C.F.9.2.9.4.2 Irland - Gennemgang af DBO'en

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 30 og den tilhørende protokol, punkt 1 - 5 samt aftalememorandum.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Ved gennemgangen er kun anført de dele af artiklen, som afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2014. Se DBO'en om den præcise ordlyd og det nærmere indhold af afvigelsesbestemmelsen.

Om en artikel eller dele af den svarer til OECD's modeloverenskomst, se afsnit C.F.8.2.2.1-31, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

DBO'ens 30 artikler

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO'en omfatter ikke formueskat.

Bemærk

Fra 1. januar 2011 har Irland indført en ny skat (Universal Social Charge) i tillæg til indkomstskatten for personer. Skatten erstatter en tidligere skat (Income Levy). Den nye skat pålægges alle personer med en indkomst på mere end 4.004 euro om året. Skatten er omfattet af DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" omfatter også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter dansk lovgivning og i overensstemmelse med international ret er eller senere måtte blive betegnet som en del af kontinentalsoklen eller dens overliggende vande, hvor Danmark kan udøve sine rettigheder med hensyn til havvandet, havbunden og dens undergrund og naturforekomsterne heri.

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.5 om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Rettigheder til fast ejendom i form af fx forkøbsret eller ret til efterforskning eller udnyttelse af naturforekomster er omfattet af artiklen. Se protokollen, punkt 1.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.6 om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5.

Den fortjeneste, der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 6.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om sekundær justering.

Se også

Artikel 8: Skibs- og luftfart samt containere

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen omfatter også fortjeneste ved brug, vedligeholdelse eller udleje af containere, herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere. Se artikel 8, stk. 3.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, der erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 8, stk. 5.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 8, stk. 2. Fortjeneste ved driften af både, der anvendes ved transport i indre farvande beskattes derfor efter de regler, der gælder for erhvervsindkomst. Se artikel 7.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Indbyrdes forbundne foretagender

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.10 om OECD's modeloverenskomst artikel 10.

Danmark kan som kildeland beskatte udbytte med højst 15 pct. af bruttobeløbet, hvis xden retmæssige ejer af udbyttet er en fysisk person eller et selskab (der ikke er et interessentskab), der direkte ejer mindre end 25 pct. af kapitalen i det udbyttebetalende selskabx. Se artikel 10, stk. 1, litra b.

xDanmark kan som kildeland ikke beskatte udbytte, hvis den retmæssige ejer af udbyttet er en fysisk person eller et selskab, der ejer mindst 25 pct. af kapitalen i det udbyttebetalende selskabx. Se artikel 10, stk. 1, litra c.

Samme beskatningsret er tillagt Irland som kildeland, dog forudsat, at den danske udbyttemodtager efter bestemmelsen i artikel 10, stk. 3, er berettiget til skattegodtgørelse for udbyttet. Dette betyder, at Irland frafalder beskatningsretten, hvis udbyttemodtageren ikke er berettiget til at modtage irsk skattegodtgørelse. Se artikel 10, stk. 2, litra b og c.

Bemærk

xSubsidiær beskatningsret, jf. artikel 23, stk. 5. Danmark skal kun nedsætte beskatningen efter denne DBO, for en fysisk person, som har overført beløbet til, eller modtaget beløbet i Irland og kun for den del af indkomsten, som er beskattet i Irland.x

Bemærk

Hvis betingelserne i EU's moder/datterselskabsdirektiv er opfyldt, har det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende (kildelandet), ingen beskatningsret til udbytte, der udloddes til moderselskabet. Se afsnit C.D.8.10.5 om EU's moder-/datterselskabsdirektiv.

Se også

Se også afsnit C.B.3.4 om beskatning af udbytte fra datter- og koncernselskabsaktier.

Udbytte, der betales af et selskab, der er hjemmehørende i Irland, til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, og som ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det udbyttebetalende selskab, er fritaget for beskatning i Danmark. Se artikel 23, stk. 1, litra b.

Definitionen af udtrykket udbytte svarer i princippet til modeloverenskomstens definition. Hverken Danmark eller Irland er forpligtet til at fortolke begrebet udbytte på samme måde, men dobbeltbeskatning skal søges undgået ved gensidig aftale. Se protokollen, punkt 2.

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Renter kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 11, stk. 1.

Bemærk

Artiklen indeholder modeloverenskomstens artikel 11, stk. 4, om kildelandsbeskatning af renter i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed med fast driftssted. Se artikel 11, stk. 3.

Hverken Danmark eller Irland er forpligtet til at fortolke begrebet renter på samme måde, men dobbeltbeskatning skal søges undgået ved gensidig aftale. Se protokollen, punkt 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.12 om OECD's modeloverenskomst artikel 12.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved salg af aktier i et ejendomsaktieselskab, hvor mindst 50 pct. af værdien stammer direkte eller indirekte fra fast ejendom, beskattes i det land, hvor ejendommen ligger. Se artikel 13, stk. 2, og protokollen, punkt 3.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 13, stk. 7.

Hvis en person har været hjemmehørende i et land i 5 år eller mere, har dette land ret til at beskatte aktiegevinster op til fraflytningstidspunktet. Se artikel 13, stk. 8.

Bemærk

Artiklen omfatter ikke fortjeneste ved salg af skibe, der anvendes til transport i indre farvande. Denne fortjeneste er derfor omfattet af artikel 13, stk. 6 (opsamlingsbestemmelse).

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Frit erhverv

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000. Se afsnit C.F.8.2.2.14 om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

183-dages-reglen er betinget af ophold inden for skatteåret (kalenderår).

Bopælslandet er specifikt afskåret fra at beskatte, hvis der foreligger arbejdsudleje. Se artikel 15, stk. 2, litra d.

Artikel 15, stk. 3, medtager ikke vederlag for arbejde på skibe, der benyttes til transport i indre farvande. Dette vederlag beskattes efter artikel 15, stk. 1 og 2.

Lønindkomst, som en person, der er hjemmehørende i Danmark, har tjent ved arbejde om bord på et af SAS' luftfartøjer i international trafik, kan kun beskattes i Danmark. Se artikel 15, stk. 4.

Bemærk

Med virkning for skatteår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, anvendes lempelsesmetoden credit på lønindkomst, som kan beskattes i Irland efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 1, litra a.

Det betyder, at Danmark i modsætning til tidligere kan beskatte personer, der er hjemmehørende i Danmark og arbejder i Irland, af deres lønindkomst. Danmark kan endvidere beskatte personer, der er hjemmehørende i Danmark og arbejder om bord på fly eller skib i international trafik for et irsk luftfartsselskab eller rederi, dvs. et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i Irland.

Se også

Se også Protokol til ændring af overenskomsten mellem Regeringen i Irland og Regeringen i Kongeriget Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter af 22. juli 2014, der trådte i kraft 23. december 2014 og har virkning for skatteår, der begynder 1. januar 2015 eller senere.

Se også

Se også

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen afgiver fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan ikke beskatte vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk efter artikel 17, når besøget i kildelandet i væsentligt omfang er støttet af offentlige midler fra bopælslandet. Se artikel 17, stk. 3.

Bemærk

Artikel 17 anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat. De er enten omfattet af artikel 19, stk. 1, eller af artikel 15 eller 16, hvis der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner, livrenter og lignende betalinger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Regel

Private pensioner, livrenter og andre lignende vederlag, kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 1.

Undtagelse - kildelandsbeskatning

Kildelandet kan beskatte en person, som var hjemmehørende i dette land, og som senere er blevet hjemmehørende i bopælslandet, af pensioner, livrenter og andre lignende vederlag. Det gælder dog ikke, hvis modtageren af beløbene er statsborger i bopælslandet uden også at være statsborger i kildelandet. Se artikel 18, stk. 3.

Sociale ydelser

Kildelandet kan beskatte ydelser efter sociallovgivningen, herunder sociale pensioner. Se artikel 18, stk. 2.

"Livrenter" betyder en fastsat sum, der er periodisk betalbare til fastsatte tidspunkter, enten for livstid eller for et bestemt tidsrum eller et tidsrum, som lader sig bestemme. Betalingerne skal ske efter en forpligtelse til at præstere disse betalinger mod rimeligt og fuldt vederlag i penge eller penges værdi. Se artikel 18, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Offentlige hverv

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst.

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af artikel 19 og ikke af artikel 17.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Studerende

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Andre indkomster

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.21 om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 22: Virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Artiklen omfatter virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller indvinding af naturforekomster (kulbrintevirksomhed). Se artikel 22, stk. 1.

Boreplatforms-virksomhed uden for kysten danner først fast driftssted, når den har varet mere end 365 dage inden for en 18-måneders periode. Se artikel 22, stk. 2.

Forsyningsvirksomhed (transport af forsyninger eller mandskab med skib eller luftfartøj) i forbindelse med kulbrintevirksomhed ud for kysten kan kun beskattes i det land, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Tilsvarende gælder for drift af bugserbåde og lignende fartøjer. Se artikel 22, stk. 3.

Lønindkomst ved forsyningsvirksomhed beskattes efter artikel 15, stk. 3. Se artikel 22, stk. 4.

Artiklen indeholder en bestemmelse om beskatning af mobile borerigge, når disse flyttes ud af et sokkelområde. Se artikel 22, stk. 5.

Se også

Se også

Artikel 23: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen er ændret ved protokol af 22. juli 2014, artikel I.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Irland kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 1, litra a.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Irland nedsættes den danske skat efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Irland. Se artikel 23, stk. 1, litra c.

Irland giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Danmark kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 2, litra a og d. Ud over den skat, der er betalt af udbyttet i Danmark, gives der også lempelse for den danske skat, der betales af selskabet af den fortjeneste, hvoraf udbyttet er betalt. Se artikel 23, stk. 2, litra b.

Udbytte fra irske selskaber til danske selskaber er efter den 1. januar 2000 generelt fritaget for beskatning i Danmark, hvis det danske selskab ejer mindst 25 pct. af det irske udbyttebetalende selskab. Se artikel 23, stk. 1, litra b og stk. 6.

Se også

Se også afsnit C.B.3.4 om beskatning af udbytte fra datter- og koncernselskabsaktier.

Bopælslandet skal give almindelig creditlempelse for skat på kapitalgevinst, som kildelandet efter artikel 13, stk. 8, har opkrævet ved fraflytning. Se artikel 23, stk. 4.

Subsidiær beskatningsret

Et land er ikke forpligtet til at nedsætte skat på indkomst, som er skattefritaget for en fysisk person i det andet land, fordi indkomsten ikke er overført eller modtaget i det andet land. Danmark skal fx ikke nedsætte skat på indkomst fra kilder her i landet, der er omfattet af artikel 10-12, hvis den retmæssige ejer, som er hjemmehørende i Irland, ikke bliver beskattet i Irland af indkomsten, fordi den ikke overføres til Irland.

Danmark skal heller ikke som bopælsland nedsætte skatten af indkomst, som Irland som kildeland har ret til at beskatte, hvis Irland ikke beskatter indkomsten, fordi den ikke overføres til Irland. Se artikel 23, stk. 5.

Eksempel

En dansk montør arbejdede som arbejdsudlejet montør i Irland fra august 2004 til januar 2005. Lønnen blev udbetalt i Danmark og blev ikke overført til Irland, der havde beskatningsretten. Som følge af det dagældende irske remittancesystem blev lønnen ikke beskattet i Irland. Landsskatteretten udtalte, at Danmark efter DBO'ens artikel 23, stk. 5, havde en subsidiær beskatningsret, og hele lønnen kunne derefter beskattes i Danmark. Se SKM2008.140.LSR.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 24: Ikke-diskriminering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten artikel 24, stk. 2, om statsløse personer.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 25: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 26: Udveksling af oplysninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten stk. 4 og 5, om udveksling af oplysninger.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 27: Personer ansat ved diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 28: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 om OECD's modeloverenskomst artikel 29 om territorial udvidelse.

Artikel 29: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 8. oktober 1993 og har virkning fra 1. januar 1994.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 30: Opsigelse

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO'en kan ikke opsiges i de første 5 år efter den er trådt i kraft.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

LSR

SKM2008.140.LSR

Artikel 23. En dansk montør arbejdede som arbejdsudlejet montør i Irland fra august 2004 til januar 2005. Lønnen blev udbetalt i Danmark og blev ikke overført til Irland, der havde beskatningsretten. Som følge af det dagældende irske remittancesystem blev lønnen ikke beskattet i Irland. Landsskatteretten udtalte, at Danmark efter DBO'en artikel 23, stk. 5, havde en subsidiær beskatningsret, og hele lønnen kunne derefter beskattes i Danmark.