C.A.10.4.2.2.1 Reglerne i statsskattelovens § 4, litra c, og § 5, litra b

Dette afsnit handler om de regler, der fortsat gælder for forsikrings- og pensionsordninger omfattet af den nu ophævede PBL § 50. Se afsnit C.A.10.4.2.6 om, hvilke forsikrings- og pensionsordninger der fortsat beskattes efter den ellers ophævede § 50 i PBL.

Afsnittet indeholder:

Statsskattelovs-/livsindkomstprincippet

Statsskattelovs-/livsindkomstprincippet har domineret forsikringsområdet siden statsskattelovens fremkomst og indtil 1992, hvor reglerne i PBL § 53 A blev gennemført. Se SL § 4, litra c, og SL § 5, litra b.

Princippet betyder, at som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter, fx pension, ventepenge, gaver, understøttelser, klosterhævning, livrente, overlevelsesrente, aftægt og deslige. Løbende, livsbetingede forsikrings- /pensionsydelser beskattes efter statsskatteloven, uanset om der er givet fradrag for den præmie/det bidrag, der er indbetalt til ordningen.

Beskatning af løbende, livsbetingede ydelser

Statsskattelovs-/livsindkomstprincippet indebærer, at hvor der fra en forsikrings-/pensionsordning sker løbende, livsbetingede udbetalinger, beskattes disse udbetalinger alene ud fra deres periodiske karakter (livsindkomst).

Beskatning af kapitalbeløb

Udbetales forsikringen/pensionen med et kapitalbeløb (engangsudbetaling) er indkomst efter praksis skattefri. Se SL § 5, litra b, hvorefter der til indkomsten ikke regnes "...udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige".

Tjener ydelsen til dækning af tab af konkrete indtægter, indgår erstatningsydelsen dog i den skattepligtige indkomst efter "substitutionsprincippet". Det vil sige, at ydelsen skal beskattes som den ydelse, den træder i stedet for, ville være blevet beskattet.

Bestemmelsen i SL § 5, litra b, om skattefrihed er også blevet antaget at omfatte tilbagekøb af forsikring med løbende, livsbetingede udbetalinger, hvorved ellers skattepligtige udbetalinger konverteres til et engangsbeløb.

Se SKM2002.27.VLR, hvor en arbejdsgiver i strid med overenskomsten havde undladt at tegne en gruppelivsforsikring for en medarbejder. Fejlen blev konstateret ved medarbejderens død. Var forsikringen blevet betalt korrekt, ville skatteyderen have modtaget en livsvarig ægtefællepension samt et engangsbeløb. Sagen vedrørte beskatningen af erstatning, som arbejdsgiveren havde udbetalt. Landsretten fastslog, at erstatningen skattemæssigt skulle behandles på samme måde som det, den træder i stedet for (substitutionsprincippet). En del af erstatningen blev derfor anset for at dække erstatningssummen efter gruppelivsforsikringen, der var skattefri. Den resterende del blev anset for at træde i stedet for en løbende ægtefællepension, der efter PBL § 20, stk. 1, nr. 1, skulle have været medregnet i den skattepligtige indkomst. Den omstændighed, at erstatningen herfor blev udbetalt som et engangsbeløb, medførte ikke, at beskatningen blev skattefri.

Se SKM2015.762.SR, hvor pensionsfondens regulativ gav den pensionssberettigede mulighed for at vælge at få konverteret en del af de forventede fremtidige løbende udbetalinger til et engangsbeløb, der udbetales ved den pensionsberettigedes pensionering.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT- meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT- meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2002.27.VLR

Denne sag, der angik beskatningen af en erstatningssum. Landsretten fastslog, at erstatningen skattemæssigt skulle behandles på samme måde som det, erstatningen trådte i stedet for. Det betød, at en del af erstatningen var skattefri, fordi den del blev anset for at dække en gruppelivsforsikring, der ville være blevet udbetalt skattefrit. En anden del af erstatningen, der blev udbetalt som et engangsbeløb, blev derimod ikke anset for skattefri, fordi den trådte i stedet for en skattepligtig løbende ægtefællepension.

SKAT

SKM2015.762.SR

Spørger har en pensionsordning i FNs pensionsfond (United Nation Joint Staff Pension Fund). Pensionsordningen er oprettet inden d. 18. februar 1992. Spørger har ikke rettidigt fået valgt, at pensionsordningen skulle omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A, og den beskattes derfor efter reglerne i statsskattelovens §§ 4-5.

Pensionsfondens pensionsregulativ giver spørgeren mulighed for at vælge at få konverteret en del af de forventede fremtidige, løbende udbetalinger til et engangsbeløb, der udbetales ved spørgers pensionering. Engangsudbetalingen kan dog højst udgøre et beløb, der svarer til spørgers egen andel af pensionsindbetalingerne på ca. 1/3.

Skatterådet finder, at et sådan engangsbeløb må sidestilles med udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige, jf. statsskattelovens § 5 d. Udbetalingen af engangsbeløbet kan derfor ske skattefrit.