkiske, danske, engelske, maltesiske, polske og svenske sprogversion, kan underposition 1521 90 91 – selv om der er en sådan uoverensstemmelse mellem sprogversionerne af disse bemærkninger – ikke fortolkes således, at denne underposition omfatter bivoks, der har været genstand for de processer, der er nævnt i den forelæggende rets spørgsmål.

41 For det første foreligger bivoks, der har undergået sådanne processer – til forskel fra voks, »der foreligger i naturlige celler«, som omhandlet i de forklarende bemærkninger til KN’s underposition 1521 90 91 – ikke i en naturlig tilstand, således som det kræves efter denne underpositions ordlyd, sammenholdt med det formål, der er nævnt i denne doms præmis 31.

42 Dernæst inkluderer ordlyden af de forklarende bemærkninger til KN’s underposition 1521 90 99, som omfatter »anden« voks, i samtlige sprogversioner af disse bemærkninger voks, der er »presset eller raffineret, også bleget eller farvet«, og betegner således produkter, som er blevet behandlet med henblik på deres forarbejdning. I modsætning til, hvad sagsøgerne i hovedsagen har gjort gældende, kan denne underposition derfor ikke fortolkes indskrænkende, således at den kun skulle omfatte behandlinger, der ændrer substansen eller den indholdsmæssige sammensætning af voksen, som skal adskilles fra en simpel varmebehandling, der lader denne substans eller indholdsmæssige sammensætning forblive intakt.

43 Endelig er der ingen angivelse i de forklarende bemærkninger til KN’s underposition 1521 90 91 og 1521 90 99 af, at der med henblik på tarifering i den ene eller den anden af disse underpositioner skal foretages en sondring mellem de processer, der ændrer den substans eller den indholdsmæssige sammensætning af voks, som ligger til grund for et produkt henhørende under den anden underposition, og de processer, der ikke indebærer en sådan ændring, og som fører til et produkt henhørende under den første underposition. Tværtimod antyder ordlyden af de forklarende bemærkninger til KN’s underposition 1521 90 91, at denne skal forstås strengt, idet voks, der har været undergivet en hvilken som helst behandling med henblik på sin forarbejdning eller raffinering, er udelukket fra denne underposition og derfor skal tariferes i KN’s underposition 1521 90 99 som »anden« voks.

44 I den konkrete sag fremgår det af forelæggelsesafgørelserne, at de i hovedsagerne omhandlede produkter udgør bivoks, som er blevet smeltet, og som mekanisk har fået udskilt fremmedlegemer under smeltningen og derefter på ny er blevet opvarmet til en maksimal temperatur på 120°C, inden den er blevet hældt igennem sier, insektnet eller simple bomuldsstofstykker og ned i forme og er blevet bragt til at størkne for at danne blokke eller plader. En sådan voks, der har undergået forskellige processer med henblik på sin forarbejdning, herunder smeltnings- og filtreringsprocesser, foreligger imidlertid ikke i sin naturlige tilstand, hvorfor det er udelukket at tarifere den i KN’s underposition 1521 90 91 som »rå« voks. Følgelig henhører en sådan voks under denne nomenklaturs underposition 1521 90 99.

45 Henset til de ovenstående betragtninger skal de forelagte spørgsmål besvares med, at KN skal fortolkes således, at bivoks, der er blevet smeltet, og som mekanisk har fået udskilt en del af fremmedlegemerne under smeltningen, og som derefter er blevet bragt til at størkne for at danne blokke eller plader, henhører under denne nomenklaturs underposition 1521 90 99, som omfatter »anden« voks, og ikke under denne nomenklaturs underposition 1521 90 91, som omfatter »rå« voks.

Sagsomkostninger

46 Da sagernes behandling i forhold til hovedsagernes parter udgør et led i de sager, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Niende Afdeling) for ret:

Den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, i de affattelser, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1101/2014 af 16. oktober 2014 og af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1754 af 6. oktober 2015, skal fortolkes således, at bivoks, der er blevet smeltet, og som mekanisk har fået udskilt en del af fremmedlegemerne under smeltningen, og som derefter er blevet bragt til at størkne for at danne blokke eller plader, henhører under denne nomenklaturs underposition 1521 90 99, som omfatter »anden« voks, og ikke under denne nomenklaturs underposition 1521 90 91, som omfatter »rå« voks.