Dokumentets metadata

Dokumentets dato:29-08-2019
Offentliggjort:23-09-2019
SKM-nr:SKM2019.458.HR
Journalnr.:225/2018
Referencer.:Kapitalgevinstskatteloven
Dokumenttype:Dom


Omgåelse - konsekvenser af tilsidesættelse af skattearrangement

TAKS fik ved Højesterets dom af 31. marts 2015 (SKM2016.16.HR / UfR 2015.2277 H) mellem sagens parter medhold i, at en del af købesummen ved de 11 aktionærers salg den 27. oktober 2005 af deres aktier i et selskab til et nyoprettet holdingselskab skatteretligt skulle omkvalificeres fra skattefri aktieavance til udbytte. Begrundelsen var, at etableringen af holdingselskabet og overdragelsen af aktierne hertil ikke ansås at have nogen forretningsmæssig begrundelse, men havde haft til formål at muliggøre, at midler kunne overføres til aktionærerne uden udbyttebeskatning. Selskaberne blev fusioneret i 2006.

Efter Højesterets dom anmodede aktionærerne om et bindende svar på, hvorvidt Højesterets dom indebærer, at aktierne slet ikke anses for afstået i skatteretlig forstand. Dette ville betyde, at aktierne fortsat skulle anses for at være anskaffet før den 16. november 2001, således at aktionærernes avance frem til den 31. december 2006 ville skattefri ved et eventuelt fremtidigt salg.

Dette besvarede TAKS benægtende. Aktionærerne påklagede afgørelsen til klagenævnet, som gav dem medhold. Aktionærerne fik også medhold ved Retten på Færøerne og i Østre Landsret.

Højesteret gav derimod TAKS medhold. Højesteret anførte, at ved højesteretsdommen fra 2015 blev betalingen af en del af købesummen ved aktionærernes aktiesalg den 27. oktober 2005 skatteretligt omkvalificeret fra aktieavance til udbytte. Højesteret anførte videre, at den civilretlige disposition, selve aktiesalget til det nye selskab, der lå til grund for betalingen, ikke var omfattet af denne omkvalifikation.

Med den bemærkning, at skatteretlige regler og grundsætninger ikke i øvrigt kunne føre til et andet resultat, fastslog Højesteret, at de aktier, som aktionærerne i dag ejer, må anses for erhvervet i 2006. På den baggrund fandt Højesteret, at aktierne ikke er omfattet af reglen om aktier, der blev erhvervet før den 16. november 2001.


Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal

Parter

TAKS

(v/Kammeradvokaten v/adv Steffen Sværke)

Mod

A,

B,

C,

D,

E,

F,

G,

H,

I,

J og

K

(v/adv. Christian Andreasen for alle)

Afsagt af Højesteretsdommerne

Jon, Stokholm, Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Kurt Rasmussen og Jens Kruse Mikkelsen.

Sagens oplysninger og parternes påstande

I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Færøerne den 26. oktober 2017 og af Østre Landsrets 5. afdeling den 23. august 2018.

Påstande

Appellanten, TAKS, har nedlagt påstand om, at de indstævnte skal anerkende, at TAKS' bindende svar af 21. marts 2016 om, at deres aktier i G1 ikke er omfattet af overgangsreglen i den færøske kapitalgevinstskattelovs § 28, stadfæstes, og at de indstævnte solidarisk skal tilbagebetale 3.000.000 kr. til TAKS med procesrente fra ankestævningens indlevering den 21. december 2018.

Beløbet omtalt i TAKS' betalingspåstand svarer til de sagsomkostninger, der er pålagt i de tidligere instanser. TAKS har betalt beløbet til de indstævnte den 31. august 2018.

De indstævnte, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (herefter betegnet aktionærerne), har påstået stadfæstelse af landsrettens dom samt frifindelse for påstanden om betaling af 3.000.000 kr.

Anbringender

TAKS har supplerende anført, at det forhold, at det interne element - forsøg på omgåelse af udbyttebeskatningen - underkendes, ikke indebærer, at der er hjemmel til at betragte det civilretlige salg den 27. oktober 2005 af aktionærernes aktier i G1 som ikke foretaget. Den konstruktion, som aktionærerne skabte som led i deres skattearrangement, består fortsat med de heraf følgende civilretlige konsekvenser. Den eksterne virkning gør i sig selv, at det ikke er muligt at se bort fra salget.

Landsrettens dom - hvorefter aktionærerne skatteretligt, både når det gælder spørgsmål om udbytteeller afståelsesavancebeskatning og i øvrigt, må stilles som om, afståelsen ikke har fundet sted - efterlader væsentlige skattemæssige problemer. Det gælder f.eks., om aktionærerne er skattepligtige af udlodninger fra G1 til G2 eller af udlodninger fra G2 til sig, eventuelt af begge udbytter eller af slet ingen af dem, om aktionærerne, hvis de sælger aktierne i G2 til tredjemand, er skattepligtige af en gevinst eller har ret til fradrag for et tab, samt om et salg af de af G2 ejede aktier i G1 er et udtryk for aktionærernes salg af aktier med en deraf følgende beskatning.

Aktionærerne har anført navnlig, at det er inkonsekvent, når TAKS på den ene side foretager skattemæssig omkvalifikation fra aktieavance til udbytte og på den anden side fastholder, at der er sket et salg af aktierne i 2005, når dispositionerne skal bedømmes i forhold til reglen i den færøske kapitalgevinstskattelovs § 28.

De skattemæssige problemer, landsrettens dom ifølge TAKS rejser, er rent hypotetiske, da der aldrig er blevet truffet dispositioner af den karakter, som TAKS anfører.

Højesterets begrundelse og resultat

Denne sag angår, om aktionærernes aktier i G1 er omfattet af overgangsreglen i § 28 i den færøske kapitalgevinstskattelov. Det vil i givet fald betyde, at aktionærernes avance frem til den 31. december 2006 er skattefri ved et eventuelt fremtidigt salg. Efter § 28 er det en betingelse for denne skattefrihed, at aktierne er anskaffet før den 16. november 2001.

Aktionærerne solgte den 27. oktober 2005 deres aktier i G1 til det nyoprettede G2. Dette holdingselskab blev i 2006 fusioneret med G1 med sidstnævnte selskab som det fortsættende. Aktionærerne ejede herefter G1 med samme ejerandele som før salget i 2005.

Højesteret afgjorde ved sin dom af 31. marts 2015 (UfR 2015.2277) mellem sagens parter, at en del af købesummen ved aktionærernes salg den 27. oktober 2005 af deres aktier i G1 til det nyoprettede holdingselskab G2 skatteretligt skulle omkvalificeres fra skattefri aktieavance til udbytte. Begrundelsen var, at etableringen af G2 og overdragelsen af aktierne hertil ikke ansås at have nogen forretningsmæssig begrundelse, men havde haft til formål at muliggøre, at midler i G1 kunne overføres til aktionærerne uden udbyttebeskatning.

Aktionærerne gør under denne sag gældende, at Højesterets omkvalificering af aktieavancen til udbytte må medføre, at der ikke kan anses at være sket et salg af aktierne efter den 16. november 2001 i relation til overgangsreglen i den færøske kapitalgevinstskattelovs § 28.

Ved højesteretsdommen fra 2015 blev betalingen af en del af købesummen ved aktionærernes aktiesalg den 27. oktober 2005 som anført skatteretligt omkvalificeret fra aktieavance til udbytte. Den civilretlige disposition, selve aktiesalget til G2, der lå til grund for betalingen, var ikke omfattet af denne omkvalifikation.

Da skatteretlige regler og grundsætninger ikke i øvrigt kan føre til et andet resultat, må de aktier i G1, som aktionærerne i dag ejer, herefter anses for erhvervet i 2006. Aktierne er derfor ikke omfattet af overgangsreglen i den færøske kapitalgevinstskattelovs § 28, der som nævnt har den 16. november 2001 som skæringstidspunkt for anskaffelsen.

Efter det anførte tager Højesteret TAKS's påstande til følge.

T h i k e n d e s f o r r e t:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K skal anerkende TAKS's bindende svar af 21. marts 2016 om, at deres aktier i G1 ikke er omfattet af overgangsreglen i den færøske kapitalgevinstskattelovs § 28.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K skal solidarisk betale i alt 3.000.000 kr. til TAKS med procesrente fra den 21. december 2018.

I sagsomkostninger for Retten på Færøerne, landsretten og Højesteret skal A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K solidarisk betale i alt 4.000.000 kr. til TAKS.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.