Dokumentets metadata

Dokumentets dato:25-05-2021
Offentliggjort:04-06-2021
SKM-nr:SKM2021.298.SR
Journalnr.:21-0085414
Referencer.:Fondsbeskatningsloven
Pensionsbeskatningsloven
Statsskatteloven
Dokumenttype:Bindende svar


Administrator af gruppelivsaftale ej skattepligtig af bonusmidler og afkast heraf

Sagen omhandlede, hvorvidt H1, som administrator af en gruppelivsaftale, hvor der for aftalen gjaldt en forløbsbestemt bonus inkl. forrentning, var skattepligtig af bonusmidlerne samt forrentningen heraf.

Skatterådet bekræftede, at H1 ikke var skattepligtig, idet bonusmidlerne samt forrentningen heraf tilhørte forsikrede og ikke H1.

Herudover var gruppelivsaftalen omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4, hvor afkastet af pensionsmidlerne var undtaget fra beskatning.

Skatterådet bekræftede endvidere, at det ikke ændrede på, at H1 ikke var skattepligtig af de tildelte bonusmidler samt forrentningen heraf, at der skete indberetning af renteafkastet af bonusmidlerne på H1s CVR-nr.


Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at H1 ikke er skattepligtig af bonusmidler, herunder renteafkast heraf, vedrørende gældende og aktive Gruppelivsaftale indgået mellem H1, H2, H3 og G1 i perioden indtil ophør?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at H1 ikke er skattepligtig af bonusmidler, herunder renteafkast heraf, vedrørende gældende og aktive Gruppelivsaftale indgået mellem H1, H2, H3 og G1 i perioden indtil ophør, selv om den af bankerne lovpligtige indberetning til Skatteforvaltningen af renteafkast af bonusmidler sker på H1s CVR- nr.?

Svar

 1. Ja
 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

H1

H1 er en faglig interesseorganisation, der er hovedforening for øvrige foreninger.

H1s skattepligtsforhold

H1 er subjektiv skattepligtig i henhold til fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 3, og er - har været - registreret og behandlet som sådan hos Skattemyndighederne.

Hermed beskattes H1 - grundlæggende set - af erhvervsindkomst og de kapitalindtægter og avancer, der er opregnet i fondsbeskatningslovens § 8, stk. 1, ligesom der - bortset fra renteudgifter - kun er fradrag for udgifter, der vedrører de skattepligtige indtægter, jf. fondsbeskatningslovens § 8, stk. 2.

Herudover indeholder fondsbeskatningsloven en række øvrige regler, herunder henvisning til øvrig lovgivning, til brug for indkomstopgørelse mv.

Aftale om gruppelivsforsikring

H1, H2 og H3 har indgået en aftale om gruppelivsforsikring med G1. I aftalen er H1, H2 og H3 "forsikringstager". De personer, der er omfattet af aftalen, er "de forsikrede".

Der er tale om en ren risikoforsikring, som defineres som en livsforsikring, der alene kan komme til udbetaling ved den forsikredes død, invaliditet eller livstruende sygdom i en forud aftalt periode, der senest skal udløbe første policedag efter forsikredes 80. år. I det konkrete tilfælde ophører dækningerne, når de forsikrede fylder 70 år.

Gruppelivsaftalen henføres til pensionsbeskatningslovens afsnit II A, § 53A, "Livsforsikring uden fradragsret" (skattekode 5).

Gruppelivsaftalens bonus og forrentningen heraf

Det fremgår af Gruppelivsaftalen, at der for aftalen gælder en forløbsbestemt bonus med tilhørende forrentning, der tilhører gruppemedlemmerne.

Administration af Gruppelivsaftalen inkl. bonus og afkast heraf

H1 administrerer ordningen og vederlægges herfor.

H1 opkræver præmien hos de forsikrede og indbetaler herefter præmien til G1.

H1 har - som administrator, der ikke kan disponere over midlerne til egen fordel - etableret en særskilt "Bonusfond" (en pengekasse) til administration af udbetalt bonus under skattekode 5.

"Bonusfonden" har særskilt bogføringskreds, dvs. at midlerne - tildelt bonus som udbetales til og administreres af H1 på et særskilt depot i bank - ikke indgår i H1s regnskab.

Ejer af bonusmidlerne fra Gruppelivsforsikringsordningen, herunder afkast heraf

Det fremgår af Gruppelivsaftalen, at den tildelte forløbsbestemte bonus tilhører gruppemedlemmerne. Gruppemedlemmerne består af de personer, der er omfattet af forsikringen, dvs. medlemmer m.fl. af H1 og de øvrige foreninger m.m., som H1 er hovedforeningen for.

Alt-i-alt er der tale om en forsikringsordning/-aftale, som alene knytter sig til de ovenfor nævnte personer, der omfattes af Gruppelivsaftalen. Der er henset til,

 1. at ejerskabet hertil, herunder tildelt bonus og afkast heraf, udelukkende relaterer sig til de ovenfor nævnte personer, og
 2. at H1 intet ejerskab har, men alene fungerer som administrator af ordningen.

Dette er i overensstemmelse med den foreliggende Gruppelivsaftale samt parternes hensigt hermed, herunder effektuering mv.

Tildelt bonus og afkast heraf tilhører således formelt og reelt alene de forsikrede.

Pensionsbeskatningslovens afsnit II A, § 53A, "Livsforsikring uden fradragsret"

I relation til de forsikrede i Gruppelivsaftalen bemærkes, at pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4 fritager rene risikoforsikringer for beskatning af afkastet.

Særreglen betyder, at de bonustilskrivninger, der foretages i løbet af forsikringstiden, herunder også renter, ikke beskattes.

Lovpligtig indberetning af renter

Den af bankerne pålagte lovpligtige indberetning af rente af de omhandlede bonusmidler til Skatteforvaltningen forudsætter anvendelse af et CVR-nr. Indberetningen vil ske på H1s CVR-nr.

Spørgers opfattelse og begrundelse

H1 ønsker, ud fra en principiel vinkel, en beskatningsmæssig stillingtagen til den indberetningsmæssige ændring, jf. oven for, i forhold til H1, som skattesubjekt, forinden en effektuering af påtænkte ændring.

H1 finder ikke, at den påtænkte ændring af bankernes lovpligtige indberetning får indflydelse på H1s beskatningsmæssige situation, dvs. at H1 ikke har ejerskab til og skal ikke beskattes af bonusmidlerne fra Gruppelivsforsikringsordningen, herunder renteafkast heraf.

Beskatning af bonusmidler, herunder afkast

Det er et grundlæggende skatteretligt princip,

Nævnte bygger på en fortolkning af statsskattelovens § 4, stk. 1 om "den skattepligtiges samlede årsindtægter ... bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi". Et princip og fortolkning, der også er afspejlet i den offentliggjorte skatteretspraksis, den skatteretlige faglitteratur mv.

Som anført oven for har H1 intet ejerskab til den omhandlede forsikringsordning/-aftale, men er alene administrator heraf.

Dermed også sagt, at H1 ikke erhverver ret til bonusmidlerne, herunder afkast heraf, fra Gruppelivsforsikringsordningen.

Det faktum, at den af bankerne lovpligtige indberetning af afkast af bonusmidler til Skatteforvaltningen sker på H1s CVR-nr. - der udelukkende er båret af opfyldelsen af hvidvaskreglernes dokumentationskrav i forhold til bankerne, herunder en praktisk og smidig registrerings/- dokumentationsmæssig muliggørelse heraf - ændrer ikke på førnævnte om ejerskab og retserhvervelse.

Alt-i-alt er der ikke grundlag og belæg for at statuere, at H1 er skattepligtig af bonusmidler, herunder renteafkast heraf, uanset at den af bankerne lovpligtige indberetning af renteafkast af bonusmidler til Skatteforvaltningen sker på H1s CVR-nr.

Sammenfattende er det vurderingen,

H1 har ikke ejerskab til og skal ikke beskattes af bonusmidlerne fra Gruppelivsforsikringsordningen, herunder renteafkast heraf.

Spørgsmål 1 og spørgsmål 2 kan således besvares: "Ja".

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at H1 ikke er skattepligtig af bonusmidler, herunder renteafkast heraf, vedrørende gældende og aktive Gruppelivsaftale indgået mellem H1, H2, H3 og G1 i perioden indtil ophør.

Begrundelse

H1 har sammen med H2 og H3 indgået en gruppelivsaftale med G1, hvor medlemmer m.fl. af foreningerne m.m. er omfattet af forsikringen.

Det er oplyst, at der er tale om en ren risikoforsikring, der kan henføres til pensions- beskatningslovens afsnit II A, § 53 A, livsforsikringer uden fradragsret (skattekode 5). Det er således oplyst, at der er tale om en livsforsikring, der alene kan komme til udbetaling ved den forsikredes død, invaliditet eller livstruende sygdom i en forud aftalt periode, der senest skal udløbe første policedag efter forsikredes 80. år. Det er oplyst, at dækningerne i gruppelivsaftalen ophører, når de forsikrede fylder 70 år.

Om bonusmidlerne og renteafkastet heraf er følgende oplyst:

Om H1s involvering i bonuskontoen og gruppelivsaftalen er følgende oplyst:

Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4, at livsforsikringer, der alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død, invaliditet eller livstruende sygdom inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år, er undtaget fra beskatning af afkastet af pensionsmidlerne.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at H1 ikke er skattepligtig af de tildelte bonusmidler samt forrentningen heraf. Ved denne vurdering er der lagt vægt på følgende forhold:

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at H1 ikke er skattepligtig af bonusmidler, her under renteafkast heraf, vedrørende gældende og aktive Gruppelivsaftale indgået mellem H1, H2, H3 og G1 i perioden indtil ophør, selv om den af bankerne lovpligtige indberetning til Skatteforvaltningen af renteafkast af bonusmidler sker på H1s CVR-nr.

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen under spørgsmål 1.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det ikke ændrer på, at H1 ikke er skattepligtig af de tildelte bonusmidler samt forrentningen heraf, at der sker indberetning af renteafkastet af bonusmidlerne på H1s CVR-nr.

Skattestyrelsen gør opmærksom på, at Skattestyrelsen ikke har forholdt sig til eventuelle problemstillinger om indberetning.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja"

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 3

"Stk. 1. Skattepligt i henhold til denne lov omfatter:

(…)

3) Foreninger, der er omfattet af lov om fonde og visse foreninger for så vidt angår:

a) arbejdsgiverforeninger og fagforeninger,

b) andre faglige sammenslutninger, hvis kapital er bestemt til anvendelse til understøttelse af medlemmer under faglig konflikt, samt

c) foreninger, hvis midler hovedsagelig hidrører fra de under litra a og b nævnte foreninger, såfremt foreningen har som et formål at understøtte virksomheder eller personer under faglig konflikt eller faktisk yder en sådan understøttelse.

4) …"

Fondsbeskatningslovens § 8

"Stk. 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for de i § 1, nr. 3, nævnte foreninger medregnes indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, renteindtægter samt udbytteindtægter efter reglerne i ligningslovens § 16 A. Ligningslovens § 16 B finder tilsvarende anvendelse på de her omtalte foreninger. Til den skattepligtige indkomst medregnes desuden indkomst opgjort efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven og aktieavancebeskatningsloven samt indkomst som nævnt i kursgevinstloven. Det gælder også fortjeneste og tab på ombygnings- og forbedringsudgifter, indretninger m.v. indvundet ved afståelse af lejede lokaler, jf. afskrivningslovens § 39, fortjeneste og tab ved afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver, jf. afskrivningslovens § 40, beløb omfattet af ligningslovens § 16 G og indkomst som nævnt i afskrivningslovens §§ 9 og 21. I øvrigt opgøres den skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige for indregistrerede aktieselskaber gældende regler med de undtagelser, der følger af stk. 2 og 3 samt § 9.

Stk. 2. Ved opgørelsen af indkomst efter stk. 1 kan alene fradrages udgifter, der vedrører de indtægter, som er skattepligtige. Dog kan fradrag for renteudgifter og fradrag efter ligningslovens § 6 foretages, uanset om udgifterne eller tabene ikke vedrører erhvervelsen af de skattepligtige indtægter.

Stk. 3. De i § 1, nr. 3, nævnte foreninger beskattes fuldt ud af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. Den øvrige samlede indkomst opgjort efter stk. 1 og 2 beskattes derimod alene i det omfang, den overstiger 200.000 kr. inden fradrag som nævnt i § 9."

Pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3 og 4

(…)

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. dog 6. pkt. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4. Hvis pensionsudbyderen ikke opgør afkastet efter 4. og 5. pkt., kan afkastet i stedet opgøres som forskellen mellem på den ene side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6 pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår. I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået. Ved opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. stk. 1, nr. 6, eller hvor sikkerhedsstillelsen ophører, træder værdien af forsikringens depot på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen henholdsvis ophøret i stedet for værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse henholdsvis udgang. 6. og 7. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Er der efter 2. pkt. flere berettigede, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang. Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til dækning af beskatningen af det løbende afkast medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Udbetaling af beløb til dækning af skatten skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent.

Stk. 4. Syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i stk. 1, nr. 5, og garantiforsikringer eller lignende omfattet af stk. 1, nr. 6, er undtaget fra beskatningen efter stk. 3. Det samme gælder livsforsikringer, der alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død, invaliditet eller livstruende sygdom inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år

(…)"

Statsskattelovens § 4

"Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks.:

 1. af agerbrug, skovbrug, industri, handel, håndværk, fabrikdrift, søfart, fiskeri, eller hvilken som helst anden næring eller virksomhed, så og alt, hvad der er oppebåret for eller at anse som vederlag for videnskabelig, kunstnerisk eller litterær virksomhed eller for arbejde, tjeneste eller bistandsydelse af hvilken som helst art;
 2. af bortforpagtning, bortfæstning eller udleje af rørligt og urørligt gods, såvel som af vederlagsfri benyttelse af andres rørlige eller urørlige gods. Lejeværdien af bolig i den skattepligtiges egen ejendom beregnes som indtægt for ham, hvad enten han har gjort brug af sin beboelsesret eller ej; værdien ansættes til det beløb som ved udleje kunne opnås i leje af vedkommende ejendom eller lejlighed, dog af den, når særlige forhold måtte gøre denne måle- stok mindre egnet, kan ansættes skønsmæssigt;
 3. af et embede eller en bestilling, såsom fast lønning, sportler, embedsbolig, naturalydelser, emolumenter, kontorholdsgodtgørelse (med hensyn til kontorudgifter jf. § 6 b), samt pension, ventepenge, gaver (jf. dog herved bestemmelsen i § 5 b), understøttelser, klosterhævning, livrente, overlevelses- rente, aftægt og deslige;
 4. af tiender;
 5. af rente eller udbytte af alle slags obligationer, aktier og andre inden- eller udenlandske pengeeffekter, så og af udestående fordringer og af kapitaler, udlånte her i landet eller i udlandet, med eller uden pant, mod eller uden for- skrivning. Som udbyttet af aktier og andelsbeviser skal anses alt, hvad der af vedkommende selskab er udbetalt aktionærer eller andelshavere som en del af det af selskabet i sidste eller i tidligere regnskabsår indtjente overskud, hvad enten udbetalingen finder sted som dividende, som udlodning ved selskabets likvidation eller lignende eller ved udstedelse af friaktier. Friaktier, der tildeles et selskabs aktionærer, bliver at henregne til modtagerens indkomst med et beløb, svarende til deres pålydende, og i tilfælde, hvor aktier udstedes mod vederlag, som dog er mindre end deres pålydende, skal et beløb, svarende til forskellen mellem tegningskursen og aktiernes pålydende, ligeledes medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst.
 6. af lotterispil, samt andet spil og væddemål."