C-368/22 Danish Fluid System Technologies - Dom

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling)

25. maj 2023

»Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - pos. 7307 - rørfittings - underposition 7307 22 10 - muffer«

I sag C-368/22,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Vestre Landsret (Danmark) ved afgørelse af 9. maj 2022, indgået til Domstolen den 8. juni 2022, i sagen

Skatteministeriet

mod

Danish Fluid System Technologies A/S,

har

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, P.G. Xuereb (refererende dommer), samt dommerne T. von Danwitz og I. Ziemele,

generaladvokat: A.M. Collins

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

- den danske regering ved C. Maertens, som befuldmægtiget, bistået af advokat B. Søes Petersen,

- Europa-Kommissionen ved K. Rasmussen og M. Salyková, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af toldunderposition 7307 22 10 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT 1987, L 256, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 254/2000 af 31. januar 2000 (EFT 2000, L 28, s. 16) (herefter »forordning nr. 2658/87«), i den affattelse af bilaget, der følger af henholdsvis Kommissionens forordning (EF) nr. 948/2009 af 30. september 2009 (EUT 2009, L 287, s. 1), Kommissionens forordning (EU) nr. 861/2010 af 5. oktober 2010 (EUT 2010, L 284, s. 1), Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011 (EUT 2011, L 282, s. 1, berigtiget i EUT 2011, L 290, s. 6) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012 (EUT 2012, L 304, s. 1) (herefter »KN«).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Skatteministeriet (Danmark) og Danish Fluid System Technologies A/S (herefter »DFST«) vedrørende tariferingen af fem rørfittings.

Retsforskrifter

HS

3 Det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter »HS«) blev oprettet ved den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, der blev undertegnet i Bruxelles den 14. juni 1983 inden for rammerne af Verdenstoldorganisationen (WCO), og som sammen med ændringsprotokollen hertil af 24. juni 1986 blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 (EFT 1987, L 198, s. 1). De forklarende bemærkninger til HS udarbejdes af Verdenstoldorganisationen i overensstemmelse med den nævnte konventions bestemmelser.

4 I henhold til den nævnte konventions artikel 3, stk. 1, litra a), nr. 2), forpligter hver af de kontraherende parter sig til at anvende de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende HS samt alle bestemmelser til de forskellige afsnit, kapitler og underpositioner og til ikke at ændre omfanget af afsnittene, kapitlerne, positionerne eller underpositionerne.

5 De forklarende bemærkninger vedrørende pos. 7307 i HS har følgende ordlyd:

»Denne position omfatter rørfittings af jern eller stål, der hovedsagelig anvendes til samling af røråbninger, til at forbinde rør til apparater eller til lukning af røråbninger. Positionen omfatter imidlertid ikke varer, der anvendes ved installation af rør, og som ikke udgør en integreret del af selve rørledningen (fx bøjler, holdere og lignende hjælpeanordninger, der blot er beregnet til at fastholde og understøtte rørene på mure og vægge, spændebånd (slangebindere) eller kraver (slangebindere) til brug ved montering af rørslanger på stive rørledninger, haner, overgangsstykker mv) (pos 73.25 eller 73.26).

Samlingen tilvejebringes på en af følgende måder:

- Ved sammenskruning, når der anvendes støbejerns- eller stålfittings med gevind.

- Ved svejsning, når der anvendes stålfittings til stuk- eller døllesvejsning. I tilfælde af stuksvejsning har fittings og rør lige afskårne eller affasede ender.

- Ved simpel sammenskubning, når der anvendes løse stålfittings.

Positionen omfatter således flade flanger og flanger med smedede kraver, rørknæ, rørbøjninger og returbøjninger, reduktionsmuffer, T-stykker, rørkryds, kapper og propper, overlagte studsender, fittings til rørformede gelændere og konstruktioner, etagebøjninger, flergrenede rørstykker, samleled eller muffer, vandlåse med renseprop, nipler, forskruninger, klamper og kraver.

[...]«

KN

6 Således som det fremgår af artikel 1, stk. 1, i forordning nr. 2658/87, regulerer KN, der opstilles af Europa-Kommissionen, tariferingen af de varer, som indføres i Den Europæiske Union. Den gengiver HS’ positioner og sekscifrede underpositioner, idet kun det syvende og ottende ciffer er underinddelinger, der er specifikke for KN.

7 I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning nr. 2658/87 vedtager Kommissionen hvert år en forordning indeholdende en fuldstændig udgave af KN sammen med toldsatserne, jf. artikel 1, således som denne nomenklatur følger af de foranstaltninger, der er vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller Kommissionen. Nævnte forordning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 31. oktober, og den anvendes fra den 1. januar det følgende år.

8 De almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende KN, som er indeholdt i del I, afsnit I, afdeling A, i bilag I til forordning nr. 2658/87, er affattet på følgende måde:

»Tariferingen af varer i [KN] sker efter følgende regler:

1. Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

[...]

6. Tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser samt - med de fornødne tillempninger - efter ovennævnte bestemmelser, idet kun underpositioner på samme niveau er sammenlignelige. For denne bestemmelse gælder, at også relevante afsnits- og kapitelbestemmelser finder anvendelse, medmindre andet følger af sammenhængen.«

9 Bilag I til forordning nr. 2658/87 indeholder del II, der har overskriften »Toldtariffen«, og hvis afsnit XV har overskriften »Uædle metaller og varer deraf«. Det nævnte afsnit indeholder kapitel 73, som har overskriften »Varer af jern og stål«, og hvis pos. 7307 er sålydende:

»KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

Supplerende enhed

7307

Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)

- Støbte fittings

[...]

[...]

[...]

[...]

- Andre varer, af rustfrit stål

7307 21 00

- - Flanger

3,7

-

7307 22

- - Rørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind

7307 22 10

- - - Muffer

fri

-

7307 22 90

- - - Rørknæ og rørbøjninger

3,7

-

7307 23

- - Fittings til stuksvejsning

[...]

[...]

[...]

[...]

7307 29

- - Andre varer

7307 29 10

- - - Med gevind

3,7

-

7307 29 30

- - - Til påsvejsning

3,7

-

7307 29 90

- - - I andre tilfælde

3,7

-

- Andre varer

[...]

[...]

[...]

[...]«

10 I henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), andet led, i forordning nr. 2658/87 vedtager Kommissionen forklarende bemærkninger til KN, som den regelmæssigt offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende. De forklarende bemærkninger, der blev offentliggjort den 7. maj 2008 (EUT 2008, C 112, s. 8) og den 6. maj 2011 (EUT 2011, C 137, s. 1), og som fandt anvendelse på tidspunktet for de i hovedsagen omhandlede indførsler, indeholder ingen særskilte bemærkninger til underposition 7307 22 10 og 7307 29 10 i KN.

Den Europæiske Unions integrerede toldtarif (Taric)

11 Femte betragtning til forordning nr. 2658/87 har følgende ordlyd:

»[V]isse særlige fællesskabsforanstaltninger kan ikke tilgodeses inden for rammerne af den kombinerede nomenklatur; det er derfor nødvendigt at udarbejde supplerende fællesskabsunderopdelinger, og at optage disse i en Integreret Tarif for De Europæiske Fællesskaber (Taric); [...]«

12 Forordningens artikel 2 fastsætter:

»Kommissionen opstiller en [Taric] til brug med henblik på den fælles toldtarif, udenrigshandelsstatistikker, Fællesskabets handels- og landbrugspolitik og anden politik vedrørende indførsel og udførsel af varer.

Denne tarif baseres på [KN] og omfatter:

a) de i denne forordning indeholdte foranstaltninger

b) de yderligere fællesskabsunderopdelinger, i det følgende benævnt »Taric-underpositioner«, som er nødvendige for anvendelsen af de særlige fællesskabsforanstaltninger, der er anført i bilag II

[...]«

13 Hvad angår underposition 7307 22 10 i KN fastsætter Taric to koder, nemlig Taric-kode 7307 22 10 10 (Muffer til anvendelse i visse typer af luftfartøjer) og Taric-kode 7307 22 10 90 (Muffer i andre tilfælde). For så vidt angår underposition 7307 29 10 i KN indeholder Taric ligeledes to koder, nemlig Taric-kode 7307 29 10 10 (Andre varer med gevind til anvendelse i visse typer af luftfartøjer) og Taric-kode 7307 29 10 90 (Andre varer med gevind i andre tilfælde).

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

14 DFST, som er et selskab med hjemsted i Danmark, udøver virksomhed med import af rørfittings fra den amerikanske producent Swagelok. Hovedparten af de importerede varer eksporteres efterfølgende til hovedsageligt Rusland og Ukraine og anvendes til sammenføjning af særligt forædlede rør, der anvendes i bl.a. medicinal-, petrokemi-, olie- og gasindustrien.

15 I sommeren 2013 foretog de danske skattemyndigheder en kontrol af forskellige rørfittings importeret af DFST i perioden mellem oktober 2010 og august 2013.

16 I forbindelse med denne kontrol udtog de nævnte myndigheder ti rørfittings til efterkontrol, som alle var angivet som muffer af rustfrit stål med gevind henhørende under Taric-kode 7307 22 10 90, for hvilken der er fastsat en toldsats på 0%. Den sag, der verserer for Vestre Landsret (Danmark), som er den forelæggende ret, vedrører alene tariferingen af fem af disse varer, nemlig vare nr. 2-5 og 10 (herefter »de omhandlede varer«).

17 Af de oplysninger, der er indeholdt i producentens varekatalog, fremgår det, at vare nr. 2 er en straight fitting union, vare nr. 3 en straight fitting male connector, vare nr. 4 en straight fitting female connector, vare nr. 5 en straight fitting reducer og vare nr. 10 en tube adapter male.

18 I forbindelse med kontrollen anmodede de danske skattemyndigheder analyseinstituttet Force Technology (herefter »analyseinstituttet«) om at undersøge de omhandlede varer og komme med forslag til tarifering.

19 Ifølge analyseinstituttet består vare nr. 2 »af et lige stykke rør, der i midten er forsynet med en sekskant, der passer til en sekskantnøgle, og på begge sider er der en klemringsfitting med tilhørende nut og ferruler«. Vare nr. 3 består »af et lige stykke rør, der i midten er forsynet med en sekskant, der passer til en sekskantnøgle, og på den ene side er det forsynet med et rørgevind og på den anden side med et gevind med tilhørende nut og ferruler«. Hvad angår vare nr. 4 er der tale om »et lige stykke rør, der i den ene side er en muffe (»female connector«), altså en sekskantet ende med indvendigt gevind, og den anden side har en klemringsfitting med påskruet omløber (nut) med to ferruler«. Vare nr. 5 består »af et lige stykke rør, der i midten er forsynet med en sekskant, der passer til en sekskantnøgle, og på den ene side er det forsynet med en klemringsfitting med gevind og tilhørende omløber (nut) og ferruler«. Hvad endelig angår vare nr. 10 er der tale om »et lige stykke rør, der i midten er forsynet med en sekskant, der passer til en sekskantnøgle, og på den ene side er det forsynet med et rørgevind«.

20 Analyseinstituttet konkluderede, at de omhandlede varer ikke kunne anses for »muffer«, eftersom der ikke var tale om korte rørstykker med indvendigt gevind eller uden gevind til samling af to rør ved at skrue dem ind i rørstykket eller blot skubbe dem ind i rørstykket.

21 Ved afgørelse af 15. oktober 2013 og under henvisning til den undersøgelse, der var blevet foretaget af analyseinstituttet, som var nået frem til den konklusion, at ingen af de omhandlede varer kunne anses for »muffer«, tariferede de danske skattemyndigheder de omhandlede varer i Taric-kode 7307 29 10 90.

22 DFST indbragte afgørelsen for den øverste administrative myndighed på området, nemlig Landsskatteretten (Danmark), der ved afgørelse af 27. september 2019 fastslog, at de omhandlede varer, som den anså for at være af typen »straight tube fittings«, ikke skulle henføres under Taric-kode 7307 29 10 90 som andre varer af rustfrit stål med gevind, men at de ud fra deres objektive karakteristika og egenskaber snarere skulle henføres under Taric-kode 7307 22 10 90 som muffer af rustfrit stål med gevind, jf. de almindelige tariferingsbestemmelser 1 og 6 vedrørende KN.

23 Ved stævning af 19. december 2019 indbragte Skatteministeriet den nævnte afgørelse for den forelæggende ret.

24 Skatteministeriet har for den nævnte ret gjort gældende, at de omhandlede varer ikke kan tariferes i Taric-kode 7307 22 10 90, idet der ikke er tale om »muffer«, men at de henhører under Taric-kode 7307 29 10 90. De omhandlede varer har nemlig alle udvendige gevind, og flere af dem er desuden forsynet med klemringe. Henset til de respektive definitioner af udtrykkene »muffe« og »nippel« i forskellige ordbøger og ved andre kilder, hvoraf det fremgår, at udtrykket »muffe« er defineret som betegnende et rørstykke, der er modstykket til det rørstykke, som betegnes med udtrykket »nippel«, og at en nippel konsekvent beskrives som værende med udvendigt gevind, kan disse varer derfor ikke anses for muffer.

25 DFST har derimod under henvisning til bl.a. de forklarende bemærkninger til pos. 7307 i KN samt de almindelige bestemmelser og principperne vedrørende tarifering af varer i HS gjort gældende, at de omhandlede varer er blevet korrekt tariferet i Taric-kode 7307 22 10 90. Denne konklusion drages ikke i tvivl af de vilkårligt udvalgte uddrag fra ordbøger.

26 Den irske bindende tariferingsoplysning med reference nr. IE 08NT-14-284-03, der vedrører vare nr. 2, og syv andre bindende tariferingsoplysninger bekræfter desuden, at skatte- og afgiftsmyndighederne i andre EU-lande henfører varer som de omhandlede varer under Taric-kode 7307 22 10 90. Den spanske bindende tariferingsoplysning med reference nr. ES-2014-000535-0324/14 viser i øvrigt, at en muffe kan have et udvendigt gevind.

27 På denne baggrund har Vestre Landsret (Danmark) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal underposition 7307 22 10 i den kombinerede nomenklatur i den fælles toldtarif, som affattet ved bilag I til [forordning nr. 861/2010,] fortolkes således, at den omfatter varer som de i hovedsagen omhandlede varer?«

Om det præjudicielle spørgsmål

Indledende bemærkninger

28 Den forelæggende ret har i sit præjudicielle spørgsmål henvist til KN i den affattelse, der følger af bilag I til forordning nr. 861/2010, og som fandt anvendelse i 2011. Det fremgår dog af de oplysninger, som den nævnte ret har fremlagt, at de indførsler, der har givet anledning til tvisten i hovedsagen, fandt sted mellem oktober 2010 og august 2013. Det synes således, hvilket det imidlertid påhviler den forelæggende ret at efterprøve, at de affattelser af KN, som finder anvendelse i hovedsagen, er dem, der følger af henholdsvis forordning nr. 948/2009, som ændrede KN med virkning fra den 1. januar 2010, af forordning nr. 861/2010, der ændrede KN med virkning fra den 1. januar 2011, af forordning nr. 1006/2011, som ændrede KN med virkning fra den 1. januar 2012, og af gennemførelsesforordning nr. 927/2012, der ændrede KN med virkning fra den 1. januar 2013.

29 Da ordlyden af de bestemmelser i KN, som er relevante for hovedsagen, imidlertid er den samme i alle disse versioner, er det tilstrækkeligt at behandle det forelagte spørgsmål under hensyntagen til KN i den affattelse, der følger af bilag I til forordning nr. 861/2010.

Det forelagte spørgsmål

30 Indledningsvis skal det bemærkes, at når Domstolen er forelagt en anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende tarifering, er dens opgave i højere grad at oplyse den forelæggende ret om de kriterier, ved anvendelse af hvilke denne ret er i stand til at tarifere de pågældende varer korrekt i KN, end selv at foretage en sådan tarifering. Denne tarifering følger af en rent faktuel vurdering, som det ikke tilkommer Domstolen at foretage inden for rammerne af en præjudiciel forelæggelse (dom af 20.10.2022, Mikrotikls, C-542/21, EU:C:2022:814, præmis 21 og den deri nævnte retspraksis).

31 Det skal imidlertid bemærkes, at det af fast retspraksis fremgår, at det som led i den samarbejdsprocedure mellem de nationale retter og Domstolen, som er indført ved artikel 267 TEUF, tilkommer denne at give den nationale ret et hensigtsmæssigt svar, som sætter den i stand til at afgøre den tvist, der verserer for den. Ud fra dette synspunkt påhviler det Domstolen i givet fald at omformulere de spørgsmål, der forelægges den (dom af 8.9.2016, Schenker, C-409/14, EU:C:2016:643, præmis 72 og den deri nævnte retspraksis).

32 I det foreliggende tilfælde fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at den forelæggende ret med sit spørgsmål nærmere bestemt ønsker oplyst, om underposition 7307 22 10 i KN skal fortolkes således, at rørfittings af rustfrit stål, undtagen støbte, som har et udvendigt gevind og ikke udgør korte rørstykker med indvendigt gevind til samling af to rør ved at skrue dem ind i en sådan fitting eller blot skubbe dem ind i denne fitting, kan anses for at være »muffer« henhørende under denne underposition.

33 Efter Domstolens faste praksis følger det af såvel retssikkerheds- som kontroltekniske hensyn, at det afgørende kriterium ved tarifering af varer normalt vil være disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i ordlyden af den enkelte position i KN og i ordlyden af bestemmelserne vedrørende de enkelte afsnit eller kapitler heri (dom af 30.4.2020, DHL Logistics (Slovakia), C-810/18, EU:C:2020:336, præmis 25 og den deri nævnte retspraksis).

34 I overensstemmelse med de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende KN skal tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position ske på grundlag af underpositionsteksterne og de til underpositioner, afsnit og kapitler knyttede bestemmelser, idet overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler alene tjener til orientering.

35 Desuden forholder det sig således, at de forklarende bemærkninger udarbejdet af Kommissionen for så vidt angår KN og de forklarende bemærkninger, der er vedtaget af Verdenstoldorganisationen for så vidt angår HS, indeholder vigtige, om end ikke bindende, bidrag til fortolkningen af de forskellige toldpositioners rækkevidde. De forklarende bemærkninger til KN erstatter ikke de forklarende bemærkninger til HS, men bør betragtes som et supplement hertil og kan anvendes sammen med dem (dom af 15.4.2021, Vogel Import Export, C-62/20, EU:C:2021:288, præmis 31 og den deri nævnte retspraksis).

36 I det foreliggende tilfælde omfatter pos. 7307 i KN rørfittings af jern og stål. Positionen omfatter tre kategorier, hvoraf den første betegnes som »[s]tøbte fittings«, den anden som »[a]ndre varer, af rustfrit stål«, og den tredje som »[a]ndre varer«.

37 Det er ubestridt mellem parterne i hovedsagen, at de omhandlede varer henhører under den anden af disse kategorier. I denne kategori sondres der mellem fire underkategorier, nemlig for det første »[f]langer«, for det andet »[r]ørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind«, herunder »[m]uffer« som omhandlet i underposition 7307 22 10 i KN, for det tredje »[f]ittings til stuksvejsning« og for det fjerde »[a]ndre [...]« rørfittings, herunder andre rørfittings med gevind som omhandlet i underposition 7307 29 10 i KN. Eftersom der er tale om en opsamlingskategori, omfatter sidstnævnte underposition følgelig andre rørfittings af rustfrit stål med gevind end dem, som er omfattet af de tre første underkategorier. Det er ubestridt mellem parterne i hovedsagen, at de omhandlede varer henhører under enten den anden eller den fjerde af disse underkategorier, alt efter om de kan anses for at være »muffer« med gevind eller ej.

38 Det skal derfor fastlægges, hvad begrebet »muffer« som omhandlet i underposition 7307 22 10 i KN dækker over.

39 Det nævnte begreb er hverken defineret i KN eller HS eller i de forklarende bemærkninger til KN eller til HS.

40 I denne sammenhæng skal det bemærkes, at det af fast retspraksis fremgår, at betydningen og rækkevidden af udtryk, som ikke er defineret i EU-retten, skal fastlægges efter deres normale betydning i sædvanlig sprogbrug, idet der tages hensyn til den sammenhæng, hvori de anvendes, og de mål, der forfølges med den lovgivning, som de udgør en del af (dom af 26.3.2020, Pfizer Consumer Healthcare, C-182/19, EU:C:2020:243, præmis 48 og den deri nævnte retspraksis).

41 Hvad for det første angår den normale betydning i sædvanlig sprogbrug af ordet »muffer« fremgår det af flere ordbøger og andre kilder, hvortil de danske skattemyndigheder har henvist i hovedsagen og den danske regering i sit skriftlige indlæg, at ordet »muffe« på dansk, tysk og engelsk er defineret som et kort rør, der er beregnet til at omslutte enderne på to rør, og at den således betegnede rørfitting er modstykket til den rørfitting, der betegnes som »nippel«, idet den således betegnede fitting defineres som kunne værende glat eller med udvendigt gevind. Det følger heraf, at ifølge ordbøgerne og kilderne kan en muffe, såfremt den ikke er glat, kun være med indvendigt gevind, eftersom den ellers ikke ville kunne omgive enderne af de rør, som den forbinder.

42 Hvad for det andet angår den sammenhæng, hvori begrebet »muffer« anvendes, skal det for det første bemærkes, således som Kommissionen i det væsentlige har anført i sit skriftlige indlæg, at mange udtryk, der betegner rørfittings i HS og KN og de forklarende bemærkninger til HS og KN, i flere sprogversioner synes at være inspireret af termer, der svarer til visse former, såsom dele af kroppen, bogstaver i alfabetet eller beklædningsgenstande, og følgelig giver et fingerpeg med hensyn til formen på den pågældende type fitting. F.eks. betegner de danske udtryk »rørknæ« og »rørbøjninger« (»elbows« og »bends« på engelsk samt »coudes« og »courbes« på fransk) en vare, der i lighed med et knæ er bøjet, ligesom ordet »muffe« (»sleeve« på engelsk og »manchon« på fransk) synes at indikere, at den således betegnede vare er formet som en muffe eller et ærme. I denne henseende er den af DFST i hovedsagen påberåbte omstændighed, at det danske ord »muffe« kan oversættes på flere måder til engelsk, uden relevans, eftersom den engelske version af KN anvender ordet »sleeve« til at oversætte udtrykket »muffe«.

43 For det andet, og idet de forklarende bemærkninger til pos. 7307 i HS ud over muffer henviser til andre varer såsom reduktionsmuffer [(o.a.: på fransk »réductions«)] og forskruninger [(o.a.: på fransk »raccords-union«)], skal det fastslås, at disse varer skal adskilles fra muffer. Såfremt de omhandlede varer måtte anses for at være reduktionsmuffer og forskruninger, vil de derfor ikke kunne anses for at henhøre under underposition 7307 22 10 i KN. Som Kommissionen har anført i sit skriftlige indlæg, vil dette bl.a. kunne være tilfældet for så vidt angår vare nr. 2 og 5, idet producenten beskriver disse varer som værende henholdsvis en straight fitting union og en straight fitting reducer, hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve.

44 For det tredje skal det, eftersom de forklarende bemærkninger til HS ved at indeholde angivelsen »couplings or sleeves« adskiller begrebet »muffer« fra begrebet »nipler«, fastslås, at en muffe og en nippel er to forskellige varer, der hver især har deres egne kendetegn. Henset til den definition af udtrykket »muffe«, der er indeholdt i flere ordbøger og kilder, og hvoraf det - således som det er blevet anført i nærværende doms præmis 41 - fremgår, at muffer, såfremt de ikke er glatte, har et udvendigt gevind, skal det fastslås, at det alene er den definition af udtrykket »muffe«, som analyseinstituttet har foreslået, og som er nævnt i nærværende doms præmis 20, der gør det muligt at adskille muffer fra nipler.

45 For det fjerde synes visse af de omhandlede varer - således som Kommissionen har anført i sit skriftlige indlæg - at frembyde kendetegnene for flere typer af rørfittings, der er nævnt i KN eller i de forklarende bemærkninger til HS. Eftersom det som anført i nærværende doms præmis 37 forholder sig således, at kategorien af andre rørfittings af rustfrit stål, undtagen støbte, ud over at omfatte tre mere specifikke underkategorier - herunder den, der omhandler »[r]ørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind« - indeholder en underkategori med overskriften »Andre varer«, skal de nævnte varer tariferes i sidstnævnte underposition, dvs. underposition 7307 29 10 i KN, for så vidt som de ikke til fulde svarer til begrebet »muffer«, hvilket det imidlertid tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

46 Det følger heraf, at rørfittings af rustfrit stål, undtagen støbte, som har et udvendigt gevind og ikke udgør korte rørstykker med indvendigt gevind til samling af to rør ved at skrue dem ind i en sådan fitting eller blot skubbe dem ind i denne fitting, skal anses for at henhøre under underposition 7307 29 10 i KN.

47 Denne vurdering drages ikke i tvivl af visse medlemsstaters praksis med hensyn til bindende tariferingsoplysninger. Det fremgår nemlig af Kommissionens skriftlige indlæg, at den irske bindende tariferingsoplysning med reference nr. IE 08NT-14-284-03, som DFST har påberåbt sig i hovedsagen, er blevet tilbagekaldt. Desuden synes de øvrige bindende tariferingsoplysninger, hvortil parterne i hovedsagen, den danske regering og Kommissionen har henvist i henholdsvis hovedsagen og deres skriftlige indlæg i nærværende sag, med forbehold af visse undtagelser at bekræfte den nævnte vurdering.

48 Henset til det ovenstående skal det forelagte spørgsmål besvares med, at underposition 7307 22 10 i KN skal fortolkes således, at rørfittings af rustfrit stål, undtagen støbte, som har et udvendigt gevind og ikke udgør korte rørstykker med indvendigt gevind til samling af to rør ved at skrue dem ind i en sådan fitting eller blot skubbe dem ind i denne fitting, ikke kan anses for at være »muffer« henhørende under denne underposition.

Sagsomkostninger

49 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Sjette Afdeling) for ret:

Underposition 7307 22 10 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 254/2000 af 31. januar 2000, i den affattelse af bilaget, der følger af Kommissionens forordning (EU) nr. 861/2010 af 5. oktober 2010,

skal fortolkes således, at

rørfittings af rustfrit stål, undtagen støbte, som har et udvendigt gevind og ikke udgør korte rørstykker med indvendigt gevind til samling af to rør ved at skrue dem ind i en sådan fitting eller blot skubbe dem ind i denne fitting, ikke kan anses for at være »muffer« henhørende under denne underposition.