Dokumentets metadata

Dokumentets dato:06-07-2021
Offentliggjort:20-09-2021
SKM-nr:SKM2021.479.LSR
Journalnr.:19-0065219
Referencer.:Skatteforvaltningsloven
Momsloven
Dokumenttype:Afgørelse


Afvisning af anmodning om bindende svar - Spørgsmålet vedrører ikke den afgiftsmæssige/skattemæssige virkning for spørgeren

Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afvisning af at svare på en anmodning om et bindende svar på nogle spørgsmål omkring moms og sommerhusudlejning. Landsskatteretten lagde ud fra de af spørgeren afgivne oplysninger til grund, at spørgeren ikke formidlede de pågældende aftaler om sommerhusudlejning og rengøring, ligesom spørgeren ikke selv leverede rengøring. Der forelå ikke oplysninger om, at spørgeren påtænkte at formidle lejeaftaler eller at levere rengøring i fremtiden. Spørgeren havde derfor ikke foretaget - og påtænkte heller ikke at foretage - de dispositioner, som de stillede spørgsmål angik. Da spørgeren havde stillet de pågældende spørgsmål på egne vegne - og ikke i egenskab af partsrepræsentant for et medlem, som udlejede eller formidlede udlejning af sommerhuse med rengøring - var betingelserne for at få et bindende svar efter skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 og 2, ikke opfyldt.


Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har afvist foreningens anmodning om et bindende svar på følgende spørgsmål, idet Skattestyrelsen hverken har anset spørgsmålene for at vedrøre den skattemæssige virkning for foreningen eller en disposition, som foreningen har foretaget eller påtænker at foretage, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 og 2:

"1. Er den valgfri rengøring under disse forudsætninger momsfri for alle parter?
Hvis svaret er nej, hvilket beløb momsbelægges så?
2. Avance eller
3. rengøringens fulde pris som lejer betaler?
4. Ved obligatorisk rengøring, ændrer det så noget i henhold til moms, såfremt bureauet optræder som formidler "I eget navn og for egen regning"?"

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger
Følgende faktiske oplysninger fremgår af det bindende svar:

"I ansøgningen om bindende svar har I oplyst følgende:

Udlejning og rengøring af feriehuse og de momsmæssige konsekvenser.

Når et udlejningsbureau formidler udlejning (i eget navn men for fremmed regning) er selve formidlingsydelsen momsfri:

jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8:
"§ 13: Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: [..]
8) Administration, udlejning og bortforpagtning af fast ejendom herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. [..]"

Med hensyn til rengøring sondres der mellem, om denne er obligatorisk eller valgfri, idet den obligatoriske er momsfri, hvorimod den valgfri rengøring ikke er det.

I U.2010.2590V hedder det i Landsrettens begrundelse således:

"Lejeren af et sommerhus kan selv vælge at foretage slutrengøringen, og der er efter formidlingsbetingelserne og lejebetingelserne ikke noget til hinder for, at lejeren af et sommerhus (mod eller uden betaling) overlader slutrengøringen til tredjemand. Herefter og under henvisning til EU-domstolens domme i sagerne C-349/96, Card Protection Plan, og C-572/07, Tellmer Property, tiltrædes det af de grunde, som byretten har anført, at slutrengøringen ikke kan anses for momsfri.
Landsretten stadfæster derfor byrettens dom."

Her lægges der altså vægt på lejers frie valg til at hyre andre ind til opgaven.

Såfremt konditionerne er følgende:

Ejer har pligt til at sørge for, at huset er indflytningsklart ved hvert lejemåls begyndelse - står anført i formidlingsaftalen.
Vælger lejer selv at udføre rengøring, så er det anført i lejebetingelserne, at lejer ikke kan udlicitere denne opgave. Der eksisterer altså rent aftalemæssigt og kontraktligt kun to muligheder - enten køber lejer en slutrengøring hos udlejningsvirksomheden, og medvirker således til at opfylde husejerens forpligtelser, eller lejer gør selv rent og medvirker således også til at opfyldes udlejers forpligtelser.

Spørgsmål 1 bør være et ja, idet der i de beskrevne konditioner er taget højde for, at lejer ikke kan udlicitere rengøringen til 3. mand.
Spørgsmål 4 bør også være et ja, idet formidlingsbureauet her optræder i eget navn og for egen regning - dermed er der ikke tale om en formidlingsydelse, men derimod om erhvervsmæssig udlejning (hvilket i parentes bemærket ikke er tilladt uden tilladelse).

Følgende fremgår af Spørgers hjemmeside (uddrag):

(…)

Velkommen hos foreningen H1.

[…].

Vi er en interesseorganisation for samtlige ejere af fritidshuse i Danmark og de dertil knyttede grundejerforeninger. […].

(…)."

Foreningen har under sagens behandling bl.a. oplyst følgende:

"Det er korrekt, at [foreningen] er en interesseorganisation for sommerhusejere, men vi har dog et enkelt formidlingsbureau som medlem.

Gennem de sidste ca. 10 måneder har vi arbejdet med et koncept, hvor vi i samarbejde med et feriehusbureau, der indberetter lejeindtægter mv. til Skat, giver vores medlemmer adgang til, mod en meget lav provision, at få administreret lejemål som de selv anviser lejere til, behandlet til en væsentlig lavere provision."

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har afvist foreningens anmodning om et bindende svar på de stillede spørgsmål, idet Skattestyrelsen hverken har anset spørgsmålene for at vedrøre den skattemæssige virkning for foreningen eller en disposition, som foreningen har foretaget eller påtænker at foretage, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 og 2.

Af Skattestyrelsens begrundelse fremgår bl.a. følgende:

"Det fremgår af Spørgers hjemmeside, at Spørger er en interesseorganisation for samtlige ejere af fritidshuse i Danmark og de dertil knyttede grundejerforeninger.

Det fremgår videre af de indsendte oplysninger, at ansøgningen om bindende svar vedrører momsmæssige forhold vedrørende udleje af sommerhuse og formidling af samme. Det er, efter det oplyste, ikke Spørger der udlejer sommerhusene eller formidler udlejning af disse.

Begrundelse

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, at enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skatte- eller afgiftsmæssige virkning for spørgeren af en disposition, som spørgeren enten har foretaget eller påtænker at foretage.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at de stillede spørgsmål ikke vedrører den skattemæssige virkning for Spørger af en disposition, som Spørger foretager og spørgsmålet omfattes således ikke af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1.

Det fremgår videre af skatteforvaltningslovens § 21 stk. 2, at der kan gives bindende svar om den skatte- eller afgiftsmæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage. Det er en forudsætning, når man anmoder om bindende svar for andre, at dispositionen, som ønskes vurderet, påtænkes foretaget af spørgeren selv, jf. forarbejderne til skatteforvaltningslovens § 21 (lovforslag 110, 2004-2005, 2. samling).

Det er også en forudsætning for en besvarelse efter skatteforvaltningslovens § 21, stk. 2, at de skatte- eller afgiftsmæssige virkninger for andre end spørgeren kan beskrives udelukkende på grundlag af spørgerens egen disposition.

I ønsker bindende svar vedrørende foreningens medlemmers udleje af sommerhuse og udlejningsbureauers formidling af samme. Der er ikke fremlagt identitet på et konkret medlem eller udlejningsbureau som der ønskes svar for, men derimod spurgt på vegne af en ukendt kreds af medlemmer af foreningen og udlejningsbureauer. Skattestyrelsen kan dermed ikke identificere, hvilken konkret spørger, Skattestyrelsen forpligter sig i forhold til og hvilken konkret juridiske enhed, der kan påberåbe sig det bindende svar.

Af forarbejderne til skatteforvaltningslovens § 21 fremgår:

Eksempelvis vil en brancheforening som sådan ikke kunne spørge på vegne af medlemmer. Men er foreningen udstyret med fuldmagt til at repræsentere et medlem i netop denne sag, som spørgsmålet vedrører, kan foreningen få et bindende svar for medlemmet.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at jeres rolle i forhold til medlemmerne kan sammenlignes med en brancheforenings. Jeres spørgsmål er ikke omfattet af de situationer, hvor der kan opnås et bindende svar på andres vegne, se skatteforvaltningslovens § 21, stk. 2, idet der ikke kan udarbejdes et bindende svar udelukkende på grundlag af foreningens dispositioner. Skattestyrelsen afviser derfor jeres ansøgning om bindende svar med henvisning til skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 og 2. (…)

Generel vejledning

Såfremt I får samtykke til at repræsentere et af jeres medlemmer eller et udlejningsbureau, kan I på ny ansøge om et bindende svar. Ansøgningen om bindende svar vil dog skulle omhandle en konkret disposition og ikke indeholde alternative dispositioner - en besvarelse af et bindende svar må således ikke antage generel rådgivning/vejledning. Det anbefales også, at der ved indsendelse af en ny ansøgning om bindende svar vedlægges kopi af konkrete udlejnings- og formidlingsaftaler."

Skattestyrelsen har under sagens behandling den 30. juli 2019 bl.a. anført følgende:

"Det er umiddelbart vores vurdering, at spørger ikke er fremkommet [med] nye faktiske oplysninger, der ændrer på vores opfattelse.

Det bemærkes afslutningsvis, at vi ikke har anset spørger for at være omfattet af begrebet "typiske partsrepræsentanter", som anført i Den juridiske vejledning afsnit A.A.7.4.2.2, hvorfor vi også i vores afgørelse har vejledt spørger om, at der kan opnås bindende svar på de omhandlede spørgsmål såfremt Spørger indhenter samtykke/fuldmagt fra et medlem (sommerhusejer eller udlejningsbureau)."

Foreningens opfattelse
Foreningen har nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til Skattestyrelsen med henblik på realitetsbehandling.

Af foreningens klage fremgår bl.a. følgende:

"Klage over afvisning på bindende svar.

Den 9. juli fremsendte jeg på foreningens vegne anmodning om bindende svar på nedennævnte spørgsmål:

Udlejning og rengøring af feriehuse og de momsmæssige konsekvenser.

Når et udlejningsbureau formidler udlejning (i eget navn men for fremmed regning) er selve formidlingsydelsen momsfri:

jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8:
"§ 13: Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: [..]
8) Administration, udlejning og bortforpagtning af fast ejendom herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. [..]"

Med hensyn til rengøring sondres der mellem, om denne er obligatorisk eller valgfri, idet den obligatoriske er momsfri, hvorimod den valgfri rengøring ikke er det.
I U.2010.2590V hedder det i Landsrettens begrundelse således:

"Lejeren af et sommerhus kan selv vælge at foretage slutrengøringen, og der er efter formidlingsbetingelserne og lejebetingelserne ikke noget til hinder for, at lejeren af et sommerhus (mod eller uden betaling) overlader slutrengøringen til tredjemand. Herefter og under henvisning til EU-domstolens domme i sagerne C-349/96, Card Protection Plan, og C-572/07, Tellmer Property, tiltrædes det af de grunde, som byretten har anført, at slutrengøringen ikke kan anses for momsfri.
Landsretten stadfæster derfor byrettens dom."

Her lægges der altså vægt på lejers frie valg til at hyre andre ind til opgaven.

Såfremt konditionerne er følgende:

Ejer har pligt til at sørge for, at huset er indflytningsklart ved hvert lejemåls begyndelse - står anført i formidlingsaftalen.
Vælger lejer selv at udføre rengøring, så er det anført i lejebetingelserne, at lejer ikke kan udlicitere denne opgave. Der eksisterer altså rent aftalemæssigt og kontraktligt kun to muligheder - enten køber lejer en slutrengøring hos udlejningsvirksomheden, og medvirker således til at opfylde husejerens forpligtelser, eller lejer gør selv rent og medvirker således også til at opfyldes udlejers forpligtelser.

Spørgsmål 1: Er den valgfri rengøring under disse forudsætninger momsfri for alle parter?

Hvis svaret er nej, hvilket beløb momsbelægges så?
Sp. 2: Avance eller

Sp.3: rengøringens fulde pris som lejer betaler?

Sp. 4 Ved obligatorisk rengøring, ændrer det så noget i henhold til moms, såfremt bureauet optræder som formidler "I eget navn og for egen regning"?

Skattestyrelsen afviste vores ansøgning med følgende begrundelse:

"Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, at enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skatte- eller afgiftsmæssige virkning for spørgeren af en disposition, som spørgeren enten har foretaget eller påtænker at foretage.
Det er Skattestyrelsens vurdering, at de stillede spørgsmål ikke vedrører den skattemæssige virkning for Spørger af en disposition, som Spørger foretager og spørgsmålet omfattes således ikke af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1."

Det er korrekt, at H1 er en interesseorganisation for sommerhusejere, men vi har dog et enkelt formidlingsbureau som medlem.

Gennem de sidste ca. 10 måneder har vi arbejdet med et koncept, hvor vi i samarbejde med et feriehusbureau, der indberetter lejeindtægter mv. til Skat, giver vores medlemmer adgang til, mod en meget lav provision, at få administreret lejemål som de selv anviser lejere til, behandlet til en væsentlig lavere provision.

Eftersom vi som forening har indgået en aftale med et formidlingsbureau, og eftersom vi har medlemmer, der benytter sig af denne aftale, vil jeg mene, at vi i den grad har et virke, der berøres af den skattemæssige virkning af besvarelsen på vores spørgsmål.

Jeg vil derfor bedes om at gives tilbage til Skattestyrelsen til besvarelse."

Landsskatterettens afgørelse
Der skal tages stilling til, om det er med rette, at Skattestyrelsen har afvist foreningens anmodning om et bindende svar på de stillede spørgsmål, idet Skattestyrelsen hverken har anset spørgsmålene for at vedrøre den skattemæssige virkning for foreningen eller en disposition, som foreningen har foretaget eller påtænker at foretage, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 og 2.

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 og 2, er sålydende:

"Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Stk. 2. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3."

Det fremgår af bestemmelsernes forarbejder, at det både i relation til § 21, stk. 1, og § 21, stk. 2, er en forudsætning for at få et bindende svar, at den omhandlede disposition er foretaget eller påtænkes foretaget af spørgeren, eller at spørgeren repræsenterer den, der har foretaget eller påtænker at foretage dispositionen, jf. lovforslag nr. 110 af 24. februar 2005 under de specielle bemærkninger til § 21. Som et eksempel på spørgsmål, der ikke kan stilles, fremgår:

"Eksempelvis vil en brancheforening som sådan ikke kunne spørge på vegne af medlemmer. Men er foreningen udstyret med fuldmagt til at repræsentere et medlem i netop den sag, som spørgsmålet vedrører, kan foreningen få et bindende svar for medlemmet."

Følgende fremgår af momslovens § 4, stk. 4:

"Når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, anses formidleren for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse."

De af foreningen stillede spørgsmål angår den momsmæssige behandling af rengøring, der leveres i forbindelse med sommerhusudlejning. Landsskatteretten lægger ud fra de af foreningen afgivne oplysninger til grund, at foreningen ikke formidler de pågældende aftaler om sommerhusudlejning og rengøring, ligesom foreningen ikke selv leverer rengøring. Der foreligger ikke oplysninger om, at foreningen påtænker at formidle lejeaftaler eller at levere rengøring i fremtiden.

Foreningen har derfor ikke foretaget - og påtænker heller ikke at foretage - de dispositioner, som de stillede spørgsmål angår.

Da foreningen har stillet de pågældende spørgsmål på egne vegne - og ikke i egenskab af partsrepræsentant for et medlem, som udlejer eller formidler udlejning af sommerhuse med rengøring - er betingelserne for at få et bindende svar efter skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 og 2, ikke opfyldt.

Landsskatteretten stadfæster herefter afgørelsen.