Dokumentets metadata

Dokumentets dato:22-12-2008
Offentliggjort:12-01-2009
SKM-nr:SKM2009.30.HR
Journalnr.:2. afdeling, 103/2007
Referencer.:Kildeskatteloven
Dokumenttype:Dom


Skattepligtens indtræden - fodboldspiller - overgangssum ved klubskifte

En professionel fodboldspiller anset for skattepligtig til Danmark af et såkaldt "sign on fee" på kr. 3,3 mio., som han fik udbetalt af en dansk klub i forbindelse med kontraktsindgåelse. Fodboldspilleren boede og spillede i England under forhandlingerne med den danske klub, men fløj til Danmark for endeligt at underskrive kontrakten. Herefter blev han i Danmark, hvor han straks begyndte at spille for sin nye klub. Han boede de første måneder på hotel/hos forældre, og han var i disse måneder nogle dage tilbage i England for at afvikle "sit liv" der (flytning, salg af bil osv.). Landsretten havde fundet, at fodboldspilleren ikke havde bopæl i Danmark, da han underskrev kontrakten, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Derimod fandt landsretten, at fodboldspilleren ved sin ankomst til Danmark - umiddelbart før kontraktens underskrivelse - påbegyndte et sammenhængende ophold i Danmark i et tidsrum af mindst 6 måneder, og dette ophold kunne ikke anses for afbrudt som følge af de kortvarige ophold i England med henblik på afvikling. Fodboldspilleren blev derfor fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, ved ankomsten til Danmark forud for kontraktens underskrivelse. Højesteret tiltrådte af de af landsretten anførte grunde, at fodboldspilleren var indkomstskattepligtig her i landet fra ankomsten til Danmark, og udtalte, at dette i sig selv kunne begrunde, at han var fuldt indkomstskattepligtig her i landet fra denne dato.


LandStorbritannien

Parter

A
(advokat Torben Bagge)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Per W alsøe, Lene Pagter Kristensen, Thomas Rørdam og Henrik Waaben.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 2. afdeling den 11. januar 2007.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Højesteret tiltræder af de grunde, som er anført af landsretten, at A den 12. august 1999 påbegyndte og herefter opretholdt et sammenhængende ophold i Danmark af mindst 6 måneders varighed. Dette ophold kan i sig selv begrunde, at han er anset for indkomstskattepligtig her i landet fra denne dato, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, og § 8, stk. 1.

Højesteret stadfæster derfor dommen.

T h i k e n d e s f o r r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 70.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.