C.A.5.17.3.7 Fraflytning

Dette afsnit handler om beskatning af vederlag omfattet af LL § 7 P, når den ansattes skattepligt til Danmark ophører.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit

Regel

Ophører den ansattes skattepligt til Danmark, kan aktier, købe- og tegningsretter ikke længere være omfattet af LL § 7 P. Vederlaget skal i stedet beskattes efter reglerne i LL §§ 16 og 28, jf. SL § 4. Se LL § 7 P, stk. 12.

Fraflytning med retserhvervede købe- og tegningsretter

En ansat, der har erhvervet endelig ret til købe- eller tegningsretter, og som inden udnyttelsen af retterne ophører med at være fuldt skattepligtig til Danmark, lønbeskattes og betaler arbejdsmarkedsbidrag af værdien af vederlaget. Værdien skal opgøres til forskellen mellem aktiernes handelsværdi og udnyttelseskursen på fraflytningstidspunktet. Se LL § 28, stk. 4.

Reglen gælder kun, hvis der ikke samtidig indtræder begrænset skattepligt til Danmark efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1.

Når der indtræder begrænset skattepligt til Danmark, skal købe- og tegningsretter, der vedrører personligt arbejde i tjenesteforhold udført her i landet, lønbeskattes. Danmark beskatter kun den del af vederlaget, der vedrører arbejde udført her i landet. Beskatningen sker ud fra en forholdsmæssig fordeling af vederlaget opgjort på grundlag af den periode, hvor arbejdet er udført i henholdsvis Danmark og i udlandet.

Hvis den begrænsede skattepligt ophører, uden at der indtræder fuld skattepligt efter KSL § 1, skal der ligeledes ske fraflytterbeskatning. Se LL § 28, stk. 5.

Den ansatte kan få henstand med betaling af skatter og arbejdsmarkedsbidrag, både når den fulde skattepligt og når den begrænsede skattepligt ophører. Se KSL § 73 E.

Bemærk

Hvis den skattepligtige efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, sidestilles dette med ophør af skattepligt.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.2.3.5 om fraflytningsbeskatning efter LL § 28.

Fraflytning med ikke-retserhvervede købe- og tegningsretter

Er købe- eller tegningsretten ikke retserhvervet på tidspunktet for ophør af skattepligt, indtræder der ikke beskatning efter LL § 28.

Efter LL § 16 beskattes vederlaget på retserhvervelsestidspunktet. Er købe- eller tegningsretterne ikke retserhvervede ved ophør af den fulde skattepligt til Danmark, bliver den ansatte begrænset skattepligtig af lønvederlaget efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Dette indebærer, at der skal ske lønbeskatning på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver endelig ret til aktierne.

Danmark beskatter kun den del af vederlaget, der vedrører arbejde udført her i landet. Beskatningen sker ud fra en forholdsmæssig fordeling af vederlaget opgjort på grundlag af den periode, hvor arbejdet er udført i henholdsvis Danmark og i udlandet.

Fraflytning med retserhvervede aktier

For aktier, der er erhvervet direkte eller ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret efter LL § 7 P, gælder reglerne i aktieavancebeskatningslovens §§ 38-40 ved ophør af fuld skattepligt. Gevinst og tab på aktier betragtes som realiseret, hvis gevinsten eller tabet vedrører en aktie, der er omfattet af dansk beskatning, og den danske beskatningsret ophører. Se ABL § 38, stk. 1.

Bemærk

Der sker fraflytterbeskatning af hele aktiebeholdningen, selv om beholdningen har en kursværdi under 100.000 kr., hvis der i beholdningen indgår aktier omfattet af LL § 7 P. Endvidere er det ikke en betingelse for fraflytterbeskatning af LL § 7 P-aktier, at den ansatte har været fuldt skattepligtig til Danmark i en eller flere perioder på i alt 7 år inden for de seneste 10 år før fraflytningen. Se ABL § 38.

Se også

Se også afsnit

Fraflytning med ikke-retserhvervede aktier

Løn i form af aktier beskattes på retserhvervelsestidspunktet efter reglerne i LL § 16, jf. SL § 4. Er aktierne ikke retservervede ved ophør af den fulde skattepligt til Danmark, bliver den ansatte begrænset skattepligtig af lønvederlaget efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Det indebærer, at der skal ske lønbeskatning på retserhvervelsesestidspunktet.