C.A.10.4.2.5 Valg af beskatning efter PBL § 53 A eller § 53 B for forsikrings- og pensionsordninger oprettet før den 18. februar 1992

Dette afsnit beskriver muligheden for at vælge beskatning efter reglerne i PBL § 53 A eller PBL § 53 B, når forsikrings-/pensionsordningen er oprettet før den 18. februar 1992.

Afsnittet indeholder:

Regel

Forsikringstagere og pensionsejere med en ordning oprettet eller erhvervet før den 18. februar 1992 har ved lov nr. 1388 af 20. december 2004, § 5, stk. 2, der indsætter § 6 stk. 12 i lov nr. 429 af 26. juni 1998 fået mulighed for at vælge, at ordningen skal være omfattet af PBL §§ 53 A eller 53 B, hvis disse bestemmelser i øvrigt er anvendelige på ordningen.

Tilflyttere

Personer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, og som flytter til landet med en forsikrings-/pensionsordning, der er oprettet før den 18. februar 1992, skal beslutte sig for valg af beskatning efter PBL §§ 53 A eller 53 B i forbindelse med deres skattepligts indtræden.

Bestemmelsen i § 6 stk. 12 i lov nr. 429 af 26. juni 1998, som er indsat ved lov nr. 1388 af 20. december 2004, § 5, stk. 2 indeholder ikke en nøjagtig tidsfrist for valget. Landsskatteretten fandt, at valget skal foretages senest ved indgivelse af selvangivelsen for det indkomstår, hvori den fulde skattepligt til Danmark indtræder, jf. SKM2015.75.LSR.

Valget skal meddeles enten til SKAT eller til forsikringsselskabet mv. Meddelelsen til SKAT sker på blanket 49.020 (Erklæring L), der findes på SKATs hjemmeside. Meddelelse til selskabet kan kun gives, hvis selskabet er forpligtet til at afgive oplysninger til SKAT efter SKL § 8 B.

Er forsikringen eller pensionsordningen ikke oprettet i et forsikringsselskab mv., som afgiver oplysninger til SKAT efter SKL § 8 B, sørger SKAT for, at en kopi af forsikringstagerens eller pensionsopsparerens meddelelse sendes til forsikringsselskabet mv.

Meddelelsen fra forsikringstageren eller pensionsopspareren (blanket 49.020) til SKAT skal derfor indeholde oplysning om

Valget har virkning fra og med det tidspunkt, hvor SKAT eller forsikringsselskabet mv. får oplysning om valget.

Fuldt skattepligtige personer

Efter loven gjaldt retten til omvalg også personer, der var fuldt skattepligtige, da loven fik virkning. Efter bemærkninger til loven skulle der imidlertid ikke kunne spekuleres i sådan en valgfrihed ved først at vælge beskatning efter PBL afsnit II A umiddelbart forud for det tidspunkt, hvor pensionen kan udbetales. Derfor skulle pensionsopsparerne allerede inden den 1. januar 2006 have besluttet sig for, om ordningen skal beskattes efter PBL afsnit II A.
Der er tale om en absolut frist. Derfor er der ikke mulighed for dispensation, selvom skatteyderen har glemt at meddele inden den 1. januar 2006, at han eller hun ønskede sin pensionsordning beskattet efter PBL afsnit II A.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikordYderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2015.75.LSR

Klager blev anset for berettiget til beskatning af pension efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, idet klagers valg blev anset for truffet "i forbindelse med indtræden af fuld skattepligt her til landet", idet valget skulle være foretaget senest ved indgivelsen af selvangivelsen for det indkomstår, hvor den fulde skattepligt til Danmark indtræder.