C-189/15 IRCCS - Ny sag

C-189/15 IRCCS - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 24. april 2015 – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia mod Cassa conguaglio per il settore elettrico m.fl.

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia

Sagsøgte: Cassa conguaglio per il settore elettrico, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze og Autorità per l’energia elettrica e il gas

Præjudicielle spørgsmål

Kan en national bestemmelse (som den i hovedsagen omhandlede), som – for det første – indeholder en definition af »energiintensive virksomheder«, der er forenelig med definitionen i direktiv 2003/96/EF , og – for det andet – forbeholder denne type virksomheder incitamenter hvad angår vederlag til dækning af de generelle omkostninger for elsystemet (og ikke incitamenter vedrørende beskatningen af energiprodukter og elektricitet i sig) reelt henhøre under anvendelsesområdet for dette direktiv?

Hvis spørgsmålet besvares bekræftende:

Er fællesskabsretten, og navnlig artikel 11 og 17 i direktiv 2003/96/[EF], da til hinder for lovbestemmelser og administrative procedurer (som dem, der gælder i den italienske retsorden og er beskrevet inden for rammerne af nærværende kendelse), hvorved man – for det første – har valgt at indføre en ordning med lempelser vedrørende forbruget af energiprodukter (elektricitet) for »energiintensive« virksomheder i henhold til den ovenfor anførte artikel 17 og – for det andet – forbeholder »energiintensive« virksomheder i fremstillingssektoren disse lempelser, idet virksomheder i andre produktionssektorer udelukkes fra denne ordning?