E.B.4.3.3 Virksomhedspant og fordringspant

Dette afsnit handler om betingelserne for afgiftsnedsættelse i forbindelse med tinglysning af virksomhedspant - eller fordringspant. Reglerne om virksomhedspant står i TL § 47c, og reglerne om fordringspant står i TL § 47d.

Afsnittet indeholder:

Pant i virksomhedens aktiver

Virksomheder har generelt adgang til at oprette forskellige dokumenttyper, som giver forskelligt pant i virksomhedens aktiver.

Virksomhedernes mulighed for at give pant i fast ejendom følger af hovedreglerne, som beskrevet i afsnit E.B.4.1 og E.B.4.2.

Virksomheden kan også give almindeligt løsørepant i erhvervsaktiver. Se afsnit E.B.4.3.2 om erhvervsaktiver.

Virksomheden kan også udstede skadesløsbrev eller ejerpantebrev med pant i virksomhedens aktiver (virksomhedspant) eller i virksomhedens fordringer (fordringspant).

Et skadesløsbrev og ejerpantebrev er et rammepant, hvilket vil sige, at der tinglyses et højeste pantsikret beløb til sikkerhed for en underliggende fordring, hvis størrelse ikke fremgår af skadesløsbrevet.

Skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet kan også tjene til sikkerhed for ethvert mellemværende (enhver fordring) mellem virksomheden og kreditor.

Virksomhedspant og fordringspant er reguleret selvstændigt i TL § 47 c og § 47d.

Panterettigheder, der stiftes på baggrund af bestemmelserne i TL § 47 c og § 47d, oprettes på skadesløsbreve eller ejerpantebrev, og der er i TAL § 5, stk. 7, indsat en bestemmelse om, at tinglysning af et nyoprettet skadesløsbrev kan afgiftsberigtiges efter TAL § 7; dvs. 1.660 kr., hvis der senest 30 dage efter tinglysningen aflyses et tilsvarende skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Denne afgiftsbegunstigelse ved oprettelse af nyt skadesløsbrev skal ses i lyset af den usikkerhed, der hersker omkring spørgsmålet om, hvorvidt et skadesløsbrev efter sin natur kan transporteres. Efter tinglysningsloven er det ikke muligt at transportere et skadesløsbrev med virksomhedspant.

Fristen på 30 dage for aflysning af det tidligere pant er en absolut frist, og overskridelse heraf medfører, at der skal betales afgift for tinglysning af pant med 1,5 procent af det pantsikrede beløb efter hovedreglen i TAL § 5, stk. 1. Se SKM2016.175.LSR.

I henhold til TALbek § 21, er det en betingelse for afgiftsnedsættelsen efter TAL § 7, at der ved oprettelsen af det nye skadesløsbrev eller ejerpantebrev afgives følgende erklæring:

"Tinglysning af dette pantebrev sker på vilkår om aflysning af det angivne pantebrev senest 30 dage efter tinglysning af det nye pantebrev."

Der skal herefter oplyses identifikation på det skadesløsbrev eller ejerpantebrev, der skal aflyses senest 30 dage efter.

Tilsvarende pantebrev

Det tilsvarende skadesløsbrev eller ejerpantebrev - som nævnt i TAL § 5, stk. 7 - betyder her et skadesløsbrev eller ejerpantebrev med samme pantsikrede beløb og med samme pantsatte "typer" af virksomhedens aktiver, som det tidligere skadesløsbrev eller ejerpantebrev også omfattede. Det tillades dog, at én eller flere aktivtyper udgår af pantet.

xReglen om, at tinglysning af et nyt virksomhedspantebrev skal afløse et "tilsvarende pantebrev" medfører, at hvis et nyt pantebrev ikke har samme pantsikrede beløb som det hidtidige, kan tinglysningen af det nye pantebrev ikke omfattes af TAL § 5, stk. 7. Se SKM2016.524.LSR og SKM2016.525.LSR, som vedrørte afgift af tinglysning af nye virksomhedspantebreve på henholdsvis et højere og et lavere beløb end det hidtidige. Tinglysningen af de nye pantebreve kunne ikke omfattes af bestemmelsen om afløsning af et "tilsvarende pantebrev", fordi det pantsikrede beløb ikke var det samme som det hidtidige. Der skulle derfor betales fuld afgift efter § 5, stk. 1, af de pantsikrede beløb, som fremgik af de nye pantebreve.x

Ændring af de pantsatte aktivtyper

Der må efter TAL § 5, stk. 7 ikke gives pant i andre eller flere (gerne færre) aktivtyper, end hvad omfattes af det skadesløsbrev eller ejerpantebrev, som ønskes afløst og aflyst. I de tilfælde, hvor det nye skadesløsbrev eller ejerpantebrev omfatter andre eller flere aktivtyper, vil dette udløse afgift efter hovedreglen i TAL § 5, stk. 5, om udskiftning af erhvervsaktiver, dvs. 2 x1.660 kr. Hvis der kan tinglyses et debitorskifte på skadesløsbreve, der er enten virksomhedspantebrev eller fordringspantebrev, udløses en afgift på 1.660 kr. Se TAL § 5, stk. 6.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Afgørelser fra Landsskatteretten

SKM2016.175.LSR

Der skulle betales yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af et skadesløsbrev vedrørende virksomhedspant ved overskridelse af tidsfristen på 30 dage for aflysning af tidligere pantebrev i TAL § 5, stk. 7, sidste punktum. Der skulle betales afgift med 1,5 procent af det pantsikrede beløb efter TAL § 5, stk. 1, og det var uden betydning, hvad der var årsagen til overskridelse af fristen, idet hverken loven eller anden lovgivning indeholdt bestemmelser, herefter disse omstændigheder kunne tillægges betydning eller give grundlag for fritagelse for afgiften.

xSKM2016.524.LSRx

EDer forelå et tinglyst skadesløsbrev med virksomhedspant med en hovedstol på 4.700.000 kr. De samme parter tinglyste et nyt skadesløsbrev med virksomhedspant på 4.000.000 kr. til afløsning af det hidtidige virksomhedspantebrev, som herefter blev aflyst.

Landsskatteretten fandt ikke, at der ved tinglysningen af det nye pantebrev forelå et tilsvarende pantebrev som foreskrevet i tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 7, henset til forskellen i to skadesløshedsbreves pantsikrede beløb. Derfor skulle der beregnes tinglysningsafgift efter hovedreglen i § 5, stk. 1. Et retsmedlem fandt, at der alene skulle betales tinglysningsafgift af det beløb, hvormed det skete forhøjelse af det pantsikrede beløb.x

xAfgørelsen viser, at TAL § 5, stk. 7, kun kan benyttes, hvis det nye pantebrev tinglyses for samme beløb som det hidtidige.

Det er uden betydning, at parterne i stedet kunne have tinglyst en forhøjelse af hovedstolen på det eksisterende pantebrev.x

xSKM2016.525.LSRx

xDer forelå tinglyst et skadesløsbrev med fordringspant med en hovedstol på 1.500.000 kr. De samme parter tinglyste et nyt skadesløsbrev med en hovedstol på 900.000 til afløsning af det eksisterende skadesløsbrev med fordringspant, som derefter blev aflyst.

Landsskatteretten fandt ikke, at der ved tinglysningen af det nye skadesløsbrev forelå et tilsvarende pantebrev som foreskrevet i tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 7, henset til forskellen i to skadesløshedsbreves pantsikrede beløb. derfor skulle der beregnes tinglysningsafgift efter hovedreglen i § 5, stk. 1. Et retsmedlem fandt, at der ikke skulle betales tinglysningsafgift henset til, at der skete nedsættelse af det pantesikrede beløb mellem de samme parter.x

xAfgørelsen viser, at TAL § 5, stk. 7, kun kan benyttes, hvis det nye pantebrev tinglyses for samme beløb som det hidtidige.

Det er uden betydning, at parterne i stedet kunne have nedlyst hovedstolen på det eksisterende pantebrev.x