Dokumentets metadata

Dokumentets dato:04-01-2022
Offentliggjort:15-02-2022
SKM-nr:SKM2022.75.BR
Journalnr.:1-2402/2021
Referencer.:Skattekontrolloven
Dokumenttype:Dom


Straf- prøvesag - udeblivelsesdom - dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner

Aktieselskabet var tiltalt for groft uagtsomt at have undladt at indsende fyldestgørende dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner for indkomstårene 2012-2016 til told- og skatteforvaltningen senest den 6. november 2017, som fastsat af told- og skatteforvaltningen i brev til selskabet af 5. september 2017, idet dokumentation for år 2012 først blev modtaget den 29. marts 2018 og dokumentationen for årene 2013 til 2016 først blev modtaget den 8. juni 2018. Baggrunden for anmodningen var T's negative regnskabsmæssige resultater igennem perioden. Da dokumentationen blev fremsendt, gav det ikke anledning til skattemæssige forhøjelser.

Aktieselskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Udgangspunktet for bødefastsættelsen i tilfælde af efterfølgende indsendelse af fyldestgørende transfer pricing-dokumentation er ifølge forarbejderne til den tidligere skattekontrollovs § 17, stk. 3 (LFF nr. 173 af 25. april 2012), som er videreført i nugældende skattekontrollovs § 84, nr. 5, skønnede minimumsomkostninger til udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation på125.000 kr. for hvert indkomstår, hvor der ikke til tiden er indgivet fyldestgørende dokumentation. Den skriftlige transfer pricing-dokumentation skal udarbejdes løbende. Det kan således ikke udelukkes, at T kunne have haft en økonomisk fordel ved at undlade at udarbejde transfer pricing-dokumentationen, såfremt de ikke var anmodet herom af told- og skatteforvaltningen.

Efter en samlet vurdering fandt retten, at der skal beregnes en bøde for hvert indkomstår, 125.000 kr. for hvert af indkomstårene 2012 - 2016, hvorefter den samlede bøde fastsattes til 625.000 kr.


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1

cvr-nummer ...11

Anklageskrift er modtaget den 21. juli 2021.

T1 er tiltalt for

overtrædelse af skattekontrollovens § 84 nr. 5, jf. § 39 stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 85, jf. §2, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018 om dokumentation af prisfasttættelse af kontrollerede transaktioner, jf. den tidligere skattekontrollovs § 17, stk. 3, jf. § 3 B, stk. 5, jf. § 18, og §2, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 om dokumentation af prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner, jf. nr. 2, stk. 4, i bekendtgørelse §2, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 401 af 28 april 2016 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, ved på adressen Y1-adresse, groft uagtsomt at have undladt at indsendte fyldestgørende dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner for indkomstårene 2012-2016 til SKAT senest den 6. november 2017, som fastsat af SKAT i brev til selskabet af 5. september 2017, idet dokumentation for år 2012 først blev modtaget den 29. marts 2018 og dokumentationen for årene 2013 til 2016 først blev modtaget den 8. juni 2018.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde.

Tiltalte var ikke mødt.

Sagens oplysninger

Det fremgår af sagen, at SKAT den 5. september 2017 sendte et brev til tiltalte med anmodning om indsendelse af transfer pricing-dokumentation for indkomstårene 2012-2016 med frist den 6. november 2017. SKAT anførte, at baggrunden for anmodningen var tiltaltes negative regnskabsmæssige resultater igennem perioden.

Tiltalte indsendte ikke dokumentationen inden fristens udløb.

I telefonnotat af 23. november 2017 fremgår det, at daværende administrerende direktør, NB, blev gjort opmærksom på den manglende modtagelse af transfer pricing-dokumentation inden for den angivne frist, og at NB havde forklaret, at hun ikke var bekendt med indholdet af det fremsendte brev, men delvist huskede at have modtaget dette samt at koncernen var ved at udarbejde transfer pricing-dokumentationen med deadline inden længe.

Tiltalte indsendte fyldestgørende dokumentation efter fristens udløb hhv. den 29. marts 2018 for indkomståret 2012 og den 8. juni 2018 for indkomstårene 2013-2016. SKAT og senere Skattestyrelsen meddelte hhv. den 13. april 2018 og den 29. november 2018, at dokumentationen ikke gav anledning til at ændre tiltaltes skattepligtige indkomst.

Retsgrundlaget

I skattekontrollovens § 84, nr. 5 er anført:

"Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

...

5) undlader rettidigt at indgive den skriftlige dokumentation vedrørende kontrollerede transaktioner, som der er pligt til at udarbejde efter § 39, og land for land-rapport, jf. §§ 48, 49 og 51, eller at indhente revisorerklæring efter § 43 eller..."

I skattekontrollovens § 39, stk. 1 og 3 er anført:

§ 39

Skattepligtige omfattet af § 38 og § 40, stk. 1, skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner, som er omfattet af henholdsvis §§ 38 og 40, jf. dog stk. 2 og 4. Den skriftlige dokumentation skal være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat, i overensstemmelse med hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.

...

Stk. 3.

Den skriftlige dokumentation efter stk. 1 skal udarbejdes løbende og indgives til told- og skatteforvaltningen senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet, jf. §§ 11-13. Told- og skatteforvaltningen kan efter den skattepligtiges anmodning forlænge fristen efter 1. pkt. for den pågældende, hvis særlige forhold taler for det.

I skattekontrollovens § 85 er anført:

§ 85

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Rettens begrundelse og afgørelse

Idet tiltalte ikke er mødt, betragtes forholdet som erkendt. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Udgangspunktet for bødefastsættelsen i tilfælde af efterfølgende indsendelse af fyldestgørende transfer pricing-dokumentation er ifølge forarbejderne til den tidligere skattekontrollovs § 17, stk. 3 (LFF nr. 173 af 25. april 2012), som er videreført i nugældende skattekontrollovs § 84, nr. 5, skønnede minimumsomkostninger til udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation på 125.000 kr. for hvert indkomstår, hvor der ikke til tiden er indgivet fyldestgørende dokumentation.

Det følger af skattekontrollovens § 39, stk. 3, at den skriftlige transfer pricing-dokumentation skal udarbejdes løbende. Det kan således ikke udelukkes, at tiltalte kunne have haft en økonomisk fordel ved at undlade at udarbejde transfer pricing-dokumentationen, såfremt SKAT ikke havde anmodet herom.

Efter en samlet vurdering finder retten, at der skal beregnes en bøde for hvert indkomstår, og at bøden passende kan fastsættes til 125.000 kr. for hvert af indkomstårene 2012 - 2016, hvorefter den samlede bøde fastsættes til 625.000 kr.

Straffen fastsættes til en bøde på 625.000 kr., jf. skattekontrollovens § 84, nr.5, jf. § 39, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 85 og § 2, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018 om dokumentation af prisfasttættelse af kontrollerede transaktioner, jf. den tidligere skattekontrollovs § 17, stk. 3, jf. § 3 B, stk. 5, jf. § 18, og § 2, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 om dokumentation af prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner og § 2, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 401 af 28 april 2016 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner.

Thi kendes for ret:

T1 skal betale en bøde på 625.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.