D.A.10.1.2.4 Levering af ydelser, herunder transportydelser, med direkte tilknytning til udførsel af varer eller under særlige ordninger ML § 34, stk. 1, nr. 16

Levering af ydelser, herunder transportydelser, er fritaget for moms, når ydelsen er direkte knyttet til udførsel af varer til steder udenfor EU. Se ML § 34, stk. 1, nr. 16.

Tilsvarende er ydelser, der er direkte knyttet til indførsel af varer, som befinder sig under én af følgende toldordninger

fritaget for moms. Se ML § 34, stk. 1, nr. 16.

Med hensyn til indførsel er det en forudsætning, at varen er angivet til og befinder sig under én af de nævnte ordninger. Levering af ydelser knyttet til ufortoldede varer kan således ikke ske momsfrit. Se SKM2006.99.LSR.

Transport inden for EU af varer, der skal udføres til steder uden for EU, er omfattet af fritagelsen, også ved eksempelvis viderefakturering af transportydelser her i landet.

Der skal ikke beregnes moms af vareafgifter vedrørende skibe i udenrigsfart og udenlandske fiskerfartøjer. Hvad der forstås ved skibe "i udenrigsfart" se D.A.10.1.3.2 og SKM2008.554.SKAT.

Skibsmægleres formidling af transport vedrørende danske og udenlandske skibe er fritaget for moms, når

Ydelser, der leveres her i landet af luftfragtagenter i forbindelse med oprettelse af luftfragtaftaler til lande udenfor EU, er også fritaget for moms. Luftfragtaftaler under medvirken af agent sker ved, at den virksomhed, der ønsker transport, henvender sig til en agent for et luftfartsslekab. Agenten udfylder et fragtbrev for luftfartsselskabet, der sørger for transporten. Luftfartsselskabet udbetaler et provisionsbeløb for fragtaftalen.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2006.99.LSR

LSR lagde til grund, at de i sagen omhandlede ydelser vedrørte varer, der var angivet til fri omsætning. Varerne var derfor ikke omfattet af nogen af de i ML § 12, stk. 2 nævnte ordninger, og de leverede ydelser var derfor ikke omfattet af ML § 34. stk. 1, nr. 16.