Dokumentets metadata

Dokumentets dato:22-12-2021
Offentliggjort:14-02-2022
SKM-nr:SKM2022.70.BR
Journalnr.:10-3479/2021
Referencer.:Straffeloven
Momsloven
Skattekontrolloven
Dokumenttype:Dom


Straf - revisorer - ubetinget fængselsstraf - rettighedsfrakendelse - flere selskaber - selvanmeldelse - medvirken - erstatningspligt - fiktive fakturaer

T1 og T2 var tiltalte for en lang række forhold af skatte- og momssvig. De har som revisorer medvirket til andre personers og selskabers skatte- og momssvig ved at udstede fiktive fakturaer til dokumentation for momsfradrag m.m. såvel som de har selvangivet deres eget revisionsselskabs skat for lavt og angivet for lidt i moms. Endvidere har de for indkomstårene 2010-17 på deres egne Tast Selv indberetninger selvangivet aktieindkomst for lavt. De har derved unddraget for og medvirket til unddragelser af flere millioner kroner i moms, selskabsskat og skat over en længere årrække. De har indgivet selvanmeldelse efter at de havde modtaget brev om, at told- og skatteforvaltningen ville lave stikprøvevise kontroller.

T1 og T2 forklarede at de i maj 2018 havde fået brev fra told- og skatteforvaltningen om, at der vil blive foretaget stikprøvekontrol. Forud herfor, fra et tidspunkt i 2017, var de ved at rydde op, efter at de var kommet ud på et alvorligt skråplan. De havde kontaktet en advokat efter modtagelse af brevet. De havde udarbejdet opgørelserne til told- og skatteforvaltningen i forbindelse med kontrolsagen.

T1 og T2 ansås for at have tilstået forholdene.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i tiltalen. T1 idømtes 3 års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 12.900.000 kr. T2 idømtes 3 års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 11.600.000 kr. De frakendtes begge retten i 5 år til at drive revisionsvirksomhed samt at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomhed i Danmark og i udlandet. Endvidere idømtes de begge erstatningspligt. Byretten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdenes karakter og betydelige grovhed, herunder størrelsen af de unddragne beløb. Den systematiske og professionelle karakter af unddragelserne, at de er begået af flere i forening, samt at det er foregået over en lang årrække, tillagdes skærpende vægt. I formildende retning, ansås at de tiltalte sammen med deres advokat selv rettede henvendelse til told- og skatteforvaltningen, efter at de havde modtaget brev om kontrol, og at told- og skatteforvaltningens talmæssige opgørelse af unddragelserne hviler på den beløbsmæssige opgørelse de tiltalte i fællesskab har udarbejdet.


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1 og T2

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 28. september 2021. T1 og T2 er tiltalt for

1.

begge skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, ved for perioden fra den 1. juli 2010 (3. kvartal 2010) til den 31. december 2017 (4. kvartal 2017), som hovedanpartshavere og direktører i virksomheden G1-virksomhed, cvr-nr. ...11, Y1-adresse, i fællesskab og forening, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have foranlediget, at selskabet afgav urigtige eller fortiede oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet selskabet angav momstilsvar for lavt med 1.934.174 kr., hvorved statskassen blev unddraget 1.934.174 kr. i moms.

2.

begge medvirken til skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. § 23, jf. momslovens § 81, stk. 1, jf. stk. 3, og skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4, ved i perioden 1. oktober 2009 (4. kvartal 2009) til 30. juni 2017 (2. kvartal 2017), som hovedanpartshavere og direktører i virksomheden G1-virksomhed, cvr-nr. ...11, Y1-adresse, i fællesskab og forening, at have medvirket til, at G2-virksomhed med forsæt til at unddrage statskassen afgift afgav urigtige eller fortiede oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet T1 og T2 udstedte urigtige fakturaer med moms i regi af G1-virksomhed til G2-virksomhed, cvr-nr. ...12, uagtet G1-virksomhed ikke leverede de fakturerede ydelser, hvorved fakturaerne var egnede til at danne grundlag for uretmæssige momsfradrag i G2-virksomhed, hvorefter G2-virksomhed for perioden angav sit momstilsvar for lavt med 4.541.400 kr., hvorved statskassen blev unddraget 4.541.400 kr. i moms.

3.

begge medvirken til skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. § 23, jf. momslovens § 81, stk. 1, jf. stk. 3, og skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4, ved i perioden 1. april 2011 (2. kvartal 2011) til 30. juni 2018 (2. kvartal 2018), som hovedanpartshavere og direktører i virksomheden G1-virksomhed i fællesskab og forening, at have medvirket til, at G3-virksomhed, cvr-nr. ...13, med forsæt til at unddrage statskassen afgift afgav urigtige eller fortiede oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet T1 og T2 udstedte urigtige fakturaer med moms i regi af G1-virksomhed til G3-virksomhed, uagtet G1-virksomhed ikke leverede de fakturerede ydelser, hvorved fakturaerne var egnede til at danne grundlag for uretmæssige momsfradrag i G3-virksomhed, hvorefter G3-virksomhed for perioden angav sit momstilsvar for lavt med 740.000 kr., hvorved statskassen blev unddraget 740.000 kr. i moms.

4.

begge medvirken til skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. § 23, jf. momslovens § 81, stk. 1, jf. stk. 3, og skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4, ved i perioden 1. oktober 2011 (4. kvartal 2011) til 30. juni 2015 (1. halvår 2015), som hovedanpartshavere og direktører i virksomheden G1-virksomhed i fællesskab og forening, at have medvirket til, at G4-virksomhed, cvr-nr. ...14, med forsæt til at unddrage statskassen afgift afgav urigtige eller fortiede oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet T1 og T2 udstedte urigtige fakturaer med moms i regi af G1-virksomhed til G4-virksomhed, uagtet G1-virksomhed ikke leverede de fakturerede ydelser, hvorved fakturaerne var egnede til at danne grundlag for uretmæssige momsfradrag i G4-virksomhed, hvorefter G4-virksomhed for perioden angav sit momstilsvar for lavt med 710.725 kr., hvorved statskassen blev unddraget 710.725 kr. i moms.

5.

begge

medvirken til skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. § 23, jf. momslovens § 81, stk. 1, jf. stk. 3, og skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4, perioderne 1. og 3. kvartal 2011, 1., 2. og 3. kvartal 2014 og 4. kvartal 2016, som hovedanpartshavere og direktører i virksomheden G1-virksomhed i fællesskab og forening, at have medvirket til, at NR for G5-virksomhed, cvr-nr. ...15, med forsæt til at unddrage statskassen afgift afgav urigtige eller fortiede oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet T1 og T2 udstedte urigtige fakturaer med moms i regi af G1-virksomhed til G5-virksomhed, uagtet G1-virksomhed ikke leverede de fakturerede ydelser, hvorved fakturaerne var egnede til at danne grundlag for uretmæssige momsfradrag i G5-virksomhed, hvorefter NR for G5-virksomhed for perioden angav sit momstilsvar for lavt med 557.500 kr., hvorved statskassen blev unddraget 557.500 kr. i moms.

6.

begge

skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf.skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved som hovedanpartshavere og direktører i virksomheden G1-virksomhed, cvr-nr. ...11, Y1-adresse, i fællesskab og forening, med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have foranlediget at selskabet den 22. september 2011 afgav urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet selskabet for indkomståret 2011 til SKAT angav den skattepligtige indkomst for lavt med 1.139.734 kr. hvorved det offentlige blev unddraget 284.925 kr. i selskabsskat.

7.

begge skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved som hovedanpartshavere og direktører i virksomheden G1-virksomhed, cvr-nr. ...11, Y1-adresse, i fællesskab og forening, med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have foranlediget at selskabet den 13. september 2012 afgav urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet selskabet for indkomståret 2012 til SKAT angav den skattepligtige indkomst for lavt med 1.332.635 kr. hvorved det offentlige blev unddraget 333.150 kr. i selskabsskat.

8.

begge skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved som hovedanpartshavere og direktører i virksomheden G1-virksomhed, cvr-nr. ...11, Y1-adresse, i fællesskab og forening, med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have foranlediget at selskabet den 14. august 2013 afgav urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet selskabet for indkomståret 2013 til SKAT angav den skattepligtige indkomst for lavt med 933.878 kr. hvorved det offentlige blev unddraget 233.475 kr. i selskabsskat.

9.

begge skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved som hovedanpartshavere og direktører i virksomheden G1-virksomhed, cvr-nr. ...11, Y1-adresse, i fællesskab og forening, med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have foranlediget at selskabet den9. juli 2015 afgav urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet selskabet for indkomståret 2014 til SKAT angav den skattepligtige indkomst for lavt med 1.379.446 kr. hvorved det offentlige blev unddraget 328.177 kr. i selskabsskat.

10.

begge skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved som hovedanpartshavere og direktører i virksomheden G1-virksomhed, cvr-nr. ...11, Y1-adresse, i fællesskab og forening, med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have foranlediget at selskabet den 9. juli 2015 afgav urigtige eller vildledendeoplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet selskabet for indkomståret 2015 til SKAT angav den skattepligtige indkomst for lavt med 644.984 kr. hvorved det offentlige blev unddraget 163.090 kr. i selskabsskat.

11.

begge skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved som hovedanpartshavere og direktører i virksomheden G1-virksomhed, cvr-nr. ...11, Y1-adresse, i fællesskab og forening, med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have foranlediget at selskabet den 31. august 2016 afgav urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet selskabet for indkomståret 2016 til SKAT angav den skattepligtige indkomst for lavt med 1.103.474 kr. hvorved det offentlige blev unddraget 242.748 kr. i selskabsskat.

12.

begge skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved som hovedanpartshavere og direktører i virksomheden G1-virksomhed, cvr-nr. ...11, Y1-adresse, i fællesskab og forening, med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have foranlediget at selskabet den 25. februar 2019 afgav urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet selskabet for indkomståret 2017 til SKAT angav den skattepligtige indkomst for lavt med 905.214 kr. hvorved det offentlige blev unddraget 200.680 kr. i selskabsskat.

13.

begge

medvirken til skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, og skattekontrollovens § 83, stk. 4, jf. stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 16, stk. 3, jf. stk. 1 jf. straffelovens § 23 ved bl.a. fremsendelse af fiktive fakturaer til G2-virksomhed hvorefter fakturabeløbene delvist blev tilbagegivet til SM, at have medvirken til skatteunddragelser hos SM i form af maskeret udlodning fra selskabet:

Indkomstår

Manglende aktieindkomst

Unddragelse

2009

375.000 kr.

119.852 kr.

2010

794.500 kr.

244.577 kr.

2011

1.649.000 kr.

498.658 kr.

2012

1.021.000 kr.

298.426 kr.

2013

2.518.000 kr.

751.116 kr.

2014

4.889.000 kr.

1.478.434 kr.

2015

5.761.000 kr.

1.731.764 kr.

2016

3.508.000 kr.

1.060.819 kr.

2017

2.004.550 kr.

606.176 kr.

14.

begge medvirken til skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, jf. straffelovens § 23 ved bl.a. fremsendelse af fiktive fakturaer til G2-virksomhed, at have medvirken til skatteunddragelser hos G2-virksomhed (selskabsskat), idet selskabets gav urigtige eller vildledende oplysninger om selskabets skattepligtige indkomst:

Indkomstår

Manglende indkomst

Unddragelse

2010

585.600 kr.

146.400 kr.

2011

1.069.200 kr.

267.300 kr.

2012

1.116.800 kr.

279.200 kr.

2013

2.014.400 kr.

503.600 kr.

2014

2.711.200 kr.

664.244 kr.

2015

3.708.800 kr.

871.568 kr.

2016

3.756.400 kr.

826.408 kr.

2017

3.203.200 kr.

704.704 kr.

15.

begge medvirken til skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, og skattekontrollovens § 83, stk. 4, jf. stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 16, stk. 3, jf. stk. 1 jf. straffelovens § 23 ved bl.a. fremsendelse af fiktive fakturaer til G3-virksomhed hvorefter fakturabeløbene delvist blev tilbagegivet til IA, at have medvirken til skatteunddragelser hos IA i form af maskeret udlodning fra selskabet:

Indkomstår

Manglende aktieindkomst

Unddragelse

2011

362.500 kr.

109.620 kr.

2012

275.000 kr.

83.160 kr.

2013

550.000 kr.

166.320 kr.

2014

637.500 kr.

192.780 kr.

2015

575.000 kr.

173.880 kr.

2016

275.000 kr.

83.160 kr.

2017

900.000 kr.

272.160 kr.

2018

125.000 kr.

37.800 kr.

16.

begge medvirken til skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, jf. straffelovens § 23 ved bl.a. fremsendelse af fiktive fakturaer til G3-virksomhed, at have medvirken til skatteunddragelser hos G3-virksomhed (selskabsskat), idet selskabets gav urigtige eller vildledende oplysninger om selskabets skattepligtige indkomst:

Indkomstår

Manglende indkomst

Unddragelse

2011

290.000 kr.

72.500 kr.

2012

220.000 kr.

55.000 kr.

2013

320.000 kr.

80.000 kr.

2014

530.000 kr.

129.850 kr.

2015

240.000 kr.

56.400 kr.

2016

440.000 kr.

96.800 kr.

2017

720.000 kr.

158.422 kr.

2018

200.000 kr.

44.000 kr.

17.

begge medvirken til skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1 jf. straffelovens § 23 ved bl.a. fremsendelse af fiktive fakturaer til G4-virksomhed og G5-virksomhed hvorefter fakturabeløbene delvist blev tilbagegivet til NR, at have medvirken til skatteunddragelser hos NR i form af maskeret udlodning fra selskaberne for indkomstårene 2011-2016, i alt 2.158.888 kr.

18.

begge medvirken til skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1 jf. straffelovens § 23 ved bl.a. fremsendelse af fiktive fakturaer til G4-virksomhed, at have medvirken til skatteunddragelser hos G4-virksomhed (selskabsskat), idet selskabets gav urigtige eller vildledende oplysninger om selskabets skattepligtige indkomst:

Indkomstår

Manglende indkomst

Unddragelse

2012

1.835.200 kr.

458.800 kr.

2013

440.200 kr.

110.000 kr.

2014

240.000 kr.

58.800 kr.

2015

20.000 kr.

4.700 kr.

19.

T1 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2010 den 10. marts 2011 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 171.070 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 65.129 kr. i skat.

20.

T1 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2011 den 9. marts 2012 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 1.081.317 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 440.642 kr. i skat.

21.

T1 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2012 den 3. marts 2013 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 1.754.557 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 722.423 kr. i skat.

22.

T1 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2013 den 8. marts 2014 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 2.022.948 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 835.148 kr. i skat.

23.

T1 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2014 den 9. marts 2015 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 1.716.855 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 706.319 kr. i skat.

24.

T1 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2015 den 14. marts 2016 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 1.633.498 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 672.503 kr. i skat.

25.

T1 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2016 den 12. marts 2017 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 1.285.951 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 524.919 kr. i skat.

26.

T1 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2017 den 10. marts 2018 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 138.162 kr., og sin personlige bidragspligtige indkomst for lavt med 535.604 kr., hvorved det offentlige i alt blev unddraget 334.204 kr. i skatter og bidrag.

27.

T2 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2010 den 6. marts 2011 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 204.693 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 58.156 kr. i skat.

28.

T2 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2011 den 2. marts 2012 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 721.607 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 289.550 kr. i skat.

29.

T2 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2012 den 4. marts 2013 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 875.763 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 353.330 kr. i skat.

30.

T2 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2013 den 8. marts 2014 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 1.180.589 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 483.465 kr. i skat.

31.

T2 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2014 den 6. marts 2015 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 1.716.855 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 700.201 kr. i skat.

32.

T2 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2015 den 12. marts 2016 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 1.895.794 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 787.701 kr. i skat.

33.

T2 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2016 den 24. marts 2017 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 1.108.694 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 450.542 kr. i skat.

34.

T2 skatte- og momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1, ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idet han for indkomståret 2017 den 13. april 2018 via TastSelv til SKAT angav sin skattepligtige aktieindkomst for lavt med 399.553 kr., hvorved det offentlige i alt blev unddraget 152.494 kr. i skat.

Påstande

Anklagemyndigheden har for begge de tiltalte nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har for begge de tiltalte nedlagt påstand om en tillægsbøde, for T2 på 11.669.000 kr. og for T1 på 12.900.000 kr.

Desuden er der for begge de tiltalte nedlagt påstand om, at de frakendes retten til at udøve godkendt revisionsvirksomhed, jf. straffelovens § 79, stk. 1, jf. § 78, stk. 2, ligesom de i medfør af straffelovens § 79, stk. 2, frakendes retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Anklagemyndigheden har ikke nedlagt påstand om den tidsmæssige rækkevidde.

Skat har påstået de tiltalte dømt til at betale erstatning, T2 med 29.201.767 kr. og T1 med 30.227.615 kr.

Tiltalte T1 har erkendt sig skyldig. Han har ikke haft bemærkninger til tillægsbøden eller erstatningskravet, ligesom han ikke har haft bemærkninger til rettighedsfrakendelsen.

Tiltalte T2 har erkendt sig skyldig. Han har påstået, at tillægsbøden skal nedsættes på grund af selvanmeldelsen. Han har ikke haft bemærkninger til erstatningskravet. Han har påstået frifindelse i relation til rettighedsfrakendelsen.

Sagens oplysninger

De tiltaltes forklaringer er i retsbogen gengivet således:

T2 forklarede, at han er kontoruddannet med regnskab som speciale. Han startede i 1996 som elev på revisionskontor, og han har siden da arbejdet som revisor.

G1-virksomhed er det selskab, han stiftede sammen med nogle andre for at have eget revisionsfirma. Det gik lidt i vasken. Først var selskabet en paraply med en huslejekontrakt. Han og T1 havde selskabet sammen. De kender hinanden fra kontorfællesskabet. Selskabet ydede bogførings- og regnskabsassistance. Selskabet løb rundt. I 2010 blev han og T1 ansat i G1-virksomhed, og de modtog løn.

I maj 2018 fik de brev om stikprøvekontrol fra Skat. Forud herfor, fra et tidspunkt i 2017, var de ved at rydde op, efter de var kommet ud på et alvorligt skråplan. De kontaktede advokat MB, efter de havde modtaget Skats brev om kontrol. De oplyste Skat om, at de gerne ville rydde op og komme med rette tal. De fortalte bl.a. Skat, at de havde lavet fiktive fakturaer til tre kunder.

Om forhold 1 forklarede sigtede, at han har medvirket til unddragelse af moms i G1-virksomhed som angivet i sigtelsen. De rettede selv op på bogføringen, og unddragelsesbeløbet er angivet på baggrund af deres oplysninger til Skat. De kunne fx godt have nået på eget initiativ at korrigere nogle af skatteårene, vist 2015 og 2016, men de aftalte med ( red. navn fjernet) fra Skat, at det hele foregik via Skat.

I G1-virksomhed stod T1 for det administrative, men sigtede vidste fuldt ud, hvad der foregik.

Om forhold 6-12 forklarede sigtede, at den skattepligtige indkomst for G1-virksomhed blev angivet for lavet. Det vidste han godt. Unddragelsesbeløbene er rigtige.

Om forhold 27-34 forklarede sigtede, at han har unddraget som anført i sigtelsen. Tallene svarer til de beløb, han selv har oplyst til Skat.

Om forhold 2 forklarede sigtede, at de kommunikerede med indehaveren af G2-virksomhed, SM. Kunden fik almindelig hjælp til udarbejdelse af moms- og skatteregnskab. Han husker ikke, om de tillige indgav selvangivelse for SM, men han så materialet vedrørende SM personlige skatteforhold.

De udstedte fiktive fakturerer til G2-virksomhed. Der blev ikke leveret en modydelse svarende til fakturabeløbene. Det startede vist omkring år 20092010. SM gav udtryk for, at han ikke ville betale så meget i skat. Sigtede talte med T1, der havde nogle ideer til, hvordan man kunne reducere skattebetalingen. Han talte også selv med SM.

Når de udstedte en fiktiv faktura til G2-virksomhed, indbetalte selskabet fakturabeløbet til G1-virksomhed' konto i F1-bank. De beholdt selv momsbeløbet. Det havde de ikke talt med SM om. Desuden beholdt de 10 % af fakturabeløbet uden moms. De resterende 90 % tilbageførte de til kunden. Både han og T1 kendte til forholdene. I begyndelsen lavede de en faktura hver måned på 50.000 kr. for administration. Det udviklede sig, da SM syntes, at det var en god løsning. SM ville gerne have forhøjet beløbene, bl.a. fordi han var ved at bygge hus. De udarbejdede herefter bl.a. fiktive fakturaer på statistik arbejde mv. Arbejde der ikke blev leveret.

SM er sigtedes fætter. SM har forsøgt at få sigtede til at undlade at sige noget. SM er ikke dum. SM vidste udmærket, hvad der foregik. Han fortalte SM, at de havde besluttet at lave selvanmeldelse til Skat. SM sagde, at sigtede skulle påtage sig skylden. Sigtede skulle påtage sig ansvaret for den moms, som SM havde unddraget. Han ønskede også, at sigtede skulle fortælle, at den månedlige administrationsfaktura på 50.000 kr. var retvisende. Reelt blev der leveret ydelser for 34.000 kr. om måneden, uden dette dog kan siges helt præcist. På et tidspunkt blev SM også faktureret for bogføring, der ikke fandt sted.

På et tidspunkt betalte de SM private håndværkerregninger til hans nye hus i stedet for at foretage kontant udbetaling af de 90 %. Betalingerne skete direkte til håndværkerne.

Han ved, at SM hos sig anvendte de udstedte fiktive fakturaer, så han reducerede moms- og selskabstilsvaret. Han ved ikke så meget om SM selvangivelse. Han ved dog, at SM ikke oplyste de rette beløb til Skat.

Han har gennemgået de opgjorte unddragelsesbeløb med sin forsvarer. Det lyder rigtigt, at G2-virksomhed har unddraget det momsbeløb, der er angivet i sigtelsen.

Han har i forhold 13 beregnet skatteunddragelsen. Han har indberettet sin andel på moms og de 10 % af fakturabeløbet. Derfor mener han ikke, at tallene kan medtages igen hos SM, da sigtede så reelt bliver straffet to gange for de samme beløb. Han ved godt, at SM skal beskattes af de 9,4 mio. kr.

Han er enig i opgørelsen i forhold 14.

Om forhold 3 forklarede sigtede, at IA ejer G3-virksomhed.

Han husker ikke, hvornår selskabet blev kunde hos G1-virksomhed. Det var T1s kunde. De hjalp med samme regnskabsmæssige opgaver, vist også IAs private selvangivelse. Her blev der også udstedt fiktive fakturaer. Det foregik på samme måde som hos G2-virksomhed. Han ved ikke helt præcist, hvordan ordningen blev igangsat. Nok på samme måde, altså at IA gerne ville slippe for at betale skat. Det foregik på helt samme måde, dog var der vist ikke en fast faktura hver måned. Han har ikke hævet kontanter til IA eller betalt regninger for ham.

Forevist faktura nr. 2010205 af 13. maj 2011 "Oplæg til organisationsændring" på 145.000 kr. med tillæg af moms forklarede sigtede, at T1 har udstedt fakturaen. De har i hvert fald ikke leveret arbejde for 145.000 kr. Ideen var som tidligere forklaret, at fakturaerne også blev brugt af det modtagende selskab. De beregnede unddragelser lyder sandsynlige.

Om forhold 15 gør samme betragtninger sig gældende som forklaret ovenfor, således at beløbet bør være som angivet i den af sigtede foretagne beregning.

Om forhold 4 forklarede sigtede, at G4-virksomhed var kunde hos dem. De talte alene med NR. Det var T1s kunde. Hun var vist en eksisterende kunde hos T1, da de slog sig sammen. De leverede samme ydelser til denne kunde, herunder også udarbejdelse af hendes personlige selvangivelse. Der blev udstedt fiktive fakturaer. Det startede i 2011. Han antager, at det startede på samme måde som for de øvrige kunder. Han vidste godt, hvad der foregik. Pengene til NR blev vist både tilbageført i form af udlevering af kontanter og ved betaling af regninger. Det har han dog ikke selv konkret været involveret i. NR havde også en personlig drevet virksomhed. Denne virksomhed var også kunde hos dem. Der blev også udstedt pro forma fakturerer til G5-virksomhed. Unddragelserne lyder realistiske.

Hans beregning i forhold 17 er ikke helt præcis. 2.158.000 kr. er efter hans opfattelse det rigtige beløb i forhold til de sigtede.

De penge, som de modtog, udbetalte de til sig selv. De delte overvejende pengene lige, dog således at T1 fik lidt mere. Han har selv fået udbetalt omkring 8 mio. kr. Pengene er røget i et hul. Han har betalt gæld og købt diverse forbrugsgoder, herunder en større bil. Der er ingen penge tilbage.

Han afdrager 4.000 kr. om måneden til Skat. Han overholder afdragsordningen.

De var ved at samle oplysningerne til brug for at gå til Skat med sagen. Det var ikke Skats henvendelse, der satte sagen i gang hos dem. Skats henvendelse vedrørte alene moms. De gik til Skat for hele perioden og med alle de unddragne beløb.

Hos Skat talte de både med MB og (red. navn fjernet). Der var ingen sag eller mistanke mod dem hos Skat. MB har bekræftet, at der forelå en selvanmeldelse.

Han fortalte som anført ovenfor SM, at de ville foretage en selvanmeldelse, herunder oplyse om deres ordning med SM. SM advokat kontaktede vist Skat, lige efter han havde fortalt SM om selvanmeldelsen.

Alle oplysningerne i sagen beror på de oplysninger, han og T1 har givet til Skat. Han tror ikke, at Skat har lavet egne beregninger. Han og T1 har lavet fælles opgørelser på alle de involverede kunder, og de havde begge fuld viden om det, der foregik.

I 2007 købte han nyt hus til familien. Det så ud til at gå godt i virksomheden. Herefter kom finanskrisen, og hans indkomst faldt for både 2009 og 2010. Han sad med to huse, og han måtte låne penge af sine forældre. Hans kone arbejdede på deltid, bl.a. fordi hans børn var massivt udfordrede. De var økonomisk meget pressede. Han lånte 500.000 kr. af sine forældre.

Han valgte at deltage i lovovertrædelserne, da han var presset. Han havde en god relation til T1, der foreslog det med udstedelsen af de fiktive fakturaer. Han ønskede at sige fra, men han havde brug for pengene.

I 2010 fik han et sygt barn, der kræver massiv hjælp. Hans kone var nødsaget til at sige sit job op.

T1 forklarede, at han har været revisorelev og siden da altid har arbejdet i revisionsbranchen. Han blev selvstændig i 1991. Han har HD i regnskabsvæsen.

De modtog henvendelsen fra Skat. I efteråret 2017 var de i gang med at få styr på tingene. Han ville trække sig tilbage, og han ønskede derfor, at der blev ryddet op. Henvendelsen fra Skat var ligesom et skub til at henvende sig til en advokat. De havde et møde med Skat, og de aftalte, hvem der skulle gøre hvad. Det var ham og T2, der udarbejdede alle opgørelserne, og Skat der herefter kontrollerede tingene. De havde en løbende dialog, der førte frem til de opgørelser, der nu foreligger.

Om forhold 1 forklarede sigtede, at han stod for moms mv. for G1-virksomhed. De har som sagt selv beregnet unddragelsesbeløbene.

Han har selv angivet for lidt i skat, jf. forhold 19-26, og han har ikke bemærkninger til unddragelsesbeløbene.

Om forhold 2 forklarede sigtede, at G2-virksomhed var T2s kunde. Der blev udstedt pro forma fakturaer som forklaret af T2. Han vidste godt, at T2 var i økonomiske vanskeligheder. Han oplevede, at de var fælles om den etablerede ordning med de tre kunder. Pengestrømmene var som forklaret af T2. Han har bl.a. betalt regninger for SM. Han er enig i opgørelsen af unddragelsesbeløbene. Han husker ikke mere omkring SM selvangivelse, men unddragelsen lyder rigtig.

G3-virksomhed var sigtedes kunde, vist fra begyndelsen af år 2000. De udarbejdede også IAs private selvangivelse. Der blev bl.a. lavet administrationsfakturaer, selv om de ikke administrerede noget. Det var rent fiktivt. Her blev der udbetalt via bank og i kontanter. Han afleverede kontanterne til IA. Der blev betalt til den konto, som IA oplyste.

Faktura nr. 2010205 af 13. maj 2001 "Oplæg til organisationsændring" på 145.000 kr. med tillæg af moms er udtryk for ren tekst. Tanken var, at IA skulle bruge pengene. Det skete i forbindelse med udarbejdelse af momsregnskab, hvor der skulle sikres et fradrag for at reducere tilsvaret til Skat.

Faktura nr. 2010384 af 6. januar 2012 "Rådgivning i patentsag "er også ren tekst.

Fakturaerne blev brugt i bogføringen hos det modtagende selskab. Unddragelsesbeløbene lyder rigtige.

I forhold til IA var det vist IA selv, der spurgte ind til mulighederne for at betale mindre i skat.

Han er enig i de korrektioner, som T2 har udarbejdet vedrørende forholdene 13, 15 og 17.

NR var sigtedes kunde. Der blev også her udstedt pro forma fakturaer. Det skete på samme måde som med de andre kunder. Han mener ikke, at der blev betalt private regninger for NR. Der blev overført til den bankkonto, som hun oplyste. Han har afleveret kontanter til NR.

Faktura nr. 2010416 af 29. februar 2012 med teksten "Administration februar 2012" er helt uden indhold. De udførte ikke administration for selskabet. Det samme gælder for fakturaen på 400.000 kr. med tillæg af moms vedrørende en markedsføringsplatform. Samme for fakturaerne vedrørende udvikling af budgetplatform og vedrørende udarbejdelse af platform til intern projektstyring.

Tanken bag fakturaerne var, at der skulle udlignes noget moms. Der var en løbende kommunikation. NR spurgte, hvad kan vi gøre her. Fakturaerne blev faktisk brugt hos det modtagende selskab. Unddragelsesbeløbene lyder rigtige.

Det er på præcis den samme måde, det er foregået i forhold til NRs private firma, G5-virksomhed.

Han har direkte betalt fakturaer fra G6-virksomhed udstedt til NR.

Når han i mail af 17. juni 2014 skriver om en "pose til dig", menes der en pose med kontanter til NR.

Han har modtaget omkring 9,5 mio. kr. Han har forbrugt alle pengene. Der er ingen penge tilbage.

Han har betalt omkring 240.000 kr. til Skat, og han skal fra den 1. januar 2022 afdrage 1.000 kr. om måneden.

Der er under hovedforhandlingen fremlagt beregninger udarbejdet af de tiltalte vedrørende forhold 13-18. T1 har fremlagt diverse bilag om afdragsordning indgået med Skat. Endelig er der fremlagt mail af 15. juni 2018 fra advokat til Skat bilagt referat af møde den 15. juni 2018 hos Skat samt Skats bekræftelse af modtagelsen af 15. juni 2018.

Det fremgår af personundersøgelse af den 1. november 2021, at T1 er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Det fremgår af personundersøgelse af 2. december 2021, at T2 er egnet til at modtage en betinget dom, hvortil det alene anbefales, at der fastsættes prøvetid. Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T2 er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

T2 har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han vil miste sit indtægtsgrundlag og dermed det, familien lever af, hvis han ikke kan fortsætte sin virksomhed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte T1 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 år, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels straffelovens § 23, og jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1 (tidligere § 13, stk. 1), og § 83, stk. 3, jf. stk. 1 (tidligere § 16, stk. 3, jf. stk. 1), jf. straffelovens § 23.

Tiltalte T2 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 år, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels straffelovens § 23, og jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1 (tidligere § 13, stk. 1), og § 83, stk. 3, jf. stk. 1 (tidligere § 16, stk. 3, jf. stk. 1), jf. straffelovens § 23.

Retten har ved strafudmålingen for begge de tiltalte lagt vægt på forholdenes karakter og betydelige grovhed, herunder størrelsen af de unddragne beløb. Der er endvidere i skærpende retning lagt vægt på den systematiske og professionelle karakter af unddragelserne, at de er begået af flere i forening, samt at det er foregået over en lang årrække. Der er i formildende retning lagt vægt på, at de tiltalte sammen med deres advokat selv rettede henvendelse til Skat, efter de havde modtaget brev fra Skat om kontrol af moms i G1-virksomhed, og at det efter forklaringerne må lægges til grund, at Skats opgørelser hviler på den beløbsmæssige opgørelse af unddragelsesbeløbene, som de tiltalte i fællesskab har udarbejdet.

Der er for retten ikke tvivl om, at der som udgangspunkt ikke for nogen af de tiltalte er grundlag for at gøre straffen hel eller delvis betinget.

Når henses til sagens omfang og karakter, herunder antallet af involverede i unddragelserne og perioden herfor, er det rettens vurdering, at der ikke er grundlag for at anse sagsbehandlingtiden for en formildende omstændighed ved straffens fastsættelse, jf. straffelovens § 82, nr. 14. Det ændrer ikke herved, at Skat og senere anklagemyndigheden efter det oplyste har lagt de tiltaltes beregninger af de foretagne unddragelser til grund.

I forhold til T2 er der efter rettens vurdering ikke i øvrigt anført forhold, der giver grundlag for at fravige udgangspunktet om en ubetinget straf, heller ikke oplysningerne om T2s familiemæssige situation.

I forhold til T1 har retten vurderet betydningen af hans alder. Det fremgår af straffelovens § 82, nr. 2, at det ved straffens fastsættelse i almindelighed skal indgå som en formildende omstændighed, at gerningsmanden har en høj alder, når anvendelse af den sædvanlige straf er unødvendig eller skadelig.

T1 er nu 66 år gammel. Han er gået på pension. Det er oplyst, at han både er fysisk og psykisk sund og rask. Der er tale om en unddragelsessag af betydelig grovhed, og forholdene er begået i tæt samarbejde med den nu 46 årige medtiltalte T2, der er straffet med ubetinget fængsel i 3 år. Efter en samlet vurdering finder retten, at anvendelse af den sædvanlige straf i forhold til T1 ikke kan anses for unødvendig eller skadelig.

Herefter, og da der efter rettens vurdering ikke i øvrigt er anført forhold, der giver grundlag for at fravige udgangspunktet om en ubetinget straf, gøres straffen for T1 tillige ubetinget.

Påstanden om tillægsbøde tages til følge som nedenfor bestemt, idet bemærkes, at der ikke er grundlag for at nedsætte bøden på grund af egen anmeldelse som anført særligt af T2.

Det er rettens vurdering, at der i forhold til begge de tiltalte, men særligt T2, består en nærliggende fare for misbrug af stilling, jf. nærmere straffelovens § 79. Derfor tages påstanden om rettighedsfrakendelse til følge for begge de tiltalte som nærmere nedenfor bestemt. Frakendelsesperioden findes passende at kunne fastsættes til 5 år.

Endelig tages Skats påstand om erstatning til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 3 år.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 12.900.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte frakendes i 5 år fra endelig dom retten til at udøve godkendt revisionsvirksomhed. Han frakendes endvidere i 5 år fra endelig dom retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 3 år.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 11.600.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte frakendes i 5 år fra endelig dom retten til at udøve godkendt revisionsvirksomhed. Han frakendes endvidere i 5 år fra endelig dom retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

De tiltalte skal in solidum inden 14 dage til Skat betale 30.227.615 kr., dog således at T2s andel både i forhold til Skat og i det indbyrdes forhold maksimalt kan udgøre 29.201.767 kr.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder hver især salær til egen forsvarer.