Dokumentets metadata

Dokumentets dato:17-12-2020
Offentliggjort:10-03-2021
SKM-nr:SKM2021.134.VLR
Journalnr.:1. afdeling S-2381-20 og S-2382-20
Referencer.:Forsvarerbistandsloven
Dokumenttype:Dom


Salær i straffesag - størrelse af salæret - undersøgelse af retmæssighed af rejste krav omfattet - samlet behandling

I to administrative straffesager mod T1 og T2 havde forsvareren været beskikket for dem begge. De to sager var af forsvareren blevet behandlet samlet. Skattestyrelsen henlagde begge sager, idet der ikke var den fornødne tilregnelse til afgiftsovertræderne, idet det blev oplyst på et møde, at de fejlagtige opgørelser og angivelser skyldtes fejl i et nyanskaffet IT-system. Forhøjelserne viste sig derfor at være behæftet med fejl.

Forsvareren henviste til, at for at kunne varetage straffesagerne mod klienterne, har det været nødvendigt at undersøge retmæssigheden af det fremsatte afgiftskrav, da det dannede grundlag for sigtelsen. Han anmodede om, at der tilkendes salær i henhold til et timeforbrug på "i alt 60 timer" for hver af sagerne, herunder 25 timer til undersøgelse af Skattestyrelsens krav.

Byretten afsagde to kendelser. Den fandt i begge, at der på det foreliggende grundlag, ikke var anledning til at antage, at det af advokaten oplyste tidsforbrug ikke har været nødvendigt og relevant med henblik på en forsvarlig varetagelse af straffesagen. Derfor tilkendtes advokaten et salær på 51.650 kr. med tillæg af moms for hver af sagerne.

Skattestyrelsen kærede salærkendelsen, med påstand om at T1 og T2 selv skulle betale salæret for den del af timeforbruget, der vedrørte undersøgelse af det fremsatte afgiftskrav.

Landsretten fandt konkret at for at varetage forsvarerhvervet i anledning af sigtelserne for afgiftsunddragelser har det været nødvendigt at undersøge retmæssigheden af det rejste krav. Der er derfor ikke anledning til at foretage en sondring mellem timeforbruget vedrørende selve straffesagen og afgiftssagen. Salæret blev nedsat til samlet 78.975 kr. med tillæg af moms svarende til 39.487,50 kr. vedrørende hver af sagerne mod T1 og T2. Et salær ud fra 45 timer fandtes rimeligt. Der blev herved henset til at de to sager har været behandlet samlet.


Venstre Landsrets dom af 17 december 2020, 1. afdeling nr. S-2381-20 og S-2382-20

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1

og

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T2

Afsagt af landsdommerne

Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Jens Røn

------------------------------------------------------------------------------------------------

Byrettens dom af 30. oktober 2020, nr. 824/2020

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

[red. CPR fjernet]

Afsagt af byretsdommer

Jacob Hinrichsen

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der blev fremlagt:

- retsbog af 18. december 2018 fra Byretten, rettens j.nr.:7-12267/

2018

- brev af 11. februar 2020 fra Skattestyrelsen til Byretten

- brev af 11. februar 2020 fra Skattestyrelsen til T

- salærredegørelse af 24. februar 2020 fra advokat SS

- e-mail af 17. april 2020 med bilag fra Skattestyrelsen

- brev af 4. maj 2020 fra advokat SS

- brev af 15. maj 2029 fra Skattestyrelsen

- brev af 29. juni 2020 fra advokat SS.

Advokat SS har anmodet om salær i denne sag og desuden i salærsagen, rettens j.nr.: SS-825/2020, der vedrører JM. Advokaten har anmodet om, at der tilkendes salær i henhold til et timeforbrug på "i alt 60 timer" til en timetakst på 1.755 kr.
Retten forstår det fremlagte således, at advokaten til støtte herfor navnlig gør gældende, at der i straffesagerne vedrørende T, JM og i undersøgelser med relation hertil er anvendt i alt 60 timer

Skattestyrelsen har protesteret mod advokat SSs salæranmodning. Skattestyrelsen har til støtte herfor navnlig anført, at 25 timer reelt ikke vedrører straffesagerne. Skattestyrelsen har desuden forslået, at der foretages "...en ligelig fordeling af udgifterne for de timer, der reelt er medgået til straffesagen, forstået på den måde, at hver part afholder sin tredjedel af udgiften med 20.475 kr. + moms (35 x 1.755 kr. /3 = 20.475 kr...". Skattestyrelsen har til støtte herfor navlig anført, at advokat SS har oplyst, at begge straffesager har kunnet behandles samlet.

Retten afsagde

Kendelse

Den 18. december 2018 beskikkede Byretten advokat SS som forsvarer for T. Skattestyrelsen har ved brev af 11. februar 2020 frafaldet sigtelse mod T.

Efter det foreliggende lægger retten til grund, at sigtelserne i de omhandlede straffesager mod T og JM har vedrørt samme påståede forhold, og at advokaten har behandlet sagerne samlet.

Retten forstår det af advokat SS fremsendte således, at han har anvendt i alt 35 timer, der direkte relaterer sig til straffesagerne, og yderligere 25 timer, der relaterer sig til undersøgelse af Skattestyrelsens krav. På den baggrund lægger retten til grund, at der til behandling af sagen vedrørende T er anvendt i alt 30 timer, hvoraf 17,5 timer har direkte relation til straffesagen og 12,5 time relaterer sig til undersøgelse af Skattestyrelsens krav.

På det foreliggende grundlag, er der ikke anledning til at antage, at det af advokat SS oplyste tidsforbrug ikke har været nødvendigt og relevant med henblik på en forsvarlig varetagelse af straffesagen. Derfor, og da det, der i øvrigt er fremkommet, ikke kan føre til et andet resultat, tilkendes advokaten et salær på 51.650 kr. med tillæg af moms. Salæret afholdes af statskassen

Thi bestemmes

Advokat SS tilkendes salær på 51.560 kr. Salæret afholdes af statskassen.

Sagen sluttet.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Byrettens dom af 30. oktober 2020, nr. 825/2020

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

[red. CPR udeladt]

Afsagt af byretsdommer

Jacob Hinrichsen

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der blev fremlagt:

- retsbog af 17. december 2018, rettens RAFD-6017/2018

- brev af 11. februar 2020 fra Skattestyrelsen til T

- salærredegørelse af 24. februar 2020 fra advokat SS

- e-mail af 17. april 2020 med bilag fra Skattestyrelsen

- brev af 4. maj 2020 fra advokat SS

- brev af 15. maj 2029 fra Skattestyrelsen

- brev af 29. juni 2020 fra advokat SS.

Advokat SS har anmodet om salær i denne sag og desuden i salærsagen, rettens j.nr.: SS-824/2020, der vedrører NM.
Advokaten har anmodet om, at der tilkendes salær i henhold til et timeforbrug på "i alt 60 timer" til en timetakst på 1.755 kr.
Retten forstår det fremlagte således, at advokaten til støtte herfor navnlig gør gældende, at der i straffesagerne vedrørende NM, T og i undersøgelser med relation hertil er anvendt i alt 60 timer

Skattestyrelsen har protesteret mod advokat SS s salæranmodning. Skattestyrelsen har til støtte herfor navnlig anført, at 25 timer reelt ikke vedrører straffesagerne. Skattestyrelsen har desuden forslået, at der foretages "...en ligelig fordeling af udgifterne for de timer, der reelt er medgået til straffesagen, forstået på den måde, at hver part afholder sin tredjedel af udgiften med 20.475 kr. + moms (35 x 1.755 kr. /3 = 20.475 kr...". Skattestyrelsen har til støtte herfor navlig anført, at advokat SS har oplyst, at begge straffesager har kunnet behandles samlet.

Retten afsagde

Kendelse

Den 17. december 2018 beskikkede Byretten advokat SS som forsvarer for T. Skattestyrelsen har ved brev af 11. februar 2020 frafaldet sigtelse mod T.

Efter det foreliggende lægger retten til grund, at sigtelserne i de omhandlede straffesager mod T og NM har vedrørt samme påståede forhold, og at advokaten har behandlet sagerne samlet.

Retten forstår det af advokat SS fremsendte således, at han har anvendt i alt 35 timer, der direkte relaterer sig til straffesagerne, og yderligere 25 timer, der relaterer sig til undersøgelse af Skattestyrelsens krav. På den baggrund lægger retten til grund, at der til behandling af sagen vedrørende T er anvendt i alt 30 timer, hvoraf 17,5 timer har direkte relation til straffesagen og 12,5 time relaterer sig til undersøgelse af Skattestyrelsens krav.

På det foreliggende grundlag, er der ikke anledning til at antage, at det af advokat SS oplyste tidsforbrug ikke har været nødvendigt og relevant med henblik på en forsvarlig varetagelse af straffesagen. Derfor, og da det, der i øvrigt er fremkommet, ikke kan føre til et andet resultat, tilkendes advokaten et salær på 51.650 kr. med tillæg af moms. Salæret afholdes af statskassen

Thi bestemmes

Advokat SS tilkendes salær på 51.560 kr. Salæret afholdes af statskassen.

Sagen sluttet.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Venstre Landsrets dom af 17 december 2020, 1. afdeling nr. S-2381-20 og S-2382-20

Parter

Skattestyrelsen kærer salærafgørelse i administrativ straffesag

mod

T1

og

Parter

Skattestyrelsen kærer salærafgørelse i administrativ straffesag

mod

T2

Afsagt af landsdommerne

Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Jens Røn

Den 30. oktober 2020 har byretten afsagt kendelser om, at den beskikkede forsvarer for T1 og T2 tilkendes salær på 51.560 kr. med tillæg af moms i hver sag.

Kendelserne er kæret af Skattestyrelsen med påstand om, at salærerne nedsættes.

Advokat SS har påstået kendelserne stadfæstet.

Til støtte for påstanden har Skattestyrelsen nærmere anført, at salærerne delvist bør betales af T11 og T2, idet der alene har været hjemmel til i lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag § 1 at beskikke en forsvarer til selve behandlingen af den administrative skatte- og afgiftsstraffesag. Den del af salæret, der ligger udover, hvad der er brugt til behandlingen af straffesagen, bør på den baggrund afholdes af T og T2. Hertil kommer, at det opgjorte tidsforbrug til straffesagen har en størrelse, som overstiger, hvad der kan forventes. Sagen omhandler fejlbehæftede opgørelser og angivelser af vinafgift og emballageafgift i selskabet G1 A/S, som T1 og T2 hver ejer halvdelen af. De blev sigtet sagen den 30. november 2018, og advokatbeskikkelsen skete den 18. december 2018. Først efter sigtelserne blev regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer udarbejdet. Regnskabet medførte nye oplysninger og udarbejdelse af genoptagelsesanmodning om ændring af selskabets øl-og vinafgift og emballageafgift. Det blev på et møde den 6. februar 2020 oplyst, at de fejlagtige opgørelser og angivelser skyldtes fejl i et nyanskaffet itsystem. Herefter blev det vurderet, at den fornødne tilregnelse til afgiftsovertrædelser ikke var til stede, og sagen blev henlagt den 11. februar 2020. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at kun den del af juristtimeforbruget på 60 timer, der vedrører straffesagen, nemlig 35 timer, skal afholdes af Skattestyrelsen, mens de 25 timer, der vedrører afgiftssagen, ikke kan kræves afholdt af Skattestyrelsen. Et tidsforbrug på 35 timer til straffesagen overstiger, hvad en erfaren forsvarsadvokat ville anvende på sagen. Arbejdet med straffesagen burde være begrænset til gennemgang af afgørelsen og sigtelserne, gennemgang af de udleverede akter og deltagelsen i mødet med Skattestyrelsen den 6. februar 2020. Skattestyrelsen kan i øvrigt henholde sig til bemærkningerne, der tidligere er sendt til byretten.

Advokat SS har til støtte for stadfæstelsespåstanden nærmere anført, at klienterne har været sigtet i en administrativ straffesag om overtrædelse af øl- og vinafgiftslovens § 25 og emballageafgiftslovens § 18. Sigtelserne var på baggrund af en afgørelse truffet af Skatteforvaltningen, som senere viste sig at være behæftet med fejl. Efter sagens henlæggelse blev der fremsendt bemærkninger til byretten vedrørende salærfastsættelse, og der henvises til denne redegørelse, hvor der blev anmodet om honorering af 60 af de ca. 75 juristtimer, der havde været anvendt på sagerne. For at kunne varetage straffesagen mod klienterne har det været nødvendigt at undersøge retmæssigheden af det fremsatte afgiftskrav, da det dannede grundlag for sigtelserne. Det var derfor nødvendigt at undersøge det samlede materiale. Skattestyrelsen har i mail af 17. april 2020 anerkendt, at der er begået fejl af Skatteforvaltningen i forbindelse med sagen.

Landsretten afsagde

K e n d e l s e:

Det kan efter advokat SSs oplysninger i svarskriftet lægges til grund, at det for at varetage forsvarerhvervet i anledning af sigtelserne for afgiftsunddragelser har været nødvendigt at undersøge retmæssigheden af det rejste krav. Der er derfor ikke anledning til at foretage en sondring mellem timeforbruget vedrørende selve straffesagen og afgiftssagen.

Salæret til den beskikkede forsvarer skal herefter fastsættes på sædvanlig måde, og den beskikkede forsvarer skal have et salær for det antal timer, der med rimelighed har kunnet anvendes på en sag som den foreliggende.

Landsretten finder efter en samlet vurdering af sagerne, herunder at de to sager har været behandlet sammen, at et rimeligt salær kan fastsættes til i alt 45 timer svarende til 78.975 kr., eller 39.487,50 kr. med tillæg af moms pr. sag.

T h i b e s t e m m e s:

Byrettens kendelser ændres, således at salæret til den beskikkede forsvarer nedsættes til samlet 78.975 kr. med tillæg af moms, svarende til 39.487,50 kr. med tillæg af moms vedrørende hver af sagerne mod T1 og T2.

Sagerne sluttet.