E.A.7.11.7.2 Opgørelse og afregning af afgiften på svovl: Særligt bundfradrag

Dette afsnit beskriver reglerne for beregning af særligt bundfradrag.

Afsnittet indeholder:

Særligt bundfradrag for xfuelolie, kul og koks mv.x

Ved lov nr. 1256 af 18. december 2012 om ændring af lov om afgift af svovl (Bundfradrag i svovlafgiften) er der med virkning fra 1. januar 2013 vedtaget en forlængelse og en omlægning af det midlertidige særlige bundfradrag i svovlafgiften. Se SVOVLAL § 33, stk. 7-9. Fradraget gælder indtil udgangen af 2020.

Betingelser mv.

Bundfradraget ydes i fuldt omfang, selv om xbrændslernex bruges til andre formål end dem, der er nævnt i proceslisten. Det er en betingelse, at disse andre formål skal udgøre under 20 pct. af de fremstillede energimængder.

Fradragets udformning

Fradraget er udformet efter svovlindhold pr. GJ brændsel. Fradraget udgør 50 g svovldioxid (SO2) pr. anvendt GJ brændsel for virksomheder, der måler udledningen af svovl. For virksomheder, der ikke måler udledningen af svovl, er bundfradraget på 25 g svovl (S) pr. anvendt GJ brændsel. Brændslet skal i begge tilfælde være omfattet af tung proces.

Eksempel på omregning af fradraget til kroner pr. GJ

Afgifterne på brændslerne udgørx 23,30 kr. (2017-niveau)x pr. kg svovl, hvilket stort set svarer til afgiften på x11,70 kr.x pr. kg udledt SO2.

Omregning af fradraget til kroner pr. GJ kan foretages således: x23,30x kr./kg S * 25 g/GJ = x0,5825x kr./GJ og x11,70x kr./kg SO2 * 50 g SO2/GJ = x0,585x kr./GJ.

Se E.A.7.11.6 om satser på svovl.

Eksempler på beregning af særligt bundfradrag

Forbrugsvirksomheder

Eksempel (opgørelse af bundfradrag)

Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag.

Virksomheden har i januar x2017x brugt 400 ton (400.000 kg) stenkul med 10 pct. vand (90 % tørstof). Heraf er 85 % anvendt til tung proces.

Svovlindhold af tørstof: 0,75 %
Energiindhold: 25,2 GJ/ton

Beregning af svovlafgift

1.

Energiindhold i stenkul

400 ton * 25,2 GJ/ton

10.080 GJ

2.

Tørstofindhold i kul

90 % af 400.000 kg

360.000 kg

3.

Svovlindhold i kul
(afgiftspligtig mængde før særligt bundfradrag)

0,75 % af 360.000 kg

2.700 kg

4.

Særligt bundfradrag

10.080 GJ * 0,025 kg/GJ

252 kg

5.

Afgiftspligtig mængde efter særligt bundfradrag

(3. - 4.)

2.448 kg

6.

Svovlafgift

2.448 kg * x23,30 kr./kg
(2017-sats)x

x57.038 kr.x

Udledningsvirksomheder

Eksempel (opgørelse af bundfradrag)

Virksomheden har tilladelse til at betale afgift af den udledte mængde SO2.

Virksomheden har 2 kedler. Røggasserne fra kedlerne bliver ført til samme skorsten.

Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag.

Virksomheden har i januar x2017x brugt 200 ton (200.000 kg) stenkul med 10 pct. vand (90 % tørstof) i den ene kedel og 100 ton (100.000 kg) fuelolie i den anden kedel. Heraf er 85 % anvendt til tung proces.

Opmålt udledt mængde SO2: 1.800 kg.

Energiindhold:

Beregning af svovlafgift

1.

Energiindhold i stenkul

200 ton * 25,2 GJ/ton

5.040 GJ

2.

Energiindhold i fuelolie

100 ton * 40,4 GJ/ton

4.040 GJ

3.

Energiindhold i alt

(1. + 2.)

9.080 GJ

4.

Udledt målt mængde SO2

1.800 kg

5.

Særligt bundfradrag

9.080 GJ * 0,050 kg/GJ

454 kg

6.

Afgiftspligtig mængde efter særligt bundfradrag

(4. - 5.)

1.346 kg

7.

Svovlafgift

1.346 kg * x11,70 kr./kg (2017-sats)x

x15.748x kr.

Overførsel af uudnyttet bundfradrag mellem forskellige afgiftsperioder i kalenderåret

Der kan ske overførsel af uudnyttet bundfradrag mellem forskellige afgiftsperioder i kalenderåret. For hver afgiftsperiode foretager virksomheden en acontoopgørelse af udledning af svovl, bundfradrag samt eventuelle uudnyttede bundfradrag overført fra andre afgiftsperioder.

Ved kalenderårets udløb foretages en endelig opgørelse af den samlede svovludledning fratrukket de akkumulerede bundfradrag. Der kan ske overførsel mellem virksomhedens forskellige ovne, kedler m.v. og mellem brændsler omfattet af bundfradrag inden for virksomhedens samme geografiske sted. For at opfylde betingelsen om samme geografiske sted skal der være en tæt driftsmæssig og fysisk sammenhæng.

xSærlig afgiftsgodtgørelse for fjernvarme til tung procesx

x

Efter SVOVLAL § 33 stk. 8, er der mulighed for ikke-registrerede virksomheder til at få en godtgørelse af svovlafgift for at ligestille disse virksomheder med registrerede virksomheder, der har ret til bundfradrag for brændsel efter SVOVLAL § 33, stk. 7. Bestemmelsen i SVOVLAL § 33, stk. 8, er i hovedsagen en videreførelse af de tidligere regler, der gjaldt for afgiftsgodtgørelse for kulbaseret fjernvarme til tung proces. Se dagældende SVOVLAL § 33, stk. 6.

Det er en betingelse for anvendelse af SVOVLAL § 33, stk. 8, at den ikke-registrerede virksomhed

Det er dog kun virksomheder, hvor den overvæltede svovlafgift udgør mindst 100.000 kr. om året, som kan opnå en godtgørelse. Godtgørelsen svarer til bundgrænsen i § 33, stk. 7, og er på 50 g svovldioxid (SO2) pr. anvendt GJ brændsel og 25 g svovl pr. GJ brændsel. Hvis varmen kun leveres en del af året, nedsættes de 100.000 kr. forholdsmæssigt.

Leverandøren af varme må ikke allokere svovlafgift.

Det er den enkelte virksomhed og SKAT, der aftaler, hvordan virksomheden skal forholde sig for at få udbetalt godtgørelsen.

x

xIndberetning til EU's statsstøtteregister ved brug af bundfradraget for svovlafgiften

Virksomheders bundfradrag for svovlafgiften er en ordning, som kan være omfattet af krav om indberetning til EU's statsstøtteregister.

Støttemodtageren under denne ordning er virksomheder, som udnytter bundfradraget.

Støttebeløbet udgør i denne ordning værdien af bundfradraget.

Hvis en virksomhed fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016 har brugt 100.000 GJ brændsel og har udledt 7 t svovl, har virksomheden en emissionsfaktor på 70 g svovl/GJ. Bundfradraget udgør 50 g svovl/GJ, hvilket svarer til 5.000 kg svovl (50 g svovl/GJ * 100.000 GJ). Svovlafgiften udgør 11,6 kr. pr. kg svovldioxid udledt til luften i 2016. Dermed udgør støttebeløbet 58.000 kr. i 2016.

Berørte virksomheder skal opgøre, hvor meget virksomhederne har modtaget i støtte, før det kan afgøres, hvorvidt de enkelte virksomheder er omfattet af kravet om indberetning. Virksomheder skal indberette til EU's statsstøtteregister, når støtten årligt udgør mere end 500.000 euro. Virksomheder, som er omfattet af kravet om indberetning, skal indberette relevante beløb og andre oplysninger til SKAT.

Se også afsnit E.A.4.3.9.6 om indberetning til EU's statsstøtteregister.

SVOVLAL § 33, stk. 10 og 11, indsat ved lov 1558 af 13. december 2016, henviser imidlertid til svovlafgiftslovens § 33, stk. 4 og 5 (bundfradrag - gammel ordning), og ikke til svovlafgiftslovens § 33, stk. 7 og 8 (gældende ordning for bundfradrag), hvorfor der på tidspunktet for redaktionens afslutning for Den juridiske vejledning, ikke er hjemmel til at pålægge virksomheder indberetning til SKAT med henblik på senere indberetning til EU's statsstøtteregister. Henvisningen forventes rettet i løbet af foråret 2017.x

Særligt bundfradrag for kul til tung proces - gammel ordning

x

Bundfradrag efter SVOVLAL § 33, stk. 1 og 2, kunne anvendes frem til 1. april 2015.

Indtil den 1. april 2015 kunne virksomhederne i deres afgiftsopgørelse vælge mellem det nye fradrag efter SVOVLAL § 33, stk. 7, eller det gamle fradrag efter SVOVLAL § 33, stk. 1 og 2, indtil den gamle ordning udløb for deres vedkommende.

Om reglerne, der var gældende indtil den 1. april 2015, henvises til afsnit E.A.7.11.7.2, som beskrevet i Den juridiske vejledning 2014-1.

x

Særlig afgiftsgodtgørelse for kulbaseret fjernvarme til tung proces - gammel ordning

x

Virksomheder, der fik leveret fjernvarme fra kraftvarmeværker og tilknyttede blokvarmecentraler, og som brugte fjernvarmen til tung proces, kunne få en særlig godtgørelse (særligt bundfradrag) efter SVOVLAL § 33, stk. 6, indtil 1. april 2015.

Om reglerne, der var gældende indtil den 1. april 2015, henvises til afsnit E.A.7.11.7.2, som beskrevet i Den juridiske vejledning 2014-1.

x