Dokumentets metadata

Dokumentets dato:09-12-2021
Offentliggjort:29-03-2022
SKM-nr:SKM2022.153.LSR
Journalnr.:18-0003057
Referencer.:Registreringsloven
Registreringsafgiftsloven
Dokumenttype:Afgørelse


Fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser i henhold til registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 7, litra a.

Klagen skyldtes, at SKAT havde givet afslag på klagerens ansøgning om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser under henvisning til, at klageren ikke var omfattet af bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a. Landsskatteretten bemærkede, at afgiftsfritagelse må forudsætte, at i hvert fald hovedparten af institutionens beboere har behov for pleje eller behandling. Det forhold at klageren var organiseret som en højskole, og eleverne deltog i et undervisningsforløb, fandtes ikke at være til hinder for, at klageren kunne opfylde kravene til fritagelse for registreringsafgift af busser til transport af klagerens handikappede elever. Det ansås på baggrund af klagerens samlede virke, pleje- og behandlingsbehov hos de handikappede elever, og den bistand der ydes af klagerens ansatte og de ikke-handikappede elever, for tilstrækkeligt godtgjort, at betingelserne for afgiftsfritagelse i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a, som en "lignende institution" var opfyldt. Landsskatteretten ændrede derfor SKATs (nu Motorstyrelsens) afgørelse.


SKAT (nu Motorstyrelsen) har den 15. februar 2018 givet afslag på klagerens ansøgning om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser i henhold til registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 7, litra a.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Klageren er en højskole, der er godkendt som et tilbud i henhold til lov om social service § 104 med 28 pladser. § 104-tilbud er kommunale aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Det fremgår af klagerens vedtægter, jf. § 1, stk. 1, at højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Det fremgår af vedtægternes § 1, stk. 4, at skolens formål er at drive folkehøjskole inden for den til enhver tid gældende lovgivning om frie kostskoler. Det fremgår af vedtægternes § 1, stk. 5, at værdigrundlaget for klageren er samspillet mellem mennesker med forskellige liv og muligheder, og klageren har et særligt ansvar over for mennesker med fysiske handikap/funktionsnedsættelse.

Klagerens målgruppe er borgere over 18 år med fysisk handikap og funktionsnedsættelse, med f.eks. medfødt eller erhvervet hjerneskade, spastiske lammelser (cerebral parese), muskeldystrofi, sclerose, rygmarvsbrok, syndromer, indlæringsvanskeligheder, tourettes syndrom, OCD, autismespektrum forstyrrelser, ADHD og ADD. Klageren optager herudover elever uden handikap, som har mulighed for at få arbejde som personlige assistenter for de handikappede elever, jf. lov om social service §§ 96 og 97, under opholdet hos klageren. Alle ikke handikappede elever ansættes som personlige assistenter for de handikappede elever, i henhold til de bevillinger de handikappede elever har med fra deres hjemkommuner.

Klageren har 14 faste medarbejdere i hjemmehjælpsafdelingen, der sammen med de ikke handikappede elever varetager pasningen af de handikappede elever. Klageren har i 2021 optaget 87 handikappede elever, hvoraf 47 bruger kørestol.

Eleverne har ikke folkeregisteradresse hos klageren under opholdet. De handikappede elever har typisk flere efterfølgende ophold hos klageren.

SKATs afgørelse
SKAT har givet afslag på klagerens ansøgning om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser under henvisning til, at klageren ikke er omfattet af bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a.

SKAT har som begrundelse anført følgende (uddrag)

"[…]
Vi giver afslag på ansøgningen om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser. Det er fordi, vi ikke anser [...] Højskolen for at være en "lignende institution" i relation til fritagelsesbestemmelserne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a.

[…]

Beskrivelse af Institutionen
[...] Højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution, der drives efter den til enhver tid gældende lovgivning om frie kostskoler.

[...] Højskolen bliver drevet efter bestemmelserne i STU-loven (lovbekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov nr. 783 af 16. juni 2015), efter højskoleloven (lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013) samt efter servicelovens bestemmelser § 83, § 85, § 96, § 97 og § 104 (lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017).

[…]

Vi gør opmærksom på, at noterne til bestemmelserne ikke er refereret. Af skolens vedtægter fremgår det bl.a.:

"§ 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag
Stk. 1. [...] Højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.
Stk. 2. […].
Stk. 3. […].
Stk. 4. [...] Højskolens formål er at drive folkehøjskole inden for den til enhver tid gældende lovgivning om folkehøjskoler og herunder tilbyde undervisning, samvær/aktiviteter og ophold i henhold til anden lovgivning, som ikke er i modstrid med højskoleloven.
Stk. 5. Værdigrundlag: Der lægges vægt på samspillet mellem mennesker med forskellige liv og muligheder, og skolen har et særligt ansvar over for mennesker med fysiske handicap/funktionsnedsættelse. Skolen er ramme om et miljø, hvor elever og kursister tilegner sig viden, udveksler livserfaringer og får nye muligheder for engagement i livet og i samfundet. Solidaritet, myndighed og værdighed er centrale begreber for skolen. "

[...] Højskolen er ifølge tilbudsportalen godkendt med 28 pladser efter serviceloven § 104.

Af datacvr.vir.dk fremgår, at [...] højskolen er registreret med branchekoden "855900 Anden undervisning i.a.n"

Vores forslag til afgørelse

Vi kan ikke imødekomme ansøgningen.
Sagens faktiske forhold
[...] Højskolen tilbyder STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, lange kurser og korte kurser.

Af hjemmesiden fremgår det om STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse: "[...] Højskolen tilbyder den 3-årige ungdomsuddannelse STU eller dele heraf. Målgruppen er unge mellem I8 og 25 år med særlige behov. [...] Højskolen har xx års erfaring i at designe individuelle læringsforløb for mennesker med fysiske og psykiske handicap/funktionsnedsættelse. [...] Højskolen tilbyder et inkluderende ungdomsmiljø både i og uden for undervisningen, fordi eleverne er en blanding af unge med og uden handicap/funktionsnedsættelse.

[…]

[...] Højskolen har et udviklingsarbejde i gang med G1 med henblik på at udvikle et tilbud om afklaring i forhold til BPA/§ 96/§ 85.
[...] Højskolen tilbyder individuelt tilpasset undervisning og støtte med henblik på en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

[…]

Skolen er en folkehøjskole for alle. Højskolen er derfor indrettet med henblik på, at kørestolsbrugere kan færdes uhindret overalt. […]

Kurserne er åbne for alle. Selvom kurserne er udviklet i samarbejde med de nævnte organisationer, er medlemskab af disse organisationer ikke en betingelse for deltagelse.

Af hjemmesiden fremgår følgende om [...] Højskolen:
"[…]

[…] vi er en […] højskoler med 180 elever og omkring 80 ansatte.

[…]"

Af oplysningerne fremgår det, at der i 2018 er 201 elever på skolen, hvoraf:
77 er visiterede elever
131 er ikke-visiterede elever

[…]

Af opgørelsen for 2016 fremgår det, at 94 visiterede elever har været tilknyttet skolen:
Fra 3-6 måneder - 1 elev
Fra 6-12 måneder - 11 elever
Fra 1 år og opefter - 82 elever

Af opgørelsen for 2017 fremgår det, at 101 visiterede elever har været tilknyttet skolen:
Fra 3-6 måneder - 5 elever
Fra 6-12 måneder - 24 elever
Fra 1 år og opefter - 72 elever

Der er ikke fremlagt opgørelse over hvor længe de ikke-visiterede elever har været tilknyttet skolen:

Målgruppen er elever med fysiske handicap og funktionsnedsættelser.

Af oplysningsskemaet fremgår det, at der er 48 stærkt handicappede kørestolsbrugere, hvoraf de 45 modtager borgerstyret personlig assistance og 3 modtager pleje og behandling af skolens plejepersonale, 45 visiterede brugere, der er fysisk/psykisk udviklingshæmmede. Disse brugere vil, når de forlader institutionen være henvist til livslangt institutionsophold. Af de 48 stærkt handicappede kørestolsbrugere, som er tildelt borgerstyret personlig assistance jævnfør servicelovens § 96, er der 6 brugere, der har døgnpleje/overvågning.

Personalet på 127 ansatte omfatter x IT-ansatte, x kontormedarbejdere, x undervisere, x hjælpelærere, x køkkenmedarbejder, x pedeller hvoraf de 2 er på særlige vilkår, 14 hjemmehjælpsmedarbejdere. De 127 ansatte svarer til 115 fuldtidsansatte.

Herunder er der 112 assistenter/hjælpere som ikke er ansatte, men er tidsbegrænset ansat på baggrund af bevillinger fra visitationskommunerne. [...] Højskolen er blot løn-mellemled mellem kommunerne og hjælperne.

SKATs begrundelse for forslaget
Henvisning til retsregler
Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017 (registreringsafgiftsloven). Af lovens § 2 stk. 1, nr. 7, litra a fremgår, at fritaget for afgift er køretøjer som omhandlet i § 5a, stk. 1, nr. 2 (busser), der "af plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner, eventuelt med reduceret sædeantal, anvendes til befordring af egne beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder. Køretøjerne kan ud over kørsel som nævnt i 1. pkt. benyttes til andre formål, der er i institutionens interesse. Køretøjerne kan have flere institutioner som brugere".

Henvisning til praksis mv.
Ved vurderingen af om en konkret institution kan blive anset for en "lignende institution", bliver der taget hensyn om:
Hovedparten af beboerne/klienterne er pleje- eller behandlingskrævende
Opholdet ikke er overvejende er af midlertidig karakter (under 3-6 måneder)
Der er ansat eller permanent tilknyttet plejepersonale, og at der foregår en egentlig pleje/behandling

[…]

Faktiske omstændigheder, som er lagt til grund ved afgørelsen
Det er vores opfattelse, at [...] Højskolens formål er at tilbyde undervisning efter STU-loven samt efter højskoleloven til elever med særlige behov.

Formålet med ophold på skolen er, at eleverne opnår udvikling, indlæring og fællesskab med andre.
[...] Højskolens formål er at understøtte denne proces, så eleverne forlader skolen som myndige, værdige og solidariske mennesker.

Der er lagt vægt på de aktiviteter, der foregår på [...] Højskolen. Det er aktiviteter. Der har til formål, at eleverne tilegner sig viden, udveksler livserfaringer og får nye muligheder for engagement i livet og samfundet. Den overvejende del af de ydelser der tilbydes på [...] Højskolen, er af udviklende karakter.

Det forhold, at skolens elever - på grund af deres fysiske handicap/funktionsnedsættelse - i skolen som helhed modtager en særlig hjælp og støtte, medfører efter motorcentrets opfattelse ikke, at skolens samlede aktiviteter kan sammenlignes med den pleje og behandling, der foregår på plejehjem og ældrecentre.

[…]

Der er også lagt afgørende vægt på, at den overvejende del af eleverne ikke er visiterede til institutionen. 131 elever af de i alt 201 elever på skolen er ikke-visiterede elever. Det er også vores opfattelse, at en mindre del af skolens elever er pleje- og behandlingskrævende.

Det er således vores opfattelse, at institutionen som helhed ikke opfylder visitationskravet. Kravet fremgår af registreringsafgiftslovens § 2, stk. nr. l, litra a og er en forudsætning for, at en institution kan anses som en "lignende institution" i relation til registreringsafgiftsloven.

Ud fra en konkret vurdering er det vores opfattelse, at eleverne på [...] Højskolen ikke kan sammenlignes med beboere på plejehjem og ældrecentre.

Med baggrund i disse ting finder vi ikke, at de arbejdsopgaver, [...] Højskolen som helhed udfører, er af en karakter, der kan sidestilles med den intensive pleje og behandling, der bliver givet på plejehjem og ældrecentre.

Det er vores opfattelse, at der ved det oplyste om pleje- og behandlingsbehovet hos eleverne og det arbejde, som personalet udfører, ikke er dokumenteret, at forudsætningerne for afgiftsfritagelse kan anses for at være opfyldt.

Øvrige bemærkninger
Det ændrer ikke motorcenterets opfattelse, at institutionen tidligere har fået afgiftsfritagelse, jævnfør registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a. Til orientering henvises der til afgørelser fra landsskatteretten 07-03423 og 07-01291.

Det ændrede grundlag i sammensætningen af elever gør, at skat har til hensigt at give afslag på ansøgningen.

Afgørelserne kan findes på afgoerelsesdatabasen.dk.

Vores forslag til afgørelse
Vi har til hensigt at give afslag på ansøgningen om afgiftsfritagelse ved anskaffelse af busser.
Vi anser ikke [...] Højskolen for at være en "lignende institution" i relation til registreringsafgiftslovens § 2, stk. I, nr. 7, litra a.

Jeres bemærkninger til forslaget til afgørelse
Vi har fået en mail vedhæftet 2 bilag den 7. februar 2018 med disse bemærkninger til forslaget til afgørelse:

"vi har modtaget et forslag til afgørelse om fritagelse af registreringsafgift ved anskaffelse af busser den 30. januar 2018.

Vi finder redegørelsen meget grundig og også et udtryk for, hvordan [...] Højskolen kan opfattes med de informationer, der er henvist til i selve redegørelsen. Det bliver nævnt at det, at skolen tidligere har opnået fritagelse, er ikke nogen begrundelse for fortsat fritagelse. Det er en kuriositet [...] Højskolen fik sin først afgiftsfrie bus (el folkevognsrugbrød) i 19xx.

Vi har tidligere drøftet vores afgiftsfritagelse i forbindelse med landsretsdommen af 25. april 2005 og kan dertil nævne, at [...] Højskolens brugere og den omtalte institutions brugere på ingen måde kan sammenlignes, da en stor del af vores svært handicappede elever er fysisk handicappede, kørestolsbrugere og med et omfattende plejebehov.

Det er korrekt at [...] Højskolen er en højskole med pt. 208 elever. Heraf er de 52 kørestolsbrugere som omfatter diagnoserne CP, muskelsvind, senhjerneskade, trafik- og ulykkesskade, sklerose m.fl. De øvrige 35 elever er primært elever med psykisk udviklingshæmning, syns- og hørehandicap. De resterende 121 er højskoleelever som samtidig er ansat som handicaphjælpere og er som sådan under uddannelse. Eleverne med handicap på højskolen er her typisk mellem 3-10 år og bruger bla. Opholdet til genoptræning, til vedligeholdelse af træning, til at stifte erfaring med og uddanne sig til BPA-ledere (§ 96).

En del af højskolen fungerer udover aktivitets- og undervisningstilbud, som "plejehjem" for de svært handicappede brugere og de modtager praktisk og personlig hjælp af både skolens ansatte i hjemmehjælpsafdeling og af de 121 højskoleelever, der udenfor undervisningstiden har arbejde som handicaphjælper, hvor de oplæres i pleje og omsorg for eleverne med handicap. På højskolen har vi en plejeafdeling med 31 værelser med loftlift mm. og de bebos af de brugere der er mest pleje- og behandlingskrævende. Til elever med dette plejebehov er der ansat 14 medarbejdere til at varetage pleje/omsorg og træning for de brugere samt to fysioterapeuter.

Skolen har pt. Afgiftsfrie busser som benyttes af kørestolsbrugerne til aktiviteter udenfor huset som f.eks. kørsel til læge/sygehus, fysioterapi, teater, museer, familiebesøg mm. Derudover har skolen 2 stk. 7 personers ikke afgiftsfrie biler, samt to varebiler på gule plader.

Nederst på side 9 anføres der at der ved vurderingen af om en konkret institution kan blive anset for en "lignende institution " bliver der taget hensyn om:

Hovedparten af beboerne/klienterne er pleje- og behandlingskrævende

Den del af brugerne af [...] Højskolen der benytter de afgifts frie busser, er alle pleje- og behandlingskrævende - 52 kørestolsbrugere.

Opholdet ikke er overvejende er af midlertidig karakter (under 3-6 måneder)
For den gruppe brugere af [...] Højskolen der benytter busserne, er opholdet af en varighed mellem 3-10 år og derfor ikke af midlertidig karakter og eleverne har ofte folkeregisteradresse på skolen.

Der er ansat eller permanent tilknyttet plejepersonale, og at der foregår en egentlig pleje/behandling.
[...] Højskolen har en finanslovsbevilling til ansættelse af plejepersonale til pleje og omsorg for skolens svært handicappede elever.

På side 11 anføres det at:
"Ud fra en konkret vurdering er det vores opfattelse at eleverne på [...] Højskolen ikke kan sammenlignes med beboere på plejehjem og ældrecentre.

Med baggrund i disse ting, finder vi ikke at de arbejdsopgaver, [...] Højskolen som helhed udfører, er af en karakter, der kan sidestilles med den intensive pleje og behandling, der bliver givet på plejehjem og ældrecentre."

Vi forstår ikke hvori den konkrete vurdering ligger, da de elever, der bruger skolens afgiftsfrie busser, vil som i ansøgningen anført være henvist til et plejehjem/plejecenter, hvis ikke de deltog i et aktivitets- og behandlingsophold på [...] Højskolen. Vi forstår heller ikke, at man ikke mener, at højskolen har intensive pleje og behandlingsindsats, som kan sidestilles med et plejehjem og ældrecenter. I skolens fagrække indgår som understøtter træning og behandling. Skolen har således tilknyttet to fysioterapeuter til at varetage de opgaver. Ud af de 52 kørestolsbrugende elever er 14 senhjerneskadede som har et behandlings- og genoptræningsprogram der både omfatter indsats dagligt på højskolen og også træningsaktiviteter i andre byer, skolen råder over et meget veludstyret rehabiliterings-/træningsrum, som er udviklet i samarbejde med […] universitet.

Det anføres på side 12 at:

"det ændrede grundlag i sammensætning af eleverne gør, at SKAT har til hensigt at give afslag på ansøgningen." vi er uforstående overfor et afslag givet på grundlag af en ændring af sammensætning af elevgruppen. I forhold til tidligere er antallet af pleje- og behandlingskrævende steget meget over de sidste 5 år bl.a. i forbindelse med etablering af 20 ekstra plejeværelser siden 2010.

Såfremt Skat vælger at give afslag på ansøgningen, vil det betyde et helt utilfredsstillende ophold for de pleje- og behandlingskrævende elever på [...] Højskolen, da de ikke har mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor huset. Mange aktiviteter og undervisningselementer foregår ude i den virkelige verden. Fra By Y1 er det ikke muligt at komme hverken til By Y2, By Y3, By Y4 og By Y5 med offentlige transportmidler, hvis man har funktionsnedsættelse.
Som det fremgår af redegørelsen, indgår de afgiftsfrie busser også i oplæring af de elever der har et handicap og de elever der er hjælpere. Det betinger, at vi har busser til træning af bespænding, forflytning og sikkerhed som omfatter transport af kørestolsbrugere. Skolens busser køres af mange forskellige og hvorfor de ret hurtigt nedslides.

Vi har valgt igennem årene at anskaffe brugte biler, som så til gengæld udskiftes efter 2-3 års brug. Men det betyder, at vi er afhængig af en lempelig sagsbehandling, da vi køber 2-3 busser om året. Højskolens økonomi og elevbetalingen giver ikke mulighed for, at skolen kan anskaffe nye busser og slet ikke afgiftsbelagte busser.

Afslutningsvis skal vi henlede opmærksomheden på at [...] højskolen, som det fremgår af vedtægterne er ledet af en bestyrelse, som kommer fra danske handicap organisationer - […], […], […], […]. Da Folketinget rettigviserede FN's Handicap konvention i 2009, hvorved konventionen fik rets status, pålagde bestyrelsen [...] Højskolen at sikre, at konventionen i fuldt omfang er opfyldt på højskolen. Det gælder primært artikel 24, 1. som taler om et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer. Og samme artikel punkt 5.1 som skal sikre voksenundervisning og livslang læring uden diskrimination. For at sikre ægte inklusion vil mennesker med handicap altid udgøre en minoritet i det fællesskab man er inkluderet i. På [...] Højskolen udgør mennesker med handicap 35-40% hvorfor det ikke kan blive et krav at de skal udgøre en majoritet.

Bestyrelsen pålagde også skolen at efterleve konventionens artikel 19, punkt a, b og c, hvor c foreslår at samfundets tilbud til den almene befolkning også gælder for personer med handicap.

[…]. Uden afgiftsfrie busser vil både undervisning, træning og behandling blive væsentligt svækket.

Med de anførte argumenter er det vores store håb, at det forslåede afslag ikke effektueres, men at der bliver indgået en aftale som både SKAT, Motor Import og [...] Højskolen kan have tillid til. Men x års erfaring kan jeg personligt stå inde for, at ingen af skolens afgiftsfrie busser har været i brug uden kørslen, har tilgodeset mennesker med omfattende pleje-, behandlings- og træningsbehov.

[…]

Vores bemærkninger
Vi har noteret os jeres bemærkninger og synspunkter til sagen.

Det er vores opfattelse, at [...] Højskolen er én enhed med det CVR-nr. og et P-nr. Vurderingen af, om [...] Højskolen er omfattet af reglerne for afgiftsfritagelse, skal derfor omfatte skolens sammensætning som helhed. Ansøgning om fritagelse for registreringsafgift er derfor behandlet under et.

Det er også fortsat vores opfattelse at [...] Højskolen er en undervisningsinstitution og at skolens primære formål er undervisning. Dette er ubestridt i jeres høringssvar.

I forbindelse med vores behandling af ansøgninger om fritagelse for registreringsafgift, er vi meget opmærksomme på sammensætningen af beboerne/brugerne på den enkelte institution. Hovedparten skal være visiteret til og modtage egentlig pleje og behandling, for at institutionen kan opnå afgiftsfritagelse.

Vi er enige i, at en mindre del af [...] Højskolens elever er pleje- og behandlingskrævende. Men vi er stadig af den opfattelse, at denne del kun udgør en mindre del af skolens samlede elever. Som beskrevet tidligere, og jf. "SKATs Juridiske Vejledning, afsnit E.A.8.1.3.4 Busser", er det ikke muligt at uddrage en del af institutionens brugere og alene behandle ansøgning om afgiftsfritagelse for denne afgrænsede gruppe. Institutionen skal behandles som en samlet enhed.

Det er således fortsat vores opfattelse at den overvejende del af skolens elever ikke er visiterede til aktiviteter på skolen for at modtage pleje- og behandling, men kommer på skolen for at modtage undervisning.

Vi skal henvise til bestemmelserne i registreringsafgiftslovens § 2 stk. 1, nr. 7, litra a hvor det bl.a. fremgår at busser - der anvendes til befordring af beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder - er fritaget for registreringsafgift.

Vi er enige i, at eleverne er tilknyttet skolen i en længere periode.

De busser som skolen allerede har indregistreret, er fortsat fritaget for registreringsafgift i henhold til den gamle tilladelse. Det betyder, at busserne kan fortsætte med deres afgiftsfritagelse så længe busserne er indregistreret til skolen. I tilfælde af omregistrering eller at nummerpladerne skal tages af busserne, bortfalder afgiftsfritagelsen.

Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a giver mulighed for afgiftsfritagelse til busser på plejehjem, ældrecentre og lign. Institutioner. Med lovens formulering "lign. Institutioner" er der tale om en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det er en institution som helhed, der skal vurderes i forhold til bestemmelsen.

Det er fortsat vores opfattelse, at [...] Højskolen ikke opfylder betingelserne for at kunne få en afgiftsfritagelse.

De forhold, at det anføres at skolen ikke er afhængig af en lempelig sagsbehandling samt at skolen opfylder FNs Handicap konvention, kan ikke føre til andet resultat.

Vores afgørelse
Vi giver afslag på ansøgningen om afgiftsfritagelse ved anskaffelse af busser. Vi anser ikke [...] Højskolen for at være en "lignende institution" i relation til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a.

[…]

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at ansøgningen om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser, jf. registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 7, litra a, skal imødekommes.

Til støtte herfor har repræsentanten anført følgende (uddrag):

"[…]

På vegne af min klient, [...] Højskolen, Adresse Y1, By Y2, fremsendes hermed supplerende bemærkninger til klage af 14. maj 2018, over SKATs afgørelse af 15. februar 2018. Afgørelsen er vedlagt klage af 14. maj 2018 som bilag 1.

Det gøres på baggrund af nedenstående gældende, at min klients ansøgning om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser bør imødekommes, idet min klient er omfattet af begrebet "lignende institutioner" i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a.

Sagsfremstilling:

Den 13. december 2017 modtager SKAT ansøgning om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser fra min klient.

På baggrund heraf fremsender SKAT forslag til afgørelse af 30. januar 2018, se bilag 2, hvoraf fremgår, at SKAT har til hensigt af give afslag på ansøgningen, idet SKAT ikke anser [...] Højskolen for at være en "lignende institution" i relation til fritagelsesbestemmelserne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a.

[...] Højskolen fremsender efterfølgende høringssvar af 7. februar 2018, se bilag 3.

Af høringssvaret fremgår, at [...] Højskolen fik sin første afgiftsfrie bus i 19xx. Endvidere at højskolen pt har 208 elever på skolen, hvoraf de 52 er kørestolsbrugere med bl.a. følgende diagnoser: CP, muskelsvind, senhjerneskade, trafik- og ulykkesskade, sklerose m.fl.

Herudover er der 35 elever med psykisk udviklingshæmning, syns- og hørehandicap samt endvidere diagnoser som CP og senhjerneskade. De resterende 121 højskoleelever er ansat som handicaphjælpere, mens de er på skolen.

[...] Højskolen anfører endvidere, en uforståenhed over for det af SKATs forslag til afgørelse, bilag 2, fremkomne afslag på ansøgningen, grundet i en ændring af elevsammensætningen på skolen. De pleje- og behandlingskrævende elever som skolen huser, er kun blevet mere og mere behandlingskrævende, i hvilken forbindelse [...] Højskolen har været nødsaget til etablering af 20 ekstra plejeværelser siden 2010.

Det i høringssvaret anførte ændrer ikke på SKAT forslag, og ansøgningen om afgiftsfritagelse afvises i SKAT afgørelse af 15. februar 2018.

Af afgørelsen fremgår, at SKAT giver afslag på min klients ansøgning om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser, idet SKAT ikke anser [...] Højskolen for at være en "lignende institution" i relation til fritagelsesbestemmelserne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a.

SKAT lægger i afgørelsen vægt på, at [...] Højskolen, efter SKATs opfattelse er en undervisningsinstitution og at skolens primære formål er undervisning.

Af afgørelsen fremgår endvidere, at hovedparten af højskolens beboere/brugere, efter SKATs opfattelse, skal være visiteret til og modtage egentlig pleje og behandling, for at institutionen kan opnå afgiftsfritagelse.

SKAT anerkender i afgørelsen, at en, efter SKATs opfattelse, mindre del af [...] Højskolens elever er pleje- og behandlingskrævende. SKAT konkluderer i relation hertil, at den overvejende del af [...] Højskolens elever ikke er visiterede til aktiviteter på skolen for at modtage pleje- og behandling, men kommer på skolen for at modtage undervisning.

Til støtte for afvisningen af min klients ansøgning henviser SKAT til Østre Landsrets dom af 25. april 2005, omhandlende hvordan begrebet "lignende institution" i forhold til plejehjem og ældrecentre, skulle forstås, samt om institutionen omhandlet af sagen, kunne anses for en "lignende institution".

Dommen omhandlede, som anført i SKATs afgørelse, en døgninstitution til børn og unge i aldersgruppen 9-18 år, der var anbragt uden for hjemmet efter lov om social service § 40, stk. 2, nr. 11, eller § 42, med eller uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Vedrørende [...] Højskolen:

[...] Højskolen er en højskole med en unik sammensætning af elever, sammenlignet med en normal højskole.

SKAT lægger i afgørelsen vægt på, at skolens primære formål er undervisning, hvilket ikke er bestridt i høringssvaret, bilag 3. Det skal dog hertil påpeges, at skolen, i kraft af titlen som højskole, selvfølgelig har til formål at undervise. Dog er skolen bygget på et koncept og elevsammensætning som er helt speciel.

Skolen huser pt. 52 kørestolsbrugere med bl.a., som ovenfor nævnt, diagnoser som CP, muskelsvind, senhjerneskade, trafik- og ulykkesskade, sklerose m.fl. Herudover er der på skolen elever med psykisk udviklingshæmning, syns- og hørehandicap. Oversigt over disse elever på nuværende tidspunkt vedlægges som bilag 4.

Som anført i høringssvaret, bilag 3, er de resterende højskoleelever, ud over at være elever på skolen, også ansat som handicaphjælpere. Disse kaldes i skolens regi for assistenter.
Assistenterne oplæres i pleje og omsorg, og assisterer de øvrigt ansatte handicaphjælpere i forhold til praktisk og personlig hjælp til de svært handicappede brugere på skolen, som på skolen kaldes borgere. Betegnelserne Borger og Assistent anvendes i det følgende.

Der er tale om en lønnet stilling, hvor ud af betalingen for højskoleopholdet sker. Kopi af ansættelseskontrakten for en assistent vedlægges som bilag 5 og bilag 6. Som eksempel på nogle af arbejdsopgaverne, er på [...] Højskolens hjemmeside bl.a. nævnt hjælp til borgeren med det som han/hun selv ikke kan, f.eks. at komme i bad, spisning, gøre rent, kørsel i minibus, ledsagelse til shopping, biografen eller koncerter, samt planlægning, strukturering og ageren i hverdagen. Hjælpen foregår uden for undervisningstiden.

[…]

Anbringender:

Af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a fremgår:

"Fritaget for afgift er køretøjer, som omhandlet i § 5 a, stk. 1, der af plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner, eventuelt med reduceret sædetal, anvendes til befordring af beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder. Køretøjerne kan ud over kørsel som nævnt i 1. pkt. benyttes til andre formål, der er i institutionens interesse. Køretøjerne kan have flere institutioner som brugere."

Bedømmelsen går herefter på, om min klient er omfattet af "lignende institutioner".

Af SKATs juridiske vejledning punkt E.A.8.1.3.4 fremgår bl.a., som tillige anført i SKATs afgørelse, at:

"Ved vurderingen af om en konkret situation kan anses for at være en lignende institution, bliver der taget hensyn til om:

hovedparten af beboerne/klienterne er pleje- eller behandlingskrævende
opholdet ikke overvejende er af midlertidig karakter (under 3-6 måneder), og
der er ansat eller permanent tilknyttet plejepersonale, og at der foregår en egentlig pleje/behandling."

Til støtte for den nedlagte påstand gøres, på baggrund af ovenstående, nedenstående herefter gældende.

[...] Højskolen er en højskole, som i kraft heraf selvfølgelig har et formål om undervisning af eleverne.

Imidlertid bør dette ikke få afgørende betydning, idet [...] Højskolens formål, på lige fod med undervisning, er et unikt tilbud til svært handicappede brugere, hvor skolen fungerer som "plejehjem" for disse.

De svært handicappede elever, hvoraf 52 er kørestolsbrugere, har mulighed for at bo på skolen og få den pleje og støtte som er nødvendig af skolens ansatte, herunder de øvrige højskoleelever ansat som assistenter, jf. beskrivelsen ovenfor vedr. [...] Højskolen.

På baggrund heraf, gøres det gældende, at der ved hensyntagen til om hovedparten af beboerne/klienterne er pleje- eller behandlingskrævende skal foretages følgende opregning. Størstedelen af skolens elever, som udelukkende er på skolen som elever, er kørestolsbrugere. Dette resultat fremkommer, idet det bør lægges til grund, at de resterende højskoleelever, alle er ansat som assistenter på skolen, og fungerer som plejepersonale for de øvrige.

Der skal hertil lægges vægt på, at samtlige elever, som ikke er handicappede, og dermed opfylder plejekriteriet, alle har en lønnet ansættelse som plejepersonale. Disse elever søger optagelse på netop [...] Højskolen, med det formål, at kunne opnå denne ansættelse sideløbende med deres undervisning.

Til støtte for ovenstående skal endvidere fremhæves, at SKAT i By Y6 ved sagsbehandler [Navn udeladt], i forbindelse med [...] Højskolens ansøgning om afgiftsfritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af en bus i 2010, var på fysisk besøg på skolen, for netop at kunne vurdere den unikke konstruktion [...] Højskolen er bygget på i relation til elevsammensætningen. Mødet og rundvisningen foregik sammen med [...] Højskolens tidligere forstander [Navn udeladt]. SKAT godkendte [...] Højskolens ansøgning. Afgørelsen vedlægges som bilag 9. Af afgørelsen fremgår bl.a. at:

"Motorcenteret skal bemærke, at som institutionens personale anses også de 79 ikke visiterede brugere, der udover at være brugere af institutionen tillige er ansat som borgerstyret personlige assistenter, hvor ansættelsesaftalen er indgået mellem assistenten og brugeren/institutionen (servicelovens § 96)."

På baggrund heraf anses det for at være ukorrekt, når SKAT i afgørelsen anfører, at

"Vi er enige i, at en mindre del af [...] Højskolens elever er pleje- og behandlingskrævende. Men vi er stadig af den opfattelse, at denne del kun udgør en mindre del af skolens samlede elever".

Vedrørende kriteriet om at opholdet ikke overvejende er af midlertidig karakter (under 3-6 måneder), har SKAT allerede tilkendegivet i afgørelse, at der enighed om, at eleverne er tilknyttet skolen i en længere periode.

Vedrørende kriteriet om, at der skal være ansat eller permanent tilknyttet plejepersonale, og at der foregår en egentlig pleje/behandling, er der redegjort for dette i afsnittet om [...] Højskolen. Af afsnittet fremgår, at skolens øvrige elever er ansat i en lønnet plejestilling, hvor de fungerer som assistenter for de handicappede (borgeren), ud over det ansatte plejepersonale i skolens hjælpeafdeling (HHA).

På baggrund af det i afsnittet om [...] Højskolen anførte, gøres det gældende, at de ansatte assistenter samt ansatte i HHA-afdelingen udfører opgaver med egentlig pleje af de øvrige elever, (borgerne) der ganske må sidestilles med de opgaver, der varetages på et plejehjem og ældrecentre.

[…]

Forventningsprincippet
Såfremt Skatteankestyrelsen, mod forventning, skulle vælge at følge SKATs afgørelse og dermed fastholde afslaget på min klients ansøgning om afgiftsfritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser, med henvisning til at [...] Højskolen, ikke kan anses for at være en "lignende institution" i medfør af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a, gøres det subsidiært gældende, at min klient bør kunne støtte ret på forventningsprincippet.

Dette i medfør af, at min klient har opnået afgiftsfritagelse på skolens busser siden 19xx, hvorfor denne må anses for at have opnået en retsbeskyttet forventning for så vidt angår opnåelse af afgiftsfritagelsen for registreringsafgiften ved anskaffelse af busser.

[…]"

SKATs udtalelse
SKAT har d. 15. februar 2018 indsendt følgende udtagelse (uddrag):

"[…]

[...] Højskolen klager over vores afgørelse vedrørende P-nr. […] med tilhørende CVR-nr. […].

Ansøgning om registreringsafgiftsfritagelse er modtaget hos SKAT den 13. december 2017. Ved behandling af sagen er der indsendt supplerende oplysninger som er indarbejdet i høring og afgørelsen. Der er således truffet afgørelse den 15. februar 2018 ud fra de faktiske forhold, som var gældende på daværende tidspunkt. Det er således et øjebliksbillede af skolen. SKAT er klar over, at antallet af visiterede og ikke-visiterede elever ændres løbende.

Registreringsafgiftslovens § 2 er en bevillingsbestemmelse, der lægger ansøgers faktiske forhold til grund på tidspunktet for ansøgningen.

Det forhold, at der ved klagen er vedlagt en elevliste med en mindre ændring af antal visiterede elever, antal kørestolsbrugere mm, ændrer derfor ikke SKATs opfattelse af, at den overvejende del af eleverne er ikke-visiterede til skolen.

Det er SKATs opfattelse, at den overvejende del (de ikke-visiterede elever) sideløbende med deltagelse i undervisning, også kan blive ansat for at blive oplært i pleje og omsorg og assistere de øvrige ansatte handicaphjælpere. Det er fortsat SKATs opfattelse, at selvom disse elever/ansatte hjælper med pleje og omsorg hos de visiterede elever, er hovedformålet ved at komme på skolen, at udvikle sig, uddanne sig og tilegne sig ny viden og erfaring.

Det er SKATs opfattelse, at skolen primært er en undervisningsinstitution og ikke kan sidestilles med et plejehjem/en behandlingsinstitution.

Det er stadig vores opfattelse, at eleverne og de handicappede elever på [...] Højskolen, set under et, ikke kan anses for at være syge/handicappede på en sådan måde, at hovedparten har behov for intensiv og konstant pleje og behandling, som det er en betingelse for afgiftsfritagelse efter § 2.

Retsgrundlaget bestemmer, at det er en betingelse at størstedelen af brugerne af en institution er behandlings- og plejekrævende. SKAT har ikke hjemmel til at dispensere for den betingelse.

SKATs afgørelse er ikke truffet efter objektive kriterier, men derimod på grundlag af en konkret vægtning og vurdering af [...] Højskolens samlede forhold på tidspunktet for afgørelsen.

SKAT har ikke yderligere bemærkninger til de oplysninger der fremgår af klagen. Der henvises til SKATs begrundelse mv. i afgørelsen og sagsfremstillingen.

Forventningsprincippet:
SKAT har set på sagens faktiske oplysninger på tidspunktet for ansøgning/afgørelsen. Når SKAT giver tilladelse til at en institution må indkøbe registreringsafgiftsfrie busser, gælder bevillingen i 12 måneder eller så længe at de faktiske forhold på institutionen ikke ændres. Derefter skal der søges om ny tilladelse til indkøb af afgiftsfrie busser. SKAT vil altid indhente oplysninger og vurdere de faktiske forhold på institutionen på ansøgningstidspunktet.

SKAT er blevet meget opmærksomme på institutionernes sammensætning. I den forbindelse har SKAT stor fokus på at få alle relevante oplysninger i den enkelte sag, for at kunne træffe en korrekt afgørelse.

[…]"

Klagerens bemærkninger
Skatteankestyrelses sagsfremstilling har været i høring hos klageren. Klagerens repræsentant har den 21. april 2021 sendt følgende bemærkninger (uddrag):

"[…]

Elever og elevsammensætning
På det aktuelle elevhold i 2021 er der 84 elever med handicaps, bilag 12, heraf 47 elever der anvender kørestol.

Alle 84 handicappede elever har omfattende diagnoser som beskrevet i bilag 12. De har alle behov for hjælp og pleje. De fleste har behov for hjælpere, og et betydeligt antal har behov for 2 - 4 hjælpere.

Hovedparten har brug for omfattende pleje, herunder hjælp til af- og påklædning, bad, toiletbesøg, katerisering, hjælp til måltider, bleskift, overvåget spisning, forflytning osv. osv.

[…]

Adskillige har brug for døgnovervågning og vågen nattevagt. Der er elever, der sover i respirator.

Det samlede elevantal på skolen er ca. 200 inkl. de 84 handicappede elever.

SKATs præmis, hvor gruppen af handicappede og plejekrævende elever relateres til den samlede elevmasse og betragtes som en minoritet er stærkt misvisende og en fordrejning af de faktiske forhold.

De resterende ikke-handicappede elever på højskolen er alle ansat som hjælpere til de handicappede elever. Det kan konstateres, at den gennemsnitlige handicappede elev har brug for flere og flere hjælpere. Derfor vil forholdet mellem handicappede elever og hjælper-elever fortsat blive udbygget.

Det er ikke en rimelig præmis at påstå, at fordi der er færre handicappede elever i forhold til de ikke-handicappede elever, er det udtryk for, at det pleje- og pasningskrævende element af højskolen er mindre.

Det er tværtimod et udtryk for, at pleje- og pasningselementet bliver stadig mere udtalt, når man optager handicappede elever med flere og mere komplekse handicaps, diagnoser mv.

Det svarer til at påstå, at sygehuset med 100 patienter, herunder 80 akutte, yder mindre pleje og/eller behandling end det sygehus, der har 130 patienter, heraf 30 akutte.
Under alle omstændigheder er der tale om en præmis fastsat af SKAT, og som ikke har hjemmel i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a, herunder forarbejderne til samme.

Det er synspunktet, at blot der er mere end 1 plejekrævende beboer på en "lignende institution", jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a, er afgiftsfritagelseskriteriet opfyldt.

Skatteankestyrelsens forudsætninger hentet fra skolens hjemmeside
På side 2 i den påtænkte afgørelse inddrages og anvendes en række oplysninger fra skolens hjemmeside. Oplysningerne kan ikke ufiltreret anvendes på den måde, Skatteankestyrelsen anvender dem.

Dette omfatter bl.a. følgende forhold:

"Klageren er en almindelig folkehøjskole, men har et særligt ansvar overfor elever med handicap. De elever, som har et større behov for pleje og hjælp til praktiske opgaver, kan ikke forvente at få det dækket af skolens ansatte, men der er mulighed for i samarbejde med skolen at ansætte egne assistenter i henhold til hjemkommunens bevillinger."

Forklaring:
Denne oplysning kan på ingen måde tages til udtryk for at skolen ikke yder pasning og pleje.

Skolen har for tiden 14 ansatte hjemmehjælpere i HHA (hjemmehjælperafdelingen).

De fastansatte personer yder omfattende hjælp til de for tiden 84 elever, der har brug for hjælp og pleje i større og mindre omfang.

Omvendt er det klart, at skolen ikke økonomisk kan holde til at afsætte 4 faste hjælpere udover den hjælp, der ydes af HHA, til f.eks. eleven med cerebral parese, jf. bilag 12, side 1, elev 2.

[…]

Det går for vidt at gennemgå hele bilag 12, men dette er jo kendetegnende elev efter elev.

Man skal også være opmærksom på, at de egne hjælpere, den pågældende elev så ansætter (de øvrige elever på højskolen), ansættes af højskolen og får løn fra højskolen, men det er den plejekrævende elevs hjemkommune, der bevilliger pengene, og som sådan anviser dem til skolen, der anvender bevillingen til at udbetale løn til hjælper-eleven.

"Klageren skriver på sin officielle hjemmeside, at eleverne ikke skal flytte deres folkeregisteradresse til højskolen, da et højskoleophold betragtes som en midlertidig flytning. Derimod anbefaler højskole, at eleverne melder deres midlertidige flytning til postvæsnet og får omdirigeret deres post."

Forklaring:
Også dette forhold har sin forklaring og naturlige årsag. Igen kan tages udgangspunkt i elev 2, jf. bilag 12, side 1. Pågældende elev har aktuelt været på [...] Højskolen i 28 semestre, det vil sige 14 år.

I 14 år har hun således fået 100 % pleje og behandling på [...] Højskolen.

De fleste elever bibeholder deres oprindelige "hjemkommune" folkeregisteradresse, fordi det er betalingskommunen.

Hvis alle pleje- og behandlingskrævende elever flyttede deres folkeregisteradresse til [...] Højskolen og dermed By Y2 Kommune, hvilket som udgangspunkt kræves efter reglerne om folkeregisteradresse, ville det dermed være By Y2 Kommune, der ville blive belastet med alle udgifter.

Efter aftale med By Y2 Kommune og hjemkommunerne blev det derfor aftalt i 19xx'erne, at eleverne skulle bibeholde deres hjemkommune/folkeregisteradresse for ikke at vælte By Y2 Kommunes økonomi på dette område.

Hvis udgiften skulle afholdes af By Y2 Kommune alene, ville dette medføre en udgift på over 25 mio. pr. år.

I samme forbindelse skal oplyses, at skolen modtager ca. 1,9 mio. fra Socialstyrelsen pr. år til brug for HHA-afdelingen.

Dette skal bl.a. kompensere for eventuelle manglende bevillinger fra betalingskommunen og sikre, at eleverne med handicap kan leve et værdigt og myndigt liv, uden at det belaster By Y2 Kommune økonomisk.

Mange af eleverne har ikke andet hjem end [...] Højskolen.

Dette blev ganske klart under Covid-19 nedlukningen, hvor ca. 30 elever med handicap og i alt 90 personlige assistenter var nødt til at blive på skolen som en del af et nødberedskab.

Dette viser med al tydelighed, hvorfor [...] Højskolen ikke bare er en højskole men tillige en lignende institution med pleje i registreringsafgiftslovens forstand.

"Hvis eleven har brug for hjælpemidler såsom speciel seng, badestol osv. anbefaler klageren, at eleven sender det til skolen inden opstart."

Forklaring:
Der henvises nedenfor til punkt 2 og 3 vedrørende hjælpemidler mv.

Det på hjemmesiden anførte er udtryk for, at der er enkelte elever, der har helt speciallavede senge eller badestole mv. pga. kraftig deformitet i rygraden, manglende ekstremiteter, kolossal overvægt grundet handicap mv.

Der er således tale om specialhjælpemidler, der markant afviger fra skolens normale specialhjælpemidler.

Skolen har ikke økonomi til at indkøbe en sådan specialseng, f.eks. til en kolossal overvægtig elev.

Disse enkelte elever skal således medtage deres særlige hjælpemidler for at sikre en god og tryg opstart og et godt liv på [...] Højskolen.

Som anført nedenfor råder skolen over et kæmpe katalog af specialsenge, loftslifte, badebårer, toiletfaciliteter mv.

"Det fremgår af klagerens hjemmeside, at hvis eleverne skal til fysioterapeut eller genoptræning skal det foregå i fritiden, og eleven skal selv sørge for at arrangere transport evt. med Falck."

Forklaring:
En del af skolens elever modtager fysioterapi på skolen.

Efter højskoleloven må dette ikke foregå i undervisningstiden, da der er et minimumskrav på 21 undervisningstimer om ugen.

En del af de pleje- og behandlingskrævende elever skal tillige ud af huset til fysioterapi, øvrig behandling, blodprøver, indlæggelser, ambulatorieundersøgelser mv.

Til og fra skolen er der ikke muligt for handicappede elever at anvende offentlig transport. Disse elever anvender skolens busser. Behovet er dog så stort, at skolen ikke har busser nok. Derfor forbereder skolen eleverne på, at de måske skal bruge andre kanaler til transport. Problemet er også aktualiseret på grund af SKATs foreløbige afslag på afgiftsfritagelse. Skolen har således ikke kunnet indkøbe busser de seneste 3 år. Det bemærkes i den forbindelse, at afgiftsfritagelsen har været i kraft siden 19xx. Aktuelt er der 29 elever ud af 84 elever med handicap, der har egen bus med. Det er en hjælp, således at skolen aktuelt kan nøjes med at have 9 busser, alle afgiftsfritaget. I forhold til busparken, indretningen af busserne og anvendelsen henvises til punkt 2.8 nedenfor.

"Der er ikke oprettet boliger til handicappede mv. på skolen i henhold til lov om almene boliger…"

Svar:

Nej. Denne problemstilling findes i øvrigt irrelevant og udtryk for et af skattemyndighederne opfundet kriterium, der ikke har hjemmel i loven. De fleste plejehjem har heller ikke oprettet boliger til handicappede i henhold til lov om almene boliger. Det relevante kriterie er pleje og eventuelt bygningsindregningen og ikke hvordan boliger er oprettet.

Skolens specialindrettede bygninger og myndighedskrav
Gennem de sidste 20 år har [...] Højskolen investeret mere end kr. 100 mio. i renovering, nybygninger og særlige bygningsindretninger møntet på handicappede og plejekrævende elever.

Et forsigtigt skøn viser, at mindst kr. 30 mio. af dette beløb kan henføres direkte til handicapfaciliteter, særligt inventar med henblik på pleje mv.

I forhold til opgørelse over hjælpemidler mv. henvises til bilag 14, og bygningsoversigt med særlige indretninger, bilag 15.

Det findes dybt problematisk, at skattemyndighederne har truffet en afgørelse uden at have ulejliget sig med at besøge skolen og konstateret omfanget af skolens særlige bygningsindretninger og plejefaciliteter.
Såfremt skattemyndighederne rent faktisk besøgte skolen, ville man blive mødt med følgende: 100 handicapindrettede værelser, 32 værelser med loftslift, 39 stationære loftlifte, 70 automatisk oplukkelige døre til kørestolsbrugere og svagt gående, 5 elevatorer, 45 plejesenge af mærket […], 6 mobile gulvlifte, 35 væghængte badestole, 5 mobile badestole, 20 flytbare badebænke, 4 drejetårne, 10 væghængte badebårer, 3 mobile badebårer, 10 mobile kørestolsramper og 8 el-crossere

Dertil skal nævnes, at alle toiletter og badefaciliteter på alle værelser og i fællesområder er handicapindrettede. Aktuelt bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anser [...] Højskolen som et plejehjem.

Skolen er derfor blevet pålagt at installere et sprinkleranlæg hos de mere end 40 elever, der ikke vil kunne bringe sig selv ud ved en brand, samt ABA og AVA anlæg, hvor det ikke forefindes.

Disse krav vil medføre en udgift på mere end kr. 3 mio.

Skolen er klassificeret i brandkategori 6, det vil sige som et plejehjem. Tidligere har man været klassificeret i brandkategori 5 som højskole.

Ydelse af pleje
Skatteankestyrelsen synes at forudsætte i de kortfattede præmisser, side 16 i den påtænkte afgørelse, at skolen ikke yder pleje, men alene tager hensyn til elever med handicap.

Dette må siges at være en voldsom omskrivning af sandheden.
I den forbindelse findes det tilstrækkeligt at henvise til bilag 12, hvor de enkelte elevers omfattende plejebehov er udførligt beskrevet.

Det vækker i øvrigt forundring, at skattemyndighederne kan nå frem til den konklusion, at der skulle ske mindre pleje på [...] Højskolen end f.eks. på et kommunalt plejehjem.

Hvis skattemyndighederne gjorde sig den ulejlighed at sammenhold [...] Højskolens faciliteter og plejeprogram med et gennemsnitligt kommunalt plejehjem, ville man konstatere at de handicappede og plejekrævende beboere på [...] Højskolen har et plejebehov, der langt overstiger det gennemsnitlige plejebehov på et kommunalt plejehjem.

I forhold til bygningsfaciliteter og hjælpemidler råder [...] Højskolen over langt flere faciliteter og hjælpemidler end der findes på et gennemsnitligt dansk plejehjem.

På danske plejehjem er beboere, der kun i mindre grad har brug for pleje, men mere har brug for tilsyn og omsorg.

Det kan være personer med demens, der er i stand til at gå i bad, spise, sove uden tilsyn, anvende en almindelig seng osv.

Betydning af opholdets varighed
Betydningen af opholdets varighed er et kriterium, skattemyndighederne selv har opfundet. Som anført i den påtænkte afgørelse opholder de plejekrævende elever sig på [...] Højskolen i 3 - 10 år, andre længere, f.eks. elev 2, bilag 12, side 1, der foreløbig har været på [...] Højskolen i 14 år.

Det forhold, at [...] Højskolen som institution er godkendt som folkehøjskole, gør ikke at skattemyndighederne kan se bort fra den reelle, faktiske varighed af opholdet.

At kriteriet er uden mening, bliver også klart, når dette relateres til plejehjemsektoren.

Der henvises i den forbindelse til bilag 13, uddrag af fakta vedrørende danske plejehjemsbeboere indhentet af Ældre Sagen.

Som det fremgår af bilag 13, lever en gennemsnitlig, dansk plejehjemsbeboer, ud af de 41.000 danskere over 65 år der bor på plejehjem, i 2 år og 8 måneder på plejehjem, knap 1/3 bor der mindre end 1 år.

Dette eksemplificerer at varigheden af et ophold på [...] Højskolen for en plejekrævende, handicappet elev således er længere end det gennemsnitlige ophold på et dansk plejehjem.
Når skatteankestyrelsen side 16 anfører, at opholdet på skolen er midlertidigt, kan så anføres, at denne midlertidighed så er længere end det midlertidige ophold på et dansk plejehjem, som er og bør være referencerammen, når vi taler om lignende institutioner, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a.

Det anføres også, at folkehøjskolens formål er at tilbyde undervisning.

Det bestrides, at en institutions formål er et relevant kriterium i forhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a.

Det centrale er, som også fastsat af Højesteret, hvorvidt der foregår pleje.

Ingen, der kender til de faktiske forhold, og som gennemgår sagens relevante bilag, kan bestride, at der foregår en omfattende pleje på [...] Højskolen af de aktuelt 84 handicappede elever med plejebehov.

Skolens specialindrettede busser
Skolen råder aktuelt over 9 busser fritaget for afgift. Alle 9 er specialindrettede med henblik på kørsel med kørestolsbrugere.

Busserne bliver alene brugt til transport af kørestolsbrugere, herunder chauffør og personlige assistenter.

Det bemærkes, at størstedelen af de handicappede elever har så differentierede handicaps, at de ikke er i stand til selv at føre en bus.

De specialindrettede busser anvendes på ingen måde i den almindelige skoledrift, og anvendes ikke til transport af ikke-handicappede elever.

Hvis hele skolen f.eks. skal på ekskursion, er man nødt til at leje almindelige busser, der skal transportere størstedelen af de øvrige elever.

Herudover anvendes de 9 handicapindrettede busser.

Som tidligere anført anvendes de handicapindrettede busser tillige, når en handicappet elev skal til lægen, til behandling, til fysioterapi mv.

Hvis skolen ikke rådede over handicapindrettede busser, havde skolen reelt ikke mulighed for at optage handicappede elever.

Igen nævnes at offentligt transport af handicappede ikke er en mulighed til og fra By Y1.
Skolens buspark vedrørende handicapindrettede busser er udtjent.
Skolen står aktuelt overfor at skulle indkøbe 9 erstatningsbusser.

Hvis der indkøbes brugte busser, vil dette medføre en merudgift på kr. 2 mio., såfremt der skal -modsat hidtil - betales afgift.

Såfremt der indkøbes nye busser, og der skal betales afgift af disse - modsat hidtil - vil dette medføre en udgift på kr. 4 mio.

Det er alene afgiften, der er opgjort, hertil kommer selve bussernes indkøbspris.
Med økonomien for øje er det selvklart, hvorfor den verserende sag har principiel såvel som stor økonomisk betydning for [...] Højskolen.

Forarbejder til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a.
Nærværende klagesag og tvisten vedrører ovennævnte bestemmelse i registreringsafgiftsloven.
Bestemmelsen er senest medtaget i lovbekendtgørelse nr. 228 af 11. marts 2020, registreringsafgiftsloven.

Den nuværende bestemmelse er udtryk for en udvidelse af området for afgiftsfritagelse og ikke en indskrænkning, som skattemyndighedens afgørelse er udtryk for.

I lov nr. 429 af 25. juni 1993 om ændring af lov om registreringsafgift af køretøjer mv. fremgår, at bestemmelsen oprindeligt angik busser, der tilhører plejehjem og lignende institutioner, og som anvendes til befordring af egne patienter.

Bestemmelsen blev administreret således, at der i relation til begrebet "lignende institutioner" blev anvendt et pleje- og behandlingskriterium, jf. også den oprindelige anvendelse af ordet patienter.

I bemærkningerne til ændringen af § 2, stk. 1, nr. 6, litra a, (stk. 1, nr. 7, litra a i den nugældende lov), fremgår, at når begrebet ældrecenter blev indsat, når begrebet egne patienter udgik og blev erstattet af egne beboere og hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder, anføres det, jf. FT 1996-1997, tillæg A, spørgsmål 1602:

"Efter den gældende bestemmelser er busser der tilhører plejehjem og lignende institutioner og som anvendes til befordring af egne patienter fritaget for registreringsafgift.
Den nuværende formulering medfører, dels at bl.a. dagcentre, der i vidt omfang har overtaget plejehjemmenes funktioner, ikke kan benytte en afgiftsfri bus, dels at der ikke kan medtages hjemmeboende ældre til plejehjem og lignende institutioner, idet de ikke betragtes som patienter.
Det foreslås, at ældrecentre ligestilles med plejehjem, og at ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen med det formål at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder, ligestilles med beboere på plejehjem."

Det er her vigtigt at koncentrere sig om lovens præcise ordlyd, forarbejderne til seneste lovændring, der indebærer en udvidelse, og holde disse begreber adskilt fra de kriterier skattemyndighederne egenhændigt har opstillet, og som ikke findes at have hjemmel i loven eller i retspraksis.

Eksempel:
I § 2, stk. 1, nr. 7, litra a, er anvendt begrebet "hjemmeboende ældre der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder".
Dette som i modsætning til "beboere".

Denne del af bestemmelsen anvender skattemyndighederne i et selvvalgt kriterium, hvor man lægger vægt på, at de plejekrævende elever på [...] Højskolen ikke er visiteret til højskolen.

Dette findes ikke at være et gyldigt kriterium, idet en visitation kun giver mening, når man taler om personer, der ikke samtidig er at betragte som beboere.

Som tidligere redegjort for, er de handicappede og plejekrævende elever på [...] Højskolen fuldt ud at betragte som beboere, idet mange af dem opholder sig i årevis på højskolen, og mange af dem har ikke en alternativ bopæl.

Dette uanset at man kommunerne imellem af hensyn til By Y2 Kommune har valgt den løsning, at eleverne ikke ændrer folkeregisteradresse til [...] Højskolen, for dermed at medtage diverse tilskud fra folkeregisterkommunen.

Igen erindres om sammenligningen med et almindeligt, kommunalt plejehjem, hvor en gennemsnitlig beboer har en opholdsvarighed, der er kortere end de handicappede, plejekrævende elever har på [...] Højskolen.

Konklusion:
Det af skattemyndighederne opstillede visitationskriterium kan ganske enkelt ikke anvendes.

Hertil kommer, at der rent faktisk finder en form for visitation sted.

Hovedparten af de handicappede, plejekrævende elever opholder sig på [...] Højskolen med diverse kommunale tilskud, og en del får højskoleopholdet betalt af hjemkommunen som resultat af en administrativ kommunal sagsbehandling, hvor kommunen har forholdt sig til den enkeltes plejebehov, behov for udvikling mv.

I forhold til selve lovbestemmelsen bemærkes endvidere, at man netop har ændret loven og ændret begrebet patienter til beboere for at rumme de lignende institutioner, hvor der finder pleje og/eller behandling sted.

Det kan ikke af lovbestemmelsen eller forarbejderne udledes, at der på en lignende institution skal være et overtal af plejekrævende eller behandlingskrævende beboere.

Dette er igen et kriterium, skattemyndighederne har opfundet.

Kriteriet giver heller ikke mening, når man, som tidligere anført, relaterer det til karakteren og omfanget af plejebehovet for den enkelte.

Der erindres igen om eksemplet med et sygehus med akutte patienter.

I [...] Højskolens tilfælde er situationen, at man har mange handicappede, plejekrævende elever, der kræver døgnovervågning, og således nødvendiggør 2 - 4 plejeassistenter.

Dette gør [...] Højskolen til en mere plejekrævende institution end et normal kommunalt plejehjem og ikke til en mindre plejekrævende institution.

Administrativ praksis og SKATs selvvalgte væsentlighedskriterier
I forbindelse med lovændringen i 2013 udfærdigede SKAT et undersøgelsesnotat vedrørende praksis vedrørende afgiftsfritagelse i henhold til registreringsafgiften af busser til specialskoler.

Notatet af 13. maj 2013 fremlægges som bilag 16.

Af de kriterier, SKAT selv har opstillet, er bl.a.
− om hovedparten af beboerne/klienterne er pleje- eller behandlingskrævende,
− at opholdet ikke overvejende må være af midlertidig karakter (under 3-6 måneder),
− om der er ansat eller permanent tilknyttet plejepersonale og der foregår en egentlig plejebehandling.

Ud fra de kriterier, som alle opfyldes af [...] Højskolen, burde der ikke være tvivl om, at højskolen kan opnå afgiftsfritagelse for handicapbusser.

Kriteriet om, at hovedparten af beboerne skal være pleje- eller behandlingskrævende, anerkendes ikke som kriterium, fordi det ikke har støtte i hverken loven eller forarbejderne.
Hertil kommer, at begrebet ikke giver mening relateret til [...] Højskolen eller andre lignende institutioner, når der er tale om beboere, der er særligt plejekrævende, og hvor antallet af elever/personlige assistenter har direkte sammenhæng med, hvor mange handicappede og plejekrævende elever der er på institutionen, og i hvor høj grad de har behov for pleje, altså hvor mange plejeassistenter hver enkelt plejekrævende beboer nødvendiggør.

Den administrative praksis, herunder de opstillede kriterier, har heller ikke støtte i retspraksis, jf. nedenfor.

Retspraksis
Den ledende afgørelse er fortsat Højesterets afgørelse fra 2006 (SKM2006.651.HR.).

Når Højesterets afgørelse gennemgås, kan konstateres at Højesteret stadfæster Østre Landsrets dom af 25. april 2005 af samme grunde som anført af Landsretten.

Det eneste, der kan udledes af Landsrettens præmisser, er en konklusion, der siger at der i bedømmelsen skal anvendes et pleje- og behandlingskriterium i fortolkningen af begrebet "lignende institutioner".

Man når herefter frem til, at beboerne på den pågældende institution ikke har behov for en så intensiv og konstant pleje, at institutionen er omfattet af "en lignende institution".

Den institution, der var tale om, var en døgninstitution til børn og unge i aldersgruppen 9-18 år, såvel piger som drenge, der var anbragt uden for hjemmet i henhold til lov om social service med eller uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Der var plads til 24 børn og unge, der alle boede på institutionen.

1/3 modtog undervisning i institutionens interne skole, mens ca. 2/3 modtog undervisning i det kommunale skolevæsen.

Institutionens målgruppe var sorg- og kriseramte børn og unge, elever med svage jeg-funktioner, mobningsofre, elever der havde overtaget voksenansvaret i familien mv.

Den pleje, der blev givet, bestod i det primære i daglig omsorg og pleje samt behandling af psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer.

Det pleje- og pædagogiske personale bestod af 24 personer, herunder 17 socialpædagoger, 3 lærere og 1 socialrådgiver.

Hertil kom et psykologteam.

Når disse oplysninger relateres til [...] Højskolen og til et almindeligt, dansk plejehjem, er der klare forskelle, der bliver synlige.

Den pågældende døgninstitution havde ingen beboere, der krævede fysisk pleje i form af bleskift, natteovervågning, søvn i respirator, nattevendinger osv. osv.

Af samme grund havde man intet traditionelt plejepersonale ansat, herunder hjemmehjælpere og personlige assistenter.

Dette i stærk modsætning til [...] Højskolen, der har 14 fastansatte i hjemmehjælperafdelingen (HHA), og som har over 100 personlige assistenter ansat.

I forhold til den fysiske pleje, der foregår på [...] Højskolen, henviser jeg igen til den detaljerede beskrivelse af de handicappede elevers behov, jf. bilag 12.

Det synes herefter åbenbart, at de to institutioner er uden for sammenligning i enhver henseende og naturligvis ikke skal behandles ens.

Lighedsprincip
SKATs undersøgelsesnotat af 13. maj 2013, bilag 16, sammenholdt med Skatteankestyrelsens påtænkte afgørelse af 16. marts 2021 i nærværende sag viser med al tydelighed, at skattemyndighederne som følge af den decentrale sagsbehandling ikke har noget klart overblik over, hvilken praksis der følges ved afgiftsfritagelse.

Som det anføres i notatet af 13. maj 2013, vil dette kræve at SKAT gennemgår samtlige sager om afgiftsfritagelse, hvilket man så har valgt ikke at gøre.

Dette rejser et problem omkring lighed for loven i forhold til den administrative praksis, der følges.

Det betyder konkret, at hvis [...] Højskolen var beliggende i en anden skatteregion, ville man indledningsvis have kunnet opnå afgiftsfritagelse, som man har opnået i alle årene indtil nu.

Dette findes at være i strid med et almindeligt lighedsprincip, herunder at en ansøger om afgiftsfritagelse må forventes at blive behandlet ens, uanset hvor i Danmark man indgiver sin ansøgning til skattemyndighederne.

Det forhold, at skattemyndighederne ikke kan afkræfte, at der finder forskelsbehandling sted, bør konkret medføre, at [...] Højskolen skal meddeles afgiftsfritagelse.

Konklusioner
Det fremlagte materiale og det ovennævnte anførte findes i fuldt omfang at understøtte den nedlagte påstand, herunder at [...] Højskolen naturligvis har krav på afgiftsfritagelse som hidtil i forhold til specialindrettede handicapbusser.

Skolen er i fuldt omfang at betragte som en "lignende institution" i lovens forstand.

Man kan endda sige, at [...] Højskolen ligger langt over målet og udfører mere pleje, end der udføres på et plejehjem, et ældrecenter mv.
De specialindrettede handicapbusser er nødvendige for at skolen kan opfylde det plejebehov, de stærkt plejekrævende, handicappede elever har brug for, herunder at kunne leve et værdigt liv i de op til 14 år eller længere, visse af beboerne er på institutionen.

De af skattemyndighederne opstillede kriterier findes for størstedelens vedkommende ikke at have støtte i hverken loven, forarbejderne eller retspraksis.

Dette omfatter navnlig kriteriet omkring at en overvægt af beboerne på en lignende institution skal være plejekrævende.

De øvrige kriterier er også problematiske, dette navnlig når de ikke anvendes korrekt i forhold til [...] Højskolen.

Problematikken omkring folkeregisteradresse er således ikke relevant, når denne udfoldes og forklares.

Det centrale er, hvorvidt en plejekrævende beboer er på [...] Højskolen kortvarigt eller gennem længere tid.

Når man taler om en varighed på 3 år, 10 år, 14 år, kan denne på ingen måde betragtes som midlertidig, uanset om [...] Højskolen som institution er organiseret som en folkehøjskole.

Igen synes skattemyndighederne at se bort fra, at man på et gennemsnitligt dansk plejehjem har en opholdsvarighed på mindre end 3 år, altså mindre end [...] Højskolen.

I forhold til afgiftsfritagelsen findes skattemyndighedernes sagsbehandlingstid stærk problematisk, ligesom det findes problematisk at skattemyndighederne end ikke har været på institutionen for at besigtige de fysiske forhold.

Med baggrund i ovennævnte er det forventningen, at skatteankestyrelsen ændrer den påtænkte afgørelse af 16. marts 2021, således at det indstilles til Landsskatteretten, at Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at institutionen meddeles afgiftsfritagelse.

Det er endvidere håbet og ønsket, at sagen finder sin snarlige afslutning, således at skolen kan komme i gang med at få indkøbt nye busser til gavn for de stærkt plejekrævende elever, der bebor skolen, og hvor skolen er garant for det mest værdige tilbud, man i Danmark kan tilbyde disse stærkt handicappede elever.

Det er ikke uden grund, at disse elever via hjemkommunen kommer til [...] Højskolen fra hele Danmark, og at kommunerne bidrager med betydelige økonomiske beløb til elevernes ophold og pleje.

[…]"

Klagerens yderligere bemærkninger
Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har efter tilretning, været sendt i høring hos klageren. Klagerens repræsentant har den 30. juni 2021 fremsendt følgende bemærkninger (uddrag):

"[…]

I forhold til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse gøres det gældende, at der fortsat påberåbes urigtige fakta, sker forkert regelanvendelse, ligesom teori og retspraksis anvendes forkert.

Der findes anledning til at påpege følgende forhold:

1. Det konstateres, at skattemyndighederne ikke længere bestrides skolens oplysninger vedr. fakta.

Samtidig konstateres, at skattemyndighederne har frafaldet de tidligere præmisser, der var knyttet op på forkerte fakta.

Disse præmisser er åbenbart ikke længere af betydning for sagens afgørelse.

2. Skattemyndighederne lægger stor vægt på sagens formalitet, herunder det formelle grundlag for at drive højskolevirksomhed, højskolens vedtægter mv.

Som det tidligere er redegjort for, er det det reelle arbejde, der udføres på højskolen, der skal bedømmes og ikke formaliteten.

Det, der er afgørende, er karakteren og plejebehovet i forhold til de beboere/elever, der er på skolen.

I loven og i de tidligere citerede retsafgørelser er det den faktiske virkelighed, der bedømmes, og ikke det formelle.

Det er de reelle forhold, der skal bedømmes, når begrebet "en lignende institution" kommer i spil, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a.

3. Det er ikke relevant, hvorvidt eleven har folkeregisteradresse eller ej på skolen.

Det er heller ikke relevant, hvorvidt et normalt højskoleophold generelt betragtet er af kort eller lang varighed.

Det, der er relevant, er, hvor længe de pågældende plejekrævende beboere/elever opholder sig på [...] Højskolen.

Som tidligere dokumenteret opholder en sådan elev sig længere på [...] Højskolen end det gennemsnitlige ophold på et plejehjem for en plejehjemsbeboer.

4. Det anføres i den påtænkte afgørelse, side 6, at skattemyndighederne har lagt vægt på, at den overvejende del af eleverne ikke er visiteret til institutionen.

Det gøres her gældende, at det, der er relevant, er, hvorvidt blot nogen elever er visiterede, herunder om blot nogen elever er plejekrævende.

Igen bemærkes, at skolen alene anmoder om og tidligere har opnået afgiftsfritagelse til busser, der er relateret til de plejekrævende elever.

Der er ikke søgt om afgiftsfritagelse for busser, der skal kunne servicere samtlige af højskolens elever, de plejekrævende såvel som de ikke plejekrævende.

Det anføres, sidste afsnit side 6: "Det er således vores opfattelse, at institutionen som helhed ikke opfylder visitationskravet. Kravet fremgår af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 1, litra a og er en forudsætning for, at en institution kan anses som "en lignende institution" i relation til registreringsafgiftsloven."

Dette synspunkt har ikke hjemmel i loven, og har ej heller støtte i hverken teori eller retspraksis.

Visitationskravet kommer i betragtning, når der er tale om ikke-beboere.

Som det anføres i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a: "…anvendes til befordring af beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder. Køretøjerne kan ud over kørsel som nævnt i 1. pkt. benyttes til andre formål, der er i institutionens interesse."

Den korrekte læsning af bestemmelsen er, at det er de hjemmeboende ældre, der skal være visiteret til aktiviteter på institutionen osv.

De afgiftsfritagne køretøjer kan anvendes af beboerne henholdsvis af de hjemmeboende ældre, også til andre formål.

I konsekvens af at de plejekrævende beboere/elever gennem en årrække bor på [...] Højskolen, skal disse betragtes som beboere i lovens forstand, og visitationskravet er uden relevans og er på ingen måde en forudsætning for at en institution kan anses som "en lignende institution", modsat det af skattemyndighederne anførte.

5. Det gentages endnu engang, at når loven anfører "lignende institutioner", er der tale om en udvidelse af anvendelsesområdet.

Det, der er afgørende, er ikke, om institutionen er benævnt plejehjem, ældrecenter, socialt opholdssted, døgninstitution eller højskole, men om der - og i hvilket omfang - der sker pleje på den omhandlede institution, herunder om man har plejekrævende beboere, hvor bustransport er relevant og nødvendig, hvilket er baggrunden for at loven overhovedet opererer med afgiftsfritagelse.

[...] Højskolen opfylder i alle henseender disse betingelser.

De af skattemyndighederne anførte synspunkter og udlægning af retspraksis findes at være i direkte modstrid med den relevante retspraksis tidligere anført.

Afsnit 5 i klagers supplerende klageskrivelse af 21. april 2021 henviser navnlig til Højesterets afgørelse fra 2006, SKM2006.651.HR.

Som tidligere anført fremgår det af landsrettens præmisser, som Højesteret stadfæster, at der i bedømmelsen skal anvendes et pleje- og behandlingskriterium i fortolkningen af begrebet "lignende intuition".

Hvis loven skulle udlægges som anført af Skat, ville Østre Landsret og Højesteret have anført, at en døgninstitution kan ikke sammenlignes med et plejehjem eller et ældrecenter, og allerede af den grund kan begrebet "lignende institution" ikke anvendes.

Det er som bekendt ikke det, Østre Landsret og Højesteret anfører.

[…]"

Motorstyrelsens yderligere bemærkninger
Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har været sendt i høring hos Motorstyrelsen. Motorstyrelsen har den 9. august 2021 fremsendt følgende bemærkninger (uddrag):

"Motorstyrelsen tiltræder Skatteankestyrelsens indstilling."

Retsmøde i Landsskatteretten
På retsmødet fastholdt repræsentanten sin tidligere fremsatte påstand og skriftlige anbringender. Repræsentanten anførte bl.a. at det afgørende for, om der er tale om en "lignende institution" er, om det af Højesteret (SKM2006.651.HR), fastsatte pleje- og behandlingskriterium er opfyldt. Det er uden betydning, at klageren er en højskole, idet der er tale om en særlig højskole, der lige siden opstarten har optaget svært handikappede elever, og ikke handikappede elever der ansættes som hjælpere til de handikappede elever, i henhold til den visitering af hjælp de handikappede elever har med fra deres hjemkommuner.

I perioden fra 19xx til 2018, har det ikke været problematiseret at klageren er en højskole. Det afgørende er at de ikke handikappede elever er en nødvendighed for, at der kan optages handikappede elever, og de ikke handikappede elever ville ikke blive optaget, hvis der ikke var handikappede elever.

Motorstyrelsen fastholdt indstillingen om stadfæstelse.

Landsskatterettens afgørelse
Inden et køretøj tages i brug på færdselslovens område, skal køretøjet registreres i Køretøjsregistreret, jf. registreringslovens § 2, stk. 1, dagældende lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017.

Det er udgangspunktet, at der betales fuld registreringsafgift af et køretøj i forbindelse med første registrering her i landet, jf. registreringslovens § 1, stk. 1 - 3, dagældende lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017.

Fritaget for afgift er dog køretøjer, som omhandlet i § 5 a, stk. 1, der af plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner, eventuelt med reduceret sædetal, anvendes til befordring af beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder. Køretøjerne kan ud over kørsel som nævnt i 1. pkt. benyttes til andre formål, der er i institutionens interesse. Køretøjerne kan have flere institutioner som brugere jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1 nr. 7 litra a, dagældende lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017.

I dom af 4. september 2006 (SKM2006.651.HR.) udtalte Højesteret, at der skal anvendes et pleje- og behandlingskriterium ved fortolkningen af "lignende institutioner", herunder om der er behov for en så intensiv og konstant pleje, at institutionen kan anses for omfattet af "lignende" institutioner".

Landsskatteretten finder således, at afgiftsfritagelse forudsætter, at i hvert fald hovedparten af institutionens beboere har behov for pleje eller behandling.

Det forhold at klageren er organiseret som en højskole, og eleverne deltager i et undervisningsforløb, findes ikke at være til hinder for, at klageren kan opfylde kravene til fritagelse for registreringsafgift af busser til transport af klagerens handikappede elever.

Det anses på baggrund af klagerens samlede virke, pleje- og behandlingsbehov hos de handikappede elever, og den bistand der ydes af klagerens ansatte og de ikke-handikappede elever for tilstrækkeligt godtgjort, at betingelserne for afgiftsfritagelse i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a, som en "lignende institution" er opfyldt.

Anmodningen om fritagelse for registreringsafgift af busser til transport af klagerens handikappede elever imødekommes derfor.