C-561/16 Saras Energía - Ny sag

C-561/16 Saras Energía - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 7. november 2016 – Saras Energía S.A. mod Administración del Estado

Den forelæggende ret

Tribunal Supremo

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Saras Energía S.A.

Sagsøgt: Administración del Estado

Præjudicielle spørgsmål

Er en medlemsstats lovgivning, der fastsætter en national ordning for energibesparelsesforpligtelser, der primært opfyldes ved et årligt bidrag til en national energisparefond, der er oprettet i henhold til artikel 20, stk. 4, i direktiv 2012/27/EU , forenelig med dette direktivs artikel 7, stk. 1 og 9?

Er en national lovgivning, der fastsætter en mulighed for at opfylde energibesparelsesforpligtelserne ved akkreditering af de opnåede besparelser som et alternativ til bidragene til den nationale energisparefond, forenelig med artikel 7, stk. 1, og artikel 20, stk. 6, i direktiv 2012/27?

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, er reglen om den nævnte alternative mulighed for at opfylde energibesparelsesforpligtelserne da forenelig med direktivets artikel 7, stk. 1, og artikel 20, stk. 6, når denne regels faktiske eksistens afhænger af, at regeringen efter eget skøn fastsætter nærmere bestemmelser herom?

Er den pågældende lovgivning desuden forenelig med de to nævnte direktivbestemmelser, når regeringen ikke fastsætter nærmere bestemmelser for den nævnte alternative mulighed?

Er en national ordning, der alene anser energileverandører i detailleddet for parter, der er bundet af energibesparelsesforpligtelserne, og ikke energidistributørerne, forenelig med direktivets artikel 7, stk. 1 og 4?

Såfremt ovenstående spørgsmål besvares bekræftende, er det da foreneligt med det nævnte direktivs artikel 7, stk. 1 og 4, at energileverandører i detailleddet udpeges som forpligtede parter, uden at det begrundes, hvorfor energidistributørerne ikke anses for forpligtede parter?